Phấn hưng buổi sáng

NCKT Sách 1 và 2 Sa-mu-ên
Sống trong và sống với Đấng Tam Nhất Thần thượng