Thông tin sách

Gia Tể Tân Ước Của Đức Chúa Trời

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: God's New Testament Economy
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 25

Untitled Document

CHƯƠNG HAI MƯƠI LĂM

BẢY LINH (6)

Kinh Thánh: Khải. 1:9, 11-12; La. 8:9-11; 1 Gi. 3:9; 5:1-4; Tít 3:5; Êph. 4:23; 2 Cô. 3:18; La. 12:2; 8:29; Phil. 3:21

DẤU HIỆU CHÂN ĐÈN

Chúng ta đã thấy mỗi một Hội thánh địa phương như một chân đèn là hiện thân của Đức Chúa Trời Tam Nhất. Khi tất cả những Hội thánh địa phương được kết hợp lại với nhau thì những Hội thánh ấy là sự gia tăng bội phần của chân đèn như được bày tỏ trong Xuất Ai Cập Ký chương 25; vì vậy, trong thời đại này, các chân đèn là hiện thân của Đức Chúa Trời Tam Nhất được gia tăng gấp bội, là chứng cớ của Jesus. Trong mười bốn Thư tín của Phao-lô, ông chủ yếu dạy về huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, tức Đấng Christ (Côl. 2:2) và huyền nhiệm của Đấng Christ, tức Hội thánh (Êph. 3:4). Đấng Christ và Hội thánh là một huyền nhiệm lớn lao (Êph. 5:32). Đấng Christ là hiện thân của Đức Chúa Trời, và Hội thánh như Thân thể Đấng Christ, là hiện thân của Đấng Christ; hiện thân của Đấng Christ đơn giản có nghĩa là hiện thân của Đức Chúa Trời Tam Nhất. Điều này lại cho thấy sách Khải Thị là kết luận của tất cả các sách trong Kinh Thánh, đặc biệt là tất cả các sách trong Tân Ước, tức những sách mặc khải cho chúng ta về Đấng Christ và Hội thánh. Kết luận về mọi phương diện của Hội thánh được khải thị trong hai mươi sáu sách Kinh Thánh đi trước là Hội thánh trong thời đại này được tượng trưng bởi chân đèn.

Khải Thị là sách gồm các dấu hiệu, tức những điều tượng trưng với ý nghĩa thuộc linh. Dấu hiệu đầu tiên của sách này là chân đèn, tức một dấu hiệu về Hội thánh. Dấu hiệu là một bức hình, và một bức hình luôn luôn có ích hơn nghìn lời nói. Thiếu một bức hình, khó mà mô tả được chân đèn. Chẳng hạn như rất khó mô tả khuôn mặt của một người. Làm thế nào có thể biết được kích thước mũi, tai hay gò má của một người? Tuy vậy, nhờ nhìn vào một bức hình chụp khuôn mặt của một người, chúng ta có thể nhìn thấy một cách chính xác người ấy như thế nào. Đó là lý do tại sao phần cuối Tân Ước cho chúng ta kết luận của mọi định nghĩa về Hội thánh trong dấu hiệu của chân đèn.

