Thông tin sách

Gia Tể Tân Ước Của Đức Chúa Trời

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: God's New Testament Economy
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 15

Untitled Document

CHƯƠNG MƯỜI LĂM

LINH CỦA THÂN THỂ VÀ LINH DỒI DÀO CỦA JESUS CHRIST

Kinh Thánh: Êph. 4:4; 1:13-14; 2:18; 3:14-19; 4:3, 30; 6:11-12, 17; Phil. 1:19-21a; 2:12-16; 3:8-9; 4:13

Trong các Thư gởi cho người Ê-phê-sô và người Phi-líp, chúng ta thấy Linh với tư cách là Con cùng với Cha là sự tổng kết của Đức Chúa Trời Tam Nhất. Linh là sự tổng kết của Đức Chúa Trời Tam Nhất hay Đức Chúa Trời được tổng kết. Sau khi Đức Chúa Trời Tam Nhất đã trải qua một tiến trình tuyệt diệu, thì đưa đến sự tổng kết, đó là Linh tổng-hợp, bao-hàm-tất-cả, đã-trải-qua-tiến-trình. Trong các Thư, Linh không phải là điều gì đó “còn thô”, mà là điều gì đó đã được “chế biến”. Đấng Thần-nhân đã trải qua tất cả những quá trình, được tổng kết trong Linh.

LINH CỦA THÂN THỂ

Trong Thư Ê-phê-sô, một Linh tổng-hợp như vậy là Linh của Thân thể (4:4). Trong Thư Ê-phê-sô, đề tài chính là Thân thể của Đấng Christ tức Hội thánh, vì vậy trong sách ấy, Linh tổng thể tức Linh tổng-hợp là Linh dành cho Thân thể và Linh của Thân thể. Nếu không có Linh thì không có Thân thể, không có Hội thánh. Khi người ta nói về Thân thể của Đấng Christ tức Hội thánh, đa số bỏ quên Linh. Thật ra, Linh là thực tại thuộc bản chất của Thân thể Đấng Christ. Thực tại của Hội thánh là Linh tổng-hợp, tổng thể ấy.

Các Chi Thể Của Thân Thể Được Đóng Ấn Bằng Linh Như Của Đặt Cọc Cho Cơ Nghiệp Của Họ

Ê-phê-sô 1:13 cho biết tất cả tín đồ chúng ta tức những thành phần, những chi thể của Thân thể đều đã được đóng ấn bằng Thánh Linh. Một ví dụ thích hợp về dấu ấn là con dấu bằng cao su. Khi được đóng dấu hay đóng ấn, một tờ giấy nhận được mực. Bấy giờ nó không còn thuần là một tờ giấy, mà là một tờ giấy với mực. Điều này cho chúng ta thấy rằng trước hết, được đóng ấn là được ghi khắc bằng một yếu tố nào đó. Ê-phê-sô 1:13-14 cho chúng ta biết khi nghe Lời và tin vào Chúa Jesus, chúng ta được đóng ấn bằng Linh tổng-hợp. Sự đóng ấn này đem yếu tố thần thượng vào trong bản thể chúng ta. Điều này giống y như đóng dấu mực trên một tờ giấy. Những gì được viết bằng bút chì có thể xóa đi dễ dàng. Tuy nhiên, khi chúng ta dùng loại mực tốt nhất thì rất khó xóa. Đôi khi mực không thể xóa được trừ phi anh em mài mòn tờ giấy. Điều này có nghĩa là mực đã trở nên một với tờ giấy, và hai yếu tố ấy được hòa làm một. Tương tự như vậy, yếu tố thần thượng đã trở nên một với chúng ta. Linh thần thượng ngự trong nhân linh chúng ta, và hai điều này hòa lẫn với nhau làm một linh (2 Ti. 4:22; La. 8:16; 1 Cô. 6:17).

