Thông tin sách

Gia Tể Thần Thượng

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: The divine Economy
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 11

Untitled Document

CHƯƠNG MƯỜI MỘT

GIA TỂ THẦN THƯỢNG TRONG VIỆC CÁC TÍN ĐỒ BƯỚC ĐI THEO LINH VÀ VUI HƯỞNG NGUỒN CUNG ỨNG DỒI DÀO CỦA LINH

Kinh Thánh: Ga. 6:18; 2 Ti. 4:22; Êph. 3:16-17a; 2 Ti. 1:7; La. 8:4, 13; Ga. 5:16, 24; 3:2, 5a, 14; Phil. 1:19; Khải. 22:17; 21:6

ƠN PHƯỚC BAO-HÀM-TẤT-CẢ CỦA TÂN ƯỚC

Trong chương trước, chúng ta thấy Linh là Linh tổng-bao-hàm, tổng hợp, đã-trải-qua-các-quá-trình, ban-sự-sống, tăng cường gấp bảy lần. Một số người dạy rằng Linh của Đức Chúa Trời, tức Thánh Linh, chỉ là quyền năng, phương tiện, hay một công cụ để Đức Chúa Trời làm một điều gì đó. Điều ấy thật là khác xa với sự khải thị của Tân Ước. Linh tổng-bao-hàm này là sự tổng hợp của tất cả những gì Cha “là” và “có” và tất cả những gì Cha có thể làm, đang làm, và sẽ làm, cộng với Con trong Thân vị của Ngài với công tác của Ngài, những gì Ngài hoàn thành, đạt đến, nhận được hay có được và tất cả những quá trình mà Ngài đã trải qua. Linh là sự tổng hợp của tất cả những điều thần thượng. Linh vượt trổi hơn một quyền năng, một phương tiện, hay một công cụ rất nhiều. Linh tổng-bao-hàm, tổng hợp này là ơn phước của Tân Ước, và đây là ơn phước của Phúc âm mà Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham (Ga. 3:14). Đức Chúa Trời hứa với Áp-ra-ham rằng tất cả các quốc gia trên đất sẽ được phước nhờ dòng dõi của ông (Sáng. 22:18). Dòng dõi duy nhất ấy là Đấng Christ (Ga. 3:16), Con của Đức Chúa Trời, và ơn phước đã hứa cho Áp-ra-ham là Linh tổng hợp, tổng-bao-hàm này.

Phương diện thuộc thể của ơn phước mà Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham là miền đất tốt lành (Sáng. 12:7; 13:15; 17:8; 26:3-4), tức là biểu tượng của Đấng Christ tổng-bao-hàm (Côl. 1:12). Vì cuối cùng Đấng Christ được nhận biết là Linh ban-sự-sống, tổng-bao-hàm (1 Cô. 15:45; 2 Cô. 3:17), ơn phước của Linh đã hứa tương ứng với ơn phước của miền đất hứa. Thật ra, Linh là sự nhận thức về Đấng Christ trong kinh nghiệm của chúng ta là miền đất hứa như nguồn cung ứng dồi dào của Đức Chúa Trời cho chúng ta vui hưởng. Ơn phước của Phúc âm, ơn phước của Tân Ước mà Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham là Linh tổng hợp này, tức là toàn thể Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, cùng với những quá trình nhục hóa, cuộc sống làm người, sự đóng đinh và sự phục sinh. Tất cả chúng ta đã nhận lãnh ơn phước này, và ơn phước bao-hàm-tất-cả này ở trong chúng ta, trong linh mình (La. 8:16; 2 Ti. 4:22). Gia tể của Đức Chúa Trời là kế hoạch của Ngài để ban phát chính Ngài là Đức Chúa Trời Tam Nhất, Cha, Con và Linh, cùng với mọi thuộc tính và mỹ đức của Ngài vào trong linh chúng ta. Khi chúng ta mở chính mình cho Linh toàn thể và tổng thể này, chúng ta vui hưởng ơn phước bao-hàm-tất-cả của Tân Ước.

