Thông tin sách

Kế Hoạch Đời Đời Của Đức Chúa Trời

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: God's Eternal Plan
ISBN: 0-7363-0627-7
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 1

Untitled Document

CHƯƠNG MỘT

LỜI GIỚI THIỆU

Kinh Thánh: Êph. 3:11; 1:9, 11

Ý NGHĨA CỦA CÕI ĐỜI ĐỜI

Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩnh hằng trong cõi đời đời. Kế hoạch này được vạch ra theo ý chỉ của Ngài. Để biết kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời, trước hết chúng ta phải biết cõi đời đời là gì. Kinh Thánh cho chúng ta thấy cõi đời đời có hai phần. Chúng ta có thể gọi hai phần ấy là cõi đời đời thứ nhất và cõi đời đời thứ hai (xin xem đồ thị):

Cõi Đời Đời Thứ Nhất

Ban đầu trong Giăng 1:1 là khởi đầu của Lời. Chúng ta không biết thời điểm khởi đầu của Lời. Khởi đầu của Lời là cõi đời đời không có khởi đầu. Đó là cõi đời đời thứ nhất. (Khởi đầu của Lời khác với khởi đầu được nói đến trong Sáng Thế Ký 1:1. Khởi đầu trong Sáng Thế Ký 1:1 là khởi đầu của vũ trụ, là điều đã xảy ra trong cõi thời gian và có thể được tính bằng thời gian). Những câu khác đề cập đến cõi đời đời thứ nhất là Giăng 17:24, Ê-phê-sô 1:4 và 1 Phi-e-rơ 1:20, chép rằng: “Trước khi tạo lập thế giới”; Ê-phê-sô 3:11 nói đến “mục đích đời đời” hay “mục đích của các thời đại”; 2 Ti-mô-thê 1:9 và Tít 1:2 chép: “Từ trước các thời đại”, và La Mã 16:25 chép: “Trải các đời từ trước vô cùng”. Tất cả những câu ấy nói đến cõi đời đời thứ nhất, cõi đời đời không có khởi đầu.

Cõi Đời Đời Thứ Hai

Ê-sai 66:22 chép: “Trời mới và đất mới... cứ còn”. Khải Thị 21:1 cũng nói về trời mới và đất mới, và Khải Thị 22:5 chép “đến đời đời vô cùng”. Những câu ấy nói về cõi đời đời thứ hai, tức cõi đời đời không có chấm dứt và cũng vượt thời gian.

Cõi đời đời thứ nhất và cõi đời đời thứ hai được kết hiệp trên trời; hai cõi ấy được nối kết và trải rộng từ cõi đời đời quá khứ đến cõi đời đời tương lai mà không liên hệ gì đến yếu tố thời gian. Chúng ta không thể nói cõi đời đời khởi đầu và chấm dứt khi nào. Nhưng tại một thời điểm nào đó, Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ. Thời gian bắt đầu từ khi tạo lập thế giới, và từ đó trở đi, những sự kiện có thể được tính theo thời gian. Từ cái nhìn thuộc về đất, cõi đời đời có thể được chia thành hai phần, gồm phần thời gian khởi đầu từ khi tạo lập thế giới nối liền hai phần của cõi đời đời. Cõi đời đời hiện hữu trước khi tạo lập thế giới là cõi đời đời thứ nhất, tức cõi đời đời không có khởi đầu, và cõi đời đời sau khi kết thúc cõi thời gian là cõi đời đời thứ hai, tức cõi đời đời không có chấm dứt.

Ý CHỈ ĐỜI ĐỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ GÌ

Với sự hiểu biết trên về cõi đời đời, chúng ta có thể xem xét ý chỉ đời đời của Đức Chúa Trời. Theo Ê-phê-sô 3:11, Đức Chúa Trời có một mục đích đời đời, tức một ý chỉ đời đời. Trong tiếng Hi Lạp, chữ mục đích có cùng một gốc với chữ hoạch định trong La Mã 1:13. Đức Chúa Trời có một ý chỉ đời đời. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời đã quyết định trong cõi đời đời thứ nhất. Theo Ê-phê-sô 1:9, quyết định của Đức Chúa Trời là theo niềm vui thích tốt lành của Ngài; điều đó được hoạch định trong chính Ngài, và nhằm mục đích bày tỏ cho chúng ta huyền nhiệm về ý chỉ của Ngài. Trong tiếng Hi Lạp, chữ niềm vui thích tốt lành có nghĩa là “sự vui mừng” hay “niềm vui sướng”. Vì Đức Chúa Trời vui thích nên Ngài hoạch định một ý chỉ. Vì Đức Chúa Trời có một ý chỉ nên Ngài lập nên một kế hoạch. Căn cứ trên kế hoạch của Ngài, Đức Chúa Trời có một huyền nhiệm để thực hiện kế hoạch ấy.

