Phấn hưng buổi sáng

Nghiên cứu kết tinh sách Giô-suê, Các Quan Xét, Ru-tơ
Tuần Chủ đề Audio
1 Lời truyền bảo-Lời hứa và lời khích lệ của Đức Chúa Trời dành cho Giô-suê
2 Sở hữu miền đất Ca-na-an bằng cách đánh bại các lực lượng thuộc Sa-tan
3 Vượt sông Giô-đanh và được chuẩn bị để chiến đấu
4 Dân Đức Chúa Trời cần tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa và có hiện diện của Ngài để phô bày chiến thắng của Ngài hầu xây dựng Thân thể Ngài và lan rộng vương quốc Ngài
5 Sản phẩm của miền đất Ca-na-an và ý nghĩa nội tại của việc phân chia miền đất tốt tươi
6 Ý nghĩa nội tại của sách Các Quan Xét và sự bội đạo của Israel trong việc thờ phượng Đức Chúa Trời
7 Đức Chúa Trời dấy lên Đê-bô-ra làm thẩm phán của Israel và làm một người mẹ trong Israel người thực hành việc người nữ thuận phục người nam để giữ quy định của Đức Chúa Trời
8 Ý nghĩa nội tại của việc Ghê-đê-ôn là chiến binh gan dạ của Đức Chúa Trời
9 Con dân Israel không có vua và mọi người làm theo điều mắt mình cho là đúng
10 Ru-tơ lựa chọn mục tiêu cho mình-vận dụng quyền của mình-tìm kiếm sự nghỉ ngơi của mình và nhận lãnh phần thưởng vì gia tể của Đức Chúa Trời
11 Bô-ô và Ru-tơ hình bóng cho Christ và Hội thánh
12 Nhận lấy đường lối sự sống trong sự khôi phục của Chúa
Biết lẽ thật-Tuyệt đối cho lẽ thật và công bố lẽ thật trong thời đại gian ác hiện tại
Những nhân tố sống còn vì sự khôi phục nếp sống Hội thánh
Sự xây dựng Hội thánh là Thân thể Đấng Christ cách nội tại và hữu cơ
Nghiên cứu kết tinh Gióp, Châm Ngôn, Truyền Đạo
Đấng Christ bao-hàm-tất-cả, rộng mở thay thế văn hóa vì một người mới
Đời sống Cơ Đốc, nếp sống Hội thánh, kì chung kết thời đại và sự hiện đến của Chúa
Nghiên cứu kết tinh sách Giê-rê-mi và Ca Thương
Lời đúng lúc
Ý muốn của Đức Chúa Trời
Nghiên cứu kết tinh Phục Truyền Luật Lệ Kí
Biết và kinh nghiệm Đấng Christ bao-hàm-tất-cả rộng mở
Một người mới hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời trong việc tạo nên con người
Nghiên cứu kết tinh Dân Số Ký (4)
Nghiên cứu kết tinh Dân Số Ký (3)
Kinh Nghiệm Christ
Sự phát triển của vương quốc Đức Chúa Trời trong đời sống Cơ Đốc và nếp sống Hội thánh
Sống trong thực tại của Thân thể Đấng Christ bằng cách giữ các nguyên tắc của Thân thể
Nghiên cứu kết tinh Dân Số Ký (2)
Nghiên cứu kết tinh Dân Số Ký (1)
Thực tại của Thân thể Đấng Christ
Truyền bá Đấng Christ phục sinh, thăng thiên và bao-hàm-tất-cả là sự phát triển của vương quốc Đức Chúa Trời
Nghiên cứu kết tinh Lê-vi Ký (4)
Nghiên cứu kết tinh Lê-vi Ký (3)
Chiến trận thuộc linh của Hội thánh là người mới
Nhận Chirst là thân vị của chúng ta và sống Ngài trong và vì nếp sống Hội thánh
Mục tiêu sự khôi phục của Chúa-Sản sinh một người mới
