Thông tin sách

Hội Thánh Vinh Hiển

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: The Glorious Church
ISBN: 0-87083-745-1
Mua sách tại:

Đang đọc: Lời Nói Đầu

Untitled Document

LỜI NÓI ĐẦU

Các chương sau đây là bản dịch của một loạt bài giảng được anh Watchman Nee chia sẻ bằng tiếng Hoa cho hội thánh tại Thượng Hải và các đồng công do anh huấn luyện trong một khoảng thời gian dài, từ mùa thu năm 1939 đến mùa thu năm 1942. Đây là thời điểm của những khải thị thuộc linh và các khải tượng thiên thượng liên quan đến “những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời”. Điều được nhấn mạnh chính yếu là hội thánh đắc thắng, Thân Thể vinh hiển của Đấng Christ, là sự biểu lộ trọn vẹn của Đấng đầy dẫy mọi sự trong mọi sự. Trong những sứ điệp này, ánh sáng kỳ diệu đã tỏa trên bốn người nữ quan trọng trong Kinh thánh: Ê-va trong Sáng Thế Ký chương 2, người vợ trong Ê-phê-sô chương 5, người nữ trong Khải thị chương 12, và Cô Dâu trong Khải Thị 21 và 22. Phần ký thuật về họ cho chúng ta một cái nhìn trọn vẹn về hội thánh vinh hiển trong kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời, là hội thánh làm thỏa mãn ao ước của Ngài. Họ trình bày một bức tranh bao quát đến nỗi trải rộng từ cõi đời đời quá khứ đến cõi đời đời tương lai. Nội dung của các sứ điệp này đầy ánh sáng và sự khải thị, rất sâu sắc và thâm thúy, nên chúng ta cần đọc với một tấm lòng cầu nguyện và với sự nhận thức và hấp thụ đầy đủ trong linh. Nguyện Chúa, là Đầu vinh hiển của Thân Thể, ban cho chúng ta linh khôn ngoan và khải thị để chúng ta có thể thấy và hiểu được khải tượng về thực tại hội thánh mà Ngài đã bày tỏ cho tác giả. Lời cầu nguyện của chúng tôi kèm theo tác phẩm này, với lòng tin cậy Đức Chúa Trời, là Cha của Chúa Jesus Christ chúng ta, tức “Đấng có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy nghĩ”, là Ngài sẽ thực hiện những gì được khải thị trong các sứ điệp này, “y theo quyền năng hành động trong chúng ta”. “Nguyện Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Christ Jesus, trải suốt các thế hệ cho đến đời đời vô cùng! A-men”.

Witness Lee Los Angeles, California, Hoa Kỳ Ngày 8 tháng 6 năm 1968