Thông tin sách

Huyền Nhiệm Của Đấng Christ

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: The Mystery of Christ
ISBN: 1-57593-954-1
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 1

Untitled Document

CHƯƠNG MỘT

HUYỀN NHIỆM CỦA ĐẤNG CHRIST

Kinh Thánh: Êph. 3:4-6; Gi. 12:32; Lu. 12:50-52

HUYỀN NHIỆM ẨN GIẤU TRẢI QUA CÁC THỜI ĐẠI

Trong Ê-phê-sô 3:4-6, Phao-lô nói đến sự hiểu biết của ông về huyền nhiệm của Đấng Christ. Trải qua các thế hệ, huyền nhiệm ấy đã không được bày tỏ ra cho con cái loài người. Loài người thuở xưa không biết đến huyền nhiệm Đức Chúa Trời đã phán qua Phao-lô, là điều liên hệ đến việc người Do Thái và người Ngoại bang trở nên một người mới trong Chúa Jesus. Đó là Đấng Christ tập thể, tức hội thánh. Câu 6 trong chương 3 là một câu quý báu. Chữ “đồng thân thể” chỉ về người mới trong Ê-phê-sô 2:15. Người mới đứng tương phản với người cũ. Trên thế giới có nhiều cá nhân, nhưng chỉ có một người cũ. Tương tự như vậy, có nhiều Cơ Đốc nhân, nhưng chỉ có một người mới, tức hội thánh.

MỘT NGƯỜI MỚI

Để hiểu người mới là gì, trước hết chúng ta phải hiểu người cũ là gì. Người cũ là con người được Đức Chúa Trời tạo dựng và đã sa ngã bởi tội lỗi. Mỗi một người trong A-đam không những là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, mà còn là một người cũ. Khi một tội nhân như vậy, tức một người cũ, nghe phúc âm và tin Đấng Christ và được cứu, người ấy trở nên một người mới. Không những người ấy trở nên một người mới cách cá nhân, mà người ấy còn kết hiệp với tất cả những Cơ Đốc nhân khác để trở nên một người mới tập thể nữa. Ê-phê-sô chương 1 nói đến hội thánh là Thân Thể Đấng Christ; chương hai nói đến hội thánh là người mới; chương ba nói đến huyền nhiệm của Đấng Christ; chương bốn nói đến phương cách xây dựng Thân Thể Đấng Christ; chương năm nói đến trách nhiệm của hội thánh; và chương sáu nói đến cuộc chiến thuộc linh của hội thánh. Đỉnh cao công tác của Đức Chúa Trời là hội thánh, tức người mới. Đức Chúa Trời cứu chúng ta để chúng ta trở nên người mới trong Đấng Christ.

Một thiếu sót lớn giữa vòng các Cơ Đốc nhân ngày nay là mọi người đều muốn làm một Cơ Đốc nhân riêng rẽ. Mọi người đều muốn tốt lành và nhiệt thành; mọi người đều muốn ngồi nghe những bài giảng hay. Nói cách ngắn gọn là mọi người đều muốn làm một Cơ Đốc nhân cách riêng rẽ. Nhưng Đức Chúa Trời không chỉ muốn chúng ta tốt lành trên nền tảng cá nhân. Ngài đang theo đuổi một bình chứa tập thể, là điều sẽ hủy diệt Sa-tan và hoàn thành kế hoạch của Ngài. Đức Chúa Trời không muốn nhìn thấy các Cơ Đốc nhân phân tán như một nồi đầy cát. Ngài muốn các Cơ Đốc nhân kết hiệp với nhau để trở nên một người mới tập thể.

NGƯỜI MỚI LÀ GÌ?

Ê-phê-sô chương 3 nói đến việc Đấng Christ tạo dựng một người mới từ hai nhóm người, nhưng lại không cho chúng ta biết người mới như thế nào. Theo Cô-lô-se 3:10-12, người mới được đổi mới để đạt đến sự hiểu biết trọn vẹn theo hình ảnh của Ngài, là Đấng tạo nên người mới. Trong người mới không có người Hi Lạp hay người Do Thái, người chịu cắt bì hay người không chịu cắt bì, người dã man hay người Sy-the, kẻ nô lệ hay người tự chủ, nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả. Người mới không phải là vấn đề có hay không có những sự khác biệt; đó là vấn đề hoặc làm người mới hay không là gì cả. Người mới không ở trong lĩnh vực làm một người Hi Lạp hay một người Do Thái. Người mới chỉ là Đấng Christ. Bản chất của người mới là Đấng Christ. Trong người mới, Đấng Christ là tất cả và trong tất cả. Thậm chí chúng tôi dám nói rằng Đấng Christ là hội thánh và hội thánh là Đấng Christ, vì mọi sự trong người mới, tức hội thánh, thì chỉ là Đấng Christ. Cấu tạo của người mới không gì khác hơn là chính Đấng Christ.

