Mọi lứa tuổi đều vì chứng cớ của Chúa


Quyển sách này bao gồm các sứ điệp do Anh Witness Lee chia sẻ tại Anaheim, California vào tháng 5, năm 1977. Ban đầu những sứ điệp này được xuất bản như một phần trong một loạt các sứ điệp có tựa Các Sứ Điệp Lẽ Thật.

Lựa chọn định dạng
Sách in

Quyển sách này bao gồm các sứ điệp do Anh Witness Lee chia sẻ tại Anaheim, California vào tháng 5, năm 1977. Ban đầu những sứ điệp này được xuất bản như một phần trong một loạt các sứ điệp có tựa Các Sứ Điệp Lẽ Thật.

Chương 1: Tiến lên với Chúa theo lứa tuổi của chúng ta để xây dựng Hội thánh

Chương 2: Người trẻ đánh trận, người mới tin giữ đền tạm và những người lớn tuổi hơn chăm sóc trực tiếp trại nhóm họp

Chương 3: Duy trì chứng cớ về sự hiệp một của Hội thánh trong Đấng Christ

Chương 4: Chăn dắt thánh đồ

Chương 5: Sự hòa lẫn của Thân thể và chăm sóc thánh đồ