Thông tin sách

Gia Tể Tân Ước Của Đức Chúa Trời

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: God's New Testament Economy
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 23

Untitled Document

CHƯƠNG HAI MƯƠI BA

BẢY LINH (4)

Kinh Thánh: Khải. 4:5; 5:6b, 7-10; 7:2-8; 8:3-5; 10:1-5; 18:1; 11:15; 19:7-9, 11-21; 1:9b; 22:1-2

Lời cầu nguyện: Chúa ơi, chúng con thờ phượng Ngài về gia tể Tân Ước của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài biết bao về sách Khải Thị, là sách đem đến cho chúng con bức tranh về gia tể Ngài. Chúa ơi, chúng con cũng cảm ơn Ngài vì Ngài đã mở Lời Ngài cho chúng con. Cảm ơn Ngài vì Ngài đang phán giữa chúng con. Cảm ơn Ngài vì Ngài có lời phán dạy tại đây trên đất để Ngài phán lời Ngài vào lòng mỗi chúng con. Chúa ơi, chúng con tin cậy huyết rửa sạch của Ngài để chúng con có thể vui hưởng Ngài và sự xức dầu của Ngài. Xin ban cho chúng con sự xức dầu phong phú và dồi dào. Xin xức dầu môi miệng và đôi tai của chúng con. Xin xức dầu lời nói và sự lắng nghe của chúng con. Chúa ôi, chúng con ngưỡng trông Ngài để Ngài tiếp tục chuyển động giữa vòng chúng con trong sự khôi phục của Ngài cho đến khi Ngài đạt được mục tiêu của Ngài. Chúa ôi, xin bao phủ chúng con bằng huyết thắng thế của Ngài để chống lại những cuộc tấn công, ngăn trở và quấy rối từ kẻ ác. Chúa ơi, trong trận chiến này, xin tiêu trừ quyền lực tối tăm. Chúng con tuyên bố và tiếp nhận chiến thắng của Ngài trên kẻ thù, là chiến thắng Ngài đã đạt được trên thập tự giá. Chúng con cầu xin Ngài làm hổ thẹn kẻ thù Ngài. Nguyện tất cả chúng con đều được đổ đầy chính Ngài, được đổ đầy vinh quang của Ngài, được đổ đầy sự xức dầu và được đổ đầy ân điển phong phú của Ngài để đáp ứng mọi nhu cầu. Chúng con đem mọi nhu cầu đến với Ngài. Chúa ơi, xin phán một lời cụ thể để đáp ứng mọi nhu cầu. Chúa Jesus ơi, chúng con cảm ơn Ngài, A-men.

QUANG CẢNH VỀ SÁCH KHẢI THỊ

Sách Khải Thị rất phức tạp, bàn về nhiều lãnh vực và nhiều phương diện. Nếu không nghiên cứu sách này cách thông suốt, anh em khó có được một cái nhìn toàn cảnh. Trong chương này, tôi muốn trình bày một bức tranh hay quang cảnh đơn giản và tóm lược về sách Khải Thị. Có thể anh em đã nhận được nhiều điểm khi đọc sách này, tuy nhiên tôi xin anh em hãy tạm thời bỏ qua mọi ấn tượng đã có để tiếp nhận một cái nhìn rõ ràng, tươi mới về sách này.

Đấng Tổng-Bao-Hàm

Trước hết, sách Khải Thị mặc khải Đấng Christ là Đấng tổng-bao-hàm, và Đấng tổng-bao-hàm ấy là tâm điểm gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời trong sách này. Sách bàn về sự tổng kết tập trung vào Đấng Christ là Đấng tổng-bao-hàm, tuyệt hảo, lạ lùng, huyền nhiệm và kỳ diệu. Chúng ta cũng phải nhận thấy rằng một mặt, sách này không những trình bày cho chúng ta một tâm điểm, mà còn trình bày cho chúng ta một quang cảnh. Một quang cảnh khác với một tâm điểm. Tâm điểm là điểm trung tâm của một quang cảnh. Trong ba chương trước, chúng tôi chủ yếu bàn về tâm điểm của sách Khải Thị, và tâm điểm ấy là một thân vị. Chúng ta cần thấy được quang cảnh mà thân vị kỳ diệu này là tâm điểm.

Ngai

Sách Khải Thị trình bày cho chúng ta một quang cảnh về sự quản trị có tính cách hoàn vũ của Đức Chúa Trời. Quang cảnh này có một trung tâm. Trung tâm không phải là tâm điểm. Tâm điểm là một thân vị, nhưng trung tâm lại là ngai. Ngai trong sách này là một điều vĩ đại. Ba chương đầu trong sách Khải Thị nói về các Hội thánh. Ngay sau phần về các Hội thánh, Giăng thấy một ngai ở phần mở đầu chương bốn. Giăng ở trong linh của mình, và thấy một quang cảnh trên các từng trời về trái đất. Các từng trời được mở ra cho ông, và ông nhìn thấy có một ngai trên đó. Ngai ấy là ngai của Đức Chúa Trời để Ngài quản trị, và là trung tâm của sự quản trị có tính cách hoàn vũ của Ngài. Khải Thị 4:2 nói: “Tức thì tôi ở trong linh; và kìa, có một cái ngai đặt ở trên trời, và có một Đấng ngự trên đó”. Tất nhiên, Đấng ngự trên ngai là Đức Chúa Trời, “Và Đấng ngự đó xem giống như bích ngọc và hồng bửu thạch” (4:3). Xin ghi nhớ quang cảnh mà Giăng có là một quang cảnh thần thượng, nhưng lại liên quan đến trái đất.

Bảy Ngọn Đèn bằng Lửa Cháy trước Ngai

Trung tâm của quang cảnh ấy là một ngai với Đấng ngự trên ngai. Còn có bảy ngọn đèn bằng lửa cháy trước ngai (4:5). Bảy ngọn đèn bằng lửa cháy trước ngai đang cháy theo chiều ngang. Bảy ngọn đèn ấy là bảy Linh của Đức Chúa Trời, được sai xuống khắp đất (Khải. 5:6) để thực hiện sự quản trị của Đức Chúa Trời bằng sự cháy rực của những Linh ấy. Trong Kinh Thánh, lửa trước hết ngụ ý phán xét. Lửa giáng xuống trên Sô-đôm để phán xét thành ấy (Sáng. 19:24). Ngoài ra, lửa cũng ngụ ý thanh lọc và tinh luyện. Tại Texas có nhiều nhà máy lọc dầu đốt đi những thứ nhơ bẩn trong dầu. Sau cùng, lửa cháy cũng ngụ ý về sự sinh sản.

Bảy Linh của Đức Chúa Trời cháy trước ngai của Đức Chúa Trời là một ngọn lửa đang phán xét khắp thế giới, gồm cả những tín đồ lẫn những người vô tín. Theo 1 Phi-e-rơ 4:17, sự phán xét này bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời và sẽ lan đến những người vô tín, tức khắp thế giới. Bảy Linh được sai đến trên khắp đất để phán xét trái đất, thanh lọc trái đất, tinh luyện trái đất và sinh ra những chân đèn bằng vàng ròng, chiếu sáng trong thời đại tối tăm này làm chứng cớ của Jesus. Không phải bảy Linh cháy mà không có mục tiêu. Ý định và mục đích của sự cháy rực của bảy Linh là sinh ra những chân đèn bằng vàng, tức các Hội thánh. Nếu thiển cận và không nhìn xa, chúng ta sẽ rất thất vọng vì tình hình thế giới ngày nay. Thế giới ngày nay đầy dẫy sự tối tăm, bại hoại và vô luân. Thế nhưng, cảm ơn Chúa, Lời Ngài như một một ngọn đèn trong nơi tối tăm (2 Phi. 1:19), và Lời Ngài như một ngọn đèn cho chân chúng ta và là ánh sáng cho đường lối chúng ta (Thi. 119:105). Vì có tầm nhìn xa, nên chúng ta sẽ không thất vọng. Nhiều Cơ Đốc nhân và mọi người trên thế giới không biết điều gì đang xảy ra ở hậu trường của tình hình thế giới ngày nay. Tuy nhiên, theo Lời soi sáng của Ngài, chúng ta nhận thức rằng bảy Linh ngày nay đang cháy để phán xét, thanh lọc và tinh luyện với một mục đích. Bảy Linh của Đức Chúa Trời cháy trước ngai quản trị của Đức Chúa Trời nhằm mục đích sinh ra những chân đèn bằng vàng, tức các Hội thánh để hoàn thành gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời.

Chiên Con Đứng

Đến đây, chúng ta đã thấy ba điều: ngai, Đấng ngự trên ngai và bảy Linh của Đức Chúa Trời rực cháy như một ngọn lửa trước ngai. Điều thứ tư là “một Chiên Con đứng” (5:6). Quanh ngai là hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật. Hai mươi bốn trưởng lão đại diện cho những thiên sứ. Trong cõi sáng tạo của Đức Chúa Trời, thiên sứ là tạo vật cổ xưa nhất. Bốn sinh vật đại diện cho mọi vật thọ tạo sống khác. Giữa vòng những tạo vật này là các chân đèn, và Chiên Con là tâm điểm. Chiên Con không những ở trong quang cảnh, mà còn ở tại trung tâm của quang cảnh. Ngài trở nên một nhân vật làm tâm điểm ngay trung tâm, và bảy ngọn đèn cháy trước ngai, đó chính là bảy Linh trước ngai (Khải. 1:4), tức bảy mắt của Ngài (Khải. 5:6). Vì vậy, vị trí của bảy Linh ấy phải là khuôn mặt của Ngài. Bảy Linh cũng đã được sai xuống khắp đất, “trải đi qua lại khắp đất” (Xa. 4:10). Điều này cho chúng ta một quang cảnh thiên thượng về trái đất cùng với các Hội thánh.

Một số tín đồ xem sách Khải Thị thậm chí như “một truyện thần tiên”, vì vậy họ bỏ sách này sang một bên. Tuy nhiên, chúng ta nên xem xét sách này một cách nghiêm túc, vì điều này liên hệ đến phần định trước (định mệnh) của chúng ta. Hơn nữa, thêm điều gì vào sách Khải Thị hay lấy bớt đi điều gì là điều thật nghiêm trọng. Nếu có ai thêm vào những lời của sách Khải Thị thì “Đức Chúa Trời sẽ gia cho người ấy tai họa đã chép trong sách này” (Khải. 22:18). Ngoài ra, nếu anh em dứt bỏ bất cứ lời nào của sách này, anh em sẽ bị dứt bỏ khỏi cây sự sống và khỏi Giê-ru-sa-lem Mới (Khải. 22:19). Quang cảnh tôi đã trình bày cho anh em là điều chúng ta cần nhận thấy vì điều này liên quan đến phần định trước đời đời của chúng ta. Chúng ta đã thấy Cha ngự trên ngai, Đức Chúa Trời Linh rực cháy trước ngai, và Đức Chúa Trời Con là Chiên Con đã bị giết đứng tại đó. Chúng ta cũng đã thấy rằng bảy ngọn đèn cháy trước ngai Đức Chúa Trời, tức bảy Linh của Đức Chúa Trời, thật ra là bảy mắt của Chiên Con.

Bảy Mắt Của Chiên Con

Quang cảnh này là về mặt gia tể vì điều này không phải là vấn đề thuộc về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời Tam Nhất, nhưng là điều liên hệ đến sự chuyển động của Ngài. Nói về mặt gia tể, bảy Linh là bảy mắt của Con. Nói về mặt thể yếu, Cha là Cha, Con là Con, và Linh là Linh vì sự hiện hữu. Tuy nhiên, nói về mặt chức năng, Linh về mặt thể yếu trở nên những con mắt thuộc chức năng của Con. Bí quyết để định nghĩa Đấng Tam Nhất thần thượng là nhận thấy Đấng Tam Nhất cả về mặt thể yếu lẫn về mặt gia tể. Sách Khải Thị chạm đến sự quản trị của Đức Chúa Trời, và toàn bộ sự quản trị thần thượng là vấn đề thuộc về gia tể của Đức Chúa Trời. Do đó, bất cứ những gì về Đấng Tam Nhất thần thượng mà sách này mặc khải cho chúng ta đều về mặt gia tể chứ không phải về mặt thể yếu. Sự dạy dỗ truyền thống về Đấng Tam Nhất thần thượng nhấn mạnh đến sự kiện Cha, Con và Linh là ba thân vị tách biệt. Thế nhưng, sách sau cùng của Kinh Thánh lại cho chúng ta thấy rằng Linh đã trở nên những con mắt của Con. Chúng ta không thể nói đôi mắt của một người là một người khác. Điều này cho thấy sự dạy dỗ truyền thống về Đấng Tam Nhất thần thượng chưa đạt đến sự hiểu biết trọn vẹn và đầy đủ của Kinh Thánh. Nói về mặt gia tể, Linh Đức Chúa Trời trong sự quản trị của Ngài là những con mắt của Con tức là Đấng quản trị. Đây là điều dành cho chức năng chứ không phải dành cho sự hiện hữu. Để có thể làm bất cứ điều gì, chúng ta cần đôi mắt. Điều này cho thấy trong sự quản trị thần thượng, Đấng Christ cần Linh làm mắt của mình.