Thêm vào đó, sự đóng ấn để lại một dấu vết. Được đóng ấn bằng Thánh Linh có nghĩa là được đánh dấu bằng Thánh Linh như một con dấu sống. Nếu chúng ta có một con dấu với tên của một người trên đó, khi đóng con dấu ấy trên một tờ giấy, nó sẽ để lại dấu vết là tên của người ấy trên tờ giấy. Dấu vết ấy giống con dấu như đúc. Sau khi chúng ta tin vào Chúa Jesus, Thánh Linh đóng ấn chúng ta. Điều này không những đem yếu tố thần thượng vào trong bản thể chúng ta, mà còn đặt một dấu vết trên chúng ta, làm cho chúng ta mang hình ảnh của Đức Chúa Trời, là điều được tượng trưng bởi con dấu, nhờ vậy làm chúng ta trở nên giống Đức Chúa Trời.

Sự đóng ấn cũng ngụ ý chủ quyền. Khi một người mua một quyển sách mới và đóng dấu hay đóng ấn quyển sách ấy với tên mình, dấu ấn đó cho biết quyển sách thuộc về người ấy. Thánh Linh đặt yếu tố thần thượng vào trong bản thể chúng ta như một dấu ấn để đánh dấu chúng ta, cho biết chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Yếu tố thần thượng được thêm vào trong bản thể chúng ta, dấu vết được tạo nên trong chúng ta, và dấu hiệu bày tỏ chủ quyền thần thượng, khi cộng những điều này lại với nhau thì trở nên của đặt cọc. Của đặt cọc bảo đảm một điều gì đó thuộc về anh em. Thánh Linh đóng ấn trên bản thể chúng ta là của đặt cọc cho thấy Đức Chúa Trời thuộc về chúng ta. Điều đó bảo đảm Đức Chúa Trời là cơ nghiệp của chúng ta. Những chi thể của Hội thánh là những người được đóng ấn. Tất cả những thành viên đều đã nhận được Thánh Linh là yếu tố thần thượng, là dấu vết thần thượng, là chủ quyền thần thượng, và sau cùng là của đặt cọc để Đức Chúa Trời trở nên cơ nghiệp của họ. Từ ngày được cứu, hằng ngày chúng ta có thể vui hưởng Đức Chúa Trời là phần hưởng của mình.

Các Chi Thể Của Một Thân Thể Được Vào Cùng Cha Qua Đấng Christ Trong Một Linh

Trong Ê-phê-sô 2:18, chúng ta được biết rằng nhờ Đấng Christ, các chi thể Do Thái lẫn phi Do Thái của Thân thể đều được vào cùng Cha trong một Linh. Chúng ta vào “cùng Cha” có nghĩa là chúng ta tiếp xúc với Đức Chúa Trời để vui hưởng Ngài. Mỗi khi đến với Đức Chúa Trời để tiếp xúc với Ngài, chúng ta đều vui hưởng Ngài. Không có sự vui hưởng nào trổi hơn điều này. Khi tiếp xúc với Đức Chúa Trời, chúng ta đến với Ngài qua Đấng Christ trong Linh đến với Cha. Đây là Đấng Tam Nhất thần thượng trong việc chúng ta kinh nghiệm Đức Chúa Trời là sự vui hưởng của mình. Tất cả chúng ta đều đã được đóng ấn bằng Linh như của đặt cọc rằng Đức Chúa Trời là cơ nghiệp của chúng ta để chúng ta vui hưởng. Bây giờ, qua Con trong Linh chúng ta đến với Cha để vui hưởng Ngài. Theo văn cảnh, câu này cũng cho biết rằng qua Đấng Christ, tất cả những tín đồ Do Thái và phi Do Thái, là những người đã từng thù nghịch nhau, được phép đến cùng Cha trong một Linh để vui hưởng Ngài. Bất kể chúng ta là tín đồ Do Thái hay phi Do Thái, tất cả chúng ta đều đang đến với Cha, qua Con, trong một Linh, để vui hưởng Cha là cơ nghiệp của mình.