BA PHƯƠNG DIỆN CỦA CHÂN ĐÈN

Ba phương diện của chân đèn là yếu tố, hình dạng và biểu hiện. Yếu tố vàng chỉ về bản chất thần thượng của Đức Chúa Trời. Ngoài ra, Đấng Christ còn được mô tả trong Tân Ước là hiện thân của Đức Chúa Trời mà mắt không nhìn thấy được (Côl. 2:9). Ngài có một hình thức và hình dạng, và Ngài là một cái khuôn để chúng ta được đồng hóa theo (La. 8:29). Đấng Christ mong muốn được thành hình trong chúng ta (Ga. 4:19). Điều này cho chúng ta thấy Đấng Christ là hình dạng của chân đèn. Kinh Thánh không nói với chúng ta rằng Cha có một hình ảnh hay hình thể, và cũng không nói rằng Linh có một hình dạng. Từ ngữ hình ảnh, hình thể, hình dạng và khuôn đều được kể cho thân vị thứ hai của Đấng Tam Nhất, vì vậy, Ngài là hình dạng của chân đèn. Biểu hiện của chân đèn là Linh. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta có trái của Linh, và trái của bất cứ loại cây nào là biểu hiện của nó. Vậy, trong chức vụ, sự phục vụ của chúng ta trong Hội thánh, chúng ta có sự biểu lộ của Linh. Trái của Linh được đề cập trong Ga-la-ti chương 5, là phần Kinh Thánh mặc khải bước đi hằng ngày của chúng ta, và sự biểu lộ của Linh được nói đến trong 1 Cô-rin-tô chương 12, là phần Kinh Thánh đề cập đến chức vụ hay sự phục vụ trong Hội thánh của chúng ta. Trong cuộc sống, chúng ta có trái làm biểu hiện, và trong chức vụ, chúng ta có sự biểu lộ làm biểu hiện. Theo toàn bộ khải thị của Kinh Thánh, Đức Chúa Trời Cha là yếu tố, Đức Chúa Trời Con là hình thể, và Đức Chúa Trời Linh là biểu hiện. Khi ba phương diện này được kết hợp lại với nhau, chúng ta thấy chân đèn, tức hiện thân của Cha, Con và Linh.

Hội thánh địa phương là một chân đèn, chỉ về Đức Chúa Trời Tam Nhất được hiện thân trong con người. Điều này là một huyền nhiệm lớn lao về sự tin kính được bày tỏ trong 1 Ti-mô-thê 3:16 – Đức Chúa Trời được biểu lộ trong xác thịt. Điều này không những được diễn ra trong Jesus Christ với tư cách là một cá nhân, mà cũng được diễn ra trong tất cả các Hội thánh địa phương. Chính Jesus Christ là một chân đèn, và ngày nay, mỗi một Hội thánh địa phương cũng là một chân đèn. Trong yếu tố hay bản chất, trong hình thể hay biểu tượng, trong biểu hiện hay sự biểu lộ, một Hội thánh địa phương giống y như Jesus Christ. Các Hội thánh địa phương là chứng cớ của Jesus.

Vào lúc chúng ta đến với sách Khải Thị, mọi sự đều đã được bàn đến trong Cựu Ước và Tân Ước. Hầu như không có gì mới mẻ trong sách Khải Thị cả. Sau khi nói đến nhiều điều và bàn về nhiều phương diện, không những chỉ bản văn thánh mà cả những bài văn thế tục đều có một kết luận. Trong phần kết luận, những bài văn ấy lặp lại và xác định những gì đã được nói đến. Kinh Thánh cũng vậy. Sau sáu mươi lăm sách, mọi sự đều được bày tỏ, và bây giờ cần có một kết luận.

ĐỨC CHÚA TRỜI TAM NHẤT ĐƯỢC BAN PHÁT VÀO NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC NGÀI CỨU CHUỘC

Trong chân đèn có một khái niệm trọng yếu và căn bản là Đức Chúa Trời Tam Nhất được ban phát vào trong những người được Ngài cứu chuộc (La. 8:9-11). Trong chương cuối, chúng ta thấy chân đèn là hiện thân của Đức Chúa Trời Tam Nhất, điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời Tam Nhất đã được ban phát vào trong những người được Ngài cứu chuộc. Nếu không có một lời giải thích như vậy, chúng ta không thể hiểu về chân đèn một cách thấu đáo. Bây giờ, chúng ta nhìn chân đèn từ một góc độ khác, từ một hướng nhìn khác. Chân đèn chỉ về Đức Chúa Trời Tam Nhất đã được ban phát vào trong những người được Ngài cứu chuộc, nhưng bây giờ, chúng ta cần hỏi điều này diễn ra như thế nào. Chúng ta đã thấy rằng để Đức Chúa Trời Tam Nhất được ban phát vào trong mình, tất cả chúng ta đều cần ăn (Gi. 6:57), uống (Gi. 4:14; 1 Cô. 12:13) và “hít” nhận (Gi. 20:22) Chúa vào. Tuy vậy, chúng ta muốn thấy điều này xảy ra như thế nào từ một hướng nhìn khác.

