Thông tin sách

Gia Tể Tân Ước Của Đức Chúa Trời

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: God's New Testament Economy
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 9

Untitled Document

CHƯƠNG CHÍN

SỰ THĂNG THIÊN CỦA CON VÀ SỰ BÁP-TÊM TRONG LINH (3)

Kinh Thánh: Hê. 6:4-5; Mác 16:17-18; Gi. 3:3, 6; 1 Phi. 1:23; 1 Gi. 5:11-12; 2 Phi. 1:4; La. 8:9, 11, 16; Êph. 4:6; 2 Cô. 13:5; 3:18; 1 Cô. 6:17; 1 Gi. 3:2; 1 Phi 5:10

NẾM TRẢI NHỮNG CÔNG TÁC QUYỀN NĂNG CỦA THỜI ĐẠI SẮP ĐẾN

Vui Hưởng Đấng Christ

Hê-bơ-rơ 6:4-5 nói: “Đã nếm ân tứ thiên thượng, đã trở nên những người dự phần trong Thánh Linh, và đã nếm lời tốt lành của Đức Chúa Trời cùng những [công việc] quyền năng của thời đại sắp đến”. Trong câu này, chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng sau khi nếm ân tứ thiên thượng và trở nên những người dự phần trong Thánh Linh, các tín đồ đã nếm được những điều thuộc về hai loại, đó là lời tốt lành của Đức Chúa Trời và những công việc quyền năng của thời đại sắp đến. Trong sách Hê-bơ-rơ, lời của Đức Chúa Trời chia làm hai loại. “Lời tốt lành” được nêu lên trong 6:5 là “lời ban đầu của Đấng Christ” (6:1). Tuy nhiên, lời công chính (5:13) thể hiện lẽ thật sâu xa về công lý và sự công chính của Đức Chúa Trời trong những sự xử lý có tính cách thời đại và cai trị của Ngài đối với dân Ngài. Trong toàn bộ sách Hê-bơ-rơ, lời tốt lành chỉ về Đấng Christ trong chức vụ trên đất của Ngài, gồm có sự nhục hóa, cuộc sống làm người, sự đóng đinh và sự phục sinh của Ngài; và lời công chính chỉ về Đấng Christ trong chức vụ thiên thượng của Ngài, gồm có sự thăng thiên, sự tôn cao, và tất cả những điều đạt được và có được của Ngài trong việc Ngài được tôn cao. Mục đích của sách Hê-bơ-rơ là giúp đỡ tín đồ Hê-bơ-rơ tiến lên từ lời tốt lành mà đến với lời công chính, tiến lên từ việc vui hưởng Đấng Christ trong chức vụ trên đất của Ngài mà đến với việc vui hưởng Đấng Christ trong chức vụ thiên thượng của Ngài; nhờ đó, vui hưởng Đấng Christ tổng-bao-hàm, bao-quát-tất-cả.

Sách Hê-bơ-rơ nhấn mạnh đến Đấng Christ thiên thượng ở trên các từng trời (1:3). Lời công chính về một Đấng Christ như vậy là dành cho những người trưởng thành (5:13-14). Loại lời này được xem là thức ăn cứng, nhưng lời tốt lành được xem như sữa, là điều dành cho con trẻ. Cả sữa lẫn thức ăn cứng đều chỉ về Đấng Christ tổng-bao-hàm. Sự vui hưởng chủ yếu mà chúng ta có trong Đấng Christ tổng-bao-hàm trong thời đại Tân Ước là sữa và thức ăn cứng. Trong sự khôi phục của Chúa, điều chủ yếu là khôi phục việc vui hưởng Đấng Christ tổng-bao-hàm, tức điều đã bị lãng quên. Chúng ta vui hưởng Ngài trong chức vụ trên đất của Ngài, và cũng vui hưởng Ngài trong chức vụ thiên thượng của Ngài – chúng ta vui hưởng Ngài như Đấng Christ tổng-bao-hàm trong Thân vị tổng-bao-hàm của Ngài và trong công tác tổng-bao-hàm của Ngài. Chúng ta thấy Ngài trong công tác trên đất của Ngài, và cũng thấy Ngài trong công tác trên trời của Ngài. Đây là sự vui hưởng thần thượng, sự vui hưởng thuộc linh, sự vui hưởng chính yếu và sự vui hưởng cao nhất trong thời đại Tân Ước.

