Thông tin sách

Nghiên Cứu Sự Sống Sách Dân Số Kí

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: Nghiên cứu sự sống sách Dân Số Kí
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 1

Untitled Document

NGHIÊN CỨU SỰ SỐNG SÁCH DÂN SỐ KÝ

CHƯƠNG 1

LỜI GIỚI THIỆU

Kinh Thánh: Dân Số Ký 1:1-4; 42-46; 10:33-36

Trong lời giới thiệu về Nghiên Cứu Sự Sống Dân Số Ký, chúng ta sẽ xem xét sự tăng tiến của khải thị thần thượng, so sánh Dân Số Ký và Lê-vi Ký, khái quát Dân Số Ký, ý tưởng trọng tâm của Dân Số Ký, và bố cục của Dân Số Ký.

I. SỰ TĂNG TIẾN CỦA KHẢI THỊ THẦN THƯỢNG

Nhiều hạt giống lẽ thật được gieo trong Năm Sách Môi-se (Ngũ Kinh). Mỗi một điểm chính của lẽ thật thần thượng đều có trong các Sách này. Nhưng sự khải thị thần thượng không được ban cho chúng ta một lần đủ cả mà tiệm tiến.

Trong sự phát triển khải thị thần thượng, có sự tăng tiến của khải thị thần thượng. Trong sách thứ nhất, Sáng Thế Ký, chúng ta có Đức Chúa Trời và sự sáng tạo của Ngài. “Ban Đầu Đức Chúa Trời tạo dựng trời và đất” (Sáng 1:1) Vào cuối 66 Sách của Kinh Thánh, có một Thành Phố Mới, vinh hiển rực rỡ. Đầu tiên chỉ có chính Đức Chúa Trời. Kế đó, Đức Chúa Trời hoàn tất công tác sáng tạo, cho nên ngoài Đức Chúa Trời, còn có cõi thọ tạo, bao gồm loài người. Loài người sa ngã, nhưng sau sự sa ngã của loài người có sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Sau cùng, vào cuối Kinh Thánh. Có một thành phố được xây đựng bằng Đấng Tam–Nhất Thần Thượng hòa lẫn với những người được chuộc của Ngài. Giữa sự sáng tạo của Đức Chúa Trời lúc ban đầu và Thành Mới lúc kết thúc thì khải thị thần thượng cứ phát triển tiệm tiến từ Sách này đến Sách kia.

A. TRONG SÁNG THẾ KÝ

Trong Sáng Thế Ký, chúng ta thấy sự sáng tạo của Đức Chúa Trời và sự sa ngã của loài người. Trong khi Sáng Thế Ký bắt đầu với sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, thì lại kết thúc với hậu quả là sự sa ngã của loài người - một người chết trong quan tài (50:26).

B. TRONG XUẤT AI-CẬP KÝ

Sau sự sa ngã của loài người, Đức Chúa Trời đã đến để cứu chúng ta bằng sự cứu chuộc kỳ diệu của Ngài. Đây là điều chúng ta thấy trong Xuất Ai-cập Ký. Trong Sách Xuất Ai-cập Ký, chúng ta có sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và sự xây dựng nơi ở của Ngài.

Nơi ở của Đức Chúa Trời giá trị hơn sự sáng tạo của Ngài. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng trời và đất, Ngài không có nhà ở. Dù loài người sa ngã nhưng Đức Chúa Trời không từ bỏ. Ngài vẫn tiếp tục chuộc và cứu loài người sa ngã để Ngài có thể xây dựng nơi ở của Ngài bằng những người dược chuộc của Ngài

C. TRONG LÊ-VI KÝ

Trong Lê-vi Ký, chúng ta có sự thờ phượng và nếp sống của dân dược chuộc. Đến thời điểm của Sách Lê-vi Ký, nhiều người trong nhân loại sa ngã đã được cứu và trở nên những người được chuộc của Đức Chúa Trời. Sách Lê-vi Ký khải thị rằng những người được chuộc này phải thờ phượng Đức Chúa Trời và sống nếp sống Ngài ao ước.

D. TRONG DÂN SỐ KÝ

Trong Dân Số Ký, chúng ta thấy những người được chuộc của Đức Chúa Trời được hình thành nên quân đội của Ngài và cuộc hành trình của họ chiến đấu cho Đức Chúa Trời. Quân đội này là để dân của Đức Chúa Trời chiến đấu hầu cho Ngài có thể chiếm được một nền tảng trên đất mà xây dựng Vương Quốc của Ngài cùng nơi ở của Ngài.

