Thông tin sách

Giao Ước Mới

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: New Covenant
ISBN: 0-87083-048-1
Mua sách tại:

Đang đọc: Mục Lục

Untitled Document

Mục Lục

GIAO ƯỚC MỚI

Lời tựa

Lời giới thiệu

1. Những lời hứa và sự kiện của Đức Chúa Trời

2. Giao ước của Đức Chúa Trời

3. Tóm lược về giao ước mới

4. Tính đảm bảo của giao ước mới

5. Giao ước mới và chúc thư

6. Những đặc điểm của nội dung giao ước mới (1)

7. Những đặc điểm của nội dung giao ước mới (2)

8. Những đặc điểm của nội dung giao ước mới (3)

Lời bạt