Thông tin sách

Gia Tể Tân Ước Của Đức Chúa Trời

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: God's New Testament Economy
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 22

Untitled Document

CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI

BẢY LINH (3)

Kinh Thánh: Khải. 2 – 3

ĐẤNG PHÁN

Căn cứ vào những gì đã thấy trong Khải Thị chương 1, bây giờ chúng ta cần thấy Đấng bao-hàm-tất-cả, tuyệt hảo, lạ lùng, huyền nhiệm, kỳ diệu và cũng là Đấng phát ngôn. Ngài phán bảy lần cho từng Hội thánh trong số bảy Hội thánh. Trong bảy lần phán này, Ngài luôn luôn tuyên bố Ngài là ai. Ngài phán điều gì đó căn cứ trên lời tuyên bố Ngài là ai. Chúa là Đấng phán ở phần đầu của mỗi bảy Thư tín được ghi trong chương hai và ba (2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7, 14). Tuy nhiên, Linh phán với các Hội thánh ở phần cuối của tất cả bảy Thư tín (2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22). Đây là một biểu hiện mạnh mẽ cho thấy người phán thật sự là Linh. Điều này bày tỏ rằng Đấng Christ và Linh là một. Trước hết chúng ta thấy Đấng Christ phán, và rồi sách Khải Thị nói rằng Linh là Đấng phán. Sự hiệp một của Đấng Tam Nhất tại đây là về mặt gia tể được dựa trên mặt thể yếu. Đấng Christ và Linh là một về mặt gia tể vì cả hai là một về mặt thể yếu. Vì Đấng Christ, tức là Linh, đang phán, nên điều này không chỉ về sự hiện hữu. Điều này chỉ về sự chuyển động, vận động, hành động của Đức Chúa Trời Tam Nhất. Đấng Christ và Linh là một về mặt gia tể dựa trên sự kiện hai thân vị là một về mặt thể yếu. Tôi hi vọng điều này cho chúng ta thấy thêm chiều sâu của lẽ thật về Đấng Tam Nhất thần thượng.

Vào cuối sách Khải Thị, “Linh và cô dâu phán” (22:17). Trong chương đầu tiên, chúng ta thấy nhiều danh hiệu dành cho Đấng kỳ diệu này – Đấng hiện có, đã có và còn đến, bảy Linh ở trước ngai, là Jesus Christ, Chứng Nhân trung tín, Đấng sanh đầu nhất từ những người chết, Đấng Cai Trị các vua trên đất, Đấng Cứu Chuộc, Đấng làm cho chúng ta nên một vương quốc, nên các thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời và Cha Ngài, và Đấng sẽ đến. Trong Khải Thị chương 1, chúng ta còn thấy Con Loài Người là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm xuất hiện. Tuy nhiên, trong chương cuối của sách Khải Thị, trong phần kết thúc, sẽ chỉ có “Linh”. Linh cư-ngụ-bên-trong, đã-trải-qua-tiến-trình, ban-sự-sống, tăng-cường-gấp-bảy, tổng-hợp và bao-hàm-tất-cả là sự tổng kết của Đức Chúa Trời Tam Nhất đã trải qua các quá trình, tức Linh trong Khải Thị 22:17. Từ ngữ “đã-trải-qua-tiến-trình” cho thấy tất cả những quá trình mà Đức Chúa Trời Tam Nhất đã trải qua. Trong Khải Thị chương 1 có nhiều danh hiệu chỉ về Đấng kỳ diệu này, nhưng trong chương hai có Đấng Christ, Đầu tổng-bao-hàm và Linh phát-ngôn. Điều này có nghĩa là bất cứ những gì Ngài là trong chương một đã được cô đọng thành Đấng Christ tổng-bao-hàm và Linh đang phát ngôn trong chương hai. Vào phần cuối của sách Khải Thị, chúng ta thấy “Linh”. Linh bao-hàm-tất-cả là sự tổng kết của Đức Chúa Trời Tam Nhất đã-trải-qua-tiến-trình. Cô dâu là sự tổng kết của con người ba-phần đã-trải-qua-tiến-trình. Vì vậy, Đức Chúa Trời Tam Nhất đã-trải-qua-tiến-trình sẽ làm chú rể, và con người ba-phần đã-trải-qua-tiến-trình sẽ làm cô dâu. Đức Chúa Trời đã trải qua các quá trình và con người ba-phần được biến đổi và vinh hóa trở nên đôi vợ chồng thần thượng trong cõi đời đời.

