Thông tin sách

Niềm Tin Và Sự Thực Hành

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: Niềm tin và Sự thực hành
ISBN:
Mua sách tại:

Untitled Document

Niềm Tin Và Sự Thực Hành Của Chúng Tôi

Vào năm 1978, các đồng công trong các Hội Thánh địa phương đã xuất bản cuốn sách nhỏ có tựa đề Niềm Tin và Sự Thực Hành của Các Hội Thánh địa phương. Cuốn sách nhỏ này đã được tái bản và chỉnh sửa như dưới đây. Sách này cũng được xuất bản trong cuốn Encyclopedia of Religious Creeds năm 1988 của Tiến Sĩ Gordon Melton.

1 Niềm Tin của Chúng Tôi

• Hội Thánh địa phương tin rằng Kinh Thánh là sự khải thị trọn vẹn bằng lời được Thánh Linh cảm thúc (2Phi. 1:21; 2Tim. 3:16).

• Hội Thánh địa phương tin rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời Tam–Nhất duy nhất –Cha, Con và Linh– đồng hiện hữu cách bình đẳng với nhau từ đời đời đến đời đời (1Tim. 2:5a; Mat. 28:19).

• Hội Thánh địa phương tin rằng Con của Đức Chúa Trời, tức là chính Đức Chúa Trời, đã nhục hóa làm một người có tên là Jesus, được sinh bởi trinh nữ Ma-ri, để Ngài làm Đấng Cứu Chuộc và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta (Gi. 1:1,14, Mat. 1:23).

• Hội Thánh địa phương tin rằng Jesus, là một con người đích thực, đã sống trên đất này 33 năm rưỡi để làm cho con người biết Đức Chúa Trời Cha (Gi. 1:18).

• Hội Thánh địa phương tin rằng Jesus, tức là Đấng Christ được Đức Chúa Trời xức bằng Thánh Linh, đã chết trên thập tự giá vì tội chúng ta và đổ huyết Ngài để hoàn thành sự cứu chuộc chúng ta (Mat. 3:16; 1Phi. 2:24; Êph. 1:7a).

• Hội Thánh địa phương tin rằng Jesus Christ, sau khi được chôn 3 ngày, đã sống lại từ kẻ chết cả về phương diện thuộc thể lẫn thuộc linh, và trong sự phục sinh, Ngài đã trở nên Linh Ban Sự Sống để truyền chính Ngài vào trong chúng ta làm sự sống và mọi sự của chúng ta (Công. 10:40; 1Cô. 15:4; 1Cô. 15:45b).

• Hội Thánh địa phương tin rằng sau khi phục sinh, Đấng Christ đã thăng thiên, và Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm Chúa của tất cả (Công. 2:33,36).

• Hội Thánh địa phương tin rằng sau khi thăng thiên, Đấng Christ đã đổ Linh của Đức Chúa Trời xuống để báp-têm những Chi Thể được chọn của Ngài vào trong một Thân Thể, và Linh của Đức Chúa Trời, Đấng cũng là Linh của Đấng Christ, ngày nay đang vận hành trên đất để thuyết phục tội nhân, tái sinh những người được chọn của Đức Chúa Trời, ở trong các Chi Thể của Đấng Christ để họ được lớn lên trong sự sống và xây dựng Thân Thể Đấng Christ hầu biểu lộ Ngài cách đầy đủ (Công. 1:8; 1Cô. 12:13; Rô. 8:9; Gi. 16:8; Tít 3:5; Êph. 4:16).

• Hội Thánh địa phương tin rằng vào cuối thời đại này, Đấng Christ sẽ trở lại để cất những Chi Thể của Ngài lên, phán xét thế gian, sở hữu trái đất, và thiết lập Vương Quốc đời đời của Ngài (1Tê. 2:19).

• Hội Thánh địa phương tin rằng các thánh đồ đắc thắng sẽ cai trị với Đấng Christ trong Thiên Hy Niên và tất cả tín đồ trong Đấng Christ sẽ tham dự vào những phước hạnh thần thượng trong Giê-ru-sa-lem Mới trong trời mới đất mới cho đến đời đời (Khải. 20:6; 21:2).

2. Lập Trường của Chúng Tôi

• Hội Thánh địa phương đứng trên Kinh Thánh, không theo bất cứ sự giải thích truyền thống nào nhưng theo Lời thuần khiết của Đức Chúa Trời.

• Hội Thánh địa phương đứng trên Đấng Christ là Đá Sống, Đá Nền, Đầu của Thân Thể, sự sống và thực tại của Hội Thánh.

• Hội Thánh địa phương đứng trên sự hiệp nhất đích thực của Thân Thể Đấng Christ. Chúng tôi không bè phái, không giáo phái, không phi giáo phái, không liên giáo phái.

• Hội Thánh địa phương đứng trên lập trường hiệp nhất tất cả tín đồ trong từng địa phương; chúng tôi thừa nhận tất cả những tín đồ trong Đấng Christ được cứu chuộc bởi huyết và được tái sinh bởi Linh như là các Chi Thể của một Hội Thánh trong từng thành phố.

3. Sứ Mạng Của Chúng Tôi

• Hội Thánh địa phương rao giảng Phúc Âm ân điển và Phúc Âm vương quốc cho tội nhân để họ được cứu.

• Hội Thánh địa phương cung ứng sự cung ứng sự sống cho tín đồ để họ lớn lên trong Đấng Christ..

• Hội Thánh địa phương thiết lập Hội Thánh trong từng thành phố để tín đồ có thể trở nên sự biểu lộ tập thể của Đấng Christ cách thiết thực.

• Hội Thánh địa phương rao giảng Lời sống và phong phú của Đức Chúa Trời từ trong Kinh Thánh để tín đồ được nuôi dưỡng hầu lớn lên và trưởng thành.

• Hội Thánh địa phương xây dựng Thân Thể Đấng Christ để chuẩn bị Cô Dâu cho sự trở lại của Đấng Christ là Chàng Rể.

4. Hy Vọng của Chúng Tôi

• Hội Thánh địa phương hy vọng rằng hễ có bao nhiêu người được Đức Chúa Trời định cho sự sống đời đời đều sẽ tin Chúa Jesus.

• Hội Thánh địa phương hy vọng rằng tất cả những Cơ-đốc nhân được tái sinh sẽ tìm kiếm sự lớn lên trong sự sống, không chỉ có sự gia tăng tri trức.

• Hội Thánh địa phương hy vọng rằng tất cả những Cơ-đốc nhân tìm kiếm Chúa sẽ thấy khải tượng về Hội Thánh và bước vào nếp sống Hội Thánh thiết thực trong địa phương của họ.

• Hội Thánh địa phương hy vọng rằng Chúa sẽ có một dân sót đắc thắng để Cô Dâu của Ngài được chuẩn bị.

• Hội Thánh địa phương hy vọng rằng sự trở lại của Chúa sẽ được thúc đẩy bởi sự lớn lên của chúng ta và chúng ta có thể dự phần vào sự cất lên phước hạnh trong vương quốc sắp đến của Ngài.

5. Về Sự Khôi Phục

• Từ “khôi phục” có nghĩa là có lại được một điều gì đó đã bị mất, hoặc đưa một điều gì đó trở lại tình trạng bình thường. "Khôi phục" có nghĩa là phục hồi hoặc trở lại tình trạng bình thường sau khi bị thiệt hại hoặc bị mất mát. Nói rằng Đức Chúa Trời đang khôi phục những vấn đề nào đó có nghĩa là trong suốt lịch sử Hội Thánh, những điều đó đã bị mất, bị dùng sai hoặc bị hư hoại, và Đức Chúa Trời đang phục hồi những điều đó trở lại tình trạng hay trạng thái nguyên thủy.

• Vì Hội Thánh đã bị suy thoái trải qua nhiều thế kỷ trong lịch sử nên Hội Thánh cần được khôi phục theo ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời. Về Hội Thánh, khải tượng của chúng ta không nên bị kiểm soát bởi tình trạng hiện tại hay bởi sự thực hành truyền thống mà bởi ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời và bởi tiêu chuẩn bất biến của Ngài được khải thị trong Lời Ngài. Chúng tôi xem sự khải thị của Tân Ước về Hội Thánh không chỉ là một điều đã thuộc về lịch sử mà còn là một tiêu chuẩn cho sự thực hành Hội Thánh trong thời đại hiện nay.

• Sự khôi phục của Chúa không bắt đầu vào thế kỷ 20. Dù khó xác định một thời điểm chính xác cho sự khởi đầu sự khôi phục, nhưng có thể xem là bắt đầu từ thời điểm có cuộc Cải Chánh. Sự khôi phục đã trải qua nhiều giai đoạn kể từ khi có cuộc Cải Chánh, đã có sự khôi phục một phần về nếp sống Hội Thánh tại Bohemia dưới sự lãnh đạo của Zinzendorf, tiếp tục tiến tới sự khải thị về nhiều lẽ thật quí báu trong Kinh Thánh qua Hội Anh Em Plymouth, và sau đó tiếp tục tiến đến kinh nghiệm đích thực về sự sống bề trong. Hiện nay, sự khôi phục đã đạt đến giai đoạn hiện tại với sự thiết lập các Hội Thánh địa phương đích thực như là sự biểu lộ của Thân Thể Đấng Christ.

• Trong sự khôi phục ngày nay, Chúa đang thực hiện hai điều. Ngài đang khôi phục việc kinh nghiệm các sự giàu có của Đấng Christ –tức là vui hưởng Christ là sự sống và mọi sự của chúng ta– và Ngài đang khôi phục sự thực hành nếp sống Hội Thánh. Hai vấn đề này đi đôi với nhau vì nếp sống Hội Thánh thực tiễn là kết quả của việc vui hưởng các sự giàu có của Đấng Christ. Trong sự khôi phục của Chúa ngày nay, chúng tôi làm chứng rằng Đấng Christ thật giàu có không dò lường được, rằng Ngài là Đấng bao hàm tất cả để chúng ta vui hưởng. Hơn nữa, chúng tôi làm chứng rằng Chúa đã nung đốt chúng tôi để thực hành nếp sống Hội Thánh theo sự khải thị của Lời thuần khiết của Đức Chúa Trời.

6. Về Sự Cứu Rỗi

• Trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã cung cấp cho con người một sự cứu rỗi đầy đủ và trọn vẹn. Sự cứu rỗi trọn vẹn này bao gồm toàn bản thể chúng ta: linh, hồn và thân. Trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, linh con người được tái sinh, hồn được biến đổi và thân thể sẽ được biến hóa.

• Để được cứu, một người phải có đức tin sống động vào Thân Vị và công tác của Jesus Christ, Con của Đức Chúa Trời. Tất cả những người được cứu đích thực đều có những gì mà Kinh Thánh gọi là “đức tin chung” (Tít 1:4), tức là bao gồm những gì chúng ta phải tin để được cứu; chúng ta phải tin rằng Kinh Thánh là sự khải thị thần thượng trọn vẹn, hoàn toàn được Đức Chúa Trời cảm thúc; rằng có một Đức Chúa Trời Tam–Nhất duy nhất Cha, Con và Linh; rằng Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời đã nhục hóa thành người, rằng Đấng Christ đã chết trên thập tự giá vì tội chúng ta, đã đổ huyết Ngài để cứu chuộc chúng ta; rằng vào ngày thứ ba, Ngài đã từ kẻ chết sống lại trong thân thể, rằng Ngài đã được tôn lên bên hữu Đức Chúa Trời và được lập làm Chúa trên tất cả; rằng Ngài sẽ trở lại để thiết lập vương quốc của Ngài trên đất.

• Sự cứu rỗi đời đời là bởi ân điển, qua đức tin, không phải bởi công việc.

• Để được cứu, một người phải có sự tiếp xúc sống động với Jesus Christ. Do đó, khi đem một người chưa tin đến với sự cứu rỗi, chúng tôi nhấn mạnh đến sự cầu nguyện và kêu cầu danh Chúa. Theo Rô-ma 10:9 và 10, nếu một người được cứu, người ấy phải tin trong lòng và xưng ra bằng môi miệng.

• Khi một người được cứu, người ấy vừa có sự bảo đảm của sự cứu rỗi vừa có sự an ninh của sự cứu rỗi. Khi một người được cứu, người ấy mãi mãi được cứu.

7. Về Đời Sống Cơ-đốc

Sự Tái Sinh

Đời sống Cơ-đốc bắt đầu bằng sự tái sinh. Được tái sinh là được sinh bởi Linh trong linh chúng ta (Gi. 3:6) qua sự cứu chuộc của Đấng Christ, và bởi đó, sự sống và bản chất của Đức Chúa Trời được truyền vào linh chúng ta. Điều này làm linh chúng ta sống lại bằng chính sự sống của Đức Chúa Trời.

