Thông tin sách

Hội Thánh Vinh Hiển

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: The Glorious Church
ISBN: 0-87083-745-1
Mua sách tại: