Thông tin sách

Kinh Nghiệm Đấng Christ Là Sự Sống

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: Kinh nghiệm Đấng Christ là sự sống
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 12

Untitled Document

CHƯƠNG MƯỜI HAI

XỨC DẦU ĐỂ ĐƯỢC BIẾN ĐỔI

Kinh Thánh: 2 Cô. 1:21-22; 3:3, 6, 8, 17-18

Đến bây giờ chúng ta đã thấy bốn lẽ thật xuyên suốt trong thư Cô-rin-tô thứ nhất và thứ nhì. Bốn lẽ thật xuyên suốt trong thư Cô-rin-tô thứ nhất là lẽ thật về Đấng Christ, về linh, về Hội thánh và về các ân tứ. Trong thư Cô-rin-tô thứ nhì các ân tứ được thay thế bằng chức vụ, là điều được sinh ra nhờ những đau khổ. Các lẽ thật xuyên suốt về Đấng Christ, linh và Hội thánh trong thư Cô-rin-tô thứ nhì được nói đến cách rất sâu xa và có tính cách kinh nghiệm.

Chúng tôi muốn tiếp tục tương giao về lẽ thật xuyên suốt về linh trong thư Cô-rin-tô thứ nhì, là Linh thần thượng cùng với linh loài người. Chúng tôi đã nêu ra rằng có chín phương diện về Linh thần thượng, tổng-bao-hàm, kỳ diệu trong thư Cô-rin-tô thứ nhì. Ngài là Linh xức-dầu, Linh đóng-ấn, Linh đặt-cọc, Linh viết-vào, Linh ban-sự-sống, Linh cung-ứng, Linh giải-phóng, Linh biến-đổi và Linh truyền-dẫn. Trong chương mười ba, chúng ta thấy sự thông công, sự tương giao, sự truyền dẫn của Thánh Linh. Đó là kết luận của thư Cô-rin-tô thứ nhì. Trong chương một và chương ba có tám phương diện còn lại về Linh. Trong chương một, chúng ta thấy phương diện xức-dầu, đóng-ấn và đặt-cọc của Linh. Trong chương ba, có năm phương diện khác, ấy là phương diện viết-vào, ban-sự-sống, cung-ứng-Christ, giải-phóng và biến-đổi. Chắc chắn sứ đồ Phao-lô viết thư Cô-rin-tô thứ nhì với ý tưởng rằng tám phương diện này là sự hành động sâu xa hơn của Linh tổng-bao-hàm. Đây là lý do tại sao những phương diện ấy được đặt ở phần đầu của sách này.

LINH XỨC-DẦU

Điều đầu tiên của tám phương diện này là sự xức dầu (1:21), điều sau cùng là sự biến đổi (3:18). Chúng ta đã thấy rằng Đức Chúa Trời xức dầu chúng ta, sơn chúng ta bằng Linh tổng-hợp, là một hợp chất gồm tất cả những thành phần và yếu tố thuộc về thân vị và công tác của Đấng Christ. Dầu xức thần thượng này là nước sơn thần thượng tốt nhất, đầy dẫy sự phong phú của bản thể Đức Chúa Trời Tam Nhất và đầy dẫy sự phong phú thuộc về thân vị, công tác và những thành đạt của Đấng Christ. Chúng ta càng được xức dầu, được sơn bằng Linh tổng hợp, thì càng nhiều yếu tố thuộc về thân vị và công tác của Đấng Christ được ban phát vào trong bản thể chúng ta. Những yếu tố này là Đức Chúa Trời Tam Nhất trong thần tính của Ngài, nhân tính của Đấng Christ, sự chết kỳ diệu của Ngài cùng với hiệu lực sự chết và sự phục sinh Ngài cùng với quyền năng phục sinh. Tất cả những yếu tố này được bao gồm trong nước sơn thần thượng, là Linh tổng hợp. Việc sơn này, sự xức dầu này đem tất cả những yếu tố ấy vào trong bản thể chúng ta. Sau cùng, Linh biến-đổi biến đổi chúng ta thành hình ảnh của Ngài. Đây là mục tiêu của Đức Chúa Trời, là ý định của Ngài. Đức Chúa Trời xức dầu chúng ta, sơn chúng ta bằng chính Ngài với mục đích biến đổi chúng ta thành những người con thật sự thuộc về Cha có hình ảnh của Cha. Việc sơn, sự xức dầu thần thượng là để biến đổi. Sự xức dầu đem đến tất cả những yếu tố, và sự biến đổi làm chúng ta giống y như Con Đức Chúa Trời trong sự sống và bản chất, biến đổi chúng ta thành hình ảnh của Ngài từ vinh quang đến vinh quang ngay cả từ Chúa Linh. Dầu xức, tức Linh tổng hợp, là Chúa Linh. Chúng ta được xức dầu, và cuối cùng chúng ta sẽ được biến đổi. Tôi hi vọng rằng các Hội thánh sẽ chú ý đến vấn đề xức dầu để được biến đổi.

Càng tiếp nhận sự dạy dỗ giáo lý, chúng ta càng đạt được nhiều kiến thức và quan niệm; nhưng sự xức dầu đem những yếu tố trọng yếu, cụ thể của Đấng Christ vào trong bản thể chúng ta. Nếu tôi sơn anh em bằng nước sơn, anh em có thể không hiểu việc làm này, nhưng anh em vẫn được sơn. Sự dạy dỗ đem đến kiến thức hư không, nhưng sự xức dầu đem đến thực chất cụ thể.

Chúng ta có thể được dạy nhiều về sự chết của Đấng Christ, nhưng điều chúng ta cần là thực chất và thực tại của chính sự chết Đấng Christ. Sự chết của Ngài ở trong Linh tổng-hợp, bao-hàm-tất-cả. Khi còn trẻ, tôi được dạy về sự chết của Đấng Christ trong La Mã chương 6 và chúng ta phải kể chính mình đã chết (c. 11). Nhưng điều này chỉ là sự dạy dỗ về sự chết của Đấng Christ, chứ không phải là thực tại. Thực tại của sự chết Đấng Christ là ở trong Linh, được nói đến trong La Mã chương 8.

Khi kêu cầu danh Chúa, chúng ta tiếp nhận sự phong phú của Linh tổng-bao-hàm (La. 10:12). Khi sắp nổi giận, chúng ta có thể kêu cầu danh Chúa, và quyền năng tiêu diệt của sự chết Đấng Christ ở đó để tiêu trừ sự nóng giận của chúng ta. Nhưng càng cố gắng kể chính mình đã chết, chúng ta sẽ càng bị thất bại, vì sự kể này là việc vận dụng tâm trí. Khi quên đi việc vận dụng tâm trí mà vận dụng linh mình bằng cách kêu cầu danh Chúa, chúng ta sẽ đụng chạm Linh tổng hợp. Trong Linh tổng hợp này, có chất sát trùng thần thượng để tiêu diệt những điều tiêu cực trong bản thể chúng ta. Sự diệt trùng, sự chết tiêu trừ của Đấng Christ không ở trong sự dạy dỗ mà ở trong Linh tổng hợp. Cuộc sống Cơ Đốc không phải là vấn đề hiểu biết các giáo lý mà là vấn đề được xức dầu bởi Linh tổng hợp.

LINH ĐÓNG-ẤN

Ở giữa sự xức dầu và sự biến đổi, có sáu phương diện khác về Linh, ấy là sự đóng ấn, sự đặt cọc, sự viết vào, sự ban sự sống, sự cung ứng Đấng Christ và sự giải phóng. Sự xức dầu trở nên sự đóng ấn bên trong chúng ta (2 Cô. 1:22), ban cho chúng ta dấu hiệu và dấu in hình ảnh của Đức Chúa Trời để bày tỏ rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời.

