Thông tin sách

Nghiên Cứu Sự Sống Sách Dân Số Kí

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: Nghiên cứu sự sống sách Dân Số Kí
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 2

Untitled Document

NGHIÊN CỨU SỰ SỐNG SÁCH DÂN SỐ KÝ

CHƯƠNG 2

ĐƯỢC HÌNH THÀNH NÊN QUÂN ĐỘI (1)

Kinh Thánh: Dân Số Ký 1

Bức tranh được mô tả trong Dân Số Ký chương 1 cho chúng ta thấy toàn bộ Tân Ước, từ sự nhục hóa của Đức Chúa Trời Tam – Nhất để làm một người, sống và ở giữa loài người, cho đến sự tổng kết của sự nhục hóa này, là Giê-ru-sa-lem Mới.

Thật khó nhìn thấy sự nhục hóa của Đức Chúa Trời Tam–Nhất trong Dân Số Ký chương 1 vì chúng ta không có một khái niệm như vậy. Nếu muốn thấy sự nhục hóa của Đức Chúa Trời Tam–Nhất trong chương này, chúng ta cần xem xét vấn đề Đền Tạm cùng với Hòm. Bên trong Đền Tạm là Hòm, và bên trong Hòm là Kinh Luật. Kinh Luật được gọi là “chứng cớ" (17: 4,10). Kinh Luật là chứng cớ của Đức Chúa Trời vì làm chứng và bày tỏ cho chúng ta biết Đức Chúa Trời. Như vậy, thực ra chính Đức Chúa Trời là trung tâm. Tuy nhiên, ở đây chúng ta không có Đức Chúa Trời trong chính Ngài, nhưng có Đức Chúa Trời trong Hòm được làm bằng gỗ si-tim dát vàng. Hòm này, một thực thể gồm hai yếu tố, gỗ và vàng, tượng trưng cho Đấng Christ trong nhân tính và thần tính.

Từ liệu nhục hóa không có trong Dân Số Ký chương 1, nhưng bức tranh về sự nhục hóa có ở đó. Trong bức tranh mô tả Đền Tạm và Hòm, chúng ta thấy Đức Chúa Trời Tam–Nhất nhục hóa trở thành người, sống giữa nhân lọai. Đền Tạm được làm bằng 48 tấm ván. Trước hết, con số 48 bao gồm 6 nhân với 8, tượng trưng cho con người (số 6) trong sự phục sinh (số 8). Thứ hai, 48 gồm 12 nhân với 4, tượng trưng cho Đức Chúa Trời Tam–Nhất (được chứa đựng trong số 12, gồm 3 nhân với 4) trong tạo vật của Ngài (số 4). Do đó, bức tranh này cho thấy Đức Chúa Trời Tam–Nhất nhục hóa làm người đang sống giữa con người. Ở đây, chúng ta thấy Đức Chúa Trời Tam–Nhất, thấy con người,và thấy Đức Chúa Trời Tam–Nhất ở giữa loài người.

Bức tranh về Giê-ru-sa-lem Mới trong Dân Số Ký chương 1 liên quan đến sự đóng trại của 12 chi phái Ítx-ra-ên quanh Đền Tạm. Giê-ru-sa-lem Mới có 12 cổng, 3 cổng trên mỗi 4 mặt, có tên của 12 chi phái Ítx-ra-ên trên đó (Khải 21:12-13). Trong Dân Số Ký, 12 chi phái được bố trí theo đội hình, và đội hình này cho chúng ta thấy một bức tranh. Theo đội hình này, 3 chi phái, mà mỗi chi phái là một đội quân, đóng trại ở mỗi 4 mặt của Đền Tạm. Ở hướng Đông, hướng mặt trời mọc, là trại của Giu-đa, gồm các đội quân của Giu-đa, Y-sa-ca, và Sa-bu-lôn (Dân. 2:2,9). Ở hướng Tây, phía sau Đền Tạm, là trại của Ep- ra-im, gồm các đội quân của Ep-ra-im, Ma-na-se, và Bên-gia-min (2:18-24). Ở hướng Nam là trại của Ru-bên, gồm các đội quân của Ru-bên, Si-mê-ôn, và Gát (2: 10-16). Ở hướng Bắc là trại của Đan, gồm các đội quân của Đan, A-se, và Nép-ta-li (2 : 25-31). Cách đóng trại của 12 chi phái là bức tranh mô tả Giê-ru-sa-lem Mới.

Bây giờ chúng ta có thể nhận thấy Dân Số Ký chương 1 cung cấp cho chúng ta một bức tranh về Tân Ước, từ sự nhục hóa đến Giê-ru-sa-lem Mới là như thế nào. Đây thực sự là bản tóm tắt về lịch sử Hội Thánh, bắt đầu bằng sự nhục hóa và tổng kết bằng Giê-ru-sa-lem Mới. Về mặt hình bóng, lịch sử Ítx-ra-ên từ Dân Số Ký đến Ma-la-chi, bao gồm những việc tốt, khích lệ, lẫn việc xấu, đáng thất vọng, đều mô tả về lịch sử Hội Thánh.

Theo bức tranh trong Dân Số Ký, Đức Chúa Trời là trung tâm; nghĩa là Đức Chúa Trời ở trong Hòm, trong Đấng Christ. Đức Chúa Trời không còn chỉ ở trên các từng trời nữa, Ngài cũng ở trên đất, trong một người là hiện thân của Ngài. Người hiện thân này là Jesus Christ (Côl. 2:9). Một người như vậy được cấu tạo bằng 2 yếu tố, yếu tố vàng và yếu tố gỗ. Ngài là người “vàng-gỗ”, một Thần-nhân.

Bây giờ, Đấng lạ lùng này, tức Đức Chúa Trời Tam–Nhất được nhục hóa để hiện thân làm một người, đã phát triển, gia tăng và mở rộng. Trong sự phát triển và mở rộng này, Đấng Christ trở nên Đền Tạm, nơi cư ngụ của Đức Chúa Trời. Là Đền Tạm như vậy, người ta có thể bước vào trong Ngài được.

Khi Đức Chúa Trời chỉ ở trong Đấng Christ thì không ai có thể bước vào trong Ngài được. Nếu Đấng Christ không mở rộng thì cũng không ai bước vào trong Đức Chúa Trời được. Nhưng bây giờ bởi Đấng Christ đã mở rộng thành Đền Tạm nên Ngài không chỉ là nơi cư ngụ của Đức Chúa Trời mà còn là nơi chúng ta có thể bước vào trong Đức Chúa Trời. Ngày nay chúng ta có thể bước vào trong Đức Chúa Trời, nhận Đấng Christ làm sự sống để Ngài trở nên ý nghĩa của sự sống chúng ta. Vì Ngài là sự sống của chúng ta để làm ý nghĩa sự sống cho chúng ta nên Ngài là chứng cớ của chúng ta. Chúng ta sống Ngài, biểu lộ Ngài, bày tỏ Ngài trong mọi lãnh vực và mọi phương diện. Khi ấy, tự phát Ngài trở nên trung tâm của chúng ta. Vì vậy, ngày nay Đấng Christ là ý nghĩa sự sống, chứng cớ, và trung tâm của chúng ta.

Đấng Christ, hiện thân của Đức Chúa Trời, đã được mở rộng thành nơi Đức Chúa Trời cư ngụ và nơi chúng ta bước vào. Trong Thân Thể Đấng Christ mở rộng này, Đức Chúa Trời có một nơi cư ngụ và chúng ta có một nơi để có thể bước vào trong Đức Chúa Trời, gặp gỡ Đức Chúa Trời, thậm chí được hòa lẫn với Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời này không có ý định giáng xuống, nhục hóa tại Bết-lê-hem và rồi ở yên tại đó. Vì gần 2000 năm nay, Đấng yêu dấu này vẫn đang chuyển động. Ngày nay Ngài ở đây với chúng ta và đang chuyển động. Trong sự chuyển động của Ngài, Ngài là Đấng Lãnh Đạo. Ngài là Đấng Lãnh Đạo duy nhất, vì chỉ một mình Ngài mới đủ tiêu chuẩn lãnh đạo. Đấng Christ là Đấng Lãnh Đạo, Đường Đi, và Mục Tiêu của chúng ta. Khi có Đấng Christ, chúng ta có sự lãnh đạo. Khi theo Đấng Christ, chúng ta theo Đấng Lãnh Đạo. Khi trực tiếp theo Ngài, chúng ta trở nên người lãnh đạo. Quyền lãnh đạo ở với Ngài; quyền lãnh đạo là Ngài. Christ không chỉ là Đấng lãnh đạo của chúng ta, Ngài còn là đường lối chúng ta tiếp nhận hôm nay. Đường lối của chúng ta là Đấng Christ, mục tiêu của chúng ta cũng là Đấng Christ. Đem Đấng Christ đến một nơi nào đó là một việc đáng tôn trọng. nhưng nếu chúng ta đem đến điều gì đó khác hơn Đấng Christ thì đó là việc đáng bị lên án.