Sự Phân Rẽ

Đời sống Cơ-đốc thật sự đòi hỏi một sự phân rẽ đúng đắn khỏi thế gian hư hoại và gian ác này. Sự phân rẽ này không theo những luật lệ mang tính luật pháp, do con người đặt ra nhưng theo sự sống và bản chất của Đấng Thánh đang ở bên trong chúng ta. Chúng ta được biệt riêng cho Đức Chúa Trời bởi huyết cứu chuộc của Đấng Christ, bởi Thánh Linh và trong danh của Chúa Jesus. Để sống một đời sống Cơ-đốc đúng đắn, chúng ta phải duy trì một địa vị phân rẽ như vậy. Dù không thuộc về thế gian nhưng chúng ta vẫn sống một đời sống tin kính trong thế gian này.

Sự Dâng Mình

Đời sống Cơ-đốc là đời sống dâng mình. Dâng mình cho Chúa có nghĩa là chúng ta hoàn toàn được giao cho Chúa, không phải để làm điều gì đó cho Ngài, cũng không phải để trở nên một điều gì đó nhưng để làm cho mình sẵn sàng cho Ngài như một sinh tế sống hầu cho Ngài có thể hành động trên chúng ta và trong chúng ta theo niềm vui thoả tốt lành của Ngài. Chúng ta dâng mình cho Chúa vì chúng ta yêu Ngài và vui lòng thuộc về Ngài. Chúng tôi cũng nhận thức rằng chúng tôi thuộc về Ngài rồi vì Ngài đã mua chúng tôi bằng huyết quí báu của Ngài. Trong các Hội Thánh địa phương, chúng tôi không đang sống cho chính mình nhưng cho Đức Chúa Trời và để hoàn thành mục đích đời đời của Ngài.

Yêu Chúa

Trong đời sống Cơ-đốc, chúng tôi nhấn mạnh đến vấn đề yêu Chúa. Đức Chúa Trời muốn chúng ta yêu Ngài trên tất cả mọi điều. Chúng tôi làm chứng rằng Chúa Jesus Christ của chúng ta là Đấng hoàn toàn đáng yêu, rằng Ngài đã chinh phục lòng chúng tôi, rằng chúng tôi yêu Ngài, không bằng tình yêu của chính chúng tôi nhưng bằng chính tình yêu mà Ngài đã yêu chúng tôi trước.

Lời Đức Chúa Trời

Kinh Thánh chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống Cơ-đốc của chúng tôi. Tất cả tín đồ trong các Hội Thánh địa phương đều được khuyến khích phải đọc Kinh Thánh đều đặn, thậm chí đọc xuyên suốt Kinh Thánh mỗi năm một lần. Chúng tôi đọc Lời, nghiên cứu Lời và tiếp nhận Lời như thức ăn thuộc linh bằng cách cầu nguyện. Tất cả những sự dạy dỗ, cảm thúc, và dẫn dắt mà được cho là có nguồn gốc từ Thánh Linh đều phải được kiểm tra bằng sự khải thị của Đức Chúa Trời trong Lời. Mặc dù Kinh Thánh khải thị ý tưởng của Đức Chúa Trời về nhiều vấn đề nhưng đối với chúng tôi, Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách về giáo lý; thay vì thế Kinh Thánh chủ yếu là một Cuốn Sách Sự Sống. Chúng tôi đến với Lời không chỉ để có sự hiểu biết mà qua việc đọc và cầu nguyện Lời Kinh Thánh, chúng tôi tiếp xúc với Chúa Jesus vì chính Ngài là Lời Sống.

Cầu Nguyện

Đời sống Cơ-đốc cũng là một đời sống cầu nguyện. Trong sự cầu nguyện, chúng tôi vui hưởng sự giao thông ngọt ngào, thân mật và riêng tư với Chúa. Bởi cầu nguyện, chúng tôi công bố chúng tôi lệ thuộc vào Đức Chúa Trời, thuận phục Ngài và khao khát hợp tác với Ngài trong việc hoàn thành mục đích của Ngài. Tất cả tín đồ trong các Hội Thánh địa phương đều được khuyến khích dành thì giờ cầu nguyện riêng tư mỗi ngày.

Kinh Nghiệm Christ

Từ sự khải thị của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, chúng tôi thấy rằng đời sống Cơ-đốc thật ra là chính Đấng Christ đang sống trong chúng tôi. Vì lý do này, chúng tôi nhấn mạnh đến việc kinh nghiệm Christ. Theo các Thư Tín trong Tân Ước, Đấng Christ được khải thị trong chúng ta, đang sống trong chúng ta, đang được hình thành trong chúng ta, đang lập cư trong chúng ta, đang được tôn đại trong chúng ta đang trở nên mọi sự trong mọi sự cho chúng ta. Thay vì bắt chước Đấng Christ theo cung cách bên ngoài, chúng tôi theo đuổi việc sống biểu lộ Đấng Christ ra và sống bởi Đấng Christ bằng cách để cho Đấng Christ Nội Cư chiếm hữu toàn bản thể bề trong của chúng tôi và biểu lộ chính Ngài qua chúng tôi trong nếp sống hằng ngày.

Một Đời Sống Chịu Đóng Đinh

Là Cơ-đốc nhân đúng đắn, chúng ta phải sống một đời sống chịu đóng đinh. Chúng tôi không xấu hổ về thập tự giá của Đấng Christ và không thối lui trong việc bước theo Chúa trên đường hẹp thập tự giá. Nếu muốn thật sự kinh nghiệm Christ và sống bởi Ngài, hằng ngày chúng ta cần kinh nghiệm công tác của thập tự giá trên đời sống chúng ta cách chủ quan. Chúng tôi đã thấy một điều gì đó về sự xấu xa của xác thịt sa ngã của con người trong cách nhìn của Đức Chúa Trời, và chúng tôi đồng ý về sự phán xét của Đức Chúa Trời trên xác thịt. Hơn nữa, chúng tôi đã thấy rằng bản ngã và con người thiên nhiên là chống nghịch Đức Chúa Trời. Do đó, chúng tôi đồng lòng với công tác bề trong của sự chết Đấng Christ để chúng tôi có thể kinh nghiệm Đấng Christ và sống bởi Ngài trong sự giàu có của sự sống phục sinh của Ngài.