Khải Thị chương 2 và 3 bao gồm bảy Thư tín, và là những lời sau cùng của Chúa được viết cho các Hội thánh Ngài. Trong chương này, chúng ta muốn xem người phán trong mỗi Thư tín là ai. Chúng ta muốn thấy địa vị của Đấng phát-ngôn này, và cũng muốn thấy những điều Ngài hứa với Hội thánh đắc thắng. Chúng ta cần thấy tất cả những điểm chính về thân vị này và lời hứa của Ngài. Trong Khải Thị chương 2 và 3, chúng ta thấy rằng Đấng Christ tổng-bao-hàm là Đầu của Hội thánh bước đi ở giữa các Hội thánh, dò xét và truyền [chính Ngài] vào các Hội thánh, phán với các Hội thánh.

ĐẤNG CHRIST TỔNG-BAO-HÀM

Nắm Giữ Bảy Ngôi Sao Trong Tay Hữu Của Ngài

Trong Thư tín gửi cho Hội thánh tại Ê-phê-sô, chúng ta thấy Đấng Christ tổng-bao-hàm là Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu của Ngài (Khải. 2:1). Những anh em hướng dẫn trong các Hội thánh là những sứ giả (còn có nghĩa là thiên sứ trong tiếng Hi Lạp – Khải 1:20) được Đấng này nắm giữ trong tay Ngài. Đây là Đấng nắm giữ tất cả những người lãnh đạo Hội thánh. Tuy nhiên, một vài người mệnh danh là những người lãnh đạo Hội thánh có thể không được Ngài nắm giữ. Ngài chỉ nắm giữ những người Ngài nhận biết. Để được Ngài nắm giữ, trước hết anh em phải được Ngài nhận biết. Chúng ta phải nhận thức rằng những người lãnh đạo các Hội thánh trong sự khôi phục của Chúa đều được nắm giữ trong tay Ngài. Khải Thị 2:1 cũng nói với chúng ta rằng Ngài bước đi giữa những chân đèn. Đây thật là một quang cảnh kỳ diệu! Trong khi Chúa là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta ngồi bên tay hữu của Đức Chúa Trời cầu thay cho chúng ta tức các Hội thánh (Hê. 7:25), Ngài nắm giữ những sứ giả của Hội thánh và bước đi giữa các Hội thánh để chăm sóc. Đấng nắm giữ những người lãnh đạo trong tay hữu Ngài và bước đi giữa các Hội thánh là Đấng bao-hàm-tất-cả, tuyệt hảo, lạ lùng, huyền nhiệm và kỳ diệu.

Mặc dầu đang kinh nghiệm và vui hưởng Đấng rất phong phú, chúng ta không nhận thức bao nhiêu rằng Đấng ấy bao hàm tất cả, tuyệt hảo, lạ lùng, huyền nhiệm và kỳ diệu. Đây là lý do tại sao cần có sách Khải Thị để mặc khải một Đấng như vậy cho chúng ta. Chúng ta cần nhận thức rằng Đấng này là Linh, Cha, Con, Đấng Christ, Jesus, Con Loài Người, Con Đức Chúa Trời, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm và nhiều điều khác. Nhiều người đọc sách Khải Thị và xem đó là một sách “kỳ dị” vì những điều như con thú ra từ biển, con thú sắc hồng có bảy đầu và mười sừng, và bảy ấn, bảy bát cùng bảy cây kèn. Tuy nhiên, khi đến với sách Khải Thị, chính yếu chúng ta cần chú tâm đến Đấng kỳ diệu, là Đấng đang nắm giữ tất cả những người lãnh đạo Hội thánh trong tay hữu Ngài và bước đi giữa tất cả các Hội thánh.