Sự Vui Hưởng Thứ Yếu

Những công tác thần kỳ, những phép lạ, chẳng hạn như chữa lành bệnh tật, đuổi quỉ, uống chất độc chết người, kiểm soát ma quỉ là điều được tượng trưng bởi việc bắt rắn, và nói các thứ tiếng [lạ] để làm giảm những sự khác biệt, cách ngăn và chia rẽ giữa nhân loại cũng cần đến để Đức Chúa Trời thực hiện gia tể Tân Ước của Ngài. Đây là những điều thần kỳ, siêu nhiên, là những điều sẽ hoàn toàn được biểu hiện trong thời đại ngàn năm sắp đến, là thời đại sắp xảy ra. Ê-sai chương 11, 65 và Khải Thị chương 20 cho chúng ta một cái nhìn rõ ràng về thời đại ngàn năm sắp đến. Trong một ngàn năm ấy, những người sống trên trái đất này sẽ được cứu không phải theo cách tái sinh, nhưng tất cả đều sẽ được phục hồi lại tình trạng nguyên thủy, tình trạng vốn được Đức Chúa Trời tạo dựng.

Do sự sa ngã của con người, toàn cõi sáng tạo đều trở nên cũ kỹ. Tất cả đều bắt đầu xuống dốc, mục nát, và bệnh hoạn cùng sự chết xuất hiện. Do sự sa ngã, các quỉ bắt đầu hành động giữa vòng nhân loại, và tất cả những ngôn ngữ gây chia rẽ đã xuất hiện tại Ba-bên. Toàn thể nhân loại đều bị hư hại và hủy hoại, và cả cõi sáng tạo cũ trở nên bại hoại. Nguyên tắc của cõi sáng tạo cũ và loài người sa ngã là xuống dốc, bị mục nát, bị hủy hoại, bị bại hoại, bệnh tật và chết chóc. Mọi điều xấu xa đều đang thắng thế. Tuy nhiên, khi thời đại ngàn năm đến, mọi sự đều sẽ được phục hồi. Bệnh tật sẽ được chữa lành, sự chết sẽ bị nuốt đi, các quỉ sẽ bị xử lý, Sa-tan sẽ bị cột trói, và các ngôn ngữ gây chia rẽ sẽ được cất đi. Đây sẽ là một thời đại phục hồi, thời đại khôi phục như được Chúa Jesus nói trước trong Ma-thi-ơ 19:28. Công Vụ 3:21 cũng nói đến thời đại phục hồi này. Sau khi được báp-têm trong Linh quyền năng vào trong một lãnh vực mới, các tín đồ được đem vào tiền vị của sự phục hồi sắp đến ấy bằng quyền năng và uy quyền của Đầu được tôn cao, để chúng ta có thể đuổi quỉ, nói những tiếng mới, bắt rắn, đánh bại chất độc chết người và chữa lành bệnh tật. Điều này được mặc khải trong Mác 16:15-20. Ngày nay, trong nếp sống Hội thánh chúng ta có thể nếm một tiền vị như vậy. Sa-tan và các quỉ không có chỗ đứng giữa vòng chúng ta, và hàng rào ngôn ngữ không còn là nan đề nữa. Điều đó đã được đắc thắng bởi việc tất cả đều nói cùng một lời của Đấng Christ – lời về Đấng Christ. Ngoài ra, chúng ta được chữa lành, và chất độc chết người bị cất đi. Tất cả những người khác vẫn còn ở lại trong thời đại cũ, nhưng là những người hiệp một với Đấng Christ được tôn cao thật sự, tín đồ chúng ta đã được đem vào tiền vị của thời đại sắp đến. Tuy nhiên, nếm biết quyền năng của thời đại sắp đến này là thứ yếu so với sự vui hưởng Đấng Christ tổng-bao-hàm, tức sự vui hưởng chủ yếu của các tín đồ trong thời đại Tân Ước.