Cha Nhờ Linh Làm Mạnh Mẽ Các Chi Thể Của Thân Thể Để Đấng Christ Lập Gia Cư Ngài Trong Lòng Họ

Trong Ê-phê-sô 3:14-19, Phao-lô cầu nguyện rằng nhờ Linh, Cha sẽ làm mạnh mẽ các chi thể của Thân thể để quay vào trong con người bề trong của họ, hầu Đấng Christ có thể lập gia cư của Ngài trong lòng họ, để họ cùng với tất cả các chi thể có thể mạnh mẽ mà hiểu thấu chiều rộng, chiều dài, chiều cao và chiều sâu của Đấng Christ, hầu họ có thể được đầy dẫy mọi sự đầy trọn của Đức Chúa Trời. Một lần nữa đây lại là Đức Chúa Trời Tam Nhất. Ê-phê-sô 2:18 bày tỏ rằng chúng ta được vào cùng với Cha, qua Con, trong Linh. Ê-phê-sô 3:14-19 cho biết Đấng Christ từ Cha, qua Linh đến lập gia cư của Ngài trong lòng chúng ta. Đây là sự giao thông hai chiều. Trong một Linh, qua Đấng Christ, chúng ta đến với Cha, điều này có nghĩa là chúng ta đến với Ngài và vui hưởng Ngài. Về mặt khác, qua Linh, Đấng Christ từ Đức Chúa Trời đến để lập gia cư Ngài trong lòng chúng ta. Ngài đang lập gia cư Ngài trong lòng chúng ta để chúng ta có thể biết chiều rộng, chiều dài, chiều cao và chiều sâu của Ngài, tức chiều kích vô hạn của Ngài, hầu chúng ta có thể được đổ đầy mà đạt đến mọi sự đầy trọn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời này là Đức Chúa Trời Tam Nhất.

Phao-lô cầu nguyện để Cha qua Linh sẽ làm chúng ta mạnh mẽ mà quay vào trong con người bề trong, hầu Đấng Christ có thể lập gia cư Ngài trong lòng chúng ta, để chúng ta được đổ đầy hầu đạt đến mọi sự đầy trọn của Đức Chúa Trời. Trong lời cầu nguyện của Phao-lô, chúng ta thấy bốn danh hiệu thần thượng: Cha, Linh, Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Bốn danh hiệu này không phải chỉ về bốn thân vị khác biệt, mà chỉ về cùng một Đấng, đó là cùng một Đức Chúa Trời Tam Nhất trọn vẹn. Phao-lô có một khải tượng như vậy về gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời đến nỗi ngay cả trong lời cầu nguyện, ông cũng có cái nhìn rõ ràng về Đức Chúa Trời Tam Nhất. Mọi chi thể cần được làm mạnh mẽ bởi Cha, qua Linh, [để quay] vào trong con người bề trong, hầu Đấng Christ có thể lập gia cư Ngài trong lòng họ. Điều này sẽ làm cho tất cả các chi thể có khả năng cùng nhau hiểu thấu thân vị kỳ diệu này. Mục tiêu của chúng ta là cùng nhau hiểu thấu thân vị kỳ diệu này trong các chiều kích vô hạn của Ngài để chúng ta được đầy dẫy Đức Chúa Trời Tam Nhất hầu đạt đến biểu hiện trọn vẹn của Ngài.

Trong Cô-lô-se 2:9, chúng ta được cho biết rằng mọi sự đầy trọn của bản thể Đức Chúa Trời cư ngụ trong Đấng Christ cách có hình thể. Khi Đấng Christ ấy đến lập gia cư Ngài trong lòng chúng ta, Ngài đến với mọi sự đầy trọn của Đức Chúa Trời, và Ngài truyền cho chúng ta mọi sự đầy trọn của Đức Chúa Trời đến mức độ chúng ta trở nên sự đầy trọn của Đức Chúa Trời, tức biểu hiện của Đức Chúa Trời. Đấng Christ muốn lập gia cư trong lòng chúng ta, để đổ đầy chúng ta bằng sự phong phú của Ngài đến mức độ chúng ta, tức Hội thánh, có thể trở nên biểu hiện trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là được đổ đầy để đạt đến mọi sự đầy trọn của Đức Chúa Trời. Khi sự phong phú ở trong chính Đức Chúa Trời, ấy là sự phong phú của Ngài, nhưng khi sự phong phú của Đức Chúa Trời được bày tỏ, chúng trở nên sự đầy trọn của Đức Chúa Trời.

