Thông tin sách

Chức Vụ Cầu Nguyện Của Hội Thánh

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: The Prayer Ministry of the Church
ISBN: 0-87083-860-1
Mua sách tại:

Đang đọc: Mục Lục

Untitled Document

MỤC LỤC

CHỨC VỤ CẦU NGUYỆN CỦA HỘI THÁNH

Lời Tựa Cho Ấn Bản Tiếng Hoa

1. Chức Vụ Cầu Nguyện Của Hội-Thánh

2. “Hãy Cầu Nguyện Theo Cách Này”

3. Trong Danh Chúa Giê-su — Sự Phó Thác Của Đức Chúa Trời

4. Lời Cầu Nguyện Trong Uy Quyền

5. Thức Canh Và Cầu Nguyện