Ý chỉ của Đức Chúa Trời là điều được ẩn giấu trong lòng Đức Chúa Trời, nhưng kế hoạch của Ngài là điều được bày tỏ ra cho những người khác. Kế hoạch của Đức Chúa Trời là trung tâm của Đức Chúa Trời, cũng là mục tiêu của Đức Chúa Trời. Kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời trải rộng từ cõi đời đời đến cõi đời đời; kế hoạch ấy khởi đầu với mục đích và ý chỉ của Ngài trong cõi đời đời thứ nhất và chấm dứt với sự hoàn thành trọn vẹn trong cõi đời đời thứ hai.

Ý CHỈ HOÀN HẢO VÀ Ý CHỈ CHO PHÉP CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Đức Chúa Trời có hai loại ý chỉ. Một là ý chỉ hoàn hảo của Ngài, và hai là ý chỉ cho phép của Ngài. Ý chỉ hoàn hảo của Đức Chúa Trời là ý chỉ được Ngài định trước; ý chỉ ấy tồn tại từ cõi đời đời đến cõi đời đời và được thi hành trên trời mà không bị cản trở gì cả. Ý chỉ cho phép của Đức Chúa Trời bắt nguồn từ sự biết trước của Đức Chúa Trời và căn cứ trên ý chỉ hoàn hảo của Đức Chúa Trời; ý chỉ này trải qua thế gian và cuối cùng sẽ chấm dứt trong cõi đời đời.

TRƯỚC KHI TẠO LẬP THẾ GIỚI VÀ TỪ KHI TẠO LẬP THẾ GIỚI

Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời Có Trước Khi Tạo Lập Thế Giới

Kế hoạch của Đức Chúa Trời đã được vạch sẵn trước khi tạo lập thế giới. Đức Chúa Trời đã lập nên kế hoạch gì trước khi tạo lập thế giới? Điều đầu tiên Đức Chúa Trời hoạch định trước khi tạo lập thế giới là thương yêu Con. Giăng 17:24 nói với chúng ta rằng Cha thương yêu Con “trước khi tạo lập thế giới”. Điều thứ hai Đức Chúa Trời hoạch định trước khi tạo lập thế giới là chỉ định trước Con Ngài làm Đấng Christ. 1 Phi-e-rơ 1:20 nói rằng “trước khi tạo lập thế giới” Đức Chúa Trời đã chỉ định trước Con Ngài làm Đấng Christ. Tuy nhiên, Ê-phê-sô 1:4-5 cũng nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời “đã chọn chúng ta” trong Đấng Christ và định trước chúng ta “để đạt đến quyền làm con” trước khi tạo lập thế giới. (Ngài chọn con người, nhưng Ngài định trước họ để đạt đến quyền làm con). Không những Đức Chúa Trời chỉ định trước Đức Con làm Đấng Christ, mà Ngài còn tuyển chọn chúng ta trong Đấng Christ và định trước chúng ta để đạt đến quyền làm con. 2 Ti-mô-thê 1:9 nói rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ân điển “từ trước các thời đại”. Tít 1:2 nói rằng Đức Chúa Trời hứa [ban cho] chúng ta sự sống đời đời “từ trước các thời đại”. Ngài hứa là chúng ta sẽ dự phần vào sự sống của Ngài. Hai câu ấy cho chúng ta biết rằng để nhận được quyền làm con, Đức Chúa Trời định trước chúng ta cho ân điển và sự sống. Tất cả những điều này được Đức Chúa Trời hoạch định trước khi tạo lập thế giới.

Hoàn Thành Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời Từ Khi Tạo Lập Thế Giới

Kế hoạch của Đức Chúa Trời được hoạch định trước khi tạo lập thế giới, nhưng sự hoàn thành kế hoạch của Ngài được trở thành hiện thực từ khi tạo lập thế giới. Qua cõi thời gian, Đức Chúa Trời hoàn thành kế hoạch của Ngài. Làm thế nào Đức Chúa Trời hoàn thành kế hoạch của Ngài? Khải Thị 13:8 nói rằng Chúa đã bị giết “từ khi tạo lập thế giới”. Hơn nữa, tên của chúng ta đã được viết trong sách sự sống từ khi tạo lập thế giới. Hê-bơ-rơ 4:3 nói rằng “công việc sáng tạo đã hoàn thành từ khi tạo lập thế giới”. Ma-thi-ơ 25:34 nói đến “vương quốc đã sắm sẵn... từ khi tạo lập thế giới”. Đó là ở trong cõi thời gian mà Đức Chúa Trời tạo dựng mọi sự và hoàn thành sự cứu chuộc qua Đấng Christ, viết tên của những người đã được cứu chuộc vào sách sự sống, ban cho họ sự sống đời đời, và nhờ đó mà sắm sẵn vương quốc của Ngài.

Ý chỉ đời đời của Đức Chúa Trời đã được hoạch định trong cõi đời đời thứ nhất, tức trước khi tạo lập thế giới. Đó là ý chỉ tuyệt đối của Ngài. Tuy kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời đã được hoạch định trước khi tạo lập thế giới, nhưng kế hoạch ấy được hoàn thành từ khi tạo lập thế giới nhờ trải qua thế gian. Đây là ý chỉ cho phép của Đức Chúa Trời. Ý chỉ đời đời của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện trong cõi đời đời thứ hai.