Thỉnh thoảng, vài thánh đồ đến bảo tôi rằng theo họ thấy dường như tôi không bao giờ thất vọng hay nản lòng. Họ muốn biết lý do tại sao. Đó là nhờ sự thương xót của Ngài, tôi đã thấy Đấng tuyệt diệu này, và tôi đang ở trong tay Ngài. Nhìn thấy điều này làm cho tôi mạnh mẽ đến cực điểm. Tôi vui hưởng và kinh nghiệm Đấng bao-hàm-tất-cả, tuyệt hảo, lạ lùng, huyền nhiệm và kỳ diệu. Đây là lý do tại sao lời mở đầu trong Khải Thị chương 2 nói: “Đây là lời phán của Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu, đi giữa những chân đèn bằng vàng” (c. 1). Để nghe lời của Đấng ấy, anh em phải thấy Ngài là ai.

Đấng Đầu Tiên Và Sau Cùng, Là Đấng Đã Chết Mà Lại Sống

Khi phán với Hội thánh tại Si-miệc-nơ, Ngài nói Ngài là “Đấng Đầu Tiên và Sau Cùng, là Đấng đã chết mà lại sống” (2:8). Sự kiện Ngài là Đấng Đầu Tiên và Sau Cùng có nghĩa là Ngài không bao giờ thay đổi. Cho dầu các thánh đồ chịu đựng bắt bớ bao nhiêu hay chịu loại tuận đạo nào, Ngài vẫn là Đấng Đầu Tiên và là Đấng Sau Cùng. Không gì có thể thay đổi Ngài. Anh em có thể giết chết Ngài, nhưng Ngài lại sống. Danh hiệu này có vẻ đơn giản, nhưng hàm ý sự sáng tạo, tức Đấng Đầu Tiên, và sự hoàn thành, tức Đấng Sau Cùng. Điều này cũng ngụ ý sự nhục hóa của Chúa. Nếu không nhục hóa, Ngài không bao giờ bị giết. Điều này cũng ngụ ý cuộc sống trên đất của Ngài. Ngài đã nhục hóa, sống trên đất này, và rồi Ngài bị đóng đinh và đã chết. Sau đó, Ngài lại sống. Một lời tuyên bố như vậy ngụ ý sự sáng tạo, sự hoàn thành, sự nhục hóa, cuộc sống con người, sự đóng đinh và sự phục sinh. Đây cũng là một lời tuyên bố để củng cố Hội thánh đau khổ tại Si-miệc-nơ. Hội thánh tại Si-miệc-nơ đang kinh nghiệm và chịu đựng sự tuận đạo, và điều duy nhất có thể nâng đỡ các thánh đồ trong sự tuận đạo là nhìn thấy Đấng đã sáng tạo và sẽ hoàn thành cả vũ trụ, Đấng đã nhục hóa, sống trên đất này, bị đóng đinh và được phục sinh như vậy. Khải tượng ấy nâng đỡ những người tuận đạo đứng vững trong những nỗi khổ của họ.

Có Thanh Gươm Bén Hai Lưỡi

Lời phán thứ ba dành cho Hội thánh tại Bẹt-găm, tức một Hội thánh sa đọa và thế gian. Trong Thư tín này, Đấng phát ngôn có một thanh gươm bén hai lưỡi (2:12) ra từ miệng Ngài (1:16). Thanh gươm ra từ miệng Chúa là để cắt xẻ, phán đoán, biện biệt, giết chết và tiêu diệt. Đối với Hội thánh suy thoái và thế gian, Ngài là Đấng có lưỡi phán đoán và tiêu diệt như vậy. Nếu nhận biết Ngài là một Đấng như vậy, anh em sẽ không thể thuộc thế gian.

Có Đôi Mắt Như Một Ngọn Lửa Rực Cháy Và Đôi Chân Như Đồng Sáng

Đấng phán với Hội thánh tại Thi-a-ti-rơ là Con Đức Chúa Trời, tức Đấng có đôi mắt như ngọn lửa rực cháy và đôi chân như đồng sáng. Hội thánh tại Thi-a-ti-rơ là hình ảnh tượng trưng về Hội thánh Ba-by-lôn. Trong lời phán này, Chúa tuyên bố chính Ngài là Con Đức Chúa Trời vì Hội thánh ấy nói Ngài là Con của Ma-ri. Ngài có đôi mắt giống như lửa rực cháy để dò xét và đốt cháy, và Ngài có đôi chân như đồng sáng để phán xét. Mọi người trong Hội thánh Ba-by-lôn đều cần thấy khải tượng về một Đấng như vậy.

