Thông tin sách

Kế Hoạch Đời Đời Của Đức Chúa Trời

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: God's Eternal Plan
ISBN: 0-7363-0627-7
Mua sách tại:

Đang đọc: Lời Tựa

Untitled Document

LỜI TỰA

Quyển sách này bao gồm một loạt mười sứ điệp được anh Watchman Nee (Nghê Thác Thanh) chia sẻ trong một kỳ hội đồng. Địa điểm và thời gian tổ chức hội đồng ấy không được xác định, nhưng rất có thể hội đồng được tổ chức tại Thượng Hải năm 1939. Chủ đề của hội đồng là kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời. Các sứ điệp ấy giải nghĩa hai cõi đời đời và ý nghĩa kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời, luận giải lời cầu nguyện của Chúa và sự liên hệ của lời cầu nguyện đó đối với kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời, chỉ ra Đấng Christ là Con Đức Chúa Trời và vị trí của Ngài trong kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời. Những sứ điệp ấy bàn về nguồn gốc của Sa-tan, mục đích tạo dựng loài người, sự sa ngã của loài người và công tác của Đấng Christ trong việc hoàn thành kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời. Những sứ điệp ấy phơi bày tổ chức và phương sách của Sa-tan trong việc ngăn trở kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời, và kết luận bằng cách bày tỏ vị trí và trách nhiệm của Hội Thánh trong kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời.

Tất cả các câu Kinh Thánh được dịch từ bản Kinh Thánh Anh Ngữ Recovery Version, ngoại trừ những câu được chú thích đặc biệt.