Dùng tay để xoay một cái quạt máy, “dạy” nó cách chuyển động thì cũng giống như những sự dạy dỗ đạo đức ấy là dạy chồng phải yêu vợ, con cái phải kính trọng cha mẹ, vợ phải vâng phục chồng, yêu thương hàng xóm và phải khiêm nhường. Tất cả những gì quạt máy phải làm là “vui hưởng” điện lực rồi nó sẽ tự động quay. Cũng vậy, điều chúng ta cần làm là vui hưởng Linh tổng-bao-hàm tức là “điện lực thần thượng”. Khi chúng ta vui hưởng nguồn cung ứng phong phú của Linh tổng-bao-hàm, nguồn cung ứng này sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ, có năng lực và duy trì sức sống để chúng ta sống Christ. Khi vui hưởng Linh này, chúng ta tự phát có cuộc sống cần thiết để đáp ứng mọi mối quan hệ đạo đức của mình. Đấng Christ trở nên sự sống bên trong chúng ta và cuộc sống bên ngoài chúng ta. Đây không phải là tôn giáo mà là gia tể kỳ diệu, đời đời của Đức Chúa Trời.

VUI HƯỞNG NGUỒN CUNG ỨNG DỒI DÀO CỦA LINH TRONG LINH CHÚNG TA

Linh tổng-bao-hàm, tổng hợp, đã-trải-qua-các-quá-trình, tăng cường bảy lần, ban-sự-sống hiện đang cư ngụ trong linh chúng ta nên bây giờ chúng ta có một linh mạnh mẽ, một linh quyền năng (2 Ti. 1:7). Vì Linh tổng-bao-hàm ở trong linh chúng ta nên linh chúng ta là một linh mạnh mẽ. 2 Ti-mô-thê 4:22 nói rằng: “Chúa ở cùng linh anh em”, và Ga-la-ti 6:18 nói: “Anh em ơi, ân điển của Chúa Jesus Christ chúng ta ở với linh anh em”. Chúa ở với linh chúng ta và ân điển của Chúa Jesus Christ ở với linh chúng ta. Có gì lớn hơn Chúa và ân điển của Ngài? Chúa và ân điển của Ngài đều ở trong linh chúng ta, chứ không ở trong tâm trí mình.

Một số giáo sư Kinh Thánh vẫn cho rằng hồn và linh là các từ ngữ đồng nghĩa. Kinh Thánh dạy rằng con người có ba phần – linh, hồn và thân thể (1 Tê. 5:23). Nhưng một số giáo sư nói rằng con người chỉ có hai phần – hồn và thân thể. Vào năm 1954, một giáo sĩ nọ đến Hồng Kông để dự một hội đồng do tôi chia sẻ. Ông nói với tôi ông rất thích kỳ hội đồng, nhưng không đồng ý rằng con người có ba phần. Ông tin rằng linh và hồn của con người là một. Khi tôi chỉ cho ông về lời rõ ràng trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23 – “linh, hồn và thân thể”, thì ông không tranh luận nữa, nhưng vẫn tiếp tục tin rằng linh cũng giống như hồn. Nếu anh em có một tâm trí mạnh mẽ đầy giáo lý và không vui hưởng Chúa trong linh, kết cuộc anh em sẽ chia rẽ. Anh em sẽ tranh cãi và thậm chí còn tranh đấu về giáo lý của mình thay vì giữ lời khuyên dạy của Phao-lô là hãy giữ sự hiệp một của Linh (Êph. 4:3), là Đấng ở trong linh anh em (La. 8:16).

