Thông tin sách

Gia Tể Tân Ước Của Đức Chúa Trời

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: God's New Testament Economy
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 13

Untitled Document

CHƯƠNG MƯỜI BA

LINH BIẾN ĐỔI

Kinh Thánh: 2 Cô. 3:18; 1:21-22; 3:3, 6, 17, 18; 13:14

TĂNG TRƯỞNG TRONG SỰ SỐNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI

Cho đến bây giờ, chúng ta đã thấy rằng Thư thứ nhất là La Mã bàn về Linh sự sống, và Thư thứ hai là Cô-rin-tô thứ nhất nói đến Linh ban-sự-sống. Thư thứ ba là Cô-rin-tô thứ nhì nói về Linh biến đổi. Điều này cho chúng ta thấy rằng dưới quyền tể trị tối cao của Chúa, các sách trong Tân Ước đã được sắp xếp theo một trình tự tốt đẹp. Trong 1 Cô-rin-tô, vấn đề tăng trưởng trong sự sống được nhấn mạnh. Phao-lô nói: “Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên” (3:6). Sự biến đổi được nhấn mạnh trong 2 Cô-rin-tô. Trong Thư thứ nhất gửi cho người Cô-rin-tô, chúng ta thấy sự tăng trưởng trong sự sống, điều này cho biết sự tăng trưởng ấy là vì sự biến đổi. Càng tăng trưởng, chúng ta sẽ càng được biến đổi. Tuy nhiên, tăng trưởng là một việc, và biến đổi lại là một việc khác. Sự tăng trưởng cần sự sống, và sự biến đổi cần những yếu tố của sự sống.

Trong 1 Cô-rin-tô chương 3, chúng ta thấy sự tăng trưởng trong sự sống là để biến đổi. Từ ngữ biến đổi không được dùng trong chương ấy, nhưng kết quả của sự tăng trưởng trong sự sống lại có ở đó, và kết quả ấy chỉ về sự biến đổi. Là đất canh tác của Đức Chúa Trời (3:9) với sự trồng trọt, tưới nước và lớn lên, Hội thánh cần sản sinh cây cối; nhưng những vật liệu thích hợp để xây dựng Hội thánh là vàng, bạc và đá quí (3:12), tất cả đều là những khoáng vật. Thế nên, ý tưởng về sự biến đổi được ngụ ý tại đó. Chúng ta không những cần tăng trưởng trong sự sống mà còn cần được biến đổi trong sự sống để có thể trở nên những vật liệu quí dành cho kiến ốc của Đức Chúa Trời.

Trong Thư thứ hai gửi cho người Cô-rin-tô, Phao-lô tiếp tục bàn từ sự tăng trưởng trong sự sống đến sự biến đổi. Trong Thư thứ nhất có nhiều điểm chỉ về sự tăng trưởng trong sự sống, nhưng trong Thư thứ hai không có điểm nào liên hệ đến sự tăng trưởng trong sự sống nhưng lại có một số điểm chỉ về sự biến đổi. Đây là lý do tại sao chúng tôi nói Linh trong Thư thứ nhất là Linh ban-sự-sống, Linh luôn luôn ban sự sống dành cho sự tăng trưởng trong sự sống. Tuy nhiên, trong Thư thứ hai, Phao-lô luôn luôn nêu lên những điều liên quan đến sự biến đổi. Đây là lý do tại sao chúng tôi nói rằng trong 2 Cô-rin-tô chúng ta thấy Linh biến đổi. Cùng một Linh trước hết là Linh ban-sự-sống rồi sau đó là Linh biến đổi.

Từ ngữ sự biến đổi không được nói đến trong Thư thứ nhất, nhưng ở đó lại có ngụ ý về sự biến đổi. Cả Linh ban-sự-sống lẫn Linh biến đổi đều được đề cập đến trong 2 Cô-rin-tô chương 3. Câu 6 nói với chúng ta rằng “văn tự giết chết, nhưng Linh ban sự sống”, và câu 18 nói rằng chúng ta đang được biến đổi “như từ Chúa Linh”. Việc ban sự sống trong câu 6 dẫn đến sự biến đổi trong câu 18. Trong Thư thứ nhất, sự tăng trưởng trong sự sống đem đến sự biến đổi, và trong Thư thứ hai sự biến đổi là kết quả của sự tăng trưởng trong sự sống. Sự tăng trưởng trong sự sống cần nguồn cung cấp sự sống, nhưng sự biến đổi cần những yếu tố của sự sống.