Cuối cùng, bức tranh trong Dân Số Ký cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời và tuyển dân Ngài hòa lẫn với nhau thành một thực thể để chinh phục kẻ thù trên đất. Kẻ thù lợi dụng và chiếm đọat tòan thể trái đất mà Đức Chúa Trời tạo dựng cho chính Ngài và mục đích của Ngài. Làm thế nào Đức Chúa Trời có thể tái chiếm trái đất? Đức Chúa Trời sẽ không lấy tư cách là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đấng Sáng Tạo, để tự mình Ngài trực tiếp chiếm lại trái đất. Trong gia tể Tân Ước, Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ tự mình làm điều này. Ngài phải nhục hóa trở thành một người là Đấng Christ, và Đấng Christ này phải được cung ứng cho tội nhân để làm cho họ trở thành sự mở rộng của Đấng Christ. Kết quả là trên trái đất có sự hòa lẫn giữa Đức Chúa Trời Tam–Nhất với con người ba phần để Đức Chúa Trời có thể chuyển động trên trái đất và chiếm lại trái đất. Sự chuyển động này, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem là trung tâm, trải qua Giu-đê và Sa-ma-ri, phát triển đến tận cùng trái đất và đang ở đây hôm nay. Bây giờ chúng ta là một phần của sự chuyển động này, một phần của Đức Chúa Trời Tam–Nhất nhục hóa thành người, sống giữa lòai người để gia tăng chính Ngài vào trong những người được chọn, khiến họ được hòa lẫn với Đức Chúa Trời Tam–Nhất đã trải qua tiến trình. Đây là công tác sáng tạo mới của Đức Chúa Trời bên trong sáng tạo cũ. Tổng kết chung cuộc của công tác này là Giê-ru-sa-lem Mới, tức là Đức Chúa Trời Tam–Nhất đã trải qua tiến trình hòa lẫn với con người ba phần được biến đổi. Đây là Dân Số Ký chương 1.

Nếu trước mặt có một bức tranh như vậy, thì bây giờ chúng ta hãy bắt đầu xem xét việc dân của Đức Chúa Trời được hình thành nên quân đội như thế nào.

I. DÂN ÍTX-RA-ÊN ĐƯỢC HÌNH THÀNH NÊN MỘT ĐƠN VỊ ĐỂ CHIẾN ĐẤU CHO ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ PHỤNG SỰ NGÀI ĐỂ THỰC HIỆN MỤC ĐÍCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Dân Ítx-ra-ên được hình thành nên một đơn vị chiến đấu cho Đức Chúa Trời như những chiến sĩ, và phụng sự Đức Chúa Trời như thầy tế lễ để thực hiện mục đích của Ngài. Mục đích của Đức Chúa Trời là có được Giê-ru-sa-lem Mới, hòa lẫn chính Ngài với những người được chuộc của Ngài. Việc hình thành dân Ítx-ra-ên thành một đơn vị chiến đấu cho Đức Chúa Trời và phụng sự Đức Chúa Trời tượng trưng cho tín đồ Tân Ước được xây dựng thành Thân Thể Hữu Cơ của Đấng Christ, chiến đấu cho Đức Chúa Trời, phụng sự Đức Chúa Trời để thực hiện gia tể đời đời của Ngài.

II. DÂN ÍTX-RA-ÊN ĐƯỢC HÌNH THÀNH NÊN QUÂN ĐỘI CÓ KHẢ NĂNG CHIẾN ĐẤU ĐỂ BẢO VỆ CHỨNG CỚ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (HÒM TRONG ĐỀN TẠM)

Dân Ítx-ra-ên được hình thành nên quân đội có khả năng chiến đấu bảo vệ chứng cớ của Đức Chúa Trời (Hòm trong Đền Tạm). Theo đúng nghĩa, điều này biểu thị rằng Hội Thánh ngày nay đang chiến đấu bảo vệ Đức Chúa Trời Nhục Hóa. Đức Chúa Trời trong chính Ngài không cần sự bảo vệ, nhưng Đức Chúa Trời trong sự hiện thân của Ngài thì cần được bảo vệ bởi sự chiến đấu của Hội Thánh.

