NCSS các Sách Châm Ngôn - Truyền Đạo - Nhã CaLựa chọn định dạng
Sách in

Châm Ngôn nhấn mạnh đến sự khôn ngoan mà con người nhận được từ Đức Chúa Trời qua việc tiếp xúc Đức Chúa Trời và dạy con người cách cư xử trong đời sống con người.
Truyền Đạo nhấn mạnh đến hư không của các sự hư không của mọi điều dưới mặt trời, mà con người nhận thức được qua sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời ban cho. Những điều dưới mặt trời là hư không, nhưng những điều trên các tầng trời là thực tại. Nếu tiếp xúc Đức Chúa Trời và nhận được sự khôn ngoan của Ngài, anh em sẽ thấy mọi điều dưới mặt trời là hư không, theo đuổi gió.
Nhã Ca nhấn mạnh rằng Christ là bài ca của các bài ca, sự thỏa mãn của các sự thỏa mãn cho đời sống con người, tương phản với hư không của các sự hư không của mọi điều dưới mặt trời. Chỉ Đấng Christ là sự thỏa mãn, trở thành bài ca của chúng ta mà chúng ta hát cho Ngài vì chúng ta được thỏa mãn. Người yêu của Christ nên là người được thu hút bởi tình yêu của Ngài và được Ngài kéo đến trong sự ngọt ngào của Ngài để theo đuổi Ngài hầu được thỏa mãn đầy đủ.