Thông tin sách

Huyền Nhiệm Của Đấng Christ

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: The Mystery of Christ
ISBN: 1-57593-954-1
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 2

Untitled Document

CHƯƠNG HAI

THÂN THỂ ĐẤNG CHRIST

Kinh Thánh: Êph. 3:4-6; Côl. 3:4-11; La. 12:3-5

HỘI THÁNH LÀ THÂN THỂ ĐẤNG CHRIST

Trong bài này, chúng tôi sẽ nói về Thân Thể Đấng Christ. Trong Tân Ước, Phao-lô là sứ đồ duy nhất dùng nhóm chữ Thân Thể Đấng Christ để chỉ về hội thánh. Ở những chỗ khác trong Kinh Thánh, hội thánh được gọi là đền thờ của Đức Chúa Trời, người nhà của Đức Chúa Trời, v.v... Nhưng Phao-lô đặc biệt nói hội thánh là Thân Thể Đấng Christ. Vấn đề tại đây không phải là chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời hay trở nên những Cơ Đốc nhân. Chúng tôi đang bàn về việc làm thế nào hội thánh trở nên Thân Thể Đấng Christ. Chúng ta có thể nói hội thánh là Đấng Christ trong một hình thức khác. Đấng Christ là Con độc sanh của Đức Chúa Trời. Bây giờ Ngài đã trở nên Con trưởng. Đấng Christ cộng với tất cả các con Ngài, tức hội thánh, là một Thân Thể. Trong hội thánh không có những con người riêng rẽ; trong hội thánh chỉ có Đấng Christ. Bất cứ điều gì ra từ Đấng Christ là hội thánh. Hội thánh hoàn toàn phát xuất từ Đấng Christ và là một với Đấng Christ. Để ở trong Đấng Christ, một Cơ Đốc nhân không cần làm hay thay đổi gì cả. Hễ một người được tái sinh thì người ấy ở trong Đấng Christ và trở nên một phần của Thân Thể Đấng Christ.

THÂN THỂ ĐẤNG CHRIST LÀ VẤN ĐỀ SỰ SỐNG

Hội thánh là Thân Thể Đấng Christ thì hoàn toàn là vấn đề sự sống. Hội thánh là Thân Thể Đấng Christ thì không phải là một giáo lý, mà thuộc về sự sống. Một người không thể trở nên một phần của Thân Thể Đấng Christ chỉ nhờ hiểu điều đó. Người ấy trở nên một phần của Thân Thể Đấng Christ nhờ sự tái sinh. Điều này hoàn toàn là vấn đề sự sống, chứ không liên quan gì đến kiến thức hay giáo lý cả. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta rất cần nhìn thấy Thân Thể Đấng Christ. Nhưng cách duy nhất chúng ta có thể nhìn thấy Thân Thể Đấng Christ là nhờ khải thị của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể hiểu Thân Thể Đấng Christ bằng tâm trí của mình. Mặc dầu có tất cả kiến thức về Thân Thể Đấng Christ, chúng ta vẫn có thể chưa nhìn thấy Thân Thể Đấng Christ hay chạm đến thực tại về Thân Thể. Chỉ những ai đã nhận được khải thị từ Đức Chúa Trời mới nhìn thấy Thân Thể Đấng Christ, và chỉ họ mới bước vào thực tại của Thân Thể.

La Mã chương 12 nói với chúng ta rằng hội thánh là Thân Thể Đấng Christ, nhưng lại không giải thích làm thế nào hội thánh trở nên Thân Thể Đấng Christ. Để hiểu làm thế nào hội thánh trở nên Thân Thể Đấng Christ, chúng ta phải hiểu La Mã từ chương 5 đến 8. Chương năm nói với chúng ta rằng mọi người đều kết hiệp với A-đam và con người nhận được sự sống của mình từ A-đam. Qua sự sa ngã của A-đam, mọi người đều đã trở nên tội nhân và đã kết hiệp với người cũ. Chương sáu nói người cũ phải được xử lý, phải được đóng đinh với Đấng Christ. Qua sự cứu chuộc của Đấng Christ, chúng ta đã chết và sống lại. Chương bảy cho biết không nên sống theo xác thịt nữa nhưng cần phải sống theo Linh. Chương tám tiếp tục giải thích làm thế nào chúng ta sống theo Linh.