LINH XỨC DẦU, ĐÓNG ẤN VÀ ĐẶT CỌC

2 Cô-rin-tô 1:21-22 cho chúng ta thấy Linh biến đổi ấy là Linh xức dầu, đóng ấn và đặt cọc. Sự xức dầu, đóng ấn và đặt cọc khác với việc ban sự sống. Ban sự sống có nghĩa là truyền sự sống vào trong chúng ta. Để xức dầu một người nào đó thì cần đến dầu xức, và dầu xức bao gồm những yếu tố trong đó. Dầu xức có thể được ví sánh như nước sơn. Nước sơn là một hợp chất gồm nhiều yếu tố. Nếu không có những yếu tố ấy thì không thể có nước sơn. Tôi càng sơn một cái bàn, cái bàn ấy càng có thêm nhiều yếu tố.

Trong Cựu Ước, dầu xức thánh là dầu xức tổng hợp. Dầu xức ấy là một hợp chất gồm bốn loại hương liệu tạo nên một loại dầu (Xuất. 30:23-25). Dầu xức thánh ấy không còn chỉ là dầu nữa, mà là dầu xức tổng hợp bao gồm năm yếu tố. Càng được xức dầu, những yếu tố ấy càng được thêm vào. Trong 2 Cô-rin-tô, Linh là Linh biến đổi, và Linh biến đổi ấy đang xức chúng ta. Xức dầu là để thêm yếu tố vào. Đối với sự biến đổi cần có những yếu tố.

Sự hóa thạch của gỗ là một ví dụ thích hợp về sự biến đổi. Khi dòng nước chảy qua một khúc gỗ trôi dạt, dòng nước ấy lấy đi những yếu tố cũ và đem vào những yếu tố mới gồm những khoáng chất. Sau cùng, những khoáng chất này hoàn toàn thay thế cấu trúc “tế bào” của khúc gỗ ấy. Điều này biến đổi khúc gỗ trở nên một phiến đá bằng cách liên tục thêm vào những yếu tố mới. Tương tự như vậy, Linh biến đổi chúng ta bằng cách càng ngày càng thêm nhiều yếu tố thần thượng vào bản thể chúng ta. Linh biến đổi, tuôn chảy qua bản thể chúng ta, thêm vào trong chúng ta thần tính, nhân tính, cuộc sống làm người, sự chết bao-hàm-tất-cả và sự phục sinh tuyệt hảo của Đấng Christ. Tất cả những yếu tố này được Linh biến đổi đem vào bản thể chúng ta, và những yếu tố ấy trở nên những nhân tố biến đổi chúng ta. Vì vậy, Linh tuôn chảy đó là Linh biến đổi. Linh biến đổi chúng ta bằng cách thêm vào trong chúng ta ngày càng nhiều yếu tố thần thượng. Đây là việc Linh xức dầu chúng ta.

Đóng ấn cũng là vấn đề truyền vào một số yếu tố. Nếu tôi dùng một con dấu đóng lên một tờ giấy mà con dấu ấy không có chút mực nào cả, chúng ta sẽ không thấy gì trên tờ giấy. Thế nhưng, giả sử con dấu được thấm đầy mực thì khi tôi đóng dấu lên một tờ giấy, dấu vết hay dấu ấn sẽ được lưu lại trên tờ giấy ấy. Dấu vết ấy được tạo thành bởi yếu tố mực. Nếu không có yếu tố mực thì không có dấu vết. Đóng ấn là đánh dấu. Thánh Linh tức Linh biến đổi luôn luôn đóng ấn chúng ta, và sự đóng ấn ấy tạo ra một dấu vết mà những người khác có thể đọc được. Khi một người vừa mới tin vào Chúa Jesus đang hớn hở và đầy dẫy sự vui mừng trong Chúa, thì anh em, bà con, họ hàng và bạn bè của người ấy nhận biết rằng bây giờ người ấy là một Cơ Đốc nhân. Tuy nhiên, họ không biết và không thể nhận thấy anh thuộc loại Cơ Đốc nhân nào. Sau hai năm tăng trưởng trong sự sống và để Linh biến đổi đóng ấn anh mỗi ngày, sự đóng ấn ấy luôn luôn đem đến những yếu tố nào đó đặt trên anh. Hai năm sau, tất cả những người quen biết anh đều có thể thấy được vài dấu ấn trên anh. Họ sẽ làm chứng rằng anh rất đặc biệt, tinh tế và tuyệt hảo trong cuộc sống và cá tính của mình. Đây là một dấu ấn do sự đóng ấn của Linh biến đổi tạo ra. Sự xức dầu truyền những yếu tố của Đức Chúa Trời vào trong chúng ta. Sự đóng ấn cũng vậy, nhưng còn tạo yếu tố thần thượng thành một dấu ấn, dấu vết để bày tỏ hình ảnh của Đức Chúa Trời.

Sự đặt cọc của Linh là chính Linh tức của đặt cọc. Của đặt cọc là một hàng mẫu, một vị nếm trước. Thuở xưa, từ ngữ đặt cọc trong tiếng Hi Lạp được dùng trong việc mua đất. Người bán đưa cho người mua một ít đất từ miếng đất đang được mua làm hàng mẫu. Do đó, của đặt cọc theo cách sử dụng trong tiếng Hi Lạp thuở xưa cũng có nghĩa là hàng mẫu. Thánh Linh là hàng mẫu về những gì chúng ta sẽ thừa hưởng từ Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Nhờ thưởng thức hàng mẫu, chúng ta được nếm trước điều sẽ đến. Linh xức dầu, Linh biến đổi đã đặt cọc chính Ngài là vị nếm trước vào trong chúng ta. Vị nếm trước làm cho chúng ta nếm biết Đức Chúa Trời; điều này cũng là một sự đặt cọc, chắc chắn, bảo đảm về hương vị đầy trọn sẽ đến.

Bởi sự xức dầu, đóng ấn và đặt cọc, tất cả những yếu tố của Đức Chúa Trời Tam Nhất bao gồm tiến trình kỳ diệu mà Ngài đã trải qua được truyền vào trong bản thể chúng ta. Danh hiệu “Linh ban-sự-sống” chỉ về việc ban sự sống một cách tổng quát. Tuy nhiên, Linh biến đổi liên hệ đến sự xức dầu, đóng ấn và đặt cọc đem những yếu tố của Đấng Christ vào trong bản thể chúng ta. Khi chúng ta vui hưởng Ngài và mở bản thể mình ra cho Ngài, những yếu tố thần thượng được thêm vào trong chúng ta suốt ngày. Từ khi tiếp nhận Chúa cách đây hơn năm mươi năm, tôi có thể làm chứng rằng mỗi ngày, qua sự xức dầu, đóng ấn và đặt cọc, tôi nhận được thêm những yếu tố thần thượng vào trong bản thể mình. Tôi tin rằng bây giờ có một dấu vết mạnh mẽ và rõ rệt trên tôi, và tôi phải làm chứng rằng tôi đang vui hưởng nhiều điều phong phú của Đấng Christ. Tôi cũng đang vui hưởng hơn nữa của đặt cọc của Đức Chúa Trời là phần cơ nghiệp của tôi trong Đấng Christ. Tất cả điều này đều vì sự biến đổi. Trong 2 Cô-rin-tô 1:21-22, chúng ta thấy rằng qua sự xức dầu, đóng ấn và đặt cọc, các tín đồ nhận được ngày càng nhiều yếu tố thần thượng vào trong bản thể của mình.

LINH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI HẰNG SỐNG LÀ MỰC GHI KHẮC

Trong 2 Cô-rin-tô 3:3, chúng ta thấy Linh của Đức Chúa Trời hằng sống là mực ghi khắc. Trước khi viết bi được sáng chế, những người dùng mực để viết đã phải thường xuyên bơm mực vào viết máy của họ. Vào thời còn dùng viết máy ấy, đôi lúc tôi quên bơm mực vào cây viết. Khi lấy viết ra để viết, tôi không viết được gì cả vì cây viết không có mực. Thật ra, Linh biến đổi là mực ghi khắc. Đức Chúa Trời đang ghi khắc Đấng Christ vào trong bản thể chúng ta, giống như trên miếng giấy da. Thuở xưa người ta không có giấy nên phải dùng giấy da. Anh em phải nhận thức rằng mình giống như một miếng giấy da và Đức Chúa Trời đang ghi khắc Đấng Christ vào trong bản thể anh em. Tuy nhiên, sự ghi khắc này cần một yếu tố nào đó, và yếu tố ấy là Linh biến đổi. Linh biến đổi là mực ghi-khắc được Đức Chúa Trời dùng làm yếu tố để viết Đấng Christ vào trong bản thể anh em. Đức Chúa Trời đang viết Đấng Christ, tuy nhiên Ngài cần Linh biến đổi làm yếu tố để viết vào. Thật ra trong thực tại, mực ghi-khắc này đơn giản là chính Đấng Christ.

Tôi càng dùng viết để viết, mực xuất hiện càng nhiều trên giấy. Điều tôi viết có thể là một bài luận, nhưng yếu tố của bài luận ấy lại là mực. Đức Chúa Trời cũng đang viết Đấng Christ vào trong bản thể chúng ta. Yếu tố của điều Ngài viết là Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, là mực ghi-khắc. Linh biến đổi là yếu tố, là thực tại của Đấng Christ. Đức Chúa Trời đang viết Đấng Christ vào trong chúng ta bằng Linh biến đổi. Linh biến đổi là yếu tố để Đức Chúa Trời sáng tác Đấng Christ, để Đức Chúa Trời viết Đấng Christ. Vì vậy, bài luận về Đấng Christ hoàn toàn được viết ra bằng Linh, và Linh là yếu tố của bài luận về Đấng Christ.

Sau khi viết, chúng ta thấy gì trên giấy? Nói cách cơ bản, đó là mực, tức là Linh của Đức Chúa Trời hằng sống. Về nội dung bài luận cho chúng ta biết điều gì đó, ấy là Đấng Christ. Vì vậy, mực viết là yếu tố của Đấng Christ. 2 Cô-rin-tô 3:17 cho biết Đấng Christ là Linh. Mỗi ngày, Linh biến đổi được viết vào bản thể chúng ta như yếu tố, và điều đó biểu lộ Đấng Christ. Mực là Đấng Christ, và cũng là yếu tố của Đấng Christ. Vì vậy, Linh ghi-khắc, tức Linh biến đổi chính là yếu tố của Đấng Christ, thậm chí là chính Đấng Christ. Tất cả điều này đều vì sự biến đổi. Trong khi Đức Chúa Trời đang viết bằng Linh ghi-khắc thì chúng ta được biến đổi.

LINH CỦA CHỨC VỤ GIAO ƯỚC MỚI ĐỂ BAN SỰ SỐNG

Ngoài ra, Linh biến đổi cũng là Linh của chức vụ giao ước mới, là chức vụ ban sự sống (2 Cô. 3:6). Có nhiều yếu tố bên trong sự sống. Linh biến đổi không những biến đổi chúng ta, mà còn tạo thành chức vụ Tân Ước. Chúng ta phải nhận thức rằng chức vụ Tân Ước là một với Linh biến đổi, và chức vụ ấy là một chức vụ biến đổi. Chức vụ của Phao-lô được tạo thành bởi và bằng Linh biến đổi. Khi Phao-lô phụng sự, Linh biến đổi biến đổi các thánh đồ. Khi chúng ta lắng nghe một người rao giảng chức vụ Tân Ước thì Linh biến đổi biến đổi chúng ta. Khi chúng ta ngồi nghe lời rao giảng ấy, chức vụ ấy, nhiều yếu tố thần thượng sẽ được Linh biến đổi cung ứng và truyền vào trong bản thể chúng ta. Vì vậy, chức vụ Tân Ước cùng hành động với công tác biến đổi của Linh. Thật ra, hai điều này cùng công tác với nhau như một để truyền yếu tố thần thượng vào trong chúng ta ngày càng nhiều để biến đổi chúng ta. Khi ở dưới một chức vụ như vậy thì chúng ta được biến đổi.