NHỮNG ƠN PHƯỚC TÂN ƯỚC

Do sự hiểu biết và ao ước thiên nhiên, chúng ta quí trọng loại nếm biết những điều thần kỳ ấy hơn là những ơn phước Tân Ước. Chúng ta phải phân biệt giữa những ơn phước Tân Ước và những điều thần kỳ của thời đại sắp đến. Điều đầu tiên của những ơn phước Tân Ước là sự tái sinh (Gi. 3:3, 6; 1 Phi. 1:23). Tái sinh là tân sinh, chứ không chỉ là một sự khôi phục hay phục hồi. Ơn phước thứ hai chúng ta vui hưởng trong Tân Ước là sự sống thần thượng (1 Gi. 5:11-12) và bản chất thần thượng (2 Phi. 1:4). Chúng ta phải ngợi khen và thờ phượng Chúa vì chúng ta đã nhận được sự sống và bản chất của Đức Chúa Trời. Linh cư-ngụ-bên-trong là một ơn phước Tân Ước khác (La. 8:9, 16). Linh là sự tổng kết sau cùng của Đức Chúa Trời Tam Nhất đã-trải-qua-tiến-trình sống trong chúng ta (Êph. 4:6; 2 Cô. 13:5; La. 8:11). Sự biến đổi tức sự thay đổi có tính cách chuyển hóa của bản thể mình là ơn phước thứ tư của Tân Ước (2 Cô. 3:18). Bản thể thiên nhiên của chúng ta đang được biến đổi thành một bản thể thần thượng, không phải bởi sự thay đổi bề ngoài nhưng bởi sự thay đổi bề trong, chuyển hóa bằng sự sống thần thượng. Một ơn phước Tân Ước khác là loài người chúng ta có thể được hòa lẫn với Đức Chúa Trời và kết hiệp với Ngài làm một. 1 Cô-rin-tô 6:17 nói: “Ai kết hiệp với Chúa thì đồng một linh”. Cuối cùng, chúng ta sẽ giống như Đức Chúa Trời và có đồng một hình ảnh như Đức Chúa Trời (1 Gi. 3:2), đang được thay đổi từ vinh quang đến vinh quang (2 Cô. 3:18) để bước vào vinh quang của Đức Chúa Trời (1 Phi. 5:10). Sự tái sinh, sự sống và bản chất thần thượng, Đức Chúa Trời Tam Nhất sống trong chúng ta, sự biến đổi, sự hòa lẫn Đức Chúa Trời với con người, hình ảnh của Đức Chúa Trời và hình dạng giống như Đức Chúa Trời, cùng vinh quang của Đức Chúa Trời đều là những ơn phước Tân Ước. Tất cả những ơn phước Tân Ước ấy đều là kết quả của chức vụ tuyệt diệu trên đất và chức vụ tuyệt hảo trên trời của Đấng Christ tổng-bao-hàm để chúng ta vui hưởng Ngài ngày nay.

Trái với những ơn phước Tân Ước mà chúng ta có thể vui hưởng trong thời đại này, còn có công tác quyền năng của thời đại sắp đến. Những ơn phước về phép lạ của thời đại sắp đến gồm có việc đuổi quỉ, nói những tiếng mới, điều khiển rắn, chữa lành bệnh tật và đắc thắng chất độc chết người. Chúng ta phải tự hỏi chính mình rằng ngày nay chúng ta ưa chuộng loại ơn phước nào – những ơn phước Tân Ước hay những ơn phước của thời đại sắp đến?