II. SO SÁNH

Ở điểm này, tôi muốn so sánh giữa Dân Số Ký và Lê-vi Ký. Lê-vi Ký nhấn mạnh đến sự thờ phượng và nếp sống của những người được chuộc, còn Dân Số Ký nhấn mạnh đến hành trình và sự chiến đấu của những người được chuộc. Trong Lê-vi Ký, những người được chuộc của Đức Chúa Trời được hướng dẫn cách thờ phượng Đức Chúa Trời và sống một nếp sống thánh khiết. Trong Dân Số Ký, những người được chuộc của Đức Chúa Trời được hình thành nên quân đội và chiến đấu cho Ngài suốt cuôc hành trình của họ.

Trong Dân Số Ký, chúng ta có thể thấy 3 điều: Sư hình thành quân đội, những cuộc hành trình và chiến đấu của quân đội đó. Hình thành quân đội là để chiến đấu, và chiến đấu đòi hỏi quân đội phải di chuyển, không ở mãi một nơi. Dân Ítx-ra-ên luôn đi chuyển từ chỗ này đến chỗ khác để chiếm lấy một nền tảng hầu Đức Chúa Trời có thể có được một dân được xây dựng làm vương quốc và nhà ở của Ngài. Vì lý do này, trong Dân Số Ký, chúng ta có quân đội, hành trình và sự chiến đấu.

III. KHÁI QUÁT

Dù Dân Số Ký là một quyển sách dài, song phần khái quát lại đơn giản. Khái quát Sách Dân Số Ký là dân Ítx-ra-ên được chuộc, được thánh hóa, đã hình thành nên quân đội thánh của Đức Chúa Trời, tiến lên bằng cách bước theo sự lãnh đạo của Đức Chúa Trời và chiến đấu cho Ngài.

Mọi điều được viết trong Ngũ Kinh, tức 5 sách của Môi-se, đều là hình bóng. Nói cụ thể hơn là, trong các sách này, chúng ta thấy toàn thể quốc gia Ítx-ra-ên là hình bóng về Hội Thánh. Dân Ítx-ra-ên được hình thành nên quân đội thể nào, thì Hội Thánh cũng được hình thành nên quân đội thể ấy. Về vấn đề này, chúng ta không nên nhìn vào tình hình hiện tại hoặc biểu hiện bên ngoài. Nếu làm thế, chúng ta sẽ thất vọng và tự hỏi quân đội này đang ở đâu. Dù chúng ta có nhiều hoài nghi về sự hiện hữu của quân đội là Hội Thánh, nhưng Sa-tan biết có một quân đội như vậy. Chúng ta phải tin rằng ngày nay có một quân đội được hình thành bằng tất cả những người trung tín luôn luôn hành trình và chiến đấu để Đức Chúa Trời có được vương quốc với một ngôi nhà

IV. Ý TƯỞNG TRỌNG TÂM

Nói cách tổng quát, chúng ta có thể nói rằng ý tưởng trọng tâm của tòan bộ Kinh Thánh là Đấng Christ, vì Kinh Thánh tập trung vào Đấng Christ là trung tâm. Nhưng ý tưởng trọng tâm của Dân Số Ký là gì? Ý tưởng trọng tâm của Dân Số Ký là Đấng Christ là ý nghĩa của sự sống, là chứng cớ, là trung tâm của dân Đức Chúa Trời, là Đấng Lãnh Đạo, Đường Đi, Mục Đích của cuộc hành trình và chiến đấu của họ.

A. ĐẤNG CHRIST LÀ Ý NGHĨA SỰ SỐNG

Trong Dân Số Ký, Đấng Christ được khải thị là ý nghĩa sự sống của dân Đức Chúa Trời. Dường như suốt 40 năm trong đồng vắng, hai triệu người Ítx-ra-ên không làm gì cả. Họ không tham gia vào công nghiệp, thương mại hoặc nông nghiệp. Nhưng hàng ngày họ bận rộn với một điều_ Hòm Chứng Cớ của Đức Chúa Trời (Dân. 7:89). Hòm chứng cớ là trung tâm của Đền Tạm, được gọi là Đền Tạm Chứng Cớ (1:50, 53). Trong 40 năm, dân Ítx-ra-ên làm việc chỉ là để gìn giữ Hòm và Đền Tạm. Hòm và Đền Tạm là ý nghĩa sự sống của họ. Nếu không có Hòm, sự sống của dân Ítx-ra-ên không có ý nghĩa. Cả Hòm và Đền Tạm được gọi là chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì Hòm tiêu biểu cho Đấng Christ nên ý nghĩa sự sống của dân Ítx-ra-ên là quan tâm đến Đấng Christ là chứng cớ của Đức Chúa Trời

