Thông tin sách

Phá Vỡ Con Người Bề Ngoài Để Giải Phóng Linh

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: The Breaking of the Outer Man and the Release of the Spirit
ISBN: 978-1-57593-955-1
Mua sách tại:

Đang đọc: Lời giới thiệu

Untitled Document

LỜI GIỚI THIỆU

Tác phẩm này bàn về bài học căn bản mà một đầy tớ của Đấng Christ phải đối diện, đó là việc Chúa phá vỡ con người bề ngoài để giải phóng linh. Công tác duy nhất Đức Chúa Trời tán thành là công tác của linh, và sự phá vỡ con người bề ngoài là phương cách duy nhất để linh được tự do hoàn toàn.

Tất cả những bài giảng này đều do anh Watchman Nee (Nghê Thác Thanh) chia sẻ trong kỳ huấn luyện các anh em đồng công tại Kuling vào năm 1948 và 1949. Nguyện Chúa ban phước cho người đọc qua những trang sách này.