Thông tin sách

Đức Chúa Trời Của Áp-Ra-Ham, Y-Sác Và Gia-Cốp

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: The God of Abraham, Isaac, and Jacob
ISBN: 0-87083-932-2
Mua sách tại:

Đang đọc: Mục Lục

Untitled Document

MỤC LỤC

ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA ÁP-RA-HAM, Y-SÁC VÀ GIA CỐP

Lời Nói Đầu

1. Phần Giới Thiệu

2. Sự Kêu Gọi của Áp-ra-ham

3. Áp-ra-ham và Đất Ca-na-an

4. Áp-ra-ham và Con Trai Mình (1)

5. Áp-ra-ham và Con Trai Mình (2)

6. Áp-ra-ham và Con Trai Mình (3)

7. Đặc Điểm của Y-sác

8. Y-sác trong Tân Ước – Sự Cung Ứng của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ

9. Bản Chất của Gia-cốp và Kỷ Luật Ông Nhận Lãnh

10. Phá Vỡ Sự Sống Thiên Nhiên của Gia-cốp

11. Sự Trưởng Thành của Gia-cốp

12. Sự Cấu Tạo bởi Linh