Sự Nuôi Dưỡng

Nếu muốn sống một đời sống Cơ-đốc bình thường, chúng ta cần được nuôi dưỡng hằng ngày bằng thức ăn và nước uống thuộc linh. Vì lý do này, chúng tôi nhấn mạnh đến việc ăn uống Đấng Christ như là thức ăn và nước uống thuộc linh. Chúng tôi vui hưởng Ngài như là sự cung ứng sự sống trong Linh và qua Lời. Chính Ngài đã phán “Người nào ăn Ta sẽ sống bởi Ta vậy” (Gi. 6:57). Chúa là Bánh Sống, Bánh Sự Sống và Bánh của Đức Chúa Trời, Đấng từ trời xuống để ban sự sống cho thế gian (Gi. 6:33,35,51), và chúng ta phải được nuôi dưỡng bởi Ngài hằng ngày.

Lớn Lên Trong Sự Sống

Trong các Hội Thánh địa phương, chúng tôi nhấn mạnh sự kiện là trong đời sống Cơ-đốc, chúng ta cần lớn lên trong sự sống cách bình thường. Chúng tôi không muốn cứ mãi là em bé về phương diện thuộc linh. Giống như sự sống con người, sự sống thần thượng cũng phải có một sự phát triển bình thường để dẫn đến sự trưởng thành. Do đó, là những người tìm kiếm Chúa, chúng tôi theo đuổi việc lớn lên trong sự sống. Chúng tôi muốn làm người tầm thước vóc giạc để biểu lộ Chúa, đại diện cho Ngài bằng chính uy quyền của Ngài.

Đời Sống Làm Người

Là Cơ-đốc nhân, chúng tôi cũng sống một nếp sống con người bình thường, tránh khỏi mọi cực đoan, và quân bình trong mọi phương diện. Chúng tôi khao khát toàn bản thể chúng tôi, gồm có linh, hồn và thân thể được gìn giữ vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng tôi theo đuổi việc biểu lộ nhân tánh của Jesus trong tất cả các mối quan hệ của chúng tôi và làm chứng xứng đáng về Ngài trong mọi mặt của đời sống làm người: ở nhà, ở trường, với láng giềng và nơi làm việc. Đối với chúng tôi, đời sống Cơ-đốc không thể tách rời khỏi đời sống làm người hằng ngày. Chúng tôi thấy rằng, càng lớn lên trong Đấng Christ, chúng tôi càng thật sự trở thành người hơn, và chúng tôi càng vui hưởng nhân tính được nâng cao và biến đổi của Jesus một cách thiết thực.

Linh

Đời sống Cơ-đốc là đời sống bước đi theo Linh. Bước đi theo Linh là sống và tồn tại theo Linh. Do đó, chúng ta cần đặt tâm trí vào Linh và đặt các sự thực hành của thân thể vào chỗ chết (Rô. 8:6, 13). Khi chúng ta bước đi theo Linh thì những đòi hỏi công chính của Đức Chúa Trời được thành tựu trong chúng ta cách tự nhiên. Chỉ bằng cách sống trong Linh và bước đi theo Linh thì những điều thần thượng được khải thị trong Kinh Thánh mới trở nên thật đối với chúng ta. Do đó, để là một Cơ-đốc nhân bình thường, chúng ta phải biết Linh, sống trong Linh và bước theo Linh.

Sự Biến Đổi

Nhiều Cơ-đốc nhân biết về sự tái sinh linh và biến hóa thân thể nhưng họ không biết vấn đề quan trọng về sự biến đổi hồn. Tuy nhiên, Kinh Thánh chép rằng “Hãy được biến đổi bởi sự đổi mới tâm trí của anh em” (Rô. 12:2). Do đó, chúng tôi nhận thức cần có sự biến đổi về khí chất trong hồn bởi công tác bề trong của Linh Sự Sống. Khi chúng ta được biến đổi thì có một sự thay đổi bề trong diễn ra trong chính bản thể chúng ta. Khi hồn chúng ta được dầm thấm chính yếu tố Đức Chúa Trời thì hồn sẽ được thuần khiết và thánh hóa. Khi đó hồn mới có thể hoàn thành chức năng mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng để biểu lộ Chúa là Đấng đang ở trong linh đã được tái sinh của chúng ta. Sự biến đổi hồn có liên quan mật thiết đến việc chúng ta sẵn sàng gặp Chúa khi Ngài trở lại. Những ai ở trong sự hiện diện thánh và vinh hiển của Ngài không những được thánh hóa về mặt địa vị mà cũng được biến đổi về khí chất. Về mặt tiêu cực, sự biến đổi này cần có thập tự giá hành động, và về phương diện tích cực, cần có công tác của Linh Sự Sống.

Sự Biến Hóa

Cuối cùng, đỉnh cao nhất của kinh nghiệm Cơ-đốc trong sự sống là thân thể chúng ta sẽ được biến hóa và được làm nên giống như thân thể vinh hiển của Chúa (Phil. 3:21). Trong Kinh Thánh, điều này được gọi là sự cứu chuộc thân thể, sự đầy đủ của quyền làm con. Do đó, đời sống Cơ-đốc bắt đầu với sự tái sinh, trải qua sự biến đổi và tổng kết với sự biến hóa thân thể.

8. Về Nếp Sống Hội Thánh

Một Nếp Sống Tập Thể

Bản chất của đời sống Cơ-đốc, tức đời sống sống bày tỏ Đấng Christ là sự sống từ bên trong chúng ta, là một nếp sống tập thể. Nhiều cụm từ trong Tân Ước đã xác nhận điều này: chúng ta là chiên trong bầy của Đức Chúa Trời, chúng ta là đá sống trong Nhà của Đức Chúa Trời, chúng ta là nhánh trong cây nho, chúng ta là Chi Thể của Thân Thể Đấng Christ. Dù vẫn là những cá thể, nhưng là Cơ-đốc nhân, chúng ta không nên sống cá nhân nữa, tức là chỉ quan tâm đến lợi ích, hoạt động và những mục tiêu của mình. Trái lại, Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống một nếp sống tập thể, nhận thức về Thân Thể Đấng Christ, chăm về những điều của người khác và quan tâm đến việc xây dựng Hội Thánh. Do đó, chúng ta đang kinh nghiệm một sự khôi phục không chỉ về nếp sống Cơ-đốc bình thường mà cũng về nếp sống Hội Thánh bình thường.