HỘI THÁNH LÀ ĐẤNG CHRIST

Vì bản chất của người mới — hội thánh — là Đấng Christ, nên chúng ta có thể nói hội thánh là Đấng Christ. Xin chúng ta đọc hai phân đoạn [Kinh Thánh]. Trong Lu-ca 12:50-52, Chúa nói: “Nhưng có một báp-têm Ta phải chịu,... Các ngươi tưởng Ta đến ban hòa bình trên đất sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải đâu, mà là sự phân rẽ”. Tại sao Chúa nói điều ấy? Ngài nói điều ấy vì Ngài đã nói rằng Ngài sẽ quăng lửa xuống đất. Lửa ấy là lửa của sự sống Đức Chúa Trời. Điều ấy có nghĩa là Ngài sẽ giải phóng sự sống Ngài trên đất cho tất cả những người tin Ngài để họ được tái sinh và nhận được sự sống của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, vấn đề này chỉ có thể được hoàn thành sau báp-têm của Ngài, báp-têm ấy chỉ về sự đóng đinh của Ngài. Giăng chương 12 mặc khải hội thánh được sinh ra bởi sự chết và sống lại của Đấng Christ. Ngài là hạt lúa mì rơi xuống đất, chết đi, và trong sự phục sinh đã sinh ra nhiều hạt lúa, tức hội thánh. Từ hai phân đoạn này, chúng ta có thể nhìn thấy hội thánh được sự sống của Đấng Christ sinh ra. Nhờ sự chết và sống lại, Đấng Christ giải phóng sự sống của Ngài và ban phát sự sống ấy vào trong các tín đồ. Sau đó, các tín đồ ấy được kết hiệp với nhau để trở nên hội thánh.

HỘI THÁNH LÀ ĐẤNG CHRIST TẬP THỂ

Trong Tân Ước có hai cách để nhìn xem Đấng Christ. Một mặt, Ngài là Jesus Christ người Na-xa-rét — đây là Đấng Christ cá thể. Mặt khác, Ngài là Đấng Christ cộng với hội thánh — đây là Đấng Christ tập thể. 1 Cô-rin-tô 12:12 nói đến phương diện thứ hai khi câu ấy nói: “Vì như thân thể là một và có nhiều chi thể, nhưng tất cả các chi thể của thân thể dầu nhiều, cũng là một thân mà thôi, Đấng Christ cũng vậy”. Bất cứ điều gì ngoài Đấng Christ thì không phải là hội thánh. Chỉ có một điều trong một Cơ Đốc nhân tạo thành hội thánh, đó là Đấng Christ. Hội thánh là Đấng Christ tập thể. Trong hội thánh chỉ có Đấng Christ. Trong buổi nhóm bẻ bánh, miếng bánh bẻ ra từ ổ bánh vẫn tượng trưng cho Thân Thể Đấng Christ, tức hội thánh. Hội thánh không phải là điều được thêm vào Đấng Christ mà là điều ra từ Đấng Christ.

Ngày nay, giữa vòng con cái Đức Chúa Trời có những sự chia rẽ, vì có những khác biệt trong [cách] tổ chức, những quan điểm, khái niệm, lựa chọn, sở thích và giáo lý riêng tư. Nhưng theo cái nhìn của Đức Chúa Trời, hội thánh thì không thể phân chia. Tất cả những khác biệt ấy chỉ là những khác biệt bên ngoài; chúng không phải là những khác biệt trong thực tại nội tại của hội thánh. Hội thánh là cơ cấu tổng hợp của tất cả tín đồ với Đấng Christ. Hội thánh là Đấng Christ tập thể. Khi tất cả các thánh đồ được kết hiệp với nhau trong Đấng Christ, chúng ta có hội thánh. Vì chỉ có một Đấng Christ, nên chỉ có một hội thánh. Do đó, hội thánh không thể bị chia rẽ hay tách rời.