Để hiểu thấu chiều rộng, chiều dài, chiều cao và chiều sâu, là những chiều kích vô hạn của Đấng Christ, phải cần đến tất cả các thánh đồ, không phải với tính cách cá nhân mà tập thể. Không ai có thể nói chiều rộng rộng bao nhiêu, chiều dài dài bao nhiêu, chiều cao cao bao nhiêu, và chiều sâu sâu bao nhiêu. Đây là những chiều kích bao la của Đấng Christ. Đấng Christ của chúng ta không thể đo lường được và vô hạn. Tất cả các thánh đồ phải hợp tác với nhau để thấu hiểu các chiều kích bao la, vô hạn của Đấng Christ, để họ được đổ đầy hầu đạt đến mọi sự đầy trọn của Đức Chúa Trời Tam Nhất. “Để đạt đến” trong tiếng Hi Lạp có nghĩa “kết quả là”. Chúng ta được đổ đầy đưa đến kết quả là sự đầy trọn của Đức Chúa Trời. Dịch từ ngữ này là “với” hay “bởi” thì sai. Đó không phải là “với” hay “bởi” sự đầy trọn của Đức Chúa Trời, nhưng “để đạt đến” sự đầy trọn, kết quả là sự đầy trọn của Đức Chúa Trời. Khi Đấng Christ lập gia cư Ngài trong lòng chúng ta, chiếm hữu trọn vẹn bản thể bề trong chúng ta, thì điều này có nghĩa là Đấng Christ đang đổ đầy anh em bằng tất cả sự phong phú của Ngài. Mỗi ngõ ngách của tâm trí, tình cảm và ý chí chúng ta, và mỗi phần bề trong của bản thể chúng ta đều được Đấng Christ phong phú không dò lường được này chiếm hữu cho đến khi chúng ta được đổ đầy để đem đến sự đầy trọn, tức biểu hiện của Đức Chúa Trời Tam Nhất.

Một cái ly có thể chứa đựng nước và có thể có nhiều (phong phú) nước, nhưng không bày tỏ (hay biểu hiện) nước vì ly ấy chưa đầy tràn nước. Nếu cái ly được đổ đầy nước cho đến khi nước tràn ra ngoài, đó là sự đầy trọn, biểu hiện của nước. Nếu anh chỉ có sự phong phú mà thiếu sự đầy trọn thì sẽ không có biểu hiện. Tất cả chúng ta phải cần để Đấng Christ cùng với tất cả sự phong phú của Ngài lập gia cư Ngài trong lòng chúng ta. Tấm lòng là thành phần cấu tạo bản thể bề trong của chúng ta, bao gồm tâm trí, ý chí, tình cảm và lương tâm. Vì vậy, tấm lòng bao hàm tất cả những phần của hồn cộng với lương tâm, là phần của linh. Khi Đấng Christ cùng với tất cả sự phong phú không dò lường được của Ngài lập gia cư trong lòng chúng ta, điều này có nghĩa là Ngài chiếm hữu mọi phần thuộc về bản thể bề trong của chúng ta. Việc Ngài đổ đầy chúng ta từ bên trong với tất cả những sự phong phú của Ngài đưa đến một kết quả là biểu hiện trọn vẹn của Đức Chúa Trời.

