NCSS các sách Tiểu Tiên TriLựa chọn định dạng
Sách in

Các sách Tiểu Tiên Tri gồm 12 sách, từ Ô-sê đến Ma-la-chi. Thời xưa, có thể các sách này được kể như một sách. “Sách của các tiên tri” được Ê-tiên đề cập trong Công vụ các Sứ đồ 7:42 khi ông trích A-mốt 5:25-27, có lẽ chỉ về cuốn sách tổng hợp này. Dù các sách này nhỏ nhưng đã làm hoàn thành sự khải thị thần thượng về gia tể của Đức Chúa Trời trong việc Ngài đối xử với tuyển dân Ngài – Israel – và các dân đã được đề cập chi tiết trong các sách Đại Tiên Tri – Ê-sai, Giê-rê-mi, Ê-xê-chiên và Đa-ni-ên. Tất cả các sách Đại Tiên Tri và Tiểu Tiên Tri được Chúa Jesus gọi là “các Tiên Tri”, trong đó viết nhiều điều liên quan đến Ngài (Lu. 24:44). Điều này cho thấy điểm trọng yếu của tất cả các tiên tri không phải là sửa trị hay phán xét mà là Đấng Christ. Khi đến với các sách Tiên Tri, chúng ta chỉ nên quan tâm đến Đấng Christ.
Nội dung của các sách Tiểu Tiên Tri bao gồm gia tể của Đức Chúa Trời trong việc Ngài sửa trị dân Israel cách yêu thương, Đấng Christ là trung tâm và bao quát của gia tể Đức Chúa Trời, và một số điểm quan trọng khác.