B. ĐẤNG CHRIST LÀ CHỨNG CỚ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Là ý nghĩa sự sống cho dân Đức Chúa Trời, Đấng Christ là chứng cớ của Đức Chúa Trời. Trong Cựu ước, chứng cớ chỉ về Kinh Luật. Hai bảng có khắc Luật trên đó được gọi là chứng cớ (Xuất. 25:21) và được đặt trong Hòm. Vì chứng cớ được đặt trong Hòm nên Hòm được gọi là Hòm chứng cớ.

Luật luôn luôn là chứng cớ về người làm ra luật. Dựa trên nguyên tắc này, thì luật của Đức Chúa Trời là chứng cớ cho biết những gì Đức Chúa Trời là, cho biết Đức Chúa Trời của chúng ta là như thế nào. Kinh Luật cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là tình yêu, ánh sáng, thánh khiết, công nghĩa. Tình yêu, ánh sáng, thánh khiết và công nghĩa là 4 thuộc tính thần thượng. Là bức tranh mô tả những gì Đức Chúa Trời là nên Kinh Luật tiêu biểu cho Đấng Christ là hiện thân của Đức Chúa Trời trong mọi thuộc tính thần thượng của Ngài. Trong Đấng Christ, chúng ta thấy Đức Chúa Trời là tình yêu, sự sáng, thánh khiết và công nghĩa. Cho nên, Tân ước cho chúng ta biết Đấng Christ là hiện thân của Đức Chúa Trời (Côl. 2:9). Đấng Christ là hiện thân của Đức Chúa Trời có nghĩa Ngài là chân dung của Đức Chúa Trời, do đó Ngài là chứng cớ của những gì Đức Chúa Trời là. Vì Đấng Christ là chứng cớ về những gì Đức Chúa Trời là nên Ngài được gọi là “chứng nhân thành tín và chân thật” (Khải 3:14; 1:5) Là Chứng Nhân của Đức Chúa Trời, Đấng Christ mang chứng cớ của Đức Chúa Trời để bày tỏ cho chúng ta biết Ngài là Đức Chúa Trời như thế nào.

Dân của Đức Chúa Trời không chỉ nên nhận Đấng Christ là ý nghĩa sự sống mà còn sống một nếp sống làm chứng Christ. Khi dân của Đức Chúa Trời có loại nếp sống này, Đấng Christ trở nên chứng cớ của họ. Trong Dân Số Ký, chúng ta thấy Đấng Christ là chứng cớ của dân Đức Chúa Trời.

C. ĐẤNG CHRIST LÀ TRUNG TÂM

Đấng Christ cũng là trung tâm của dân Đức Chúa Trời. Điều này được mô tả qua cách dân Ítx-ra-ên đóng trại chung quanh Đền Tạm với 3 chi phái mỗi mặt. Có 4 trại quân, mỗi trại gồm 3 chi phái, và 3 họ của chi phái Lê-vi, tất cả đều lấy Đền Tạm và Hòm giao ước làm trung tâm. Như vậy, dân Ítx-ra-ên nhận Đấng Christ làm ý nghĩa sự sống, chứng cớ và trung tâm. Điều này cho thấy rằng, là Hội Thánh ngày nay, chúng ta nên nhận Đấng Christ làm ý nghĩa sự sống, chứng cớ và trung tâm.

D. ĐẤNG CHRIST LÀ ĐẤNG LÃNH ĐẠO, ĐƯỜNG ĐI, VÀ MỤC ĐÍCH

Dân Số Ký khải thị rằng Christ này, Đấng là ý nghĩa sự sống, chứng cớ, trung tâm của chúng ta, là Đấng đang chuyển động, hành động và luôn luôn tiến tới. Trong sự tiến tới của Ngài, Ngài là Đấng Lãnh Đạo (Mat. 23:10), là Đường Đi (Gi. 14:6), và là mục đích của chúng ta (Phi. 3:12-14). Lãnh đạo là tiến về phía trước. Ngày nay chúng ta đang nhận lấy Đấng Christ là Đấng Lãnh Đạo, và chúng ta đang bước theo Ngài. Ngài đang dẫn dắt chúng ta đi trên đường của Ngài, và hướng đến mục tiêu của Ngài, thực ra cả hai điều này là chính Ngài. Người thế gian không có đường lối cũng không có mục tiêu, nhưng chúng ta có Đấng Christ không chỉ là Đấng Lãnh Đạo mà còn là đường đi và mục tiêu.

