Thông tin sách

Đấng Christ Là Mọi Vấn Đề Và Mọi Điều Thuộc Linh

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: Christ is All Spiritual Matters and Things
ISBN: 0-7363-0355-3
Mua sách tại: