Thông tin sách

Gia Tể Tân Ước Của Đức Chúa Trời

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: God's New Testament Economy
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 38

Untitled Document

CHƯƠNG BA MƯƠI TÁM

GIÊ-RU-SA-LEM MỚI – NGAI CỦA THÀNH

Kinh Thánh: Khải. 22:1-3, 5c; 2:7; 22:14, 17; Gi. 7:38-39

NGAI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ CHIÊN CON

Điều sau cùng được chép trong phần nói về Giê-ru-sa-lem Mới là ngai của Đức Chúa Trời và Chiên Con (Khải. 22:1). Tất nhiên, ngai dành cho sự quản trị của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng có một mục đích, Ngài đã lập một kế hoạch trong cõi đời đời quá khứ và là Đấng tạo dựng mọi sự để hoàn thành kế hoạch của Ngài. Chiên Con là Đấng cứu chuộc chúng ta, Đấng đã hoàn tất một sự cứu chuộc trọn vẹn để thực hiện kế hoạch của Đức Chúa Trời. Do đó, ngai của Đức Chúa Trời và Chiên Con cho thấy rằng ngai ấy là để thực hiện kế hoạch của Đức Chúa Trời qua sự cứu chuộc của Đấng Christ. Cả kế hoạch của Đức Chúa Trời lẫn sự cứu chuộc của Đấng Christ đều được thực hiện qua ngai này. Ngai chính là nguồn mà từ đó sông nước sự sống tuôn chảy và tuôn chảy với cây sự sống mọc trên dòng sông ấy (22:2). Ngai là để hoàn tất mục đích đời đời của Đức Chúa Trời, tuôn ra chính Đức Chúa Trời hầu nhờ dòng chảy sự sống ấy, mục đích của Ngài được hoàn thành.

“MỘT GIÊ-RU-SA-LEM MỚI NHO NHỎ”

Khi đi sâu vào trong lời mô tả trọn vẹn về Giê-ru-sa-lem Mới, tự phát chúng ta sẽ hiểu điều này hoàn toàn liên quan đến những kinh nghiệm riêng tư của chúng ta về Đức Chúa Trời Tam Nhất. Đừng nghĩ rằng Giê-ru-sa-lem Mới chỉ là điều gì đó có tính khách quan trong tương lai dành cho một nhóm người nhất định. Chúng ta phải nhận thức rằng những gì được chép trong Khải Thị chương 21 và 22 ngày nay cần phải được chúng ta kinh nghiệm một cách riêng tư. Nói về mặt kinh nghiệm, mỗi Cơ Đốc nhân đúng đắn và bình thường là “một Giê-ru-sa-lem Mới nho nhỏ”. Tất cả những gì được qui cho Giê-ru-sa-lem Mới cách tập thể nên được chúng ta kinh nghiệm theo cách cá nhân và riêng tư. Với mỗi người và trong mỗi người chúng ta đều có ba cổng của Đấng Tam Nhất thần thượng. Hơn nữa, trong mỗi chúng ta phải có ngai của Đức Chúa Trời và Chiên Con. Chúng ta phải đưa Ngài lên ngai trong lòng và linh chúng ta. Nói cách khác, trong chính trung tâm của bản thể chúng ta nên có ngai của Đức Chúa Trời và Chiên Con. Ngai là điều độc nhất ở phần cuối của lời mô tả về Giê-ru-sa-lem Mới.

TRUNG TÂM NẾP SỐNG CƠ ĐỐC CỦA CHÚNG TA

Trong kinh nghiệm Cơ Đốc của chúng ta, điều duy nhất phải là ngai của Đấng hoạch định và của Đấng cứu chuộc. Một ngai như vậy phải được thiết lập trong cả bản thể chúng ta và phải là trung tâm nếp sống Cơ Đốc của mình. Điều này có nghĩa là chúng ta chấp nhận Đức Chúa Trời hoạch định và Đấng Christ cứu chuộc chúng ta làm Đầu, làm Chúa và là uy quyền của mình. Chúng ta nên sẵn lòng thuận phục dưới một quyền làm đầu như vậy. Chúng ta yêu quí Ngài là Chúa và chúng ta tiếp nhận Ngài là uy quyền của mình. Chúng ta đưa Ngài lên ngai trong bản thể và trong cuộc sống Cơ Đốc của mình.

Trung tâm nếp sống Cơ Đốc của chúng ta là ngai của Đức Chúa Trời và của Chiên Con. Chúng ta không ở đây để sống cho chính mình. Chúng ta sống và tồn tại để hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời, hầu thực hiện những gì Đấng Christ đã hoàn tất. Vì vậy, chúng ta kinh nghiệm Đấng ở trên ngai trong quyền làm đầu và quyền làm Chúa của Ngài và chính chúng ta thuận phục dưới một uy quyền như vậy. Trong cuộc sống hằng ngày, nếp sống gia đình, đời sống hôn nhân, cuộc sống nghề nghiệp và nếp sống Hội thánh của chúng ta, trung tâm phải là ngai của Đức Chúa Trời. Mọi sự nên thuận phục quyền làm đầu của Ngài.

Tất cả chúng ta đã kinh nghiệm rằng mỗi khi chính mình thuận phục quyền làm đầu này, lập tức chúng ta cảm nhận điều gì đó đầy dẫy sự phong phú của Đức Chúa Trời tuôn chảy bên trong mình. Đây là dòng chảy của Đức Chúa Trời Tam Nhất là sự sống, nguồn cung ứng sự sống và mọi sự cho bản thể của chúng ta. Chúng ta cảm nhận một dòng chảy như vậy bên trong mình và dòng chảy ấy từ ngai của Đức Chúa Trời và của Chiên Con như nước sự sống.

DÒNG CHẢY CỦA ĐẤNG TAM NHẤT THẦN THƯỢNG

Trong Khải Thị 22:1, chúng ta thấy dòng chảy của Đấng Tam Nhất thần thượng – Đức Chúa Trời, Chiên Con và nước sự sống (Linh). Theo Giăng 7:38-39, nước sự sống chỉ về Linh. Đức Chúa Trời là Đấng hoạch định, trở nên Chiên Con cứu chuộc (Gi. 1:14, 29) và cuối cùng trở nên Linh ban-sự-sống, tuôn chảy (1 Cô. 15:45b). Đức Chúa Trời tuôn chảy trong nước sự sống, Chiên Con tuôn chảy trong nước sự sống và Linh tuôn chảy là nước sự sống. Vậy, đây là Đức Chúa Trời Tam Nhất tuôn chảy và dòng chảy của Đấng Tam Nhất thần thượng là chính nguồn cung ứng sự sống.

Chúng ta không nên nhận lấy điều này như một sự dạy dỗ thần học. Theo kinh nghiệm thường nhật, Cơ Đốc nhân chúng ta nên kinh nghiệm dòng chảy của Đấng Tam Nhất thần thượng mỗi ngày. Sau khi thức dậy mỗi buổi sáng, chúng ta cần thưa với Ngài: “Chúa ơi, cảm ơn Ngài về một ngày mới để con nhận lấy Ngài làm Chúa của con. Chính mình con xin thuận phục dưới quyền làm đầu của Ngài trọn ngày. Chúa ơi, xin thiết lập ngai của Ngài trong cuộc sống con. Xin thiết lập ngai của Ngài trong trung tâm bản thể con. Chúa ơi, xin đem trọn cả ngày cùng với cuộc sống hằng ngày của con đặt dưới ngai của Ngài”. Nếu anh em dâng lên Đức Chúa Trời Tam Nhất một lời cầu nguyện như vậy vào mỗi sáng thì từ giây phút ấy, anh em sẽ có nước sự sống tuôn chảy bên trong mình. Nước sống tuôn chảy này là dòng chảy của Đức Chúa Trời Tam Nhất. Ngày nay Đức Chúa Trời tuôn chảy bên trong anh em không phải là một điều nhỏ nhặt. Ngài tuôn chảy trong anh em như là Đấng hoạch định, Đấng cứu chuộc và Linh ban-sự-sống. Đấng này là chính tổng kết của Đức Chúa Trời Tam Nhất là nước sống đến với chúng ta.

Một khải thị trong kinh nghiệm như vậy đã bị nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay bỏ sót. Tôi hi vọng tất cả chúng ta sẽ nhận thức trong kinh nghiệm của mình rằng mỗi khi chính chúng ta thuận phục Đức Chúa Trời Tam Nhất, nhận lấy Ngài làm Đầu, thì chúng ta sẽ vui hưởng một dòng chảy bên trong mình. Cảm ơn Chúa vì trong sự khôi phục của Chúa, ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng nọ, năm này sang năm khác và bằng nhiều lần trong nhiều trường hợp, dòng chảy độc nhất vô nhị là điều được nhấn mạnh đến. Chúng tôi đã chia sẻ nhiều bài giảng bày tỏ rằng Đức Chúa Trời Tam Nhất đang tuôn chảy. Cũng có nhiều bài thánh ca trong quyển Thánh Ca của chúng ta nói về đề tài này. Hai câu đầu của Thánh Ca 12 nói:

Đức Chúa Trời ơi, Ngài là nguồn của sự sống,
Thần thượng, phong phú và tự do!
Là nước sống tuôn ra cho đến đời đời!
Trong tình yêu thương, Ngài trong Con tuôn chảy
Giữa vòng nhân loại; Ngài là Linh cũng tuôn chảy
Bên trong chúng con qua ân điển Ngài.

Nhiều lúc tại bàn của Chúa, tất cả chúng ta đều cảm nhận dòng chảy của Cha, Con và Linh. Cha của chúng ta là chính Đức Chúa Trời, tức Đấng có một mục đích và là Đấng có ý định hoàn thành kế hoạch đời đời của Ngài. Con là chính Chiên Con cũng đang tuôn chảy để ban phát những gì Ngài đã hoàn thành trên thập tự giá. Bất cứ những gì đã được hoàn thành trên thập tự giá đều có tính khách quan và đối với chúng ta, điều này phải trở nên kinh nghiệm bởi dòng chảy của Chiên Con. Thậm chí Chiên con đang tuôn chảy trong dòng chảy thần thượng này vì dòng chảy này phát xuất từ ngai của Đức Chúa Trời và của Chiên Con. Điều này có nghĩa là nước sự sống tuôn ra từ Đức Chúa Trời và từ Chiên Con. Chúng ta không những có một khải tượng và khải thị như vậy, mà còn kinh nghiệm điều này hằng ngày và ngay cả từng giây phút. Tôi có thể làm chứng rằng thiếu dòng chảy thần thượng ấy, tôi không thể sống, không thể cung ứng và không có gì để cung ứng cả. Nhưng ngợi khen Chúa, dòng chảy này luôn luôn sẵn sàng trong sự sống và bản thể của chúng ta.

NGUỒN SỰ SỐNG BÊN TRONG CHÚNG TA

Đừng nói nguồn sự sống thần thượng tuôn chảy bên trong chúng ta ở trên các từng trời. Chúng ta phải nói nguồn ấy đang ở trong chúng ta. Một số người có thể tranh luận là Giăng trông thấy ngai trên các từng trời, nhưng chúng ta phải nhận thức rằng theo Ê-phê-sô 2:6 thì bây giờ chúng ta được đồng ngồi trong cõi thiên thượng trong Christ Jesus. Nguồn ở trong chúng ta vì nguồn ở trên các từng trời và chúng ta ở trên các từng trời. Đức Chúa Trời ở trên các từng trời và chúng ta ở trên các từng trời, vậy nên Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Tuy nhiên, một số người có thể cảm thấy rằng dầu Đức Chúa Trời và chúng ta ở trên các từng trời, nhưng chúng ta ở trên các từng trời một cách riêng biệt. Nhưng, chúng ta không nên quên rằng khi tin, chúng ta tin vào Đức Chúa Trời Tam Nhất. Chúng ta cũng được báp-têm vào trong danh của Cha, Con và Thánh Linh và danh chỉ về thân vị (Mat. 28:19). Chúng ta đã được báp-têm vào trong thân vị của Cha, Con và Linh, vì vậy, sau khi được báp-têm, chúng ta ở trong Đức Chúa Trời Tam Nhất. Đức Chúa Trời và chúng ta ở trên các từng trời, nhưng chúng ta cũng ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta. Chúng ta và Đức Chúa Trời đồng ở trong nhau. Chúng ta nên vui hưởng sự đồng-ở-trong-nhau kỳ diệu này với Đức Chúa Trời Tam Nhất.

Người Do Thái chỉ tin Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta tin “vào” Đức Chúa Trời. Sự khác biệt giữa việc người Do Thái tin và việc chúng ta tin tùy thuộc vào giới từ “vào” nhỏ nhoi ấy. Chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, nhưng thật ra, trong tiếng Hi Lạp, giới từ “vào” là “vào trong”. Chúng ta tin vào trong Đức Chúa Trời. Khi tin vào Chúa Jesus, chúng ta tin vào trong Đức Chúa Trời Tam Nhất và đồng thời Đức Chúa Trời Tam Nhất vào trong chúng ta. Không có cách nào giải thích được sự kiện chúng ta ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Chúng ta không ở trên đất này, nhưng một mặt chúng ta ở trên các từng trời, còn mặt khác ở trong Đức Chúa Trời.

Chính Đức Chúa Trời ở trong chúng ta là nguồn sự sống. Ngai của Đức Chúa Trời và Chiên Con cần phải là trung tâm của bản thể chúng ta. Tại buổi nhóm, chúng ta có thể nói ngai ở trong chúng ta, nhưng nhiều lúc, khi các chị em đi mua sắm, ngai bị quăng lên các từng trời. Các anh em cũng cần tự hỏi xem họ có ngai của Đức Chúa Trời trong mình khi làm ăn không. Ai là Chúa, là Đầu và là uy quyền trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta? Nhiều lúc, thậm chí trong những điều nhỏ nhặt như mua một cái cà vạt hay đôi giày, chúng ta không đặt ngai trong lòng mình.

Chúng ta phải nhận thức rằng mỗi khi ngai bị cất đi thì không còn nguồn của dòng chảy. Đây là lý do tại sao nhiều lúc chúng ta có cảm giác mình khô khan và thậm chí hoàn toàn khô cạn. Không có dòng nước sống tuôn chảy vì chúng ta không chấp nhận hay thừa nhận quyền làm Chúa, quyền làm đầu và uy quyền của Đức Chúa Trời Tam Nhất trong chính trung tâm của bản thể mình. Đây là lý do tại sao ngai là điều sau cùng về Giê-ru-sa-lem Mới được bày tỏ. Nếu không có ngai thì Giê-ru-sa-lem Mới không có một trung tâm và nếu không có ngai thì không có dòng chảy của sự sống. Kết quả là toàn bộ Giê-ru-sa-lem Mới hoàn toàn khô cạn và thậm chí đều bị chết đói. Nước sự sống tuôn ra từ ngai và cây sự sống mọc trong dòng nước sự sống và trên hai bên bờ của sông nước sự sống, là một cây nho sinh trái đúng lúc làm thức ăn cho những người được cứu chuộc của Đức Chúa Trời cho đến đời đời. Cả nước sự sống lẫn cây sự sống đều là kết quả của ngai. Nếu không có ngai trong anh em thì hậu quả sẽ là gì? Nhiều Cơ Đốc nhân hoàn toàn khô cạn, chết đói và không có sự tăng trưởng trong sự sống vì ngai bị để lại trên các từng trời chứ không có trong kinh nghiệm của họ.

Cây sự sống cũng có lá dùng để chữa lành các quốc gia, điều này tượng trưng cho những việc làm của Đấng Christ hướng dẫn và kiểm chế các quốc gia ở bên ngoài để họ có thể sống đời sống con người mãi mãi. Điều này cho thấy rằng khi chúng ta vui hưởng Đấng Christ là cây sự sống, những người vô tín được kiểm chế bởi hành vi của chúng ta, mà những hành vi ấy phát xuất từ việc chúng ta sống bày tỏ Đấng Christ.

Mỗi một thánh đồ là một “Giê-ru-sa-lem Mới nho nhỏ”. Bên trong anh em, nơi trung tâm của bản thể mình, cần phải có ngai của Đức Chúa Trời và của Chiên Con. Mỗi khi anh em nhận lấy Đức Chúa Trời Tam Nhất làm Đầu của mình, thì ấy sẽ là thời điểm mà một điều gì đó bắt đầu tuôn chảy trong bản thể anh em. Chúng ta phải áp dụng điều này vào cuộc sống hằng ngày của mình trong mọi trường hợp và trong mỗi điều nhỏ nhặt. Thậm chí trong việc nói chuyện với con cái và vợ hay chồng mình, chính chúng ta phải luyện tập thuận phục trước ngai ở bên trong. Đừng nhìn lên các từng trời, nhưng hãy nhìn vào trung tâm của trọn bản thể anh em, là nơi phải có một ngai tại đó. Ngai ấy cần phải thắng thế trong trung tâm bản thể anh em. Khi ấy, nước sự sống sẽ tuôn ra từ ngai để cung ứng cho anh em và đem anh em đến với cây sự sống, là điều suốt ngày nuôi dưỡng mình.

CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY CỦA CHÚNG TA – MỘT CUỘC SỐNG CỦA GIÊ-RU-SA-LEM MỚI

Cuộc sống hằng ngày của chúng ta phải là một cuộc sống của Giê-ru-sa-lem Mới. Ngày ấy, khi đạt đến tổng kết sau cùng của khải thị thần thượng, chúng ta không nên ngạc nhiên vì ngày nay chúng ta đang kinh nghiệm chính điều ấy. Những gì ở trong Giê-ru-sa-lem Mới sẽ là một sự tăng cường và tổng kết về kinh nghiệm hiện tại của chúng ta. Bây giờ, hằng ngày, chúng ta đang kinh nghiệm chính điều ấy trong cuộc sống gia đình, đời sống hôn nhân, cuộc sống tại trường học, cuộc sống tại sở làm và nếp sống Hội thánh của mình. Chúng ta đang kinh nghiệm ngai của Đức Chúa Trời và của Chiên Con mà từ đó Đức Chúa Trời Tam Nhất tuôn chảy ra để chúng ta vui hưởng. Nước sự sống, dòng chảy của Linh sự sống, là sự sống thần thượng trong sự phục sinh để làm thức uống cho những người được Đức Chúa Trời cứu chuộc (Khải. 22:17b; Gi. 7:38-40). Sông nước sự sống này tuôn ra từ ngai sáng ngời như thủy tinh không có sự tối mờ hay vẩn đục, luyện lọc những người đã được cứu chuộc của Đức Chúa Trời và làm cho họ trong suốt.

Bốn mươi năm qua trong chức vụ mình, tôi không có lòng dạ nào nói về bất cứ điều gì khác. Gánh nặng của tôi trong chức vụ của mình là nói với người ta rằng Đức Chúa Trời Tam Nhất đang tuôn chảy chính Ngài vào trong bản thể của họ. Tôi đã nói điều duy nhất này từ nhiều chiều hướng và trong nhiều bài giảng. Trang cuối cùng của Tân Ước nói về ngai, mà từ đó Đức Chúa Trời Tam Nhất tuôn chảy ra. Dòng sông tuôn chảy với Đức Chúa Trời là Đấng hoạch định, với Chiên Con là Đấng cứu chuộc và với Linh mà bây giờ là Linh bao-hàm-tất-cả, đã-trải-qua-tiến-trình, tam nhất và ban-sự-sống. Tôi không muốn chỉ dạy dỗ suông anh em về ngai trong Khải Thị chương 22, nhưng tôi tin rằng trong khi anh em đọc chương này thì ngai của Đức Chúa Trời và Chiên Con, mà từ đó Đức Chúa Trời Tam Nhất tuôn chảy ra, đang được phán vào trong anh em. Bây giờ, Đức Chúa Trời Tam Nhất đang tuôn chảy vào trong anh em là nước sự sống với cây sự sống mọc trên đó.

ĂN VÀ UỐNG ĐỨC CHÚA TRỜI

Tại nơi mà Đức Chúa Trời Tam Nhất tuôn chảy, chúng ta hầu việc Ngài (Khải. 22:3). Không những chúng ta hầu việc Ngài mà chúng ta cũng trông thấy mặt Ngài (Khải. 22:4). Mặt Ngài ở trong nước sự sống và ở trong trái cây sự sống. Khi uống nước sự sống, anh em trông thấy mặt Ngài. Khi ăn trái cây sự sống, anh em nhận lấy mặt Ngài. Anh em hầu việc Ngài bằng cách uống và ăn Ngài. Đừng làm bất cứ điều gì cho Ngài. Ngài có thể làm mọi sự, nhưng Ngài không thể uống hay ăn chính Ngài. Ngài tùy thuộc vào việc anh em ăn Ngài và uống Ngài. Tôi lặp lại là đừng tưởng anh em có thể công tác cho Ngài. Ngài có thể làm mọi sự cho chính Ngài và Ngài không cần đến anh em. Ngài chỉ cần anh em ăn Ngài. Ngài chỉ cần anh em uống Ngài. Ngài chỉ cần anh em vui hưởng Ngài. Đừng nói: “Tôi sẽ đến cánh đồng truyền giáo để làm một giáo sĩ”. Đức Chúa Trời có thể làm mọi sự, nhưng Ngài cần người nào ăn và uống Ngài. Ngài cần nhiều người ăn và nhiều người uống [Ngài].

Khải Thị 22:14 nói về việc ăn Đức Chúa Trời là cây sự sống và câu 17 của chương ấy nói về việc uống Đức Chúa Trời là nước sự sống. Vì Đức Chúa Trời đang tuôn chảy như nước sự sống, ai sẽ uống Ngài? Không những các tội nhân, tức những người không tin vào Đức Chúa Trời, nhưng nhiều Cơ Đốc nhân cũng không biết cách ăn Đức Chúa Trời. Y phục của chúng ta đã được rửa sạch trong huyết báu của Ngài với mục đích ban cho chúng ta quyền ăn Ngài. Nhưng nhiều người chúng ta lại không vui hưởng quyền này. Chúng ta phải sử dụng quyền hạn của mình để đến ăn Ngài. Chúng ta cảm tạ Ngài vì sự rửa sạch của dòng huyết báu, nhưng chúng ta lại không đến ăn Ngài. Khải Thị 22:17 nói với chúng ta rằng bất cứ ai muốn đều có thể đến uống nước sự sống ban không. Câu 14 trong Khải Thị chương 22 có thể được xem như một lời hứa về sự vui hưởng cây sự sống, tức Đấng Christ cùng với mọi sự phong phú của sự sống; và phần thứ hai của câu 17 có thể được xem như lời kêu gọi nhận lấy nước sự sống, tức Linh ban-sự-sống. Như vậy, sách này chấm dứt với một lời hứa và một lời kêu gọi, cả hai đều là vì việc ăn và uống Đấng Christ tổng-bao-hàm là Linh ban-sự-sống.

Ngay cả trong Phúc âm Giăng, Chúa nói rằng Ngài là bánh sự sống (6:35) và “ai ăn Ta cũng sẽ sống bởi Ta” (6:57). Ý tưởng về việc ăn Đức Chúa Trời ở trong Giăng chương 6. Đức Chúa Trời đã nhục hóa không những để làm Đấng Cứu Chuộc mà còn làm bánh sự sống. Ngài là bánh từ trời xuống để chúng ta ăn. Điều này là ơn phước lớn lao nhất. Sau đó, Giăng nói rằng vào ngày cuối của kỳ lễ tiệc, Jesus đứng kêu lên rằng: “Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống” (7:37). Khi uống Ngài, chúng ta nhận được nước sự sống và kết quả là những dòng sông nước sống tuôn ra từ nơi sâu thẳm nhất của bản thể chúng ta (Gi. 7:38). Trong Phúc âm Giăng có khái niệm về việc ăn và uống Đức Chúa Trời.

Sách sau cùng của Kinh Thánh, tức sách Khải Thị của Giăng, trình bày cho chúng ta một bức tranh về Giê-ru-sa-lem Mới. Trung tâm của bức tranh này là ngai mà ra từ đó nước uống tuôn chảy ra và trong đó mọc lên cây sự sống. Cả nước sự sống lẫn cây sự sống đều là chính Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời Tam Nhất tuôn chảy, Ngài trở nên nước sự sống để chúng ta uống và Ngài trồng cây sự sống để chúng ta ăn. Để kinh nghiệm Giê-ru-sa-lem Mới, tất cả chúng ta nên thưa với Ngài rằng: “Chúa ơi, con nhận Ngài là Đầu của con và con tiếp nhận quyền làm đầu, quyền làm Chúa và uy quyền của Ngài. Chúa ơi, con tôn Ngài lên ngai trong lòng con. Con đặt Ngài trên ngai của Ngài”. Một khi anh em tôn Ngài lên ngai của Ngài, lập tức nước tuôn chảy và cây mọc lên và anh em có điều gì đó để uống và ăn. Đây là nếp sống Cơ Đốc của chúng ta.

