Thông tin sách

Sự Chính Thống Của Hội Thánh

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: The Orthodoxy of the Church
ISBN: 0-87083-007-4
Mua sách tại:

Đang đọc: Mục Lục

Untitled Document

MỤC LỤC

SỰ CHÍNH THỐNG CỦA HỘI THÁNH

Lời Tựa

1. Lời Giới Thiệu

2. Hội Thánh tại Ê-phê-sô

3. Hội Thánh tại Si-miệc-nơ

4. Hội Thánh tại Bẹt-găm

5. Hội Thánh tại Thi-a-ti-rơ

6. Hội Thánh tại Sạt-đe

7. Hội Thánh tại Phi-la-đen-phi

8. Hội Thánh tại Lao-đi-xê

9. Kết Luận