Tương giao với người trẻ


Trong quyển Tương Giao Với Người Trẻ, Witness Lee nói lời chân tình với người trẻ ngày nay, khích lệ họ trở nên hữu dụng cho Đức Chúa Trời vì mục đích của Ngài, bằng cách đừng làm ô uế chính mình bởi những điều của thời đại này.

Lựa chọn định dạng
Sách in

Trong mọi thời đại và thế hệ, Đức Chúa Trời đến với người trẻ để thực hiện chuyển động của Ngài. Cả Kinh Thánh lẫn lịch sử Hội thánh đều cho thấy Đức Chúa Trời muốn dùng người trẻ. Đức Chúa Trời đến với người trẻ vì có thể họ ít bị hư hoại và chưa bị chiếm hữu bởi điều ác của thời đại này. Trong quyển Tương Giao Với Người Trẻ, Witness Lee nói lời chân tình với người trẻ ngày nay, khích lệ họ trở nên hữu dụng cho Đức Chúa Trời vì mục đích của Ngài, bằng cách đừng làm ô uế chính mình bởi những điều của thời đại này. Ông khuyên họ phải trốn chạy tư dục trai trẻ mà theo đuổi sự công chính, đức tin, tình yêu và sự bình an với những bạn đồng hành đúng đắn, cũng là những người có lòng theo đuổi Chúa. Witness Lee cũng trình bày một khải tượng sáng tỏ về nội dung sự khôi phục của Chúa, tức cơ nghiệp về sự sống và lẽ thật mà chúng ta phải bảo vệ và gìn giữ, và tương giao thực tiễn về cách để sự khôi phục của Chúa tiến tới trong thời đại này.