Thông tin sách

Sự Sống Đắc Thắng Và Báp-Tem

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: Sự sống đắc thắng và báp-tem
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 6

Untitled Document

CHƯƠNG SÁU

ĐƯỜNG LỐI CỦA MỘT CƠ ĐỐC NHÂN

Mỗi Cơ Đốc nhân đều có một công tác được Chúa ấn định cách thần thượng, và mỗi Cơ Đốc nhân nên sống theo sự ấn định ấy. Ê-phê-sô 2:10 nói: “Vì chúng ta là công tác của Ngài, được dựng nên trong Chúa Giê-su cho công tác tốt lành, mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước để chúng ta bước đi trong ấy”. Khi Chúa thăng thiên lên trời, Ngài ấn định công tác cho mỗi đầy tớ Ngài. Một mặt, chúng ta không nhất thiết có cùng một ân tứ; vì vậy cần phải khiêm nhường. Về mặt khác, mỗi người đều có ân tứ nào đó; vì vậy cần khuyến khích lẫn nhau. Nếu một người không thực hiện phần việc Chúa đã ấn định cho mình thì không ai khác có thể thay thế phần việc của người ấy. Nhưng nếu người nào đó xâm phạm phần việc của người khác thì cũng tai hại tương tự như vậy. Mỗi Cơ Đốc nhân trên đất đều có một cuộc hành trình đặc biệt mà Chúa đã ấn định cho mình. Người ấy phải tự bước đi trong cuộc hành trình ấy. Không ai khác có thể thay thế người ấy, người ấy cũng không thể thay thế cho ai khác.