Quang cảnh chúng ta vừa thấy cho biết thế nào Đức Chúa Trời sẽ thực hiện sự quản trị có tính cách hoàn vũ của Ngài. Để thực hiện sự quản trị của Ngài, Đức Chúa Trời cần một Đấng Thi Hành, và Đấng Thi Hành ấy là một thân vị kỳ diệu, là Chiên Con bị giết. Đấng tổng-bao-hàm, tuyệt hảo, tuyệt diệu, huyền nhiệm và kỳ diệu là Đấng Thi Hành sự quản trị của Đức Chúa Trời. Giăng đã thấy quang cảnh là trong cả vũ trụ, không ai đủ điều kiện hay xứng đáng thi hành sự quản trị của Đức Chúa Trời ngoại trừ Đấng ấy (Khải. 5:4-6). Vì Ngài đủ điều kiện và xứng đáng, nên bảy ấn được giao cho Ngài. Đấng ấy có đủ điều kiện mở bảy ấn, để thực hiện gia tể của Đức Chúa Trời. Cách thức Đấng ấy thực hiện gia tể của Đức Chúa Trời là bằng bảy Linh làm mắt của Ngài. Không có bảy Linh, Đấng Christ không có mắt. Đấng Christ chính là Đấng thi hành gia tể Đức Chúa Trời, tuy nhiên Ngài cần bảy Linh làm mắt để thi hành gia tể của Đức Chúa Trời. Quang cảnh này sau cùng sẽ dẫn chúng ta đến tâm điểm và đến những con mắt của tâm điểm, đó là Đấng Christ và Linh.

“TỪ ĐIỂN” CỦA CHÚNG TA VỀ ĐẤNG CHRIST VÀ LINH

“Từ điển” về Đấng Christ của nhiều người trong chúng ta còn khá hạn hẹp. Tuy nhiên, Đấng Christ cần một từ điển lớn lao như cõi hoàn vũ để định nghĩa và mô tả Ngài. Phải cần cả sáu mươi sáu sách trong Kinh Thánh mới diễn tả và định nghĩa một Đấng Christ như vậy được. Điều này cũng đúng đối với Linh. Trong từ điển của nhiều người, Linh chỉ là “Thánh Linh”. Tuy nhiên, toàn bộ khải thị của Kinh Thánh mặc khải Linh là Linh tổng-bao-hàm, tổng-hợp, đã-trải-qua-tiến-trình, ban-sự-sống, cư-ngụ-bên-trong và tăng-cường-gấp-bảy. Tôi phải làm chứng rằng mỗi khi nói về Đức Chúa Trời Tam Nhất, Đấng Christ và Hội thánh, tôi cảm nhận là luôn luôn có điều gì đó hơn nữa để nói. Trải qua nhiều năm tháng, “từ điển” của tôi về những điều này càng ngày càng mở rộng.

