Thông tin sách

Chức Vụ Cầu Nguyện Của Hội Thánh

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: The Prayer Ministry of the Church
ISBN: 0-87083-860-1
Mua sách tại:

Đang đọc: Lời Tựa

Untitled Document

LỜI TỰA CHO ẤN BẢN TIẾNG HOA

Quyển sách này bao gồm năm bài giảng liên quan đến sự cầu nguyện. Tựa đề được rút ra từ chương đầu tiên. Qua những bài giảng này, chúng tôi hi vọng rằng con cái Đức Chúa Trời sẽ học tập cầu nguyện lấy mục đích đời đời của Ngài là trung tâm, và học tập thi hành trách nhiệm cùng uy quyền mà Đức Chúa Trời đã ban cho hội thánh để chống cự sự tấn công của Sa-tan đối với sự cầu nguyện. Nguyện Đức Chúa Trời có được những chiến sĩ cầu nguyện để đồng công với Ngài.

Phòng Sách Phúc âm tại Đài Loan