Thông tin sách

Ngồi, Đi, Đứng

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: Sit, Walk, Stand
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Phần giới thiệu

Untitled Document

PHẦN GIỚI THIỆU

Nếu đời sống Cơ Đốc nhân là phải làm vui lòng Đức Chúa Trời, thì đời sống ấy bắt buộc phải được điều chỉnh cho phù hợp với Ngài trong mọi sự. Trong đời sống mình, chúng ta rất thường nhấn mạnh đến việc áp dụng nguyên tắc này cho một chi tiết riêng lẻ nào đó trong hành vi của mình, hay công tác hầu việc Ngài. Vì vậy, chúng ta thường không quí mức độ điều chỉnh mà chúng ta được kêu gọi đạt đến, thậm chí nhiều khi cũng không quí thời điểm mà sự điều chỉnh ấy phải nên bắt đầu. Nhưng Đức Chúa Trời đo lường mọi sự, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, bằng sự trọn vẹn của Con Ngài. Kinh thánh khẳng định cách rõ ràng rằng niềm vui thích tốt lành của Đức Chúa Trời là “tổng hợp mọi sự trong Đấng Christ... trong Ngài chúng ta được làm nên một cơ nghiệp” (Êph. 1:9-11). Trong phần thảo luận tiếp theo đây, tôi tha thiết cầu xin cho mắt chúng ta được mở ra cách mới mẻ để thấy rằng chỉ bằng cách đặt hết mối quan tâm của mình vào đó chúng ta mới có thể hi vọng nhận thức mục đích thần thượng dành cho mình, đó là “chúng ta trở nên cớ để ngợi khen vinh quang Ngài” (1:12).

Chúng ta sẽ lấy Thư Phao-lô gửi cho các thánh đồ tại Ê-phê-sô làm bối cảnh cho những suy nghĩ của mình.

Giống như rất nhiều thư khác của vị sứ đồ, Thư tín này tự nhiên chia làm hai phần, phần giáo lý và phần thực tiễn. Phần giáo lý (các chương từ một đến ba) chính yếu bàn đến những sự thật vĩ đại về sự cứu chuộc mà Đức Chúa Trời đã thực hiện cho chúng ta trong Đấng Christ. Sau đó phần thực tiễn (các chương từ bốn đến sáu) tiếp tục trình bày cho chúng ta những đòi hỏi về hành vi và lòng nhiệt thành của Cơ Đốc nhân, mà Đức Chúa Trời đã đặt ra cho chúng ta trong ánh sáng của sự cứu chuộc ấy. Hai phần này có liên quan mật thiết với nhau, nhưng chúng ta sẽ thấy sự nhấn mạnh trong mỗi phần khác nhau.

Hơn nữa, sau đó, phần thứ hai và là phần thực tiễn rõ ràng hơn của bức thư để tiện lợi có thể lại chia nhỏ ra theo chủ đề, thành một phần thứ nhất, kéo dài từ 4:1 đến 6:9 và phần hai, ngắn hơn nhiều từ 6:10 đến hết. Phần đầu bàn về đời sống chúng ta ở giữa thế gian, phần sau bàn đến chiến trận của chúng ta với ma quỉ.

Như vậy, chúng ta có tất cả ba phần nhỏ của Thư gửi cho người Ê-phê-sô, nêu lên địa vị của người tín đồ trong Đấng Christ (1:1-3:21), đời sống người tín đồ trong thế gian (4:1-6:9), và thái độ của người tín đồ đối với kẻ thù (6:10-24). Chúng ta có thể tóm tắt như sau:

Ê-PHÊ-SÔ

A. Phần giáo lý (Từ chương 1 đến chương 3)

1. Địa vị của chúng ta trong Đấng Christ (1:1—3:21)

B. Phần thực tiễn (Từ chương 4 đến chương 6)

1. Đời sống của chúng ta trong thế gian (4:1—6:9)

2. Thái độ của chúng ta đối với kẻ thù (6:10-24)

Trong tất cả các Thư tín của Phao-lô, chúng ta tìm thấy những lẽ thật thuộc linh cao nhất về đời sống Cơ Đốc trong Thư Ê-phê-sô. Bức thư này đầy dẫy những sự phong phú thuộc linh, tuy nhiên đồng thời cũng vô cùng thực tế. Nửa phần đầu của bức thư bày tỏ đời sống của chúng ta trong Đấng Christ là một đời sống liên hiệp với Ngài trên các từng trời cao nhất. Với những từ ngữ rất thực tế, nửa phần sau trình bày làm thế nào chúng ta có thể sống một cuộc sống thiên thượng như vậy ngay tại trên đất này. Ở đây, chúng tôi không đề nghị nghiên cứu thư này một cách chi tiết. Tuy nhiên, chúng ta sẽ bàn đến một vài nguyên tắc nằm ở trung tâm của bức thư này. Vì mục đích ấy, chúng tôi sẽ lựa chọn một từ ngữ then chốt cho mỗi một phần trong ba phần trên để bày tỏ những gì chúng tôi tin là trọng tâm hay tư tưởng chủ đạo của mỗi phần.

Trong phần đầu của bức thư này, chúng tôi thấy từ ngữ ngồi (2:6) là chìa khóa của phần ấy và là bí quyết trong kinh nghiệm của một Cơ Đốc nhân chân chính. Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta đồng ngồi với Đấng Christ ở các nơi trên trời, và mỗi Cơ Đốc nhân phải bắt đầu đời sống thuộc linh của mình từ chỗ an nghỉ ấy. Trong phần hai, chúng tôi chọn từ ngữ đi (4:1) để diễn tả đời sống chúng ta trong thế gian, là đề tài của phần này. Tại đây chúng ta được thách thức để biểu lộ trong bước đi Cơ Đốc những hành vi phù hợp với sự kêu gọi cao cả của chúng ta. Cuối cùng, trong phần ba, chúng ta tìm thấy bí quyết của thái độ mình đối với kẻ thù chứa đựng trong từ ngữ đứng (6:11), bày tỏ vị trí đắc thắng của chúng ta lúc cuối cùng. Như vậy, chúng ta có:

NHỮNG TỪ NGỮ THEN CHỐT
TRONG THƯ Ê-PHÊ-SÔ

1. Địa vị của chúng ta trong Đấng Christ — “NGỒI” (2:6)

2. Đời sống của chúng ta trong thế gian — “ĐI” (4:1)

3. Thái độ của chúng ta đối với kẻ thù — “ĐỨNG” (6:11)

Đời sống người tín đồ luôn luôn trình bày ba phương diện này: đối với Đức Chúa Trời, đối với loài người và đối với các thế lực Sa-tan. Để hữu dụng trong tay Đức Chúa Trời, một người phải được điều chỉnh cách đúng đắn trong cả ba phương diện: địa vị của mình, đời sống của mình, và chiến trận của mình. Nếu đánh giá thấp tầm quan trọng của một trong ba phương diện ấy, người đó sẽ không đáp ứng được những điều kiện của Đức Chúa Trời, vì mỗi một phương diện là một lãnh vực trong đó Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ “vinh quang của ân điển Ngài, mà Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài” (1:6).

Như vậy, chúng ta sẽ lấy ba từ ngữ này, đó là “Ngồi”, “Đi”, “Đứng” làm chỉ nam cho sự dạy dỗ của Thư này, và làm bản văn cho sứ điệp đến với lòng chúng ta hôm nay. Chúng ta sẽ được dạy dỗ nhiều nhất khi lưu ý đến cả thứ tự lẫn sự liên kết của các từ ngữ nêu trên.