SỰ RỰC CHÁY CỦA BẢY LINH ĐIỀU KHIỂN TÌNH HÌNH THẾ GIỚI

Đấng Christ và Linh được mặc khải trong sách Khải Thị để thực hiện gia tể của Đức Chúa Trời. Trước hết, sự thực hiện gia tể Đức Chúa Trời bao gồm sự quản trị toàn bộ tình hình trong vũ trụ và chủ yếu là quản trị tình hình thế giới. Tất cả những biến cố có tính cách quốc tế không phải ở trong tay những nhà ngoại giao, cũng không ở trong tay Liên Hiệp Quốc. Nơi quyết định là tại nơi ngai [của Đức Chúa Trời]. Mọi sự trong tình hình hiện nay đều được quyết định tại nơi ngai. Do đọc và nghiên cứu tình hình thế giới trên sáu mươi năm qua, tôi hoàn toàn nhận thức rằng ngai Đức Chúa Trời trên các từng trời là nhân tố quyết định tình hình thế giới. Không phải Hitler, Mussolini, Stalin, cũng không phải bất cứ chính phủ thế gian nào là nhân tố quyết định tình hình thế giới. Tất cả đều thất bại. Nhân tố quyết định là ngai của Đức Chúa Trời. Tất cả những nhà lãnh đạo thế giới đang ở dưới ngọn lửa của bảy Linh. Bảy Linh đang cháy trên đất ngày nay là để thực hiện sự quản trị của Đức Chúa Trời. Đấng Christ là Đấng Cai Trị các nhà lãnh đạo trên đất đang thực hiện sứ mạng của Ngài bằng bảy Linh rực cháy. Chúng ta phải nhận thức rằng ngày nay bảy Linh của Đức Chúa Trời đang rực cháy không những liên hệ đến các Hội thánh nhưng cũng liên hệ đến tình hình thế giới mà tất cả đều vì Hội thánh. Tình hình khắp thế giới đang ở dưới ngọn lửa rực cháy của bảy Linh. Ngày nay bảy Linh đang thực hiện sự quản trị của Đức Chúa Trời trên đất này. Tình hình thế giới, những biến cố có tính cách quốc tế đều đang ở dưới sự điều khiển của ngọn lửa này. Tôi đã thấy ngọn lửa của bảy Linh rực cháy trước ngai của Đức Chúa Trời điều khiển tình hình thế giới trong quyền tể trị tối cao. Khi Hitler chiếm Bỉ trong Đệ Nhị Thế Chiến, ông ta đã có thể tiến quân thẳng vào Anh Quốc. Anh Quốc lúc bấy giờ chưa chuẩn bị để đối phó với tình huống ấy và sẵn sàng bị Hitler chiếm, nhưng Hitler quyết định quay sang tấn công Nga. Lúc ấy, ngọn lửa của bảy Linh xoay ông ta khỏi Anh Quốc. Lịch sử cho chúng ta biết rằng đây là một lỗi lầm lớn Hitler đã phạm phải, và điều này ở dưới sự điều khiển tối cao của bảy Linh rực cháy trước ngai của Đức Chúa Trời.

Sinh Ra Các Chân Đèn Bằng Vàng

Mục đích của ngọn lửa rực cháy trong việc thực hiện gia tể Đức Chúa Trời là sinh ra những chân đèn bằng vàng, tức các Hội thánh. Sự rực cháy ngụ ý sự phán xét, thanh lọc, tinh luyện và sinh sản. Đừng bao giờ thất vọng bởi sự thối nát, bại hoại và vô luân của xã hội con người ngày nay. Đừng thất vọng hay quá quan tâm đến tình hình thế giới. Ngoài ra, đừng thất vọng về tình trạng yếu ớt của các Hội thánh địa phương. Tôi không tin vào tình trạng có vẻ thất vọng của thế giới hay tình trạng Hội thánh. Tôi tin vào ngọn lửa của bảy Linh rực cháy, là điều kiểm soát và điều khiển thế giới, và cũng phán xét, thanh lọc và tinh luyện Hội thánh để sinh ra chân đèn bằng vàng ròng. Chúng ta ở đây ra sức tạo cho Chúa một cơ hội và một cánh cửa để Ngài bước vào phán xét, thanh lọc và tinh luyện chúng ta để sinh ra một chân đèn bằng vàng ròng. Chúng ta mở rộng cho ngọn lửa của bảy Linh của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta cần cầu nguyện: “Ngọn Lửa thần thượng yêu dấu, xin hãy đến! Xin hãy đến phán xét! Hãy đến thanh lọc! Hãy đến tinh luyện để Ngài có thể sinh ra chân đèn bằng vàng”. Trong tình hình hiện nay, hầu hết mọi cánh cửa đều đóng đối với Đấng Christ. Nhưng dầu vậy, nhờ sự thương xót của Ngài, chúng ta mở rộng cho Ngài. Hằng ngày, mỗi sáng và mỗi tối, chúng ta cần cầu nguyện: “Chúa ơi, xin đến; chúng con mở rộng cho Ngài! Chúng con mở rộng mọi ngõ ngách của bản thể mình cho Ngài”. Tôi không biết anh em cầu nguyện bao nhiêu và thế nào, nhưng tôi có thể làm chứng rằng hầu như mỗi ngày tôi đều cầu nguyện: “Chúa ơi, xin soi sáng con; xin dò xét bên trong con và phơi bày con. Chúa ơi, con ước mong được Ngài soi sáng và phơi bày trong ánh sáng Ngài”. Anh em ước muốn như vậy hay khép kín chính mình để giấu điều gì đó khỏi Ngài? Tất cả chúng ta đều cần cầu nguyện: “Chúa ơi, chúng con đang mở ra đây. Xin đến chiếu sáng trên chúng con, chiếu sáng từ bên trong chúng con và soi sáng mọi ngõ ngách của bản thể con. Con ước muốn được phơi bày, được tinh luyện và thanh lọc”. Khi ấy Chúa có cách để sinh ra chân đèn bằng vàng ròng. Sự cháy rực diễn ra không những trên toàn bộ tình hình thế giới, mà còn xảy ra trong các Hội thánh. Càng đọc báo, tôi càng xác quyết rằng Linh rực cháy điều khiển tình hình thế giới, và ngọn lửa này cũng thanh lọc Hội thánh để sinh ra những chân đèn bằng vàng.