Anh em không thể vui hưởng Chúa bằng cách chỉ suy nghĩ về Ngài. Trước một bàn tiệc dọn sẵn cho mình, có thể anh em chỉ đến để vận dụng tâm trí học hỏi về các món ăn khác nhau. Sau hai giờ nghiên cứu, anh em vẫn đói meo. Nếu anh em tiếp tục nghiên cứu và không ăn, anh em sẽ chết trước một bàn tiệc đầy thức ăn. Nhiều Cơ Đốc nhân “chết” trước quyển Kinh Thánh. Kinh Thánh không chỉ dành cho tâm trí của anh em mà thôi. Kinh Thánh là thức ăn cho linh anh em. Chúa Jesus không chỉ để chúng ta học hỏi hay nghiên cứu, nhưng để chúng ta ăn và vui hưởng (Gi. 6:57). Không ai trong chúng ta hiểu cách thấu đáo, trọn vẹn những món mình ăn. Tuy nhiên, dầu không hiểu trong một trái chuối có những gì, chúng ta vẫn có thể “thưởng thức” chuối mỗi buổi sáng. Bữa điểm tâm anh em dùng mỗi sáng làm cho anh em mạnh mẽ trong ngày. Anh em có thể quên mình đã ăn những gì, nhưng anh em vẫn vui hưởng những ích lợi của bữa ăn ấy. Chúa không phải để chúng ta học hỏi theo cách văn tự, mà là để chúng ta vui hưởng Ngài.

Con cùng với Cha đến bởi Linh, chính là hiện thân của Đức Chúa Trời Tam Nhất. Ngài trải qua sự nhục hóa, sống trên đất ba mươi ba năm rưỡi, lên thập tự giá để làm sạch mọi điều tiêu cực trong vũ trụ và tuôn tràn sự sống thần thượng ra như dòng nước để chúng ta có thể uống nơi Ngài. Sau đó, Ngài phục sinh và trong sự phục sinh, Ngài trở nên Linh ban-sự-sống. Bây giờ Linh ban-sự-sống đã đến, là Con cùng với Cha. Đức Chúa Trời Tam Nhất – Cha, Con và Linh – được nhận biết như Linh tổng-bao-hàm, cho nên Linh tổng-bao-hàm này là sự tổng kết sau cùng của Đức Chúa Trời Tam Nhất đã-trải-qua-các-quá-trình với mọi thuộc tính của Ngài, mọi mỹ đức của Ngài và mọi quá trình Ngài đã trải qua. Linh này là toàn thể, là tổng thể, là chính sự tổng kết của Đức Chúa Trời Tam Nhất với mọi thành tựu của Ngài để trở nên phần cho chúng ta vui hưởng.

Linh này ở trong linh chúng ta, đầy ân điển, cho nên Chúa và ân điển của Ngài ở trong linh chúng ta. Hằng ngày, chúng ta phải quay về linh mình, đừng xoay về tâm trí và đừng vận dụng tâm trí tách rời khỏi linh chúng ta. Con rắn xưa, tức Sa-tan, là ma quỉ, đã đến với Ê-va bằng một câu hỏi: “Có phải Đức Chúa Trời đã phán...?” (Sáng. 3:1). Chắc chắn câu hỏi ấy đã khuấy động tâm trí của Ê-va. Con rắn đến với chúng ta dưới hình thức một dấu chấm hỏi. Ma quỉ, Sa-tan, luôn luôn đến để khuấy động tâm trí chúng ta, nhưng chúng ta phải quay về linh luôn luôn. Chúa không ở trong tâm trí chúng ta, mà Ngài ở trong linh chúng ta. Đó là lý do vì sao chúng ta phải kêu cầu Ngài suốt ngày.

Chúng ta cần trở nên những người kêu cầu [Chúa]: “Ô, Chúa Jesus!” Jesus là danh Ngài, nhưng Linh là Thân vị Ngài. Khi tôi kêu: “Chúa Jesus” thì Linh đến. Khi vợ anh em làm anh em bực bội, tôn giáo dạy anh em hãy kiên nhẫn. Nhưng ráng giữ sự dạy dỗ của tôn giáo sẽ không có hiệu quả. Điều thật sự hiệu quả là kêu cầu danh Chúa – “Ô, Chúa Jesus!”. Khi một người vợ làm cho người chồng bực bội, người chồng không nên cố gắng kiên nhẫn. Có lẽ chị sẽ không ngừng làm anh bực bội cho đến khi anh nổi nóng. Cách duy nhất để thắng hơn là kêu cầu: “Ô, Chúa Jesus”. Kêu cầu danh Chúa là quên đi những sự dạy dỗ về đạo đức, quên đi tâm trí, tình cảm, ý chí của mình và quay về linh. Bất cứ khi nào anh em nói: “Ô, Chúa Jesus”, thì anh em đụng chạm Linh (1 Cô. 12:3). Khi đụng chạm Linh, ấy là anh em đụng chạm Linh tổng-bao-hàm, đụng chạm ân điển phong phú và vui hưởng Chúa. Đó là ý nghĩa của việc để mặt trần không che đậy, mở chính mình ra trực tiếp hướng về Chúa. Khi anh em ngắm xem và phản chiếu Ngài, anh em sẽ được biến đổi theo cách chuyển hóa để càng lúc càng trở nên giống Ngài theo hình ảnh vinh diệu của Ngài.