Bởi Sự Sinh Ra Thần Thượng

Trước hết, Đức Chúa Trời Tam Nhất được ban phát vào trong những người được Ngài cứu chuộc bởi sự sinh ra thần thượng (1 Gi. 3:9; 5:1-4). Lúc tin vào Chúa Jesus, tôi biết rất rõ là mình đã được sinh bởi Đức Chúa Trời. Tôi được Hội Anh Em dạy rằng ai đã sinh bởi Đức Chúa Trời thì không quen phạm tội (1 Gi. 3:9), và ai được Đức Chúa Trời sinh ra thì đắc thắng thế gian và Sa-tan (1 Gi. 5:4). Tuy nhiên, trong nhiều năm, tôi không hiểu rõ rằng do được sinh ra cách thần thượng, một điều thần thượng nào đó đã được sinh vào trong bản thể của mình. Tất cả chúng ta đều cần nhận thức sâu xa rằng nhờ được sinh ra một cách thần thượng vào lúc chúng ta tin vào Chúa Jesus, yếu tố thần thượng được sinh vào trong chúng ta. Sự sinh ra không phải là điều gì vô ích, nhưng luôn luôn mang một yếu tố nào đó vào trong người được sinh ra. Một đứa bé trai người Hoa, được sinh bởi cha là người Hoa, có sự sống và bản chất người Hoa. Mắt, mũi, tóc, mặt, màu da và huyết thống đều là của người Hoa. Yếu tố người Hoa đã được sinh vào đứa bé ấy. Đứa bé trai ấy càng tăng trưởng, thì những điều của người Hoa càng biểu lộ. Mọi sự của người Hoa đều ở trong “gien” người Hoa. [“Gien” (tiếng Anh: gene) đơn vị trong một nhiễm sắc thể kiểm soát sự di truyền]. Tại những nước ở miền tây bắc Châu Âu, hầu hết người ta đều có tóc vàng. Một đứa bé trai người Đan Mạch không cần lo ngại sẽ có tóc đen. Người da đen không cần lo ngại sẽ có tóc vàng. Sự ra đời của người da đen đem “gien” tóc đen vào trong bản thể của đứa trẻ.

Vì đã được sinh ra bởi Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhận thức rằng mọi sự của Đức Chúa Trời đều đã được sinh vào trong chúng ta. Trong “gien” của Đức Chúa Trời” có sự thánh khiết, sự công chính, tình yêu thương và đạo đức cao nhất. Qua sự tăng trưởng trong sự sống của chúng ta, mọi sự trong “gien” mà chúng ta đã nhận được ấy đều sẽ lộ ra. Khi chúng ta lớn lên, thì cuối cùng sự thánh khiết thần thượng, sự công chính thần thượng và tình yêu thần thượng sẽ tăng trưởng và lộ ra qua chúng ta. Sự kiện tất cả chúng ta đều được sinh bởi Đức Chúa Trời thật là một điều kỳ diệu! Sự sinh nào có thể vượt trỗi sự sinh này? Không một sự sinh ra nào cao cả hay tuyệt hảo như việc Đức Chúa Trời sinh chúng ta. Chúng ta đã nhận được một sự sinh ra tuyệt hảo, ấy là được sinh bởi Đức Chúa Trời, và nhờ vậy, một điều gì thần thượng đã được sinh ra trong chúng ta, sinh vào trong bản thể chúng ta.

Nhiều sự dạy dỗ trong Cơ Đốc giáo ngày nay xoay người ta khỏi “gien” thần thượng mà nỗ lực và phấn đấu để tự cải thiện. Những sự dạy dỗ này lệch khỏi gia tể của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều phải nhận thức rằng chúng ta đã được sinh bởi Đức Chúa Trời và mọi thuộc tính thần thượng đã được sinh vào trong bản thể của mình. Trong “gien” thần thượng này bao hàm mọi thuộc tính thần thượng. Chúng ta không cần những sự dạy dỗ về sự tự cải thiện hay phương cách để làm một Cơ Đốc nhân tốt hơn. Chúng ta cần sự dạy dỗ khoa học về sự sống thần thượng để tìm ra cách tưới nước và nuôi dưỡng sự sống hầu làm cho sự sống này tăng trưởng. Chúng ta không cần sự dạy dỗ bảo người ta cải thiện hành vi cử chỉ của họ và nỗ lực, cố gắng, phấn đấu và gắng sức để làm lành. Sự dạy dỗ này giống như sự dạy dỗ của Khổng Tử.

Mùa thu năm 1964, tôi đến thành phố Dallas thuộc tiểu bang Texas để cung ứng Lời. Trong một buổi nhóm, tôi chia sẻ rằng ngày nay chúng ta không cần những sự dạy dỗ, nhưng nhu cầu thiết yếu của chúng ta là Đấng Christ sống động. Sau buổi nhóm ấy, một nhóm người vây quanh tôi và tranh luận với tôi rằng chúng ta cần những sự dạy dỗ. Họ dùng 2 Ti-mô-thê 3:16 làm nền tảng để nói rằng toàn bộ Kinh Thánh đều có ích cho sự dạy dỗ. Tất nhiên, sự dạy dỗ mà Phao-lô nói đây là sự dạy dỗ lành mạnh (1 Ti. 1:10). Lành mạnh ngụ ý vấn đề sự sống. Bất cứ điều gì lành mạnh đều chỉ về sự lành mạnh của sự sống. Sự dạy dỗ đúng đắn của các sứ đồ, tức điều phù hợp với phúc âm về vinh quang của Đức Chúa Trời, cung ứng sự dạy dỗ lành mạnh làm nguồn cung cấp sự sống cho người ta, để nuôi dưỡng hay chữa lành họ. Bất cứ sự dạy dỗ nào làm người ta xao lãng khỏi trung tâm và mục tiêu gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời đều không lành mạnh. Khi những người ấy vây quanh tôi sau buổi nhóm và nói với tôi điều ấy, tôi vẫn nhất định nhấn mạnh rằng họ không cần những sự dạy dỗ mà cần Đấng Christ sống động. Nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay nhận được nhiều sự dạy dỗ, nhưng vẫn còn quá nghèo nàn vì những sự dạy dỗ họ nhận được không phải là sự dạy dỗ lành mạnh. Sự dạy dỗ không lành mạnh không giúp đỡ chúng ta. Chúng ta cần tưới nước và “bón phân” là điều giúp chúng ta tăng trưởng trong sự sống. Chúng ta cần loại dạy dỗ dạy chúng ta cách bón phân và tưới nước để tăng trưởng trong sự sống. Trong hai mươi hai năm qua, tôi đã và đang dạy theo cách này tại Hoa Kỳ. Gánh nặng trong chức vụ của chúng ta là cung ứng Chúa như thức ăn lành mạnh cho mọi con cái Ngài. Nhiều người chúng ta có thể làm chứng rằng khi đọc những bài trong Bộ Nghiên Cứu Về Sự Sống, không những chúng ta nhận được những sự dạy dỗ mà còn vui hưởng chính Chúa là thức ăn, là chất dinh dưỡng của chúng ta.

Tất cả chúng ta đều phải thấy ý nghĩa phi thường của sự sinh ra thần thượng. “Gien” thần thượng đã được sinh vào trong chúng ta! Chúng ta cần làm những người chăm sóc đến gien thần thượng bên trong mình, và tâm trí chúng ta cần được đổi mới để có được một sự hiểu biết đúng đắn về sự sinh ra thần thượng như vậy. Mặc dầu lớn tuổi hơn nhiều người trong anh em, thật ra tôi rất trẻ trung vì tôi có gien thần thượng trong mình. Chúng ta cần nói với bà con, bạn bè, hàng xóm và bạn đồng nghiệp của mình rằng gien thần thượng, là điều bao hàm trong sự sống và bản chất thần thượng, đã được sinh vào trong chúng ta. Điều này là vốn liếng của chúng ta, và không một con số toán học nào có thể diễn tả điều ấy cách đầy đủ. Chính Đức Chúa Trời đã được sinh vào trong chúng ta. Ngay cả một người vừa mới được cứu, chúng ta cũng cần nói với người ấy rằng Đức Chúa Trời đã được sinh vào trong người ấy và người ấy có Đức Chúa Trời ở trong mình (1 Gi. 4:15). Tái sinh có nghĩa là Đức Chúa Trời đã được sinh vào trong anh em và tôi. Đức Chúa Trời Tam Nhất đã được ban phát vào trong bản thể chúng ta bằng cách sinh vào trong chúng ta. Chúng ta cần sự dạy dỗ khoa học, sự nghiên cứu khoa học về Kinh Thánh liên quan đến việc Đức Chúa Trời ở trong mình. Chúng ta cần tìm hiểu thế nào Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và Ngài đang làm gì trong chúng ta.

Phao-lô đã thực hiện loại dạy dỗ khoa học này trong La Mã 8:9-11: “Nhưng nếu thật Linh của Đức Chúa Trời cư ngụ trong anh em, thì anh em không ở trong xác thịt, mà ở trong linh. Nhưng ai không có Linh Đấng Christ, thì người ấy không thuộc về Ngài. Vậy, nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân thể vì tội mà chết, còn linh vì sự công chính là sự sống. Và nếu Linh của Đấng đã làm cho Jesus sống lại từ giữa vòng người chết cư ngụ trong anh em, thì Đấng đã làm cho Christ Jesus sống lại từ giữa vòng người chết cũng sẽ nhờ Linh Ngài cư ngụ trong anh em mà làm cho thân thể chết chóc của anh em sống động”. Trong những câu này, Phao-lô nói về Đấng Christ ở trong chúng ta và cư ngụ trong chúng ta một cách rất khoa học, thấu đáo và chi tiết. Tất cả chúng ta đều cần loại nghiên cứu và dạy dỗ khoa học về chính Đức Chúa Trời tức Đấng đã được sinh vào trong bản thể chúng ta. Chúng ta cần sự dạy dỗ ấy để biết thế nào Đức Chúa Trời này đang sống và hành động trong chúng ta.

Bởi Sự Đổi Mới Của Linh

Đức Chúa Trời Tam Nhất cũng được ban phát vào trong những người được Ngài cứu chuộc bởi sự đổi mới của Linh (Tít 3:5; Êph. 4:23). Tất cả chúng ta đều cần hiểu biết và kinh nghiệm thực tiễn về sự đổi mới của Linh. Nếu chúng ta không có sự hiểu biết đầy đủ theo kinh nghiệm thì chân đèn, là hiện thân của Đức Chúa Trời Tam Nhất, hoàn toàn chỉ là một giáo lý. Đây là lý do tại sao chúng ta cần sự tương giao trong chương này để bước vào sự hiểu biết theo kinh nghiệm. Sự đổi mới của Linh là Linh áp dụng mọi điều thần thượng vào trong bản thể chúng ta trong cuộc sống thực tiễn của mình, là những điều mà nhờ đó chúng ta đã được sinh ra. Anh em đã được cha mẹ sinh ra, có tính tình, quan điểm, tư duy và sở thích của mình. Nhưng bây giờ, anh em đã được sinh bởi Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã được sinh vào trong anh em để làm mọi sự của anh em. Làm thế nào Đức Chúa Trời này, tức là mọi sự, được áp dụng cho anh em? Linh ở đây là để áp dụng mọi điều thần thượng vào trong bản thể anh em trong cuộc sống hằng ngày của mình, đó là sự đổi mới của Linh. Đổi mới đơn giản có nghĩa là thay thế. Linh thay thế bản thể cũ kỹ của chúng ta bằng bản thể thần thượng. Chúng ta có bản thể cũ kỹ do cha mẹ mình sinh ra, và có một bản thể thần thượng mới mẻ do Đức Chúa Trời sinh ra. Bây giờ, hằng ngày Linh đang thay thế bản thể cũ kỹ của chúng ta bằng bản thể mới của Ngài, và đó là sự đổi mới của Linh.

Đức Chúa Trời được ban phát vào trong bản thể chúng ta trước hết là nhờ được sinh vào trong chúng ta và thứ hai là nhờ chính Ngài, với tư cách là Linh, hành động trong chúng ta để thay thế bản thể cũ kỹ của chúng ta bằng chính Ngài là bản thể mới, đó là sự đổi mới của Linh. Sự ra đời của chúng ta thì một lần đủ cả, nhưng sự đổi mới lại là suốt đời. Sau khi Đức Chúa Trời sinh ra chúng ta, Ngài vào trong chúng ta để cư ngụ bên trong chúng ta như là Linh ban-sự-sống, hầu thay thế bản thể cũ kỹ của chúng ta bằng chính Ngài là bản thể mới. Điều này không chỉ là vấn đề đổi mới tâm trí, mà là vấn đề Đức Chúa Trời thay thế trọn bản thể chúng ta bằng chính Ngài. Sự đổi mới của Linh là chính Đức Chúa Trời cư ngụ trong chúng ta là Linh để thay thế chúng ta bằng chính Đức Chúa Trời.

Trong Tít 3:5, Phao-lô nói Đức Chúa Trời cứu chúng ta nhờ sự rửa sạch của sự tái sinh và sự đổi mới của Thánh Linh. Tất cả chúng ta đều cần được cứu ra khỏi bản thể cũ kỹ của mình mà dời chuyển vào trong chính Đức Chúa Trời là bản thể mới. Loại cứu rỗi này là sự đổi mới của Linh, mà qua đó Đức Chúa Trời ban phát chính Ngài vào trong bản thể chúng ta. Sự đổi mới này được thực hiện bởi Linh cư-ngụ-bên-trong. Chúng ta cần loại dạy dỗ này. Chúng ta không cần sự dạy dỗ bảo chúng ta làm thế nào để trở nên khiêm nhường hay nhân từ. Điều này giống như lời dạy dỗ của Khổng Tử, không phải của Đấng Christ. Chúng ta phải thấy rằng mọi điều thần thượng đã được sinh vào trong mình, và bây giờ chúng ta cần chính Đức Chúa Trời bên trong, là Linh cư-ngụ-bên-trong, áp dụng mọi điều thần thượng vào trong bản thể chúng ta nhằm thay thế bản thể cũ kỹ của chúng ta bằng chính Đức Chúa Trời là bản thể mới. Đó là sự đổi mới của Linh.

Bởi Sự Biến Đổi Bằng Sự Sống Thần Thượng

Hơn nữa, Đức Chúa Trời Tam Nhất được ban phát vào trong chúng ta bởi sự biến đổi bằng sự sống thần thượng (2 Cô. 3:18; La. 12:2). Sự đổi mới của Linh và sự biến đổi bằng sự sống thần thượng rất gần với nhau. Sự biến đổi không chỉ là một sự thay đổi mà là một loại thay đổi có tính cách chuyển hóa. Từ ngữ biến đổi trong tiếng Hi Lạp là gốc của chữ metamorphosis (sự thay đổi hình dáng hay bản chất) trong tiếng Anh. Nguyên nghĩa của chữ này trong tiếng Hi Lạp là “thay đổi về hình dáng”. Trong tiến trình chuyển hóa này, một yếu tố mới nào đó được đem vào để thay thế và thải trừ yếu tố cũ. Sự thay đổi chuyển hóa có được đã diễn ra ấy chính là sự biến đổi. Yếu tố mới thêm vào, yếu tố cũ được thay thế và thải trừ, và yếu tố mới trở nên thắng thế. Một trong những hình ảnh minh họa tốt nhất về điều này là tiến trình hóa thạch. Dòng nước mang yếu tố mới của các khoáng chất vào trong một khúc gỗ và tích lũy chúng tại đó; dòng nước này cũng đem đi yếu tố cũ của khúc gỗ cho đến khi cấu trúc tế bào của khúc gỗ đều hoàn toàn được thay thế bằng đá. Khúc gỗ ấy trở nên một tảng đá quí, và đây là sự biến đổi.

Chữ biến đổi trong tiếng Hi Lạp được dùng trong La Mã 12:2 là câu cho chúng ta biết mình cần được biến đổi bởi sự đổi mới của tâm trí. Chữ này cũng được dùng trong 2 Cô-rin-tô 3:18, là câu nói rằng trong khi ngắm xem và phản chiếu vinh quang của Chúa, chúng ta được biến đổi nên cùng một hình ảnh. Phi-líp 3:21 cũng nói với chúng ta rằng Chúa Jesus sẽ biến hóa hay biến đổi thân thể của chúng ta. La Mã 12:2 và 2 Cô-rin-tô 3:18 chỉ về sự biến đổi của hồn, là bản thể bên trong của chúng ta, và Phi-líp 3:21 chỉ về sự biến đổi của thân thể, tức bản thể bên ngoài của chúng ta. Chữ sự biến đổi mang ý tưởng rằng sự sống thần thượng được mang vào trong bản thể chúng ta bởi dòng chảy của Linh để thay thế, thải trừ yếu tố cũ, và để làm cho yếu tố thần thượng được thắng thế trong sự sống và cuộc sống của chúng ta. Sự biến đổi trước hết diễn ra trong hồn chúng ta và cuối cùng diễn ra trong thân thể chúng ta vào lúc Ngài trở lại. Nhờ điều này, Đức Chúa Trời được ban phát vào trong bản thể chúng ta. Ngài được ban phát vào trong chúng ta không chỉ nhờ sự sinh ra, mà còn nhờ sự đổi mới của Linh và sự biến đổi bằng sự sống thần thượng.

Giả sử sắc mặt của một người kia rất xanh xao. Cách làm đẹp để thay đổi diện mạo bên ngoài của người ấy là tô son đánh phấn lên khuôn mặt. Điều này giống như công tác của người làm dịch vụ mai táng tại nhà xác. Công tác của người làm dịch vụ mai táng là làm cho diện mạo của một xác chết càng tươi đẹp càng tốt. Tất nhiên, điều này không liên quan gì đến sự thay đổi chuyển hóa của sự biến đổi cả. Nếu một người ăn uống lành mạnh và ngủ ngon, màu da của người ấy trông sẽ rất khỏe mạnh. Khi thức ăn bổ dưỡng, lành mạnh cho sức khỏe được chúng ta tiêu hóa và hấp thụ thì kết quả sẽ là sự biến đổi. Đức Chúa Trời đã sinh ra chúng ta bằng chính Ngài, và chính Ngài đã được sinh vào trong bản thể chúng ta. Bây giờ Ngài cư ngụ trong chúng ta là Linh để áp dụng tất cả những gì Ngài đã đặt vào trong chúng ta hầu thay thế bản thể cũ kỹ của chúng ta bằng chính Ngài là bản thể mới. Đây là sự đổi mới của Linh. Trong khi thực hiện loại đổi mới này thì Ngài biến đổi chúng ta một cách chuyển hóa bằng sự sống thần thượng là yếu tố làm cho chúng ta trở nên “những khúc cây được hóa thành đá”. Bây giờ, tất cả chúng ta đều đang ở dưới sự thạch hóa thần thượng của Đức Chúa Trời. Một khúc gỗ hóa thạch là một hợp chất cấu tạo nhờ sự tích lũy các nguyên tố khoáng chất, tức những chất đã được đem vào trong khúc gỗ ấy. Chúng ta giống như những khúc gỗ, và chính Đức Chúa Trời giống như nguyên tố khoáng chất thiên thượng. Hằng ngày, trải qua nhiều năm tháng, những khoáng chất thiên thượng đã được tích lũy vào trong bản thể chúng ta làm cho chúng ta trở nên những tảng đá quí báu. Đó là sự biến đổi, và là cách Đức Chúa Trời ban phát chính Ngài vào trong bản thể chúng ta. Sau đó, chúng ta trở nên chân đèn trong thực tại.