Bảy Linh, tức Đấng ra từ Đấng đời đời và thuộc về Đấng Cứu Chuộc, là bảy ngọn đèn bằng lửa cháy trước ngai Đức Chúa Trời, thi hành gia tể Đức Chúa Trời trong vũ trụ, và bảy mắt của Chiên Con bị giết dò xét và truyền [chính Ngài] vào Hội thánh (4:5; 5:6b). Sứ mạng nhị diện của bảy Linh là thi hành sự quản trị của Đức Chúa Trời và dò xét cùng truyền [chính Ngài] vào các Hội thánh. Bảy Linh tra xét tình trạng tội lỗi của chúng ta và truyền vào chúng ta sự phong phú của Đấng Christ. Khi một người nói chuyện với anh em, đôi mắt người ấy cũng truyền gánh nặng của người ấy vào anh em. Tương tự như vậy, bảy Linh của Đức Chúa Trời là những con mắt của Chiên Con truyền vào chúng ta gánh nặng và thể yếu của Đấng kỳ diệu này.

ĐẤNG THI HÀNH GIA TỂ TÂN ƯỚC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Hơn nữa, trong sách Khải Thị, Chiên Con cứu chuộc trở nên Đấng Thi Hành gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời (5:7-10).

Một Vị Thiên Sứ Khác

Là một vị Thiên Sứ khác, Ngài chăm sóc tuyển dân của Đức Chúa Trời, tức người Israel, thực hiện lời cầu nguyện của các thánh đồ về gia tể Đức Chúa Trời, chiếm hữu trái đất trong tương lai, và xuất hiện trong vinh quang để làm cho toàn thế giới trở nên vương quốc của Đức Chúa Trời (7:2-8; 8:3-5; 10:1-5; 18:1; 11:15). Đấng tổng-bao-hàm ấy có một danh hiệu khác, là một Thiên Sứ khác. Sách Khải Thị nói đến vị Thiên Sứ này bốn lần. Khải Thị 7:2-8 cho thấy vị Thiên Sứ này chăm sóc tuyển dân của Đức Chúa Trời, tức người Do Thái. Trên đất này, Đức Chúa Trời có hai dân tộc – tuyển dân là người Do Thái và dân được cứu chuộc là các thánh đồ, tức Hội thánh. Trong Khải Thị 8:3-5, Đấng Christ lại được nói đến là một vị Thiên Sứ khác để dâng lên những lời cầu nguyện của Hội thánh cho Đức Chúa Trời và thực hiện sự đáp lời cho những lời cầu nguyện ấy. Đức Chúa Trời đang chăm sóc hai dân tộc của Ngài, là dân Do Thái và Hội thánh. Dân Do Thái đã và vẫn còn ở dưới sự bắt bớ. Toàn thể thế giới đang cố gắng làm cho quốc gia Do Thái thu nhỏ lại, vì vậy nước Do Thái cần sự chăm sóc đặc biệt để được bảo toàn. Một nước Do Thái nhỏ bé lại bị nhiều nước Ả-rập bủa vây, tuy vậy quốc gia ấy vẫn tồn tại, vì một vị Thiên Sứ khác đang chăm sóc Do Thái.