A. Dân Số Ký Nhấn mạnh đến Chứng Cớ của Đức Chúa Trời.

Dân Số Ký nhấn mạnh đến chứng cớ của Đức Chúa Trời nhiều hơn Sách Lê-vi Ký, từ liệu chứng cớ trong Dân Số Ký được dùng thường xuyên hơn trong Lê-vi Ký.

B. Vấn Đề Về Một Hội Chúng có kết cấu, Không Phải Những Cá Nhân.

Quân đội của Đức Chúa Trời bảo vệ chứng cớ của Ngài là vấn đề về một hội chúng có kết cấu, không phải những cá nhân. Ngày nay một số Cơ-đốc nhân nhấn mạnh đến thuộc linh cá nhân. Nhưng theo nhãn quan của Đức Chúa Trời, sự thuộc linh cá nhân, riêng rẽ không có ý nghĩa gì. Đức Chúa Trời ao ước Thân Thể của Đấng Christ có kết cấu và được phối hợp.

III. THỐNG KÊ QUÂN SỐ

Dân Ítx-ra-ên được hình thành nên quân đội chiến đấu bằng cách được thống kê quân số theo gia đình, theo người lãnh đạo (cc.1-16) và theo tuổi tác (c. 20-46).

A. Theo Gia Đình Và Những Người Lãnh Đạo

Dân Ítx-ra-ên được thống kê quân số theo gia đình và theo những người lãnh đạo, tức là theo nguồn sự sống và dưới quyền lãnh đạo (uy quyền) của nguồn sự sống đó. Gia đình chỉ về nguồn sự sống. Trong lịch sử thuộc linh của chúng ta, phải có một nguồn sự sống. Ngay trong nếp sống Hội Thánh ngày nay,chúng ta phải có một gia đình. Ai đem anh em đến với Đấng Christ? Ai sinh anh em ra trong Đấng Christ? Nói cách khác, ai là cha thuộc linh của anh em? KinhThánh rất quân bình trong vấn đề này. Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời là Cha Thần Thượng của chúng ta. Tuy nhiên, Phao-lô nói với tín đồ Cô-rin-tô rằng họ có “vạn người dẫn dắt trong Đấng Christ, song không có nhiều cha”, vì trong Đấng Christ, ông đã sinh họ ra qua Phúc Âm (1Cô 4: 15), truyền sự sống thần thượng vào trong họ để họ trở nên con cái Đức Chúa Trời và là Chi Thể của Đấng Christ. Do đó, các tín đồ này thuộc về "gia đình" của Phao-lô. Họ không nghe Phúc Âm, ăn năn và tin ngoài Phao-lô là cha thuộc linh của họ, nguồn của họ Là tín đồ trong Đấng Christ, tất cả chúng ta đều có 3 loại cha: cha phần xác, cha thuộc linh và Cha Thần Thượng. Ngày nay, việc thống kê quân số dựa trên nguồn sự sống.

Những người lãnh đạo trong Dân Số Ký chương 1 chỉ về sự lãnh đạo dưới uy quyền của Đấng Christ trong Thân Thể Ngài. Giống như thân thể vật lý của chúng ta có trật tự, thì trong nếp sống Hội Thánh cũng phải có trật tự tốt đẹp giữa các chi thể. Phải có một sự lãnh đạo nào đó. Nếu không có sự lãnh đạo, không thể duy trì tình trạng đúng đắn được. (Những ai tuyên bố không nên có sự lãnh đạo trong Hội Thánh, cuối cùng chính họ lại nắm quyền lãnh đạo và trở thành những người lãnh đạo mạnh mẽ nhất). Để Hội Thánh được hình thành nên quân đội chiến đấu, chúng ta cần nguồn sự sống và cũng cần sự lãnh đạo trong sự sống.

B. Theo Độ Tuổi

Việc thống kê quân số cũng tùy theo độ tuổi, theo sự trưởng thành trong sự sống. Bên cạnh nguồn sựsống và quyền lãnh đạo trong sự sống, cũng cần có sự trưởng thành trong sự sống. Ba điều này phải được bện vào nhau thành một sợi dây chắc chắn. Ngày nay một số người chỉ quan tâm đến thuộc linh, sự trưởng thành. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ quan tâm đến sự trưởng thành của sự sống mà cũng quan tâm đến nguồn sự sống và uy quyền sự sống.