Các Chi Thể Của Thân Thể Giữ Gìn Sự Hiệp Một Của Linh

Ê-phê-sô 4:3 nói với chúng ta rằng các chi thể của Thân thể nên giữ gìn sự hiệp một của Linh. Linh là sự hiệp một của Thân thể. Chúng ta không nên hành động, chuyển động, công tác hay nói năng mà thiếu Linh. Chúng ta phải là những người sống, chuyển động, bước đi và đặt trọn bản thể mình vào Linh. Khi ấy chúng ta mới giữ gìn sự hiệp một. Nếu một cặp vợ chồng không chuyển động, sống và hành động trong Linh, thì họ không cách nào hiệp một. Khi vợ chồng chuyển động, hành động, sống và thậm chí cùng “hít” nhận Linh, họ sẽ là một. Tôi đã học được một bí quyết cho cuộc sống hôn nhân là nếu một cặp vợ chồng không ở trong linh thì tốt hơn là đừng nói chuyện. Nếu một cặp vợ chồng không ở trong Linh, khi chồng nói “đông” vợ sẽ nói “tây”. Khi không ở trong Linh, tôi cảm thấy sợ nói chuyện với vợ mình. Khi tôi ở trong Linh và vợ tôi ở trong Linh, chúng tôi được hoàn toàn tự do nói chuyện và chúng tôi là một. Chúng ta phải ghi nhớ rằng chúng ta chỉ là một khi ở trong Linh. Khi ở ngoài Linh, tốt hơn chúng ta đừng nói chuyện để gìn giữ sự hòa bình. Phương cách duy nhất để gìn giữ sự hiệp một của Linh là ở trong Linh. Ngoài ra không có cách nào khác.

Các Chi Thể Của Thân Thể Đừng Làm Buồn Linh

Ê-phê-sô 4:30 nói với chúng ta rằng các chi thể không nên làm buồn Linh, mà trong Linh ấy họ được đóng ấn cho ngày cứu chuộc. Một khi Linh vào trong chúng ta, Ngài luôn ở với chúng ta và sẽ không bao giờ rời chúng ta. Nếu chúng ta xúc phạm hay coi thường Ngài, Ngài vẫn ở trong chúng ta. Chúng ta không thể “ly dị” Linh, nhưng chắc chắn chúng ta có thể làm Ngài buồn. Chúng ta đã được đóng ấn bằng Thánh Linh, và sự đóng ấn này liên tục diễn ra cho đến ngày cứu chuộc. Từ ngày chúng ta được cứu rỗi, cho đến ngày thân thể chúng ta được cứu chuộc, sự đóng ấn này luôn luôn diễn ra. Đừng quên sự đóng ấn này đem cho chúng ta yếu tố thần thượng. Hằng ngày yếu tố thần thượng được thêm vào trong bản thể chúng ta, và dấu vết thần thượng bên trong chúng ta càng được làm cho nổi bật hơn, hiển nhiên hơn, và chủ quyền của Đức Chúa Trời trên chúng ta càng được củng cố hơn. Sự đóng ấn này đem chúng ta vào trong sự biến hóa của thân thể mình, là điều sẽ trở nên sự cứu chuộc thân thể chúng ta. Chúng ta không nên là những người làm buồn lòng Linh đóng ấn.

Linh Là Lời Của Đức Chúa Trời, Là Gươm Để Thân Thể Đánh Trận

Chúng ta phải nhận thức rằng thật ra Linh là Lời của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô 6:17 truyền bảo chúng ta nhận lấy “gươm của Linh, là lời của Đức Chúa Trời”. Tiền vị ngữ của lời là Linh chứ không phải gươm, điều này cho biết Linh là Lời của Đức Chúa Trời mà cả hai đều là Đấng Christ (2 Cô. 3:17; Khải. 19:13). Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời, tuy vậy, nếu chúng ta không có Linh cùng với mình khi đến với Lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, thì Kinh Thánh chỉ là văn tự chết đối với chúng ta mà thôi. Khi chúng ta có Linh với chúng ta, Linh cùng với chúng ta làm cho văn tự chết trên giấy trắng mực đen trở nên Lời sống động của Đức Chúa Trời. Vì vậy, Linh là Lời của Đức Chúa Trời và Linh ấy là gươm, là vũ khí để chúng ta đánh trận chống lại kẻ thù Đức Chúa Trời hầu đem đến vương quốc Ngài, tức Hội thánh. Trong Ê-phê-sô, chúng ta thấy một thân vị kỳ diệu như vậy – Đức Chúa Trời Tam Nhất được tổng kết trong Linh để sinh ra, xây dựng, củng cố và làm phong phú Hội thánh để sống Christ, bày tỏ Đức Chúa Trời và đánh trận cho con cái của Đức Chúa Trời hầu đem vương quốc Ngài đến.