Đức Chúa Trời cũng có một dân khác, là Hội thánh. Chức năng của Hội thánh chủ yếu là cầu nguyện, kêu cầu danh Chúa, và kêu lên đến ngai; sau đó vị Thiên Sứ khác dâng mọi lời cầu nguyện của Hội thánh lên cho Đức Chúa Trời và đem xuống lời đáp ứng cho những lời cầu nguyện ấy (Khải. 8:3-5). Cách thức Ngài đáp lời là rải sự đáp lời trên đất. Đấng Christ dâng lời cầu nguyện cho Đức Chúa Trời, thêm chính mình là hương thơm vào, rồi Ngài nhận được sự đáp lời và tuôn đổ sự đáp lời ấy ra trên đất. Ngày nay, khắp đất đang ở dưới những sự đáp lời cầu nguyện của các thánh đồ.

Lần thứ ba sách Khải Thị đề cập đến Đấng Christ như một vị Thiên Sứ khác là trong Khải Thị 10:1-5. Là một vị Thiên Sứ mạnh mẽ ngự xuống từ trời, Đấng Christ, là Con Người hoàn vũ, đặt chân phải trên biển và chân trái trên đất. Ngài đặt chân trên biển và trên đất có nghĩa là giẫm trên chúng, và giẫm trên chúng là chiếm hữu chúng (Phục. 11:24; Giô. 1:3; Thi. 8:6). Điều này cho thấy Đấng Christ đang ngự xuống để chiếm hữu trái đất. Chỉ có Ngài mới xứng đáng mở cuộn sách về gia tể Đức Chúa Trời, và chỉ có Ngài mới đủ điều kiện chiếm hữu trái đất. Sau cùng, mọi dân trên đất, là những người đang chiến đấu để giành thêm lãnh thổ đều khám phá ra họ đã làm một điều vô ích. Trái đất là của Đức Chúa Trời (Thi. 24:1), và đến thời điểm trong Khải Thị chương 10, Ngài sẽ đến chiếm hữu trái đất. Toàn thể đất và nước đều sẽ ở dưới chân của Đấng Christ! Ngài sẽ là Đấng hoàn vũ đến giày đạp trên biển và đất. Đất đai và biển cả đều thuộc về Ngài, chứ không phải thuộc về những người cai trị trái đất này. Tất cả những quốc gia đang tìm cách chiếm hữu và chủ trị các nước khác đều làm công việc vô ích.

Cuối cùng, Khải Thị 18:1 cho thấy rằng là một vị Thiên Sứ khác của Đức Chúa Trời, Ngài xuất hiện trong vinh quang để làm cho khắp đất nên vương quốc của Đức Chúa Trời (11:15). Ngài đến giành lấy toàn bộ trái đất và làm cho nó trở nên vương quốc của Ngài và của Đức Chúa Trời. Vương quốc thế gian trở nên vương quốc của Đấng Christ vào lúc Ngài tái lâm, sau khi Ngài phán xét các quốc gia (Đa. 7:13-14; 2:44-45). Đây là Đấng kỳ diệu làm Đấng Thi Hành sự quản trị của Đức Chúa Trời để chăm sóc dân Ngài, dâng lời cầu nguyện của dân Ngài cho Đức Chúa Trời, và chiếm hữu trái đất hầu làm cho trái đất trở nên vương quốc Ngài.