Quyền Làm Đầu Của Đấng Christ

Trong nếp sống Hội Thánh, tất cả chúng ta cần tôn trọng quyền làm đầu của Đấng Christ. Chúng ta là Thân Thể còn Ngài là Đầu duy nhất của Thân Thể. Không ai và không điều gì có thể mạo muội chiếm đoạt quyền làm đầu của Đấng Christ. Chúng tôi không thể chấp nhận bất kỳ hệ thống, tổ chức hay quyền lãnh đạo nào xúc phạm quyền làm đầu của Đấng Christ. Giữa vòng chúng tôi, không có một quyền lãnh đạo cố định, mang tính chức vị hay tổ chức. Hơn nữa không có hệ thống phẩm trật. Trái lại, tất cả các Chi Thể của Thân Thể đều được khích lệ có sự tương giao trực tiếp với Đầu và nhận từ Ngài tất cả mọi sự dẫn dắt liên quan đến sự sống và sự chuyển động của họ. Chúng tôi nhận thức rằng không có một cái đầu phụ nào, không có một người trung gian nào giữa Đấng Christ và các Chi Thể của Thân Ngài.

Sự Tương Giao

Ngay khi tôn trọng quyền làm Đầu của Đấng Christ, chúng ta cũng vui hưởng sự tương giao của Thân Thể Đấng Christ. Chúng tôi nhận thức rằng, trong Đấng Christ, chúng ta không còn sống theo cách cá nhân nữa. Trái lại, chúng tôi đánh giá cao sự tương giao giữa các Chi Thể trong Thân. Chúng tôi thật sự vui hưởng dòng chảy sự sống đang tuần hoàn qua Thân Thể Đấng Christ biết bao! Chúng tôi làm chứng rằng dòng chảy này, sự tương giao này là một thực tại phước hạnh.

Sự Hiệp Nhất

Một mối bận tâm quan trọng khác là việc gìn giữ sự hiệp nhất. Trước khi chịu đóng đinh, Chúa đã cầu nguyện cho những người tin Ngài hiệp một cũng như Ngài và Cha là một. Do đó, chúng ta phải chuyên tâm gìn giữ sự hiệp nhất duy nhất của Thân Thể Đấng Christ là điều được biểu lộ trong các Hội Thánh địa phương, được thiết lập trên nền tảng hiệp nhất với tất cả tín đồ trong một địa phương. Chúng ta phải quan tâm đến sự hiệp nhất; vì thế chúng ta phải khước từ mọi sự chia rẽ và từ bỏ nó. Tình trạng chia rẽ của Cơ-đốc nhân ngày nay là một sự xấu hổ và sỉ nhục cho chứng cớ của Chúa biết bao! Trong nếp sống Hội Thánh, chúng tôi đứng cho sự hiệp nhất duy nhất của Thân Thể Đấng Christ. Để duy trì sự hiệp nhất này, chúng tôi nhóm nhau lại như là những tín đồ trên lập trường hiệp nhất, chúng tôi tiếp nhận mọi tín đồ theo đức tin chung, và chúng tôi tìm kiếm sự lớn lên trong Đấng Christ để có thể ở với Ngài trong Cha và trong sự vinh hiển của Cha, là nơi chúng tôi được hoàn hảo thành một. Chúng tôi tin rằng lời cầu nguyện của Chúa trong Giăng chương 17 sẽ được đáp trên đất và khi chúng tôi được hoàn hảo nên một, thế gian này sẽ tin và biết rằng Cha đã sai Con.

Sự Quan Tâm Lẫn Nhau

Trong sự thực hành nếp sống Hội Thánh, chúng tôi quan tâm đến các thánh đồ, là những người tin đến Đấng Christ, một cách thiết thực. Chúng tôi vui vẻ mang gánh nặng cho nhau, bày tỏ sự hiếu khách với những người viếng thăm, mở nhà để tương giao và đáp ứng những nhu cầu cụ thể của các anh chị em qua sự phục vụ đầy yêu thương trong danh Đấng Christ. Chúng tôi khích lệ lẫn nhau, làm tươi mới lẫn nhau, cung ứng Christ là sự sống cho nhau và xây dựng lẫn nhau. Nếp sống Hội Thánh của chúng tôi không bị giới hạn trong các buổi nhóm, trong nơi nhóm họp, nhưng lúc nào cũng diễn tiến.

Lương Tâm

Trong nếp sống Hội Thánh, chúng tôi cũng tôn trọng lương tâm của người khác. Điều này có nghĩa là tất cả tín đồ trong Đấng Christ đều tự do bước theo Chúa theo lương tâm của họ và trong ánh sáng họ nhận được từ Đức Chúa Trời qua Lời Ngài. Không có một sự kiểm soát bên ngoài nào để định hình và uốn nắn nếp sống hằng ngày của chúng tôi và cũng không có một sự xem thường mang tính độc tài nào đối với lương tâm của chúng tôi. Không ép buộc cũng không cưỡng bách. Trái lại, tất cả mọi người đều được khuyến khích triệt để xử lý lương tâm của họ theo cách nhìn của Đức Chúa Trời và để duy trì một lương tâm không bị lên án đối với Đức Chúa Trời và con người. Do đó, chúng tôi quan tâm đến lương tâm của chính mình và lương tâm của người khác.

Sự Nhóm Họp

Vì nếp sống Hội Thánh là nếp sống nhóm họp nên chúng tôi thường có nhiều buổi nhóm trong một tuần. Đối với chúng tôi, nhóm họp không phải là cực nhọc mà là vui hưởng. Trong các buổi nhóm của Hội Thánh, chúng tôi được cung ứng, được dạy dỗ, được củng cố, được khích lệ, được soi sáng, được cảm động, được trang bị, được xây dựng và được Chúa giao cho sứ mạng. Trong nếp sống Hội Thánh đúng đắn, có sự quân bình giữa đời sống Cơ-đốc cá nhân và nếp sống nhóm họp tập thể. Thời gian riêng tư với Chúa không thể thay thế các buổi nhóm và các buổi nhóm không thể thay thế thời gian riêng tư. Chúng tôi thích nhóm với Ngài cách cá nhân và thậm chí còn vui hưởng sự nhóm họp với Ngài càng hơn theo cách tập thể. Chúng tôi làm chứng rằng trong sự nhóm họp của Hội Thánh, Đấng Christ Phục Sinh thật sự ở với chúng tôi khi chúng tôi nhóm lại với nhau trong danh Ngài.