Bi kịch ngày nay là nhiều Cơ Đốc nhân chưa bao giờ nhận được bất cứ loại khải tượng nào về những ơn phước Tân Ước tuyệt diệu mà chúng ta có thể vui hưởng trong thời đại này. Họ không có một cái nhìn về giá trị của sự tái sinh hay về giá trị của sự sống và bản chất của Đức Chúa Trời. Họ không biết gì cả về việc Đức Chúa Trời Tam Nhất đang sống trong họ, sự biến đổi, sự hòa lẫn Đức Chúa Trời với con người, hình ảnh của Đức Chúa Trời, hình dạng giống như Đức Chúa Trời hay vinh quang của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, khi nhiều Cơ Đốc nhân đọc Mác chương 16, họ lại hứng thú. Tất cả những phép lạ bề ngoài như đuổi quỉ, nói các thứ tiếng, bắt rắn, uống chất độc mà vẫn có thể sống và chữa lành bệnh tật đều đã trở nên hấp dẫn đối với nhiều Cơ Đốc nhân. Nhiều Cơ Đốc nhân không có nhận thức về những ơn phước Tân Ước, nhưng lại tìm kiếm những dấu lạ bề ngoài. Nhưng Chúa sẽ không giao thác chính mình cho những người tìm kiếm phép lạ (Gi. 2:23-25). Tuy nhiên, trong Giăng chương 3, Ni-cô-đem là một người Pha-ri-si đã đến với Chúa Jesus. Chúa Jesus không chữa lành cho ông và cũng không làm bất cứ phép lạ nào, nhưng Ngài bảo rằng ông cần được tái sinh, cần được sinh lại (c. 3). Điều nào quí báu hơn – sự chữa lành thuộc thể bên ngoài hay sự tái sinh bên trong? Anh em quí trọng điều nào? Hàng ngàn người có thể được chữa lành, nhưng không bao giờ nhận được ơn phước thuộc linh nào.

NỘI DUNG GIA TỂ TÂN ƯỚC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – MỘT THÂN VỊ

Chúng ta cần một khải tượng rõ ràng rằng nội dung gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời không phải là bất cứ loại “chủ nghĩa” nào, bất cứ loại tôn giáo nào, và bất cứ loại phong trào nào. Nội dung gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời là một Thân vị, là Đấng vừa thần thượng vừa con người, đã trải qua sự nhục hóa, cuộc sống làm người, sự đóng đinh, sự phục sinh và sự thăng thiên, và đã được tổng kết trong Linh bao-hàm-tất-cả, đã-trải-qua-tiến-trình, tổng-hợp, ban-sự-sống và cư-ngụ-bên-trong, Linh ấy được truyền vào chúng ta trong sự phục sinh của Ngài để làm sự sống cho chúng ta, và cũng linh ấy tuôn đổ trên chúng ta trong sự thăng thiên của Ngài như quyền năng cho chúng ta để chúng ta có thể sống sự sống thần thượng hầu bày tỏ Đức Chúa Trời và chuyển động với quyền năng thần thượng về mặt gia tể, nhằm thực hiện gia tể của Đức Chúa Trời. Qua Thân vị này, tất cả chúng ta đều đã được tái sinh để tiếp nhận sự sống thần thượng và dự phần bản chất thần thượng. Qua Ngài, chúng ta có Đức Chúa Trời Tam Nhất đã-trải-qua-tiến-trình như Linh bao-hàm-tất-cả sống trong chúng ta để biến đổi chúng ta và hòa lẫn chính Ngài với chúng ta, hầu chúng ta có thể mang hình ảnh của Ngài và dự phần vào vinh quang thần thượng của Ngài. Thật là một ơn phước tuyệt diệu! Điều này cao hơn nhiều so với sự chữa bệnh, nói các thứ tiếng và bất cứ loại phép lạ nào. Nguyện chúng ta nhờ đó được ban phước!

VUI HƯỞNG VÀ TẬP TRUNG VÀO NHỮNG ƠN PHƯỚC TÂN ƯỚC

Chúng ta phải ngợi khen Chúa về tất cả những khải tượng mà chúng ta đã thấy về Đấng Christ trong sự nhục hóa, cuộc sống làm người, sự đóng đinh, sự phục sinh và sự thăng thiên của Ngài. Chúng ta phải học cách vui hưởng Ngài trong Linh và cách nói Ngài bằng Linh. Chúng ta phải nói Ngài ra cho người khác. Chúng ta phải là những người vui hưởng những ơn phước Tân Ước, và nếu Chúa muốn, chúng ta cũng sẽ vui hưởng những ơn phước bổ sung tức những công việc quyền năng của thời đại sắp đến. Tuy nhiên, chúng ta không nên tập trung vào những ơn phước bổ sung, là điều chúng ta vui hưởng như một tiền vị của thời đại sắp đến; chúng ta nên tập trung vào những ơn phước Tân Ước, tức những ơn phước chính yếu.