Học trình cấp 1 - Sự cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Trời


Đức Chúa Trời tạo dựng; Sa-tan làm cho hư hoại. Sau đó, Đức Chúa Trời đến và hứa cứu con người. Trong sự cứu chuộc này bao gồm sự tha thứ và tẩy sạch các tội phạm, xưng công chính và phục hòa. Tất cả những nan đề khách quan của con người trước mặt Đức Chúa Trời đã được giải quyết. Trong quyển sách này sẽ nói cho chúng ta rỏ về sự cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Trời

Lựa chọn định dạng
Sách in