Là Chiên Con Đức Chúa Trời Và Là Lời Đức Chúa Trời

Ngoài ra, là Đấng Thi Hành gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời, là Chiên Con cứu chuộc kết hôn với Cô Dâu (19:7-9), và là Lời Đức Chúa Trời, Chiên Con cứu chuộc phán xét và chiến đấu chống lại Antichrist cùng quân đội của hắn (19:11-21). Sau cùng, Hội thánh sẽ là Cô Dâu để Chiên Con kết hôn, và những người thuộc thế gian sẽ quy tụ lại trong Antichrist cùng với quân đội của hắn chống lại Đức Chúa Trời. Đấng Thi Hành kỳ diệu này là Chiên Con của Đức Chúa Trời sẽ kết hôn với những người tích cực, đó là Cô Dâu. Sau đó, là Lời Đức Chúa Trời, Ngài sẽ tiêu diệt những kẻ tiêu cực. Đối với chúng ta, Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời. Đối với những người thuộc thế gian, tức những người nổi loạn chống lại Ngài, Ngài là Lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời phán xét, kết án và giết chết người ta bằng Lời Ngài (2 Tê. 2:8). Tổng thể của Lời Đức Chúa Trời là Đấng Christ. Đấng Christ trong Giăng 1:1 và 14 là Lời nhục hóa và cứu chuộc, nhưng trong Khải Thị chương 19, Đấng Christ là Lời để phán xét. Cả Chiên Con lẫn Lời đều là những phương diện của Đấng Thi Hành kỳ diệu này. Là Đấng Thi Hành gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời, Ngài là một vị Thiên Sứ khác, là Chiên Con của Đức Chúa Trời và là Lời của Đức Chúa Trời.

BẢY MẮT CỦA CHIÊN CON NHƯ BẢY NGỌN ĐÈN CHIẾU SÁNG

Bảy mắt của Chiên Con tức Đấng Thi Hành gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời là bảy ngọn đèn chiếu sáng và soi sáng làm chứng cớ của Jesus được mang bởi bảy chân đèn tức bảy Hội thánh (Khải. 1:9b, 11-12). Linh rực cháy, phán xét, thanh lọc, tinh luyện và sản sinh này là những ngọn đèn được mang bởi những chân đèn tức là các Hội thánh. Điều này có nghĩa là các Hội thánh chiếu sáng nhờ những ngọn đèn, và những ngọn đèn này là Linh, tức chứng cớ thật. Chúng tôi đã nhấn mạnh rất nhiều rằng ngày nay, bảy Linh đang phán xét, thanh lọc, tinh luyện và sinh ra các Hội thánh. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận thức rằng mức độ bảy Linh tinh luyện là mức độ bảy Linh chiếu sáng. Nếu chúng ta không để bảy Linh tinh luyện chúng ta, thì bảy Linh không có cách nào chiếu sáng và sẽ không có chứng cớ. Sự chiếu sáng của bảy Linh là chứng cớ. Chúng ta càng để Linh thanh lọc và tinh luyện mình, thì Ngài càng chiếu sáng qua chúng ta và sự chiếu sáng này là chứng cớ của các Hội thánh. Đây là lý do tại sao chúng ta phải mở chính mình mỗi ngày đón nhận Ngài vào trong bản thể mình để [Ngài] tinh luyện, phán xét, thanh tẩy và thanh lọc chúng ta. Khi ấy Ngài sẽ chiếu sáng qua chúng ta, và sự chiếu sáng này chính là chứng cớ của Hội thánh, tức chứng cớ của Jesus. Chứng cớ của Jesus là sự chiếu sáng của bảy Linh từ bên trong tất cả các tín đồ trong các Hội thánh.

BẢY LINH, LÀ BẢY NGỌN ĐÈN BẰNG LỬA,TRỞ NÊN SÔNG NƯỚC

Bảy Linh, là những ngọn đèn bằng lửa trong thời đại này, đang thi hành gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời (4:5), sẽ trở nên sông nước, dầm thấm thành thánh của Đức Chúa Trời tức Giê-ru-sa-lem Mới (22:1-2). Trước hết bảy Linh là những ngọn đèn bằng lửa, và sau cùng bảy Linh sẽ là sông nước. Lửa và nước đều chỉ về cùng một Linh. Lửa là để thanh tẩy, tinh luyện, sản sinh, và nước là để dầm thấm cùng cung ứng. Linh là lửa tinh luyện trong thời đại này, và Linh cũng là nước cung ứng, dầm thấm, trước hết cho thời đại này và rồi trong thời đại sắp đến và cõi đời đời. Trong thời đại này, lửa tinh luyện cùng với nước dầm thấm sinh ra những chân đèn tức các Hội thánh, là điều sẽ được qui tụ trong Giê-ru-sa-lem Mới. Cả chân đèn lẫn Giê-ru-sa-lem Mới đều là biểu hiện trọn vẹn về Đức Chúa Trời và chứng cớ của Jesus trong thời đại này và trong cõi đời đời.