1. Từ 20 tuổi trở lên

Việc thống kê quân số bao gồm những người nam từ 20 tuổi trở lên (cc. 2-3). Điều này chỉ về những người có khả năng ra chiến trận

2. Không kể những người nữ và những người nam dưới 20 tuổi

Sự thống kê quân số này không kể những người nữ và nam dưới 20 tuổi. Người nữ tượng trưng cho những người yếu đuối thuộc linh, còn người nam dưới 20 tuổi tượng trưng cho những người non nớt thuộc linh. Các chị em trong nếp sống Hội Thánh không nên cảm thấy mình bị loại trừ bời điều này, vì nói theo cách thuộc linh, họ có thể là người nam, những người mạnh mẽ hơn. Điều đáng kể ở đây là không phải tình trạng thiên nhiên mà là bản chất thuộc linh của bản thể chúng ta. Những người yếu đuối và những người non nớt không đủ tiêu chuẩn ra chiến trận.

3. Trưởng nam được thống kê lúc mới sinh, và những người nam một tháng tuổi thuộc chi phái Lê-vi cũng được thống kê

Tất cả trưởng nam của dân Ítx-ra-ên thuộc về Đức Chúa Trời cũng được thống kê vào lúc mới sinh (3:13). Hơn nữa, mọi người nam từ 1 tháng tuổi trở lên thuộc chi phái Lê-vi phụng sự Đền Tạm cũng được thống kê (3:15).

4. Độ tuổi hứa nguyện và độ tuổi chiến đấu

Để hứa nguyện với Đức Chúa Trời, quy định độ tuổi tốt nhất dành cho mỗi người nam Ítx-ra-ên là từ 20 đến 60 tuổi (Lê. 27:3). Nhưng để chiến đấu, mỗi người nam Ítx-ra-ên phải từ 20 tuổi trở lên, không giới hạn. Ngay cả Ca-lép, ở tuổi 85, vẫn là một chiến sĩ, còn khả năng chiến đấu cho quốc gia Ítx-ra-ên (Giô. 14:10-11).

C. Được những Người Có Uy Quyền Thừa Nhận

Việc thống kê dân Ítx-ra-ên được những người có uy quyền thừa nhận trong 3 phương diện: Thứ nhất, do Môi-se, tượng trưng cho Đấng Christ là Đầu thi hành uy quyền; thứ hai, do A-rôn, tượng trưng cho Đấng Christ là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đang thi hành chức tế lễ của Ngài; và thứ ba, do những người lãnh đạo 12 chi phái, tượng trưng cho các trưởng lão Hội Thánh đi đầu giữa vòng dân của Đức Chúa Trời. Nếu nói rằng không có sự lãnh đạo trong Hội Thánh, chúng ta sẽ phá hủy, gạt bỏ các trưởng lão là quyền lãnh đạo đích thực và thật sự trong nếp sống Hội Thánh. Khi ấy Hội Thánh sẽ trở nên hỗn loạn; không luật pháp , hoàn toàn vô chính phủ.

D. Người Lê-vi Không Được Thống Kê Vào Quân Đội

Người Lê-vi không được thống kê vào quân đội (Dân. 1:47-54; 2:33). Họ được chỉ định phụng sự Đền Tạm Chứng Cớ và đóng trại chung quanh Đền Tạm, giữ không cho dân Ítx-ra-ên chạm vào Đền Tạm.

E. Dân Ítx-ra-ên Chiến Đấu Bảo Vệ Những Người Lê-vi Phụng Sự

Dân Ítx-ra-ên chiến đấu là sự bảo vệ bên ngòai cho những người Lê-vi phụng sự, là những người vì chứng cớ của Đức Chúa Trời. Những người Lê-vi đóng trại chung quanh Đền Tạm và họ được 12 chi phái bao quanh bảo vệ.

F. Dân Ítx-ra-ên được cơ cấu là hình bóng về Hội Thánh

Dân Ítx-ra-ên được cơ cấu là hình bóng về Hội Thánh. Sách Ê-phê-sô, Sách nói về Hội Thánh, khải thị rằng Hội Thánh là một chiến sĩ tập thể chiến đấu cho chứng cớ của Đức Chúa Trời (Êph. 6:10-20). Hội Thánh cũng bao gồm những người phụng sự Đức Chúa Trời như người Lê-vi. Để chiến đấu, chúng ta là chiến sĩ tập thể, và để phụng sự, chúng ta là người Lê-vi, thậm chí còn là thầy tế lễ.