CHÚA LÀ LINH, TỨC LINH CỦA CHÚA, VÌ SỰ TỰ DO CỦA CHÚNG TA

2 Cô-rin-tô 3:17 cho chúng ta thấy Chúa là Linh, tức Linh của Chúa, là vì sự tự do của chúng ta. Chúa là Linh, và Chúa là Linh để giải phóng chúng ta khỏi những luật định, lễ nghi, giáo điều và giáo lý truyền thống. Vào thời Phao-lô, luật pháp Cựu Ước là một ách nô lệ nặng nề. Chúa, với tư cách là Linh, giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ của luật pháp. Người Do Thái ở dưới ách nô lệ của việc cắt bì, ách nô lệ của những luật định trong việc ăn uống, chẳng hạn như không được ăn những món nào đó, không được ăn chung người phi Do Thái, và ách nô lệ về việc giữ ngày Sa-bát và những luật định Cựu Ước khác. Mặc dầu không ai được làm gì giúp người bị bệnh và đói lả trong ngày Sa-bát, chính người ấy cũng không được làm bất cứ điều gì cho mình. Đó là ách nô lệ.

Tuy nhiên, ngày nay không phải là thời đại của Môi-se và luật thành văn mà là thời đại của Chúa Jesus là “Đấng Christ ở-thể-linh”. Chúa ngày nay là Đấng ở-thể-linh, là Linh. Môi-se cùng với luật pháp thành văn đặt mọi người dưới ách nô lệ – ách nô lệ về việc giữ ngày Sa-bát, ách nô lệ về việc cắt bì, ách nô lệ về những luật định trong việc ăn uống, ách nô lệ về việc không được tiếp xúc với người phi Do Thái và nhiều ách nô lệ khác. Loài người đã bị kìm hãm dưới hết ách nô lệ này đến ách nô lệ khác, nhưng rồi Jesus đã đến. Ngài là Đấng kỳ diệu, và Ngài là Chúa. Ngài cũng là Đấng ở-thể-linh, là Linh. Ngài không phải là văn tự của luật pháp. Với Ngài không còn ách nô lệ, việc giữ ngày Sa-bát, sự cắt bì, luật định ăn uống nữa, mà có sự tự do trọn vẹn.

Chúa là Linh là sự tự do dành cho chúng ta. Chúng ta đã được giải phóng. Trước kia, chúng ta ở dưới ách nô lệ y như người Do Thái, và mỗi ách nô lệ là một bức màn. Tất cả những ách nô lệ là những lớp màn che. Điều này chỉ về sự giam cầm, mù lòa, tối tăm, và thậm chí sự chết. Nhưng Ha-lê-lu-gia! Jesus đã đến! Ngài là Linh và Ngài là sự tự do. Khi lòng xoay về với Chúa, bức màn sẽ được cất đi (2 Cô. 3:16). Hơn nữa, Chúa là Linh, tức Đấng ban cho chúng ta sự tự do. Vì Chúa là Linh, nên khi lòng quay về Ngài, bức màn sẽ được cất đi, và lòng được giải phóng khỏi ách nô lệ của luật thành văn. Chúng ta đã được giải phóng!