Có Bảy Linh Của Đức Chúa Trời Và Bảy Ngôi Sao

Đấng có bảy Linh của Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao phán với Hội thánh tại Sạt-đe (Khải. 3:1). Các ngôi sao là những sứ giả, điều này có nghĩa là những sứ giả nên chiếu sáng như các vì sao. Để chiếu sáng, họ phải được đầy dẫy Linh tăng-cường, là bảy Linh. Ngài có bảy ngôi sao và bảy Linh là nguồn cung ứng cho các ngôi sao để các ngôi sao ấy có thể chiếu sáng.

Đấng Thánh Và Đấng Chân Thật

Lời phán thứ sáu là dành cho Hội thánh tốt nhất trong bảy Hội thánh, đó là Hội thánh tại Phi-la-đen-phi. Ngài phán với Hội thánh tại Phi-la-đen-phi với tư cách là Đấng thánh, Đấng chân thật, Đấng có chìa khóa của Đa-vít, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được (3:7). Đối với Hội thánh của tình yêu anh em, Chúa là Đấng thánh, Đấng chân thật, mà bởi Ngài và cùng với Ngài Hội thánh khôi phục có thể trở nên thánh khiết, biệt riêng khỏi thế gian, và trở nên chân thật, trung tín cho Đức Chúa Trời. Đối với Hội thánh khôi phục, Chúa cũng là Đấng có chìa khóa của Đa-vít, là chìa khóa của vương quốc, với uy quyền để mở và đóng. Cho dầu sự chống đối có nhiều đến đâu đi nữa, không ai có thể đóng cánh cửa ấy. Chìa khóa không ở trong tay của những người chống đối, nhưng ở trong tay của Đấng chúng ta hầu việc và tin cậy. Chúng ta phải biết Ngài và thấy khải tượng về Ngài. Cho dầu sự chống đối có nhiều đến đâu đi nữa, cánh cửa càng mở rộng thêm và chìa khóa vẫn ở trong tay Ngài. Ha-lê-lu-gia về sự thật thần thượng này!

Đấng A-men, Chứng Nhân Trung Tín Và Chân Thật, Là Khởi Đầu Cuộc Sáng Tạo Của Đức Chúa Trời

Lời phán thứ bảy dành cho Hội thánh tại Lao-đi-xê, là nơi Chúa được khải thị là Đấng A-men, Chứng Nhân trung tín và chân thật, khởi đầu cõi sáng tạo của Đức Chúa Trời (3:14). Lời phán sau cùng cho các Hội thánh được Đấng A-men thực hiện. A-men có nghĩa là “Điều đó là như vậy”. Bất cứ những gì Ngài phán thì điều đó là như vậy. Chúa cũng là Đấng vững chắc, kiên định và đáng tin cậy. Do đó, Ngài là Chứng Nhân trung tín và chân thật. Hơn nữa, Ngài là khởi đầu cõi sáng tạo của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là toàn thể vũ trụ là cõi sáng tạo của Đức Chúa Trời bắt đầu từ Ngài. Chúa là nguồn bất biến và hằng hữu của công tác Đức Chúa Trời. Ngài là khởi đầu toàn cõi sáng tạo của Đức Chúa Trời. Thiếu Ngài không gì có thể xảy ra vì Ngài là khởi đầu.