LINH ĐẶT-CỌC

Sự đóng ấn của Linh, được tạo thành bằng những yếu tố được đem đến bởi sự xức dầu, trở nên vật làm tin, sự bảo đảm, của đặt cọc, sự nếm trước của Linh (c. 22). Điều này nghĩa là chúng ta có Linh để nếm trước và vui hưởng. Cuộc sống Cơ Đốc không phải là vấn đề suy gẫm trong tâm trí mà là vấn đề nếm biết Chúa trong linh (Thi. 34:8; 1 Phi. 2:3). Chúng ta có thể nếm những điều thần thượng và những điều thuộc về thời đại sắp đến nhục hóa 6:4-5) nhờ Linh truyền-dẫn. Ngài cũng truyền những điều của cõi đời đời và Giê-ru-sa-lem Mới vào chúng ta vì Ngài là Linh đời đời nhục hóa 9:14).

Ngài truyền tất cả những điều thần thượng và các yếu tố của Đấng Christ vào trong chúng ta, không phải để chúng ta có thêm kiến thức trong tâm trí mà để chúng ta nếm trước, vui hưởng. Chúng ta cần phải là những người liên tục nếm trước những điều đời đời, thuộc linh, thần thượng nhờ Linh tổng hợp. Mọi sự trong Giê-ru-sa-lem Mới được bao gồm trong Linh tổng hợp, là Đấng được ban cho chúng ta làm sự nếm trước, hàng mẫu của hương vị trọn vẹn của Linh trong những thời đại sắp đến. Lượng của Linh mà chúng ta nhận được trong thời đại này có thể nhỏ hơn, nhưng phẩm chất và hương vị thì không thay đổi. Chúng ta phải học tập cách nếm biết Chúa bởi liên tục kêu cầu danh Ngài.

Chúng ta không bao giờ có thể trở nên khiêm nhường bằng cách được dạy phải khiêm nhường. Thực ra, càng được dạy phải khiêm nhường, chúng ta sẽ càng trở nên kiêu ngạo. Chúng ta được dạy phải yêu mến người khác, nhưng rốt cuộc chúng ta lại không yêu thương ai cả. Tình yêu thương thật sự và yếu thể tính thật sự của tình yêu thương là Linh tổng hợp. Đức Chúa Trời là tình yêu thương (1 Gi. 4:8), và ngày nay Ngài là Linh tổng hợp. Càng tiếp xúc với Linh tổng hợp, yếu thể tính của tình yêu thương sẽ càng vào trong chúng ta. Chúng ta không cần học tập yêu thương những người khác. Khi yếu thể tính của tình yêu thương trong Linh tổng-hợp truyền vào chúng ta thì tự phát chúng ta sẽ yêu thương những người khác.

Tình yêu thương là yếu thể tính của sự sống thần thượng. Một đóa hoa cẩm chướng không nở rộ nhờ được dạy dỗ, nhưng nhờ sự tăng trưởng từ yếu thể tính hay thực chất sự sống của nó. Càng tăng trưởng, bông hoa ấy càng biểu lộ yếu thể tính sự sống của nó. Cũng vậy, càng tăng trưởng trong sự sống thần thượng, chúng ta càng bày tỏ yếu thể tính của sự sống thần thượng. Chúng ta không thể trở nên thánh khiết, thuộc linh, và thiên thượng nhờ được dạy dỗ vì rốt cuôc chúng ta sẽ trở nên trần tục. Yếu thể tính thiên thượng không ở trong bất cứ sự dạy dỗ nào, nhưng ở trong Linh tổng hợp.