Chức Năng Của Tất Cả Các Chi Thể

Trong nếp sống Hội Thánh, mọi Chi Thể của Thân đều có thể thực hiện chức năng. Dù tất cả chúng tôi không có cùng một chức năng nhưng tất cả chúng tôi đều có chức năng, và chức năng của từng Chi Thể được đánh giá cao. Chúng tôi tuyệt đối khước từ hệ thống giáo-phẩm–giáo-dân, xem đó như là một chiến lược của Sa-tan nhằm cản trở chức năng của các Chi Thể trong Thân Thể Đấng Christ. Trong các Hội Thánh địa phương, chúng tôi không có hàng giáo phẩm và tín đồ thường; trái lại chúng tôi là những Chi Thể của Thân, và tất cả mọi người đều có quyền thực hiện chức năng theo mức lượng của mình. Hơn nữa, chúng tôi cũng không có mục sư, không có người người trông nom. Tất cả thánh đồ đều được tham dự vào buổi nhóm và tất cả đều tham dự vào công việc lau dọn.

9. Hỏi và Đáp

Những người quan tâm đến niềm tin và sự thực hành của chúng tôi đã gửi đến một số câu hỏi. Dưới đây là một số các câu hỏi đó với phần trả lời vắn tắt:

1. Hội Thánh của anh em có tên gọi là gì?

2. Ai là người lãnh đạo?

3. Cơ quan trung ương nằm ở đâu?

4. Anh em làm gì trong các buổi nhóm?

5. Đọc–cầu-nguyện là gì?

6. Anh em có ý gì khi nói ăn uống Chúa?

7. Từ liệu “gia tể của Đức Chúa Trời” có nghĩa là gì?

8. Anh em có giữ quan điểm đoạn thần về Đấng Tam–Nhất không?

9. Anh em có dạy rằng con người đang tiến hóa thành Đức Chúa Trời không?

10. Anh em có dạy Sa-tan ở trong thân thể con người không?

11. Hội Thánh địa phương được cung ứng tài chánh như thế nào?

12. Thái độ của anh em như thế nào đối với Cơ-đốc Giáo theo lịch sử, được thể chế hóa?

13. Thái độ của anh em như thế nào đối với những Cơ-đốc nhân khác?

14. Thái độ của anh em đối với chính quyền như thế nào?

Phần Trả Lời Vắn Tắt

1. Hội Thánh của anh em có tên gọi là gì?

Hội Thánh địa phương không có tên gọi. Tên gọi duy nhất chúng tôi có và tôn trọng là danh Chúa Jesus Christ. Nhận bất kỳ một tên gọi nào khác là xúc phạm Ngài. Từ liệu “Hội Thánh địa phương” không phải là một tên gọi; đó là sự mô tả về bản chất địa phương và sự biểu lộ của Hội Thánh, tức là Hội Thánh trong một địa phương. In các từ “Hội Thánh địa phương” bằng chữ in hoa là một sai lầm nghiêm trọng vì điều này tạo ấn tượng rằng tên gọi của chúng tôi là “Hội Thánh Địa Phương”. Giống như mặt trăng đơn giản là mặt trăng bất kể địa phương mà người ta nhìn thấy mặt trăng, cũng vậy Hội Thánh đơn giản là Hội Thánh bất kể địa phương mà tại đó Hội Thánh được thiết lập. Khi Hội Thánh được thiết lập ở Giê-ru-sa-lem thì Hội Thánh được biết cách đơn giản là Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem (Công. 13:1). Cũng vậy, sự biểu lộ cụ thể của Hội Thánh tại Anaheim ngày nay đơn giản là Hội Thánh tại Anaheim. Là Hội Thánh địa phương, chúng tôi nhóm lại trong danh Chúa trên lập trường hiệp nhất đích thực.

2. Ai là người lãnh đạo?

Người lãnh đạo duy nhất của chúng tôi là Đấng Christ. Chúng tôi không có ban lãnh đạo theo hình thức, cố định và theo tổ chức con người. Hơn nữa không có bất kỳ hệ thống giáo phẩm và người lãnh đạo toàn cầu nào. Chúng tôi không xem ai là vô ngộ và cũng không đi theo con người cách mù quáng. Trái lại, chúng tôi bước theo những người mà sự thực hành và dạy dỗ của họ phù hợp với lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời. Đó là những người lãnh đạo không chủ trị trên thánh đồ nhưng trái lại chăn dắt thánh đồ trong tình yêu. Cũng vậy đó là những người lãnh đạo phụng sự Chúa mà không kiểm soát các Hội Thánh, trái lại là phục vụ các Hội Thánh như nô lệ của Đấng Christ trong sự cung ứng Lời sự sống.

3. Cơ quan trung ương nằm ở đâu?

Mỗi Hội Thánh địa phương đều tự trị trong sự quản trị. Do đó không có cơ quan trung ương. Không một Hội Thánh địa phương nào được xem là Hội Thánh hàng đầu hoặc Hội Thánh lãnh đạo. Trái lại, tất cả các Hội Thánh địa phương đều như nhau trước mặt Chúa.

4. Anh em làm gì trong các buổi nhóm?

Chúng tôi cầu nguyện, ngợi khen, hát, làm chứng và cung ứng Lời. Mỗi Chúa Nhật, chúng tôi có buổi nhóm Bàn Chúa, tại đó mọi con cái Chúa đều được chào đón để tham dự bánh và nước nho cùng với chúng tôi. Các buổi nhóm của Hội Thánh là mở rộng và mọi thánh đồ được tự do tham dự.

5. Đọc–cầu-nguyện là gì?

“Đọc–cầu-nguyện” là một từ tập hợp, mô tả cách thực hành cầu nguyện của chúng tôi bằng Lời Kinh Thánh. Chúng tôi đọc–cầu-nguyện để vui hưởng yếu tố sự sống được chứa đựng trong Lời; qua đó chúng tôi vui hưởng Lời như thức ăn thuộc linh. Chúng tôi có thể làm chứng rằng sau nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi đã được gây dựng, được làm cho mạnh mẽ và được cảm động bởi việc đọc–cầu-nguyện bằng Lời Đức Chúa Trời và trên Lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, việc chúng tôi đọc–cầu-nguyện Kinh Thánh, lặp lại những Lời của Kinh Thánh trong khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, không có nghĩa là chúng tôi bỏ qua việc đọc Kinh Thánh bình thường hay nghiên cứu kỹ lưỡng Lời Đức Chúa Trời.

