Các bài học dành cho tín đồ mới


Tuyển tập các bài học của Anh Witness Lee trong kỳ huấn luyện thuộc linh ở Đài Bắc vào mùa thu năm 1959.

Lựa chọn định dạng
Sách in

Anh chị em được cứu là do Đức Chúa Trời lựa chọn anh chị em ngay từ ban đầu. Đừng nghĩ rằng anh chị em được cứu là do ngẫu nhiên hay do anh chị em chủ động tin Chúa. Không! Ban đầu, khởi đầu tùy thuộc nơi Đức Chúa Trời, và bắt đầu thậm chí trước khi có cõi thời gian. Trong quá khứ đời đời, Đức Chúa Trời đã lựa chọn anh chị em. Trước khi bàn tay của Đức Chúa Trời làm bất cứ việc gì cho anh chị em thì Ngài đã có kế hoạch trong lòng Ngài rồi. Lòng Ngài đã chọn anh chị em từ rất lâu trước khi tay Ngài cứu anh chị em. Vì Đức Chúa Trời đã chọn nên anh chị em được sinh ra trong thời đại có thể nghe phúc âm cách rất dễ dàng, và anh chị em sống ở một nơi rất dễ dàng tiếp xúc phúc âm. Uy quyền tể trị của Ngài đã phối hợp thời gian, không gian, và môi trường như thế để anh chị em được đem đến một tình huống mà chỉ có thể đáp lại bằng cách tin vào Chúa; anh chị em phải xoay lại với Ngài. Tin Chúa cũng giống như làm người. Điều đó hoàn toàn tùy thuộc nơi Ngài chứ không thuộc nơi anh chị em. Anh chị em không khởi xướng điều đó; Ngài đã chỉ đạo điều đó. Điều đó không bắt đầu nơi anh em, nhưng nơi Ngài trước khi cõi thời gian bắt đầu. Chính Ngài là Đấng đã lựa chọn anh chị em trong Christ trước khi lập nền thế giới.