Là Đấng A-men, Ngài là sự chấm dứt. Qua Lời Ngài phán cho Hội thánh tại Lao-đi-xê, Chúa trước hết tự xưng là Đấng A-men, thứ hai là Chứng Nhân trung tín và chân thật, và sau cùng là Đấng khởi đầu. Những từ ngữ ấy với một thứ tự như trên cho chúng ta thấy Ngài là Đấng chúng ta không thể giải thích được. Thứ tự của những danh hiệu này là không theo lý lẽ của con người chúng ta. Ngài là Đấng Khởi Đầu của toàn thể vũ trụ, là Chứng Nhân để giữ cho nhiều điều tiếp diễn, và là Đấng A-men tức chính là sự chấm dứt. Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời dự định thực hiện, điều đó sẽ là như vậy. A-men! Đức Chúa Trời muốn có Giê-ru-sa-lem Mới – a-men! Đức Chúa Trời muốn một Hội thánh tại Irving – a-men! Đức Chúa Trời muốn anh em làm một người đắc thắng – a-men! Chỉ đơn giản nói a-men; đừng nói anh em không thể làm điều đó. Đức Chúa Trời muốn anh em trở nên thánh khiết – a-men! Đức Chúa Trời muốn anh em cùng làm vua với Đấng Christ – a-men! Đức Chúa Trời muốn có nhiều Hội thánh tại Mỹ – a-men! Đức Chúa Trời muốn mỗi Hội thánh làm một Hội thánh đắc thắng – a-men! Đối với tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời và tất cả những gì Đức Chúa Trời mong muốn thực hiện, Ngài là Đấng A-men. Chúng ta không nên quên rằng Ngài tự xưng là Đấng A-men, không phải trong Thư đầu tiên mà trong Thư sau cùng. Ngài là Đấng A-men! Ngài là mọi sự, và Ngài là a-men cho mọi sự. Tất cả chúng ta đều phải thấy và biết Ngài đến một mức độ như vậy. Ngài là Đấng bao-hàm-tất-cả, tuyệt hảo, lạ lùng, huyền nhiệm và kỳ diệu.

CÁC LỜI HỨA CHO NHỮNG NGƯỜI ĐẮC THẮNG

Cây Sự Sống Và Vương Miện Sự Sống

Bây giờ chúng ta phải thấy các lời hứa của Ngài cho những người đắc thắng trong bảy Hội thánh. Chúa không hứa cho chúng ta một căn biệt thự to lớn, một chiếc xe hơi tốt, một chức vị cao hay những đứa con ngoan. Lời hứa gấp-bảy-lần của Ngài diệu kỳ hơn nhiều so với bất cứ điều nào trong những điều ấy. Đối với Hội thánh tại Ê-phê-sô, Đấng tổng-bao-hàm, kỳ diệu ấy hứa ban cho những người đắc thắng quyền ăn chính Ngài là cây sự sống. Điều này là sự sống thần thượng. Đối với Hội thánh tại Si-miệc-nơ, Ngài hứa ban cho những người đắc thắng vương miện sự sống. Ăn cây sự sống cung ứng bên trong và vương miện sự sống là vì vinh quang ở bên ngoài. Các lời hứa này gồm tóm trong sự sống thần thượng. Sự sống này trước hết phải làm thức ăn của chúng ta, rồi sẽ là biểu hiện và sự vinh hóa của chúng ta như là vương miện sự sống.

Không Bị Đau Đớn Bởi Lần Chết Thứ Hai

Chúa cũng hứa với những người đắc thắng trong Hội thánh tại Si-miệc-nơ rằng họ sẽ không bị đau đớn bởi lần chết thứ hai (2:11). Lần chết thứ hai là hồ lửa (20:14). Điều này có nghĩa là sự chết không bao giờ có thể chạm đến anh em vì anh em vui hưởng sự sống đến một mức độ như vậy. Hồ lửa, sự chết thứ hai là tổng thể của sự chết. Nếu một người nào đó chưa từng tiếp nhận Chúa, thì linh của người ấy bị chết và sau đó người ấy sẽ chết trong thân thể. Tất cả những tội nhân đều sẽ bị ném vào hồ lửa, điều này có nghĩa là họ sẽ chết trong hồn của mình. Sự chết thứ hai tức hồ lửa là tổng thể của sự chết. Nếu vui hưởng Đấng Christ là cây sự sống, anh em sẽ vui hưởng vương miện sự sống, và tổng thể của sự chết không liên hệ gì đến anh em và không thể chạm đến anh em được.