Nghiên cứu kết tinh Lê-vi Ký (1, 2)
Nếp sống Hội thánh đích thực
Sự khôi phục Hội thánh
Nghiên cứu kết tinh Exechien (3-4)
Biết Sự Sống Và Hội Thánh
Hợp tác với chức vụ thuộc trời của Đấng Christ thăng thiên
Nghiên cứu kết tinh Exechien
Hướng chuyển động của Chúa ngày nay
Trở về với sự chính thống của Hội thánh
Nghiên cứu kết tinh Xuất Ai Cập Kí (8)
Nghiên cứu kết tinh Xuất Ai Cập Kí (7)
Nghiên cứu kết tinh Xuất Ai Cập Kí (6)
Nghiên cứu kết tinh Xuất Ai Cập Kí (5)
Hội thánh là đền thờ của Đức Chúa Trời – mục tiêu gia tể đời đời của Đức Chúa Trời
Những điểm trọng yếu thuộc các vấn đề chính trong sự khôi phục của Chúa ngày nay
Nghiên cứu kết tinh Xuất Ai Cập Kí (4)
Nghiên cứu kết tinh Xuất Ai Cập Kí (3)
Cần một cuộc phấn hưng mới
Khôi phục chức tế lễ vì sự xây dựng của Đức Chúa Trời
Những nội dung chính về sự khôi phục của Chúa
Nghiên cứu kết tinh Xuất Ai Cập Kí (2)
Nghiên cứu kết tinh Xuất Ai Cập Kí (1)
Khải tượng và kinh nghiệm Christ trong sự phục sinh và thăng thiên của Ngài
Khải tượng-Thực hành-Xây dựng Hội Thánh là thân thể Đấng Chirst
Tuần Chủ đề Audio
1 Mục đích của Đức Chúa Trời dành cho Hôi Thánh - Có quyền làm con thần thượng cách đầy đủ qua sự thánh hóa hầu biểu lộ Đức Chúa Trời cách tập thể
2 Mục đích của Đức Chúa Trời dành cho Hội Thánh - Khuất phục kẻ thù của Đức Chúa Trời bằng cách phô bày sự khôn ngoan đa diện của Ngài qua Hội thánh
3 Mục đích của Đức Chúa Trời dành cho Hội Thánh - Quy mọi sự về quyền làm đầu trong Christ
4 Những kinh nghiệm trọng yếu trong việc thực hành nếp sống Hội thánh - Hồn của chúng ta cần được khuất phục và dầm thấm Christ là Linh và Christ cần được giải phóng khỏi sự giam cầm của hồn
5 Những kinh nghiệm trọng yếu trong việc thực hành nếp sống Hội thánh - Các phương diện về nếp sống Hội thánh là nếp sống trong Thân thể Đấng Christ-trong một Người mới
6 Những kinh nghiệm trọng yếu trong việc thực hành nếp sống Hội thánh - Làm thế nào để thực tại hóa nếp sống Hội thánh cách thực tiễn trong thực tại của một Người mới
7 Xây dựng Hội thánh là Thân thể Đấng Christ - Khải tượng về sự xây dựng của Đức Chúa Trời và sự thử nghiệm tình trạng thuộc linh của chúng ta
8 Xây dựng Hội thánh là Thân thể Đấng Christ - Qua kinh nghiệm bề trong về Đấng Christ nội cư
9 Xây dựng Hội thánh là Thân thể Đấng Christ - Sự xây dựng hữu cơ bởi sự lớn lên của sự sống và sự hòa quyện của Đức Chúa Trời với con người và Chúa cần những người đắc thắng
Sáng Thế Kí 6
Sáng Thế Kí 5
Khải Tượng Thuộc Trời
Ý Nghĩa Nội Tại Của Hôi Thánh
Những phương diện về đời sống cơ đốc và nếp sống hội thánh được tìm thấy trong Giê-ru-sa-lem Mới
Sáng Thế Kí 4
Sáng Thế Kí 3
Chức vụ vá lưới của Giăng