Thông tin sách

Huyền Nhiệm Của Đấng Christ

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: The Mystery of Christ
ISBN: 1-57593-954-1
Mua sách tại:

Đang đọc: Lời Tựa

Untitled Document

LỜI TỰA

Quyển sách này bao gồm một loạt bài giảng về huyền nhiệm của Đấng Christ được anh Watchman Nee (Nghê Thác Thanh) chia sẻ tại Thượng Hải năm 1939. Nội dung lấy từ bản chép tay của anh K. H. Weigh.Tất cả các câu Kinh Thánh được dịch từ bản Kinh Thánh Anh Ngữ Recovery Version, ngoại trừ những câu được chú thích đặc biệt.