NCSS sách Đa-ni-ênLựa chọn định dạng
Sách in

Sách Đa-ni-ên đề cập đến một số vấn đề quan trọng. Trước hết, sách này đề cập đến lịch sử Israel. Nếu không có sách này, người Do Thái không thể hiểu rõ về lịch sử của họ. Sách Đa-ni-ên đề cập đến sự cai trị của loài người từ Nim-rốt đến Anti-christ. Vì Israel và sự cai trị của loài người đều vì Đấng Christ nên sách Đa-ni-ên cũng khải thị những phương diện nào đó về Đấng Christ. Đấng Christ là tâm điểm và chu vi, là trung tâm và bao quát trong chuyển động của Đức Chúa Trời.