6. Anh em có ý gì khi nói ăn uống Chúa?

Lời này gây vấp phạm cho một số người ngày nay cũng như đã gây vấp phạm cho những người tôn giáo vào thời Chúa Jesus. Trong Giăng chương 6, Chúa phán rằng nếu không ăn thịt Ngài và không uống huyết Ngài thì chúng ta không có sự sống đời đời bên trong vì thịt Ngài là thức ăn thật và huyết Ngài là thức uống thật. Trong kinh nghiệm của chúng tôi, Đấng Christ là Chiên Con Cứu Chuộc và Cây Sự Sống. Để sống bởi Ngài, chúng tôi cần ăn Ngài như Chiên Con và như Cây Sự Sống. Hơn nữa Chúa là nước sống của chúng ta. Khi uống Ngài, chúng ta được thỏa mãn. Do đó, ăn uống Chúa là nhận Ngài trong Linh qua Lời như là thức ăn và thức uống thuộc linh.

7. Từ liệu “gia tể của Đức Chúa Trời” có nghĩa là gì?

Từ “gia tể” có nguồn gốc trong tiếng Hy-lạp là oikonomia, chỉ về sự sắp xếp gia đình; ý nghĩa của từ này cũng bao gồm chức vụ quản gia, một sự quản trị, một sự ban phát, tức là một tiến trình ban phát. Trong ánh sáng về mục đích đời đời của Đức Chúa Trời được khải thị trong Kinh Thánh, chúng tôi nhìn thấy rằng gia tể của Đức Chúa Trời chỉ về sự sắp xếp thần thượng của Đức Chúa Trời để ban phát chính Ngài vào trong chúng ta hầu sản sinh và xây dựng Hội Thánh.

8. Anh em có giữ quan điểm đoạn thần về Đấng Tam–Nhất không?

Chắc chắn là không! Đoạn Thần Thuyết là một tà giáo. Thay vì dạy rằng Ba Thân Vị trong Thần Cách – Cha, Con và Linh – đồng hiện hữu đến đời đời thì Đoạn Thần Thuyết tuyên bố rằng cả Ba Thân Vị chỉ là những sự biểu lộ tạm thời của thể yếu thần thượng. Theo Kinh Thánh, chúng tôi tin rằng về thể yếu, Đức Chúa Trời là Ba trong Một và Một trong Ba. Dĩ nhiên chúng tôi thừa nhận sự khác biệt đời đời trong Thần Cách. Tuy nhiên, về Đấng Tam–Nhất, chúng tôi không nhấn mạnh đến sự phân tích mang tính giáo lý về bản chất của Đức Chúa Trời nhưng nhấn mạnh về sự ban phát Đức Chúa Trời Tam–Nhất vào trong chúng ta như là sự sống và mọi sự của chúng ta. Sự chính thống của chúng tôi liên quan đến giáo lý về Đức Chúa Trời phải được xác định bởi sự dạy dỗ của chúng tôi có theo Lời thuần khiết của Đức Chúa Trời hay không. Khi xem xét kỹ lưỡng niềm tin của chúng tôi về Đức Chúa Trời Tam–Nhất trong ánh sáng của Kinh Thánh, anh em sẽ thấy rằng chúng tôi không tin vào Đoạn Thần Thuyết cũng không tin vào Tam Thần Thuyết, nhưng tin vào sự khải thị về Đức Chúa Trời Tam–Nhất theo Lời thuần khiết của Đức Chúa Trời.

9. Anh em có dạy rằng con người đang tiến hóa thành Đức Chúa Trời không?

Một lời buộc tội như vậy để chống lại chúng tôi hoàn toàn là giả dối và không có nền tảng. Theo Kinh Thánh, chúng tôi dạy rằng Đức Chúa Trời đang ban phát chính Ngài vào trong con người để tín đồ được biến đổi, được dầm thấm bởi yếu tố Đức Chúa Trời và bằng yếu tố Đức Chúa Trời. Là con cái Đức Chúa Trời, sự kiện chúng ta tham dự vào sự sống và bản chất của Đức Chúa Trời không có nghĩa là chúng ta trở thành chính Đức Chúa Trời. Đúng, Đức Chúa Trời Tam–Nhất đang được đem vào trong chúng ta và chúng ta đang dự phận vào chính bản chất của Ngài, nhưng chắc chắn chúng ta không đang tiến hóa để trở thành Thần Cách.

10. Anh em có dạy Sa-tan ở trong thân thể con người không?

Khi sa ngã bởi ăn trái của Cây Biết Ðiều Thiện–Ác thì con người bị tội lỗi, tức bản chất của Sa-tan, tiêm vào trong thân thể con người và được chuyển hóa thành xác thịt. Sự sa ngã không đơn giản chỉ là sự quá phạm bên ngoài mà cũng chính là sự nhiễm độc và sự kết liễu bản thể bên trong của con người. Theo Rô-ma chương 5 đến 7, tội lỗi đã thực hiện chức năng trong các chi thể của chúng ta, như một sự hiện thân thật sự của Sa-tan. Do đó, chúng ta có thể nói rằng Sa-tan là tội đang nội cư trong xác thịt con người. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Sa-tan không có sự hiện diện khách quan bên ngoài con người vì rõ ràng Kinh Thánh đề cập đến Sa-tan là linh của quyền lực chốn không trung. Hơn nữa, Kinh Thánh khải thị rằng con người sa ngã là con cái của Ma Quỉ, và Ma Quỉ là cha của họ (1Gi. 3:10; Gi. 8:44). Là con cái của Ma Quỉ là có sự sống và bản chất của Sa-tan. Trong ý nghĩa của vấn đề bên trong xác thịt chúng ta có sự sống và bản chất của Sa-tan thì theo Lời của Đức Chúa Trời, chúng tôi nói rằng trong hình dạng của tội, Sa-tan đang ở trong xác thịt con người.

11. Hội Thánh địa phương được cung ứng tài chánh như thế nào?

Mỗi Hội Thánh địa phương được cung ứng tài chánh bởi sự dâng hiến tự nguyện của các thành viên trong Hội Thánh. Những vấn đề về tài chánh của một Hội Thánh địa phương đều ở dưới sự quản trị của Hội Thánh đó. Không có chuyện giải trình tài chính cho một ban nào của Hội Thánh. Trong vấn đề này, cũng như trong tất cả những sự vụ thuộc về quản trị, các Hội Thánh địa phương đều tự trị và được quản trị theo địa phương. Các thành viên của Hội Thánh được khích lệ dâng hiến theo cách kín giấu, không theo cách phô trương, theo như sự hứa nguyện của họ đối với Chúa. Không có việc thu gom tiền dâng trong buổi nhóm và rất ít khi nói về vấn đề tài chính. Báo cáo tài chánh luôn luôn có sẵn để các thành viên kiểm tra. Về vấn đề tài chánh, các Hội Thánh địa phương đã được đăng ký cách hợp pháp với chính phủ như là các tổ chức tôn giáo phi lợi nhuận.