Ma-na Giấu Kín Và Viên Đá Trắng

Chúa hứa ban cho những người đắc thắng trong Hội thánh tại Bẹt-găm quyền được ăn chính Ngài là ma-na giấu kín (2:17). Ma-na giấu kín sâu xa hơn cây sự sống. Ma-na lộ thiên được bày tỏ trong Xuất Ai Cập Ký chương 16, nhưng ma-na giấu kín là điều gì đó đặc biệt và cụ thể để anh em vui hưởng. Điều đặc biệt này vẫn là chính Đấng Christ. Khi vui hưởng phần sự sống thần thượng đặc biệt này, anh em sẽ nhận được viên đá trắng để xây dựng (2:17). Lời hứa này bày tỏ cả sự sống lẫn sự xây dựng. Sự sống và sự xây dựng là cấu trúc của lời hứa bảy-phương-diện này. Sự sống để chúng ta vui hưởng và kinh nghiệm sẽ đưa đến kết quả là sự xây dựng. Anh em sẽ là một viên đá trắng, điều đó có nghĩa là một viên đá được kể là công chính và được chấp nhận. Màu trắng trong Kinh Thánh chỉ về sự xưng công chính và sự chấp nhận. Anh em sẽ là một viên đá được Ngài chấp nhận và hoàn toàn được kể là công chính trong ánh mắt dò xét của Ngài. Viên đá này dành cho kiến ốc của Ngài.

Uy Quyền Trên Các Nước Và Ngôi Sao Mai

Lời hứa thứ tư dành cho những người đắc thắng tại Thi-a-ti-rơ. Những người ấy sẽ được ban cho uy quyền trên các dân để chăn dẫn họ bằng gậy sắt, và những người ấy cũng sẽ vui hưởng Ngài là ngôi sao mai (2:26-29). Sao mai xuất hiện khi bóng đêm trở nên tăm tối nhất. Điều này cho chúng ta thấy rằng vào thời điểm đen tối nhất, bên trong chúng ta sẽ có một ngôi sao chiếu sáng, và ngoài sự sống và sự xây dựng, chúng ta còn có sự sáng. Lời hứa bảy-phương-diện hoàn toàn bao gồm trong sự sống, sự xây dựng và sự sáng. Là một người đắc thắng, tổng thể của sự chết không thể chạm đến anh em, anh em sẽ đầy dẫy sự sống, anh em sẽ là vật liệu quí báu dành cho sự xây dựng của Đức Chúa Trời, và anh em sẽ vui hưởng ánh sáng đặc thù, là ngôi sao mai.

Được Mặc Áo Trắng Và Tên Của Họ Không Bị Xóa Khỏi Sách Sự Sống

Lời hứa thứ năm dành cho Hội thánh tại Sạt-đe, tại đó Chúa hứa ban những người đắc thắng quyền mặc áo trắng và tên của họ không bị xóa khỏi sách sự sống mà đã được Ngài thừa nhận trước mặt Cha và các thiên sứ của Ngài (3:5-6). Sạt-đe là hình ảnh tượng trưng về Giáo hội Cải Chánh, Giáo hội Tin Lành. Những người đắc thắng sẽ được mặc áo trắng. Áo trắng chỉ về bước đi và nếp sống không bị hoen ố bởi sự chết và được Chúa chấp thuận. Các áo trắng này có nghĩa là những người đắc thắng sẽ được hoàn toàn xưng là công chính. Ngoài ra, tên của họ sẽ không bị xóa khỏi sách sự sống, nhưng sẽ được Ngài thừa nhận lúc Ngài tái lâm.

Giữ Khỏi Cơn Đại Nạn Để Làm Rường Cột Trong Đền Thờ

Những người đắc thắng trong Hội thánh tại Phi-la-đen-phi sẽ được giữ khỏi giờ đại nạn (3:10). Điều này có nghĩa là trước cơn đại nạn, những người đắc thắng sẽ được cất lên. Trong khi khắp thế giới chịu đau khổ dưới cơn đại nạn, những người đắc thắng sẽ được cất lên vào trong parousia (nguyên ngữ Hi Lạp), tức sự hiện diện của Đấng sẽ đến. Trong khi những tín đồ khác chịu đựng cơn khổ nạn, những người đắc thắng sẽ vui hưởng sự hiện diện của Ngài. Đây là phần thưởng vui hưởng dành cho những người đầy dẫy sự sống.

Ngoài ra, những người đắc thắng ấy sẽ còn là rường cột đền thờ của Đức Chúa Trời của Ngài, có tên của Đức Chúa Trời Ngài và tên thành của Đức Chúa Trời Ngài, tức Giê-ru-sa-lem Mới, mà sẽ từ trời ngự xuống từ Đức Chúa Trời của Ngài; một tên mới của Ngài cũng sẽ được viết trên họ (3:12). Bây giờ những người đắc thắng không chỉ là những viên đá, mà còn được xây dựng thành những rường cột. Điều này có nghĩa là không ai có thể lấy họ khỏi đền thờ. Một số thánh đồ bước vào nếp sống Hội thánh, và sau vài tháng thì bỏ đi. Họ bỏ đi vì chưa từng được xây vào. Rất khó mà kéo xà ngang bằng thép của một kiến ốc ra. Tương tự như vậy, tất cả những người đắc thắng của Hội thánh tại Phi-la-đen-phi đều đã được xây dựng thành đền thờ và là những rường cột trong đền thờ. Những người đắc thắng ấy mang ba danh hiệu: tên của Đức Chúa Trời, tên của thành thánh là Giê-ru-sa-lem Mới, và tên mới của Đấng kỳ diệu ấy. Chúng ta không biết tên mới ấy sẽ là gì vì đó là một bí mật. Điểm chính là những người đắc thắng kinh nghiệm sự vui hưởng sự sống và sự xây dựng thành đền thờ của Đức Chúa Trời làm phần thưởng của mình.

Dự Tiệc Với Ngài Và Ngồi Trên Ngai Của Ngài

Lời hứa sau cùng dành cho những người đắc thắng tại Lao-đi-xê là dự tiệc với Ngài và ngồi trên ngai của Ngài (3:20-22). Chúa hứa ăn bữa tối với ai mở cửa cho Ngài. Ăn bữa tối không chỉ là ăn một món, nhưng ăn một bữa ăn thịnh soạn. Điều này có thể chỉ về con dân Israel ăn thổ sản phong phú của miền đất Ca-na-an tốt lành (Giô 5:10-12). Ngồi với Chúa trên ngai của Ngài sẽ là một phần thưởng dành cho người đắc thắng để họ có thể dự phần uy quyền của Chúa trong vương quốc ngàn năm sắp đến.

Thực Chất Và Kết Quả Của Lời Hứa Bảy-Phương-Diện

Chúng ta có thể thấy lời hứa bảy-phương-diện bao gồm sự sống, sự xây dựng cùng sự sáng, và kết quả là việc ngồi trên ngai của Ngài và uy quyền để cai trị các nước. Đáng tiếc là ngày nay mọi mặt của lời hứa bảy-phương-diện đều không được dạy dỗ trong Cơ Đốc giáo. Tuy nhiên, cảm tạ Chúa vì nhờ sự thương xót của Ngài, chúng ta có gánh nặng nhìn thấy lời hứa như vậy. Chúng ta đắc thắng thế gian nhờ một lời hứa như vậy. Chúng ta cần làm những người chú tâm đến việc ăn cây sự sống. Chúng ta không nên chú tâm đến việc làm giàu, địa vị hay danh phận, nhưng chú tâm đến việc ăn ma-na giấu kín. Chúng ta chú tâm đến việc dự tiệc với Ngài, chúng ta chú tâm đến vương miện của sự sống, chúng ta chú tâm đến viên đá trắng và việc được xây dựng thành rường cột trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Chúng ta chú tâm đến việc đồng ngồi trên ngai với Ngài và được ban thưởng uy quyền của Ngài để cai trị trên các nước. Mắt chúng ta cần được mở ra để thấy Đấng kỳ diệu này và thấy lời hứa tuyệt diệu của Ngài. Lời hứa này đầy dẫy sự sống, sự sáng cùng sự xây dựng, và kết quả là chúng ta sẽ ngồi trên ngai của Ngài để đồng làm vua với Ngài hầu cai trị trên các nước. Ngày nay, chúng ta vui hưởng Ngài là thức ăn của mình – Ngài là cây sự sống và ma-na giấu kín của chúng ta.