Thông tin sách

Huyền Nhiệm Của Đấng Christ

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: The Mystery of Christ
ISBN: 1-57593-954-1
Mua sách tại:

Đang đọc: Mục Lục

WMN_HNCDC_MucLuc

MỤC LỤC

Huyền Nhiệm Của Đấng Christ

Lời Tựa

1. Huyền Nhiệm Của Đấng Christ

2. Thân Thể Đấng Christ

3. Sự Khác Biệt Giữa Việc Làm Một Tín Đồ Và Việc Làm Một Chi Thể

4. Sự Cung Ứng Của Thân Thể

5. Sự Bảo Vệ, Giới Hạn Và Chức Vụ Của Thân Thể    

6. Uy Quyền Trong Thân Thể   

7. Sự Xức Dầu Của Thân Thể    

8. Thứ Tự Của Thân Thể

9. Nguyên Tắc Của Thân Thể     

10. Sự Phong Phú Trong Thân Thể           

11. Chức Vụ Trong Thân Thể