12. Thái độ của anh em như thế nào đối với Cơ-đốc Giáo theo lịch sử, được thể chế hóa?

Chúng tôi đứng ngoài và tách rời Cơ-đốc Giáo lịch sử, có tổ chức, được thể chế hóa, và xem Cơ-đốc Giáo như là một hệ thống đầy những sự dạy dỗ và thực hành không theo Kinh Thánh. Vì sự khôi phục đúng đắn về nếp sống Hội Thánh được khải thị trong Kinh Thánh, chúng tôi nhóm lại với nhau trong danh Chúa trên lập trường hiệp nhất đúng đắn trong địa phương.

13. Thái độ của anh em như thế nào đối với những Cơ-đốc nhân khác?

Chúng tôi muốn nói rõ rằng chúng tôi không tin cũng không dạy rằng một người phải ở trong Hội Thánh địa phương mới là một Cơ-đốc nhân. Chúng tôi nhận thức rằng trong Giáo Hội Công Giáo La-mã, trong các giáo phái và trong các nhóm độc lập đều có nhiều tín đồ trong Đấng Christ được tẩy sạch bởi huyết và được tái sanh bởi Linh, và chúng tôi tiếp nhận họ như anh chị em trong Chúa. Tất cả những ai có đức tin để được cứu trong Chúa Jesus đều được chào đón trong các buổi nhóm của chúng tôi, đặc biệt là tại buổi nhóm Bàn Chúa, nơi chúng tôi làm chứng về sự hiệp nhất của Thân Thể Đấng Christ. Dầu vậy, vì lương tâm, chúng tôi phải đứng ngoài tôn giáo có tổ chức, chứ không tách rời các anh chị em trong Đấng Christ. Trong sự trung tín với Chúa, chúng tôi đứng trên nền tảng duy nhất của Hội Thánh vì chứng cớ của Chúa. Nhưng chúng tôi không thực hiện điều này với một linh hẹp hòi, loại trừ hay bè phái. Trái lại, chúng tôi đứng cho toàn Thân Thể; chúng tôi tiếp nhận mọi tín đồ cũng như Chúa đã tiếp nhận chúng tôi.

14. Thái độ của anh em đối với chính quyền như thế nào?

Theo Kinh Thánh, chính quyền loài người là do Đức Chúa Trời chỉ định để giữ bình an và duy trì trật tự. Vì lương tâm, mọi Cơ-đốc nhân đều phải thuận phục các bậc cầm quyền. Vì thế, chúng tôi thuận phục và vâng lời nhà cầm quyền, sống như những công dân tốt của đất nước và cộng đồng. Chúng tôi sẵn sàng hoàn thành mọi trách nhiệm của mình đối với chính quyền con người.

Một Lời Làm Chứng

Chúng tôi muốn kết luận bằng một lời làm chứng về kinh nghiệm Christ và sự thực hành nếp sống Hội Thánh của chúng tôi. Chúng tôi làm chứng với mọi người rằng Chúa đang đem chúng tôi trở lại tình yêu ban đầu với Ngài, trở lại với chính Ngài là sự sống và mọi sự của chúng tôi. Chúng tôi đã đến chỗ nhận biết rằng Chúa Jesus là Đấng thật đáng yêu, là Người đẹp nhất trong muôn người. Là Người duyên dáng và hấp dẫn nhất trong vũ trụ này, Ngài đã chinh phục lòng chúng tôi và khơi dậy nơi chúng tôi một tình yêu cuồng nhiệt đối với Ngài và tận hiến cho Ngài. Như Ma-ri đã đập vỡ chiếc bình thạch cao tuyết hoa để xức dầu thơm cho Chúa thì chúng tôi cũng muốn đổ chính mình trên Ngài. Khát khao này được diễn tả thích hợp trong một phiên khúc của một thánh ca, do một anh em trong Hội Thánh viết:

Chúa yêu dấu ơi, nay tôi vui mừng
Đập vỡ chiếc bình thạch cao tuyết hoa của mình vì yêu Ngài;
Tôi xức trên đầu Ngài, thưa Thầy yêu dấu;
Chúa ơi, này, tôi đã để dành điều tốt nhất cho Ngài,
Chúa yêu dấu ơi, tôi đã phí chính tôi cho Ngài;
Bởi yêu Ngài, tôi được thỏa lòng sâu xa.
Tình yêu này được đổ ra từ những nơi sâu thẳm bên trong tôi,
Chúa yêu dấu ơi, dầu giá trị tôi đang đổ ra

Chúng tôi làm chứng rằng lòng chúng tôi được cuốn hút không phải bởi giáo lý, cũng không phải bởi thực hành hay một phong trào nào –chúng tôi đã được chinh phục bởi một Con Người kỳ diệu, tức là bởi chính Đấng Christ. Trên hết mọi điều, chúng tôi muốn làm chứng với Đức Chúa Trời, với con người, với các thế lực và chấp chánh rằng Đấng Dấu Yêu này xứng đáng là tất cả những gì chúng tôi phải là và phải có. Trách nhiệm và sự kêu gọi trước tiên của chúng tôi là làm chứng về Ngài bằng cách biểu lộ ra những gì Ngài là trong chúng tôi và cho chúng tôi. Nguyện Chúa đem tất cả chúng ta đến chỗ có thể đồng nói như sứ đồ Phao-lô rằng “Đối với tôi, sống là Đấng Christ”.

Cùng với sự vui hưởng Đấng Christ không thể dò lường và bao hàm tất cả này, chúng tôi có đặc quyền được tham dự vào việc khôi phục một nếp sống Hội Thánh thiết thực. Ngày nay, bởi sự thương xót và ân điển của Ngài, Chúa đang đem chúng tôi trở lại với khởi đầu, trở lại với sự vui hưởng Đấng Christ và với sự thực hành nếp sống Hội Thánh.

Được viết bởi các đồng công trong sự khôi phục của Chúa