LINH DỒI DÀO CỦA JESUS CHRIST

Trong Phi-líp 1:19, sứ đồ Phao-lô dùng một nhóm chữ đặc biệt – “sự cung ứng dồi dào của Linh Jesus Christ”. Linh được nói đến trước tiên trong Sáng Thế Ký 1:2. Câu Kinh Thánh này nói rằng Linh Đức Chúa Trời ấp ủ trên những dòng nước của sự chết. Tuy nhiên, Thư Phi-líp nói về Linh Jesus Christ. Chúng ta phải nhận thức rằng đây không phải là hai Linh. Trong sự sáng tạo, Linh là Linh Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sau sự sáng tạo, sự nhục hóa, sự đóng đinh và sự phục sinh, Linh Đức Chúa Trời là Linh Jesus Christ. Trong kinh nghiệm Cơ Đốc của chúng ta, Linh Đức Chúa Trời không còn chỉ là Linh Đức Chúa Trời nữa, nhưng bây giờ Ngài là Linh được làm phong phú, tổng-hợp, trải-qua-các-quá-trình, bao-hàm-tất-cả và ban-sự-sống, là Linh Jesus Christ.

Linh Jesus Và Linh Đấng Christ

Linh Jesus (Công. 16:7) bao gồm sự nhục hóa, nhân tính, cuộc sống làm người, sự đau khổ và sự đóng đinh của Jesus. Linh Đấng Christ (La. 8:9) bao gồm thần tính, sự chiến thắng sự chết, sự phục sinh và quyền năng phục sinh của Đấng Christ. Tất cả những điều này cộng lại với nhau để tạo nên một hợp chất. Đây là lý do tại sao chúng tôi nói rằng ngày nay Linh tổng-thể là một Linh tổng-hợp. Linh ấy được tổng hợp với bản chất thần thượng, bản chất con người, cuộc sống làm người, sự đau khổ của con người, sự chết bao-hàm-tất-cả, sự chiến thắng sự chết của Đấng Christ, sự phục sinh của Ngài và quyền năng của sự phục sinh Ngài. Đó là những yếu tố của Linh tổng-hợp, đã-trải-qua-tiến-trình và bao-hàm-tất-cả. Linh Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký chương 1 được ví sánh như một ly nước trong. Qua những quá trình tuyệt diệu mà Đức Chúa Trời Tam Nhất đã trải qua, nhiều yếu tố được thêm vào “nước” ấy. Qua sự nhục hóa, sự đóng đinh và sự phục sinh của Đức Chúa Trời Tam Nhất, Linh Đức Chúa Trời đã được tổng hợp với thần tính, nhân tính, cuộc sống làm người, sự đau khổ của con người, sự đóng đinh, sự phục sinh và quyền năng phục sinh. Ngày nay Linh Jesus Christ là Linh bao-hàm-tất-cả, đã-trải-qua-tiến-trình, tổng-hợp, ban-sự-sống và cư-ngụ-bên-trong. Trong Ngài là một nguồn cung ứng dồi dào! Anh em cần điều gì? Bất cứ điều gì anh em cần, Ngài là điều ấy! Ngài là Linh dồi dào của Jesus Christ.

Các Tín Đồ Sống Christ Và Tôn Đại Ngài,

Linh dồi dào của Jesus Christ là để các tín đồ sống Christ và tôn đại Ngài (Phil. 1:20-21a). Không gì khó bằng sống Christ. Một người có thể có bằng cấp tiến sĩ, nhưng không ai có thể tốt nghiệp việc sống Christ. Để sống Christ, anh em không đủ điều kiện, không có khả năng, và không có tài năng. Để sống Christ, anh em cần nguồn cung ứng dồi dào của Linh Jesus Christ. Hằng ngày mỗi sáng, anh em phải tập dâng chính mình cho nguồn cung ứng dồi dào này. Anh em phải tin cậy và phụ thuộc vào nguồn cung ứng dồi dào này. Nguồn cung ứng dồi dào của Linh Jesus Christ duy trì anh em để anh em sống Christ.