HẦU VIỆC NGÀI, NHÌN XEM NGÀI VÀ TRỊ VÌ VỚI NGÀI

Tại đây, trong dòng chảy từ ngai này, chúng ta hầu việc Ngài và nhìn xem mặt Ngài. Ngoài ra, trong dòng chảy này, chúng ta trị vì như những vị vua (Khải. 22:5). Nếu đi đến cánh đồng truyền giáo, anh em phải ra đi bằng cách nhận lấy ngai của Đức Chúa Trời trong trung tâm của bản thể mình. Rồi mỗi ngày, nước tuôn ra từ ngai và cây lớn lên. Khi uống nước sự sống và ăn cây sự sống, thì anh em sẽ hầu việc Ngài, sẽ thấy mặt Ngài và sẽ là một vị vua. Trên cánh đồng truyền giáo, anh em sẽ không còn là một giáo sĩ nghèo nàn nữa, mà sẽ ra đi và ở đó như một vị vua. Chúa Jesus bảo chúng ta rằng mọi uy quyền trên trời và dưới đất đã được ban cho Ngài và bây giờ chúng ta cần ra đi với uy quyền của Ngài để môn đồ hóa các dân tộc (Mat. 28:18-19). Chúng ta cần ra đi với uy quyền của vị vua thiên thượng, tức Đấng bây giờ đang được tôn lên ngai trong bản thể chúng ta. Tất cả chúng ta phải nhận thức rằng đây là quyền năng và tác động của việc rao giảng phúc âm – chúng ta có Đấng là Chúa của mọi sự, là Đầu của cả vũ trụ, lên ngai trong trung tâm của bản thể mình. Khi Ngài lên ngai trong bản thể chúng ta, thì nước tuôn chảy, cây lớn lên và sự phục vụ của chúng ta sẽ là một sự vui hưởng. Khi vui hưởng Ngài, anh em hầu việc Ngài, nhìn xem Ngài và đồng trị vì với Ngài để làm những vị vua với Ngài.

NGAI, NƯỚC SỰ SỐNG VÀ CÂY SỰ SỐNG

Nguyện Chúa ban cho chúng ta ba điều này trong kinh nghiệm của mình: ngai, nước sự sống và cây sự sống. Đây là lý do tại sao tôi bảo các chị em đừng đi mua sắm mà không có ngai, không có nước sự sống và cây sự sống. Hãy đi mua sắm với ngai trong trung tâm của bản thể anh em và dưới dòng chảy của nước sự sống, mà trong đó cây sự sống mọc lên để anh em ăn. Đi mua sắm tuyệt đối không phải là điều sai trật, nhưng phải đi mua sắm với ngai. Khi bước vào cửa của một cửa hàng bách hóa, anh em đừng để ngai ngoài cửa. Hãy bước vào cửa cùng với ngai. Khi anh em cầm lên một món hàng, hãy cầm món hàng ấy với ngai. Nhiều lúc, khi đi mua sắm, các chị em lại để ngai ở nhà. Vào những lúc khác, ngai đi với họ đến lối vào cửa hàng bách hóa, rồi họ để ngai ở ngoài cửa trước khi bước vào. Tuy nhiên, không ai trong chúng ta nên bỏ ngai qua một bên. Hãy đi mua sắm cùng với ngai và bước vào cửa hàng bách hóa cùng với ngai. Nếp sống Cơ Đốc là một nếp sống tập trung vào ngai. Hễ anh em có ngai là trung tâm của cuộc sống hằng ngày của mình, thì tốt rồi vì anh em sẽ có nước sự sống để uống và cây sự sống để ăn. Khi ấy, anh em là “một Giê-ru-sa-lem Mới nho nhỏ”. Trong dòng chảy của nước sự sống, anh em hầu việc Ngài, nhìn thấy Ngài và cùng trị vì với Ngài. Dòng chảy của Đấng Tam Nhất thần thượng dầm thấm và nuôi dưỡng toàn thể Giê-ru-sa-lem Mới. Điều này cho thấy rằng thực hiện sự quản trị của Đức Chúa Trời để hoàn thành mục đích và lòng mong muốn của Ngài là bằng cách tuôn chảy chính Ngài là sự sống và nguồn cung ứng sự sống, chứ không phải bằng bất cứ công tác nào. Nguyện điều này là một sự soi sáng thật cho tất cả chúng ta.