Trong Tân Ước, có sự khải thị về Đấng Christ trong tất cả những phương diện này, nhưng không trình bày chi tiết. Nếu chỉ có Tân Ước mà không có Cựu Ước cùng với tất cả các hình bóng, chúng ta không thể thấy Đấng Christ trong một bức tranh tinh tế và chi tiết như vậy. Để có cái nhìn trọn vẹn về Đấng Christ là ý nghĩa sự sống, chứng cớ, trung tâm, Đấng Lãnh Đạo, đường đi và mục tiêu, chúng ta cần bức tranh mô tả trong Dân Số Ký.

Đới với cuộc hành trình và chiến đấu của những người được chuộc của Đức Chúa Trời, Đấng Christ là ý nghĩa sự sống, chứng cớ, trung tâm, Đấng Lãnh Đạo, đường đi và mục tiêu. Nếu Đấng Christ không phải là tất cả những điều này đối với chúng ta, thì Đức Chúa Trời không có cách nào chiếm được lập trường trên đất để xây dựng Vương Quốc của Ngài cùng với ngôi nhà của Ngài mà cuối cùng sẽ tổng kết nên Giê-ru-sa-lem Mới. Giê-ru-sa-lem Mới sẽ là tổng kết Vương Quốc của Đức Chúa Trời và nhà của Đức Chúa Trời.

Toàn bộ Kinh Thánh bày tỏ một điều - ý định của Đức Chúa Trời là có một dân được hình thành nên quân đội, lấy Đấng Christ làm ý nghĩa sự sống, chứng cớ, trung tâm, Đấng Lãnh Đạo, đường đi, mục tiêu, và tiến lên chiến đấu cho Đức Chúa Trời để Ngài có thể chiếm được lập trường trên đất và có một đân được xây đựng làm vương quốc và nhà của Ngài, để tổng kết nên Giê-ru-sa-lem Mới.

V. BỐ CỤC

Dân Số Ký có 3 phần: hình thành quân đội (1:1_9:14), hành trình (9: 15_20:29; 21:4-20; 33:1-49), và sự chiến đấu (21:1-3; 21:21_32:42; 33:50_36 :13).

Việc hoàn thành ý định của Đức Chúa Trời để có được một dân và để họ hình thành nên quân đội không phải là vấn đề đơn giản. Quân đội này được hình thành bằng 12 chi phái. Thật kỳ diệu khi Gia-cốp có đúng 12 con trai và trở nên 12 chi phái. Trong 12 chi phái này, Lê-vi được biệt riêng cho Đức Chúa Trời để phụng sự Đền Tạm. Kết quả là thiếu 1 chi phái. Tuy nhiên, sự thiếu hụt này đã được bổ khuyết bởi Giô-sép nhận phần gấp đôi qua 2 con trai là Ep-ra-im và Ma-na-se để bổ khuyết cho đủ 12 chi phái. Hơn nữa, bên trong chi phái Lê-vi được biệt riêng là nhà A-rôn, nhà của chức tế lễ. Lê-vi có 3 con trai đóng trại chung quanh 3 mặt của Đền Tạm. Môi-se, A-rôn và các con trai A-rôn đóng trại trước Đền Tạm. Việc dân Ítx-ra-ên đóng trại theo đội hình như vậy thật là kỳ diệu.

Trước khi dân Ítx-ra-ên được hình thành nên quân đội, toàn thể trái đất bị kẻ thù của Đức Chúa Trời kiểm soát. Nhưng trong Dân Số Ký, chúng ta thấy một dân tộc, dân tộc Ítx-ra-ên, được cứu, được thánh hóa, được hình thành và bố trí thành một quân đội. Đây là sự sỉ nhục cho kẻ thù.

Không có tâm trí nào của con người có thể viết được một sách như Dân Số Ký. Có nhiều sự ghi chép khác nhau về việc hình thành quân đội nhưng không có sự ghi chép nào giống như ký thuật trong Dân Số Ký. Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể viết được một ký thuật như vậy và cung cấp những con người cần cho việc hình thành một quân đội như thế. Những con người trong quân đội này lấy Đấng Christ làm mọi sự –Ngài chính là ý nghĩa sự sống, chứng cớ, trung tâm, Đấng Lãnh Đạo, đường đi và mục tiêu của họ.