Bởi Sự Đồng Hóa Theo Hình Ảnh Con Trưởng Của Đức Chúa Trời

Việc chúng ta trở nên chân đèn bằng vàng cũng là nhờ sự đồng hóa theo hình ảnh Con Trưởng của Đức Chúa Trời (La. 8:29; Phil. 3:21). Sự đồng hóa chỉ về hình ảnh, hình thể. Mỗi sự sống đều có thể yếu, năng lực, hình thể và biểu hiện riêng của nó. Chẳng hạn như sự sống cây táo có thể yếu, năng lực để tăng trưởng và biểu hiện riêng của nó. Một trái táo tự nhiên lớn lên thành một hình thể thích hợp. Đối với trái đào và chuối cũng vậy. Sự sống lớn lên thành hình thể riêng của nó, và sự sống có biểu hiện riêng của nó. Sự sống của một trái táo hay một trái chuối có biểu hiện riêng của nó, là kết quả do sự tăng trưởng của nó. Chúng ta cũng có sự sống thần thượng, tức sự sống Con Trưởng của Đức Chúa Trời, và sự sống này có thể yếu, năng lực và hình thể riêng. Sự sống này lớn lên thành hình thể riêng. Khi tăng trưởng, chúng ta được đồng hóa, uốn nắn [tạo hình] theo hình ảnh Con Trưởng của Đức Chúa Trời. Chúng ta không bắt chước Đấng Christ, nhưng đang được biến đổi theo hình ảnh Ngài bởi sự tăng trưởng. Những trái táo Washington được đồng hóa theo hình dạng đặc thù của chúng bởi sự tăng trưởng trọn vẹn. Chúng không bắt chước, nhưng chúng lớn lên. Chúng lớn lên trong sự sống của táo được đồng hóa trở thành một trái táo Washington. Tương tự như vậy, chúng ta không bắt chước Đấng Christ, nhưng đang tăng trưởng bởi Đấng Christ là sự sống của mình và sau cùng tăng trưởng đạt đến sự đồng hóa của Đấng Christ. Rồi vào lúc Ngài tái lâm, Ngài sẽ biến đổi thân thể thấp hèn của chúng ta theo cách chuyển hóa bởi năng lực lớn lao của Ngài và bằng yếu tố thần thượng của Ngài, đồng hóa thân thể ấy theo thân thể của vinh quang Ngài. Lúc ấy, chúng ta sẽ được ban phát mọi thuộc tính của Đức Chúa Trời một cách đầy đủ và trọn vẹn. Chúng ta chưa đạt đến điểm ấy, nhưng ngày nay, chúng ta đang ở trong một tiến trình, và ngày nay chúng ta có thể làm chân đèn bằng vàng.

Sự Hòa Lẫn Thần Tính Với Nhân Tính

Bởi sự tái sinh, đổi mới, biến đổi và đồng hóa, Đức Chúa Trời dần dần ban phát chính Ngài vào trong chúng ta, và nhờ đó tất cả chúng ta đều trở nên một phần của chân đèn bằng vàng. Đó là Hội thánh. Điều này trỗi hơn sự thánh khiết, hơn sự công chính và hơn sự dạy dỗ suông. Đó là một điều thần thượng và bằng vàng. Đó là sự hòa lẫn thần tính với nhân tính để hoàn thành gia tể thần thượng của Đức Chúa Trời.