THÂN THỂ ĐẤNG CHRIST LÀ THÀNH QUẢ CỦA CÔNG TÁC THẬP TỰ GIÁ

Thành quả của công tác thập tự giá là hội thánh. Công tác của thập tự giá dẫn đến Thân Thể Đấng Christ và hoàn tất với Thân Thể Đấng Christ. Vì vậy, sự hiểu biết về thập tự giá mang chúng ta đến sự hiểu biết về Thân Thể Đấng Christ. Thập tự giá đem con người đến tình trạng yếu đuối và bất lực; trong tình trạng ấy, người ấy hoàn toàn tuyệt vọng đối với cõi sáng tạo cũ. Khi được đem đến mức độ này, người ấy thật sự được giải cứu khỏi cõi sáng tạo cũ và được đem vào cõi sáng tạo mới. Mọi sự trong cõi sáng tạo cũ đều bị thập tự giá định tội và kết liễu. Thân Thể Đấng Christ là cõi sáng tạo mới, là điều không liên quan gì đến cõi sáng tạo cũ cả. Nếu chúng ta phải sử dụng đến những cách thức, thủ đoạn và sự khéo léo của con người (tức những điều trước kia chúng ta từng dùng đến) để giải quyết công việc của hội thánh thì kết quả sẽ chỉ là tai họa. Đức Chúa Trời không chấp nhận bất cứ điều gì từ cõi sáng tạo cũ, và Ngài sẽ không cho phép bất cứ điều gì từ cõi sáng tạo cũ lưu lại trong cõi sáng tạo mới. Mọi sự thuộc cõi sáng tạo cũ phải trải qua thập tự giá và lưu lại trên thập tự giá. Hội thánh không cần đến bất cứ điều gì phát xuất từ người cũ. Hội thánh chỉ chấp nhận điều gì ra từ Đấng Christ.

Khi sa ngã, con người đã sa ngã vì những khái niệm, sự lựa chọn và phán đoán của chính mình. Vì vậy, Đức Chúa Trời sẽ không cho phép bất cứ điều gì phát xuất từ cõi sáng tạo cũ giành lấy ưu thế. “Cột sống” của người thiên nhiên phải bị bẻ gãy; chỗ trũng của bắp vế người ấy phải được chạm đến. Người ấy phải bị tàn tật và ngã dài dưới đất rồi mới [có thể] thuận phục Đức Chúa Trời. Đó là những gì Đức Chúa Trời đang làm trong cõi sáng tạo mới. Ngài đang phá tan mọi sự trong cõi sáng tạo cũ, và cấu tạo chúng ta bằng tất cả những gì phát xuất từ Đấng Christ để chúng ta có thể trở nên Thân Thể Đấng Christ một cách thực tiễn. Mười hai năm trước, tôi đã nhìn thấy sự xấu xa của xác thịt con người trong Phi-líp chương 3, La Mã chương 5 và Giăng chương 5. Trong bảy tháng, tôi ngần ngại không dám làm gì cả, vì biết rằng mọi sự ra từ xác thịt đều sẽ bị Đức Chúa Trời khước từ. Đức Chúa Trời muốn loại bỏ mọi sự ra từ xác thịt trong con người. Trước hết, con cái Đức Chúa Trời phải xử lý sự sống thiên nhiên của mình. Nếu xử lý sự sống thiên nhiên của mình thì tự phát họ sẽ ở trong Thân Thể, vì Thân Thể Đấng Christ bao gồm mọi sự ra từ Đấng Christ. Không điều gì thuộc người cũ có thể lưu lại trong Thân Thể. Ngay sau khi một người trải qua kinh nghiệm trong La Mã từ chương 5 đến 8, thì người ấy có thể bước vào kinh nghiệm trong La Mã chương 12.

Ngày nay, hội thánh bị chia rẽ vì các Cơ Đốc nhân đang sống trong lãnh vực và phạm vi sai trật. Các Cơ Đốc nhân không đang sống trong cõi sáng tạo mới hay trong thực tại của Thân Thể Đấng Christ. Họ chỉ sống trong sự nông cạn của các giáo lý, là điều thuộc về sự sống thiên nhiên của con người và là một phần của sự cũ kỹ trong con người. Nếu mọi Cơ Đốc nhân đều sẵn lòng chịu xử lý và bỏ lại đằng sau những điều thiên nhiên và cõi sáng tạo cũ, và nếu mỗi người trong họ đều sẵn lòng sống thực tại của Thân Thể Đấng Christ, thì sẽ không còn những sự chia rẽ nữa. Nguyện Chúa thương xót giúp chúng ta nhìn thấy Thân Thể Đấng Christ là gì. Nguyện công tác của thập tự giá đem chúng ta vào trong Thân Thể Đấng Christ.