Trong đời sống hôn nhân, nếu người chồng mang một vẻ mặt nặng nề với vợ mình, thì người kia sẽ quên mất Đấng Christ. Có thể người vợ đang vui hưởng Đấng Christ và sống Christ suốt ngày cho đến khi chồng mình về nhà vào buổi chiều lúc năm giờ rưỡi. Khi bước vào cửa, có thể người chồng không nói gì cả, mà chỉ mang một vẻ mặt nặng nề với vợ mình. Lập tức người vợ bị phiền lòng, và xa lìa Đấng Christ. Trong trường hợp này, người vợ không sống Christ, nhưng sống chính mình khi phản ứng trước vẻ mặt nặng nề của chồng mình. Người vợ phản ứng lại bằng cách mang một vẻ mặt nặng nề hơn. Đừng tưởng đây là một việc nhỏ nhặt. Cần đến năng lực mạnh mẽ nhất, là nguồn cung ứng dồi dào của Linh Jesus Christ để đối phó với chuyện nhỏ nhặt này. Đắc thắng vẻ mặt nặng nề của vợ hay chồng mình không phải dễ, vì vậy chúng ta cần nguồn cung ứng dồi dào. Nguồn cung ứng dồi dào của Linh Jesus Christ là để chúng ta sống Christ và tôn đại Ngài dầu ở trong sự chết hay sự sống, trong cảnh tù đày hay tự do. Để làm cho Đấng Christ trở nên kỳ diệu trong sự bày tỏ về Ngài, chúng ta cần nguồn cung ứng dồi dào của Linh Jesus Christ.

Đức Chúa Trời Hành Động Trong Các Tín Đồ Để Họ Vừa Muốn Vừa Làm

Phi-líp 2:12-16 cho chúng ta thấy Linh dồi dào của Jesus Christ là Đức Chúa Trời hành động trong các tín đồ để họ vừa muốn vừa làm, hầu họ giống như những vì sáng chiếu ra lời sự sống trong thế gian, và có thể làm nên sự cứu rỗi của mình. Đó là Đức Chúa Trời hành động trong anh em để anh em vừa muốn vừa làm. Đây là Đức Chúa Trời Tam Nhất, Đức Chúa Trời đã-trải-qua-tiến-trình, chứ không chỉ là Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo. Tạo dựng vũ trụ đối với Đức Chúa Trời là một điều khá dễ dàng. Khi Ngài phán “phải có sự sáng”, thì có sự sáng. Trong việc tạo dựng vũ trụ, Đức Chúa Trời đã không hành động, Ngài chỉ phán để đem mọi sự đến chỗ hiện hữu. Tuy nhiên, trong nếp sống Cơ Đốc của chúng ta, Đức Chúa Trời cần hành động, cần ban năng lực. Một Cơ Đốc nhân trẻ có ý nghĩ đi xem xi-nê. Đức Chúa Trời Tam Nhất, tức Linh tổng thể ấy hành động và tranh chiến bên trong anh để ngăn chận anh, và hành động trong anh để anh vừa muốn vừa làm hầu thực hiện sự cứu rỗi của mình, và đem sự cứu rỗi ấy đến chung cuộc.

Mỗi ngày, Đức Chúa Trời Tam Nhất đã-trải-qua-tiến-trình chịu đựng sự tranh chiến này bên trong chúng ta. Để sáng tạo vũ trụ, Đức Chúa Trời chỉ phán thì nó hiện hữu. Nhưng dầu Đức Chúa Trời phán: “Không xi-nê”, nhiều Cơ Đốc nhân vẫn khao khát đi xem xi-nê, vì vậy Đức Chúa Trời phải hành động bên trong họ. Điều duy nhất chúng ta cần làm là vâng theo Đức Chúa Trời đang hành động bên trong. Ngài phải vận dụng đến tính kiên nhẫn thần thượng, đời đời của Ngài. Có người từng nói rằng tính nhẫn nại của người Hoa thì vô tận. Tuy nhiên, tính kiên nhẫn đời đời không phải thuộc về người Hoa, mà thuộc về Đức Chúa Trời. Chắc chắn Đức Chúa Trời dùng đến tính nhẫn nại đời đời của Ngài để đối xử với tuyển dân được cứu chuộc của Ngài. Đức Chúa Trời hành-động này đang hành động trong chúng ta để chúng ta ước muốn bên trong và hành động bên ngoài theo sự đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời ấy là Linh, với tư cách là Con, cùng với Cha, là sự tổng kết của Đức Chúa Trời Tam Nhất, để các tín đồ như những vì sáng chiếu ra lời sự sống trong thế gian này hầu họ có thể làm nên sự cứu rỗi mình.

