Thông tin sách

Gia Tể Thần Thượng

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: The divine Economy
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Mục Lục

Untitled Document

Gia Tể Thần Thượng

Mục Lục

Chương 1: Gia Tể Thần Thượng

Chương 2: Gia Tể Thần Thượng Trong Sự Sáng Tạo của Đức Chúa Trời (1)

Chương 3: Gia Tể Thần Thượng Trong Sự Sáng Tạo của Đức Chúa Trời (2)

Chương 4: Gia Tể Thần Thượng Trong Đấng Christ là Cây Sự Sống

Chương 5: Gia Tể Thần Thượng Trong Linh Là Dòng Sông

Chương 6: Gia Tể Thần Thượng Trong Sự Nhục Hóa Và Nếp Sống Làm Người Cùng Với Cha Của Đấng Christ Và Trong Sự Hoài Thai Và Chức Vụ Của Chúa Jesus Bởi Thánh Linh

Chương 7: Gia Tể Thần Thượng Trong Sự Chết Bao-Hàm-Tất-Cả Của Đấng Christ

Chương 8: Gia Tể Thần Thượng Trong Sự Phục Sinh Vượt Trỗi Của Đấng Christ

Chương 9: Gia Tể Thần Thượng Trong Việc Đấng Christ Trở Nên Linh Ban-Sự-Sống

Chương 10: Gia Tể Thần Thượng Trong Linh Ban-Sự-Sống

Chương 11: Gia Tể Thần Thượng Trong Việc Các Tín Đồ Bước Đi Theo Linh Và Vui Hưởng Nguồn Cung Ứng Dồi Dào Của Linh

Chương 12: Gia Tể Thần Thượng Trong Việc Đấng Christ Báp-Têm Mọi Tín Đồ Trong Linh Vào Trong Một Thân Thể

Chương 13: Gia Tể Thần Thượng Trong Sự Biến Đổi Và Tăng Trưởng Của Các Tín Đồ Và Sự Xây Dựng Thân Thể Đấng Christ

Chương 14: Gia Tể Thần Thượng Trong Chứng Cớ Của Jesus – Các Chân Đèn Bằng Vàng

Chương 15: Gia Tể Thần Thượng Trong Giê-ru-sa-lem Mới Tức Là Chung Cuộc Toàn Diện Của Con Dân Đức Chúa Trời Mà Ngài Đã Lựa Chọn, Cứu Chuộc, Tái Sinh Và Biến Đổi