Trong 2 Cô-rin-tô 1:21 sứ đồ Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời là Đấng “gắn liền chúng tôi và anh em cách vững bền với Đấng Christ và đã xức dầu cho chúng tôi”. Chúng ta cần xem tại sao sứ đồ Phao-lô nói điều này. Khi ông viết thư Cô-rin-tô thứ nhì, các tín đồ Cô-rin-tô đang ngờ vực uy quyền sứ đồ của ông. Thậm chí vài người đã tuyên bố rằng ông không thành thực, là người không kiên định, là người bất nhất. Đây là lý do tại sao ông nói với họ rằng Đấng Christ mà ông rao giảng cho họ luôn luôn là phải (1:19-20). Sau đó ông nói với các người Cô-rin-tô rằng ông là một thầy tế lễ thực sự trong hàng tế lễ đã được Đức Chúa Trời xức dầu. Thời xa xưa không ai có thể đảm nhiệm địa vị và thi hành chức năng của một thầy tế lễ trừ phi người ấy được xức dầu. Phao-lô nói rằng ông đã được xức dầu và được gắn liền vào Thủ Lãnh của hàng tế lễ, tức Đấng Christ, là Đấng được xức dầu.

Sau khi tổng hợp dầu xức trong Xuất Ai Cập Ký chương 30, Đức Chúa Trời truyền Môi-se phải xức dầu các phần của đền tạm, A-rôn và tất cả các con trai của ông (cc. 26-30). A-rôn đã trở nên người được xức dầu, và tất cả các con trai của ông được gắn liền vào ông. Kế đến, các con trai của ông cũng được xức dầu. Sứ đồ Phao-lô đã dùng bối cảnh này để người Cô-rin-tô thấy rằng ngày nay Đấng Christ là A-rôn thực sự của chúng ta. Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, và chúng ta là các con của Ngài. Đức Chúa Trời gắn liền chúng ta vào Đấng ấy, và Đức Chúa Trời đã xức dầu chúng ta. Chúng ta đảm trách địa vị và chức năng của thầy tế lễ vì chúng ta đã được gắn liền vào Đấng Christ, là Đấng được xức dầu.

Đức Chúa Trời đã xức dầu và chỉ định Đấng Christ làm Thủ Lãnh của hàng tế lễ, và tất cả chúng ta đã được gắn liền với Ngài. Vậy, ngày nay chúng ta là những người con của A-rôn thực sự. Chúng ta đã trở nên những thầy tế lễ thuộc chức vụ tế lễ thần thượng vì chúng ta đã được gắn liền với Thầy Tế Lễ Trưởng, và chúng ta đã được Đức Chúa Trời xức dầu. Bằng chứng của Phao-lô về chức vụ sứ đồ của mình là sự xức dầu. Ông đã được gắn liền với Đấng Christ, là Đấng được xức dầu, và ông được Đức Chúa Trời xức dầu. Khi những thầy tế lễ được xức dầu, họ được dâng hiến và được bổ nhiệm.

Dầu xức này đã trở nên dấu ấn của Phao-lô, đóng ấn ông để đảm nhiệm địa vị tế lễ của ông. Linh đóng ấn trên ông bằng mọi sự thuộc về thân vị, công tác và những sự thành đạt của Đấng Christ. Những yếu tố thuộc về Đấng Christ ở trên ông là dấu ấn chứng minh rằng ông đã được Đức Chúa Trời xức dầu để phục vụ Ngài như một thầy tế lễ. Hơn nữa, sự xức dầu và đóng ấn này đã trở nên sự nếm trước của Phao-lô. Dầu người Cô-rin-tô có suy nghĩ thế nào về Phao-lô đi nữa, ông đã làm chứng cho họ rằng ông đang vui hưởng Linh là sự nếm trước. Sự xức dầu và đóng ấn đã đem đến cho ông yếu tố thần thượng để ông vui hưởng.

Tôi muốn lặp lại rằng điều chúng ta cần ngày nay không phải là sự dạy dỗ thuộc giáo lý, mà là sự xức dầu thiên thượng bằng dầu xức thiên thượng. Chúng ta được dâng hiến, bổ nhiệm, thụ phong và tấn phong vào chức vụ tế lễ là nhờ được xức dầu. Sự xức dầu “sơn” tất cả những gì Đấng Christ “là”, tất cả những gì Ngài đã thực hiện, và tất cả những gì Ngài đã thành đạt vào bản thể của chúng ta. Chúng ta đã được gắn bó vững chắc với Đấng được xức dầu của Đức Chúa Trời, và chúng ta được