Chúng ta phải nhận thức rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời có nhiều phần. Phần khởi đầu là chúng ta được cứu rỗi khỏi địa ngục, khỏi sự hư mất đời đời. Tuy nhiên, ngày nay, chúng ta cần một sự cứu rỗi thực tiễn, hiện tại để cứu chúng ta khỏi tính nóng nảy, khỏi “vẻ mặt nặng nề”, khỏi sự nói tầm phào, và việc đi xi-nê của mình. Chúng ta cần được cứu khỏi nhiều điều. Chúng ta phải làm nên một sự cứu rỗi hiện tại, hằng ngày, thực tiễn như vậy cho chính mình nhưng không phải bởi sức riêng của mình. Để đắc thắng vẻ mặt nặng nề của vợ, người chồng cần nguồn cung ứng dồi dào của Đức Chúa Trời Tam Nhất đã-trải-qua-tiến-trình. Đức Chúa Trời Tam Nhất đã-trải-qua-tiến-trình ấy đang hành động bên trong để chúng ta muốn bên trong và làm bên ngoài hầu chúng ta có thể trở nên những vì sáng chiếu ra lời của Đức Chúa Trời nhằm làm nên sự cứu rỗi hằng ngày, hiện tại và thực tiễn của mình.

Các Tín Đồ Đạt Được Đấng Christ Và Được Tìm Thấy Trong Ngài

Linh dồi dào của Jesus Christ là để các tín đồ đạt được Đấng Christ và được tìm thấy trong Ngài, có Ngài làm sự công chính của Đức Chúa Trời để bày tỏ Đức Chúa Trời (Phil. 3:8-9). Đây không phải là đạt được Đấng Christ về mặt địa vị. Về mặt địa vị, chúng ta đã có Đấng Christ rồi. Đấng Christ là của chúng ta, nhưng bây giờ chúng ta phải đạt được Đấng Christ về mặt bản tính, về mặt kinh nghiệm. Đạt được Đấng Christ có nghĩa là kinh nghiệm và vui hưởng Đấng Christ. Chúng ta phải kinh nghiệm và vui hưởng Đấng Christ và được người khác tìm thấy, trông thấy và khám phá ra rằng mình đang sống trong Đấng Christ. Chúng ta cần phải là những người không có sự công chính riêng của mình nhưng có Đấng Christ là sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ bên trong chúng ta.

Ban Sức Lực Cho Các Tín Đồ Để Thực Hiện Mọi Sự Trong Đấng Christ

Sau cùng, Linh dồi dào của Jesus Christ là để ban sức lực cho các tín đồ thực hiện mọi sự trong Đấng Christ (Phil. 4:13). Trong Đức Chúa Trời Tam Nhất đã-trải-qua-tiến-trình ấy, với tư cách là Linh ban-sự-sống, chúng ta được ban sức lực để thực hiện mọi sự hầu bày tỏ Đấng Christ. Thân vị kỳ diệu được mặc khải trong Thư Ê-phê-sô và Thư Phi-líp không chỉ là Đấng Christ mà là Đấng Christ ở-thể-linh. Ngài không chỉ là Linh Đức Chúa Trời mà còn là Linh dồi dào của Jesus Christ. Ngài là Linh, với tư cách là Con, cùng với Cha, ngày nay là sự tổng kết của Đức Chúa Trời Tam Nhất trong Hội thánh. Ha-lê-lu-gia, ngợi khen Chúa về một thân vị như vậy!