CÁC TÍN ĐỒ ĐƯỢC BIẾN ĐỔI NHƯ TỪ CHÚA LINH

Chúng ta “đang được biến đổi nên cùng một hình ảnh từ vinh quang đến vinh quang, ngay cả từ Chúa Linh” (2 Cô. 3:18). Câu này cũng cho biết chúng ta đang ngắm xem vinh quang của Chúa với gương mặt trần. Trước kia gương mặt chúng ta bị che phủ và chúng ta không thể thấy gì cả, nhưng Linh đã cất đi tất cả những bức màn. Nay với gương mặt trần, chúng ta đang ngắm xem và phản chiếu như một tấm gương. Trong khi ngắm xem Ngài, chúng ta được biến đổi nên hình ảnh Ngài từ vinh quang đến vinh quang. Ngắm xem là tự mình thấy Chúa; phản chiếu là để người khác thấy Ngài qua chúng ta. Khi chúng ta xoay lòng về với Chúa, những bức màn sẽ được cất đi, chúng ta trực tiếp thấy Đấng Christ, và phản chiếu Ngài. Ngài là Linh ban-sự-sống. Khi chúng ta thấy Ngài một cách trực tiếp, mở ra và trong suốt như vậy, Ngài là Linh sẽ truyền chính Ngài vào trong bản thể chúng ta, gia thêm chính Ngài là yếu tố thần thượng vào trong bản thể chúng ta, và chúng ta phản chiếu Ngài cho người khác. Điều này biến đổi chúng ta. Điều này thay đổi chúng ta cách chuyển hóa. Chúng ta không bao giờ có thể duy trì tình trạng cũ như trong quá khứ. Chúng ta đang được biến đổi nên hình ảnh Ngài từ mức độ vinh quang này đến mức độ vinh quang khác, từ vinh quang đến vinh quang. Điều này là từ Chúa Linh. Bây giờ chúng ta thấy một danh hiệu tổng hợp, thần thượng, đó là Chúa Linh. Đây là sự biến đổi.

SỰ TƯƠNG GIAO CỦA LINH

2 Cô-rin-tô có một câu kết thúc tuyệt diệu – “Ân điển của Chúa Jesus Christ, và tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự tương giao của Thánh Linh ở cùng tất cả anh em” (13:14). Vài giáo phái trong Cơ Đốc giáo dùng câu này làm lời chúc phước. Nhiều lúc vị mục sư trích dẫn câu này vào cuối buổi lễ thờ phượng. Khi vị mục sư nói xong, hội chúng nói a-men và giải tán ra về. Tuy nhiên, họ có thật sự biết hay có khái niệm nào về ý nghĩa thật của câu này không? Thật ra, việc trích dẫn câu này phần lớn là một lời chúc phước theo truyền thống và nghi thức. Vị mục sư lặp lại câu này mỗi Chúa nhật, và hội chúng nói a-men nhiều lần mà ít nhận thức nội dung thật của câu này. Thật ra, nếu không biết sự biến đổi là gì, chúng ta không thể hiểu câu này đúng mức.

Ân điển của Đấng Christ là yếu tố phong phú của Đấng Christ, tình yêu thương của Đức Chúa Trời là yếu tố phong phú của Đức Chúa Trời, và sự tương giao của Thánh Linh, là tổng hợp yếu tố phong phú của Đấng Christ và Đức Chúa Trời, được truyền vào trong bản thể chúng ta một cách thực tiễn để cho sự vui hưởng thuộc linh của chúng ta. Trong sự tương giao này, chúng ta vui hưởng những yếu tố phong phú của Đức Chúa Trời Tam Nhất, đó là những yếu tố để biến đổi chúng ta. Hằng ngày, càng nhiều yếu tố phong phú của Đức Chúa Trời Tam Nhất được thêm vào trong bản thể chúng ta, và chúng ta đang được biến đổi.

Điều này kết luận khải tượng về gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời trong 2 Cô-rin-tô. 2 Cô-rin-tô cho chúng ta thấy sự tổng kết của Đức Chúa Trời Tam Nhất là Linh biến đổi, tức Đấng đang truyền yếu tố phong phú của Đức Chúa Trời Tam Nhất vào trong bản thể chúng ta để biến đổi chúng ta nên hình ảnh Ngài, làm cho chúng ta trở nên chính biểu hiện của Ngài. Điều này là Linh biến đổi được mặc khải trong 2 Cô-rin-tô.