Học trình cấp 4 - Sự sống


Học trình này liên quan đến vấn đề sự sống, tức là cảm nhận bên trong về một vấn đề rất quan trọng được khải thị trong Kinh Thánh.Ngài luôn khao khát ban phát chính Ngài vào trong chúng ta trong thân vị Đấng Christ là sự sống của chúng ta. Do đó chúng ta nên tìm kiếm để thấu hiểu và hoàn toàn kinh nghiệm sự sống thần thượng, đời đời này.

Lựa chọn định dạng
Sách in