BƯỚC ĐI THEO LINH

Trong La Mã 8:4, Phao-lô nói rằng chúng ta cần bước đi theo linh. Đừng bước đi theo tâm trí, tình cảm hay ý chí của anh em. Chỉ đơn giản bước đi theo linh, vì Chúa và ân điển của Ngài ở trong linh anh em. Nếu anh em kêu cầu Ngài và mở chính mình ra cho Ngài để vui hưởng sự phong phú của Ngài và bước đi theo linh, Chúa sẽ chiếm chỗ nhiều hơn trong anh em. Khi ấy Ngài sẽ làm cho người bề trong cùng với mọi phần trong anh em trở nên nơi cư ngụ của Ngài. Ngài lập chỗ ở của Ngài trong lòng anh em để chiếm hữu toàn thể con người của anh em (Êph. 3:16-17a) và như thế, Ngài sẽ trở nên sự vui hưởng đầy trọn của anh em. Tự mình, anh em không thể thắng hơn dục vọng, tội lỗi. Khi Linh cư ngụ bên trong, là Linh tổng-bao-hàm, tức là chính Đấng Christ chiếm hữu anh em và lập chỗ ở của Ngài trong lòng anh em, đổ đầy anh em với chính Ngài, anh em sẽ đóng đinh xác thịt mình (Ga. 5:24) và làm cho chết mọi việc làm của thân thể đầy dục vọng của anh em (La. 8:13). Tự mình, anh em không có năng lực hay khả năng để xử lý xác thịt. Nhưng khi Đấng Christ chiếm hữu mình, lập chỗ ở của Ngài trong toàn bản thể anh em, đổ đầy anh em với chính Ngài, anh em sẽ đầy dẫy năng lực và sức mạnh để đóng đinh thân thể, xác thịt đầy dục vọng của mình, và đặt thân thể mình vào chỗ chết để thắng hơn mọi loại dục vọng và tội lỗi. Thật ra, đó không phải là anh em, mà là Đấng Christ sống trong anh em.

Khi anh em sống Christ, Linh tổng-bao-hàm là Đấng ở trong anh em sẽ ban phát sự sống vào trong anh em luôn luôn. Khi công tắc của một cái quạt máy được bật lên, điện được truyền vào trong quạt. Khi quạt xoay và chuyển động, đó là điện đang được truyền vào trong quạt. Gia tể của Đức Chúa Trời là kế hoạch ban phát chính Ngài vào trong bản thể chúng ta. Ngài ao ước làm điều này mỗi ngày, mỗi giây phút. Khi chúng ta sống Christ bằng cách bước đi theo Linh tổng-bao-hàm, cư ngụ bên trong, Linh này ban sự sống vào trong bản thể chúng ta, ban phát Đức Chúa Trời Tam Nhất là nguồn cung ứng sự sống bao-hàm-tất-cả vào trong chúng ta để chúng ta vui hưởng nguồn cung ứng dồi dào của Linh của Jesus Christ. Sự vui hưởng này là do chúng ta uống Linh (1 Cô. 12:13). Khi điện được truyền vào một chiếc quạt máy, trong khi quạt đang chuyển động và quay, ấy là quạt đang “uống” điện. Khi quạt “uống” và “thưởng thức” điện, tự phát nó sẽ quay. Khi chúng ta vui hưởng “điện thần thượng” của Linh, tự phát chúng ta bước đi theo linh. Đó không phải là tôn giáo mà là gia tể của Đức Chúa Trời – là sự vui hưởng Đức Chúa Trời Tam Nhất được hiện thân trong Linh tổng-bao-hàm. Điều này hoàn toàn khác với hệ thống tôn giáo ngày nay, là hệ thống tập trung vào những sự dạy dỗ có tính cách đạo đức.

ĐỨC CHÚA TRỜI TAM NHẤT HẰNG SỐNG LÀ NGUỒN, LÀ SUỐI VÀ LÀ NƯỚC SỰ SỐNG

Đức Chúa Trời Tam Nhất hằng sống, đã-trải-qua-các-quá-trình, đã được tổng hợp thành một Linh tổng-bao-hàm. Không những Ngài là Linh tổng-bao-hàm, tổng hợp, đã-trải-qua-các-quá-trình, mà Ngài còn tăng cường gấp bảy lần. Trong bốn sách Phúc âm, Con với Cha bởi Linh được bày tỏ. Trong hai mươi hai sách, từ Công vụ đến Giu-đa, Linh với tư cách là Con cùng với Cha, là Linh ban-sự-sống, đã-trải-qua-các-quá-trình, tổng hợp, tổng-bao-hàm. Trong sách cuối cùng của Kinh Thánh, là sách Khải Thị, Linh tổng-bao-hàm được tăng cường bảy lần.

Khải Thị 22:17 nói: “Linh và cô dâu cùng nói: Hãy đến! Người nào nghe cũng hãy nói: Hãy đến! Ai khát cũng hãy đến; người nào muốn, hãy nhận lấy nước sự sống một cách nhưng không”. Nước sự sống là Linh ban-sự-sống đã-trải-qua-các-quá-trình, tổng hợp, tổng-bao-hàm, tăng cường bảy lần. Khải Thị 21:6 cho thấy rằng Đức Chúa Trời Tam Nhất sẽ cho chúng ta uống nước suối sự sống đến đời đời. Linh là nước sự sống và suối nước sự sống là Con. Con cùng với Cha và bởi Linh là suối. Cha là nguồn sự sống (Thi. 36:9). Do đó, Cha là nguồn sự sống, Con là suối và Linh là sông nước sự sống. Khi anh em uống nước sự sống, anh em cũng uống suối và nguồn. Đừng quên rằng Linh được sai đến với tư cách là Con cùng với Cha, cho nên nước sự sống tuôn chảy như suối cùng với nguồn. Khi nước chảy đến, thì suối và nguồn cũng cùng chảy đến. Đó là Đức Chúa Trời Tam Nhất để chúng ta vui hưởng. Ngợi khen Chúa về nước sự sống (Linh) là suối (Con) cùng với nguồn (Cha).

Khi uống nước sự sống là suối cùng với nguồn, chúng ta vui hưởng Đức Chúa Trời Tam Nhất. Nguồn, suối và nước sự sống là Cha, Con và Linh. Đức Chúa Trời Tam Nhất đã được tổng kết trong Linh tổng-bao-hàm đang tuôn chảy trong chúng ta như suối cùng với nguồn. Chúng ta đang uống nước sự sống. Đức Chúa Trời Tam Nhất, với Cha là nguồn sự sống, Con là sự cung ứng và đường dẫn của sự sống, Linh là dòng chảy sự sống là sự sống và sự vui hưởng của chúng ta. Ngài là thực chất của sự phục vụ, thờ phượng, rao giảng Phúc âm, sinh hoạt gia đình, đời sống hôn nhân, cuộc sống hằng ngày, và nếp sống hội thánh của chúng ta. Đời sống Cơ Đốc nhân và nếp sống Hội thánh là nếp sống uống từ nguồn, suối, và nước sự sống – là Đức Chúa Trời Tam Nhất vinh hiển, bao-hàm-tất-cả và kỳ diệu này.