Thông tin sách

Uy Quyền Và Thuận Phục

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: Uy quyền và Thuận phục
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Lời nói đầu

Untitled Document

LỜI NÓI ĐẦU TRONG ẤN BẢN TIẾNG ANH

Vào năm 1949, Watchman Nee (Nghê Thác Thanh) chia sẻ một loạt bài giảng về uy quyền và sự thuận phục trong kỳ huấn luyện các đồng công ở Kuling, Phúc Châu. Mọi người có mặt tại các buổi nhóm ấy đều phủ phục trong ánh sáng của Đức Chúa Trời. Họ có cảm nhận sâu xa rằng công việc của kẻ bất pháp thật sự đầy dẫy trên đất, trong khi cảm nhận của những người đã được Chúa cứu lại không nhạy bén. Vào cuối thời đại này, làm thế nào vương quốc của Đức Chúa Trời được đem đến nếu con cái Đức Chúa Trời không mang chứng cớ cho Chúa trong sự thuận phục?

Trong mười năm qua, một số người đã soạn những bài giảng này thành dàn bài dùng làm tài liệu nghiên cứu, và những người khác đã phân phát bản sao các bài giảng được cá nhân ghi chép riêng để nghiên cứu. Tuy nhiên, tất cả những bài đó quá vắn tắt và không đầy đủ. Do đó, Phòng sách Phúc âm thu thập tất cả những bản ghi chép có sẵn và biên soạn thành mười một bài giảng, đăng tải thành một loạt bài trên báo Chức Vụ Lời vào năm trước. Vì các bài ghi chép không được đầy đủ, nên chúng tôi cảm thấy những bài giảng được xuất bản ở đây vẫn khiếm khuyết về mặt nội dung và khác xa cách diễn đạt và giọng văn nguyên thủy của anh Nee. Như vậy, chúng chỉ có thể được xem là những bản ghi chép chi tiết nhất có thể có được. Để đáp ứng nhu cầu của tất cả con cái Đức Chúa Trời tại mọi địa phương, chúng tôi phải sắp xếp mười một bài giảng ấy vào quyển sách này với hi vọng là Chúa sẽ ban cho bản ghi chép hoàn hảo hơn để xuất bản trong tương lai.

Ban Biên tập Phòng sách Phúc âm Đài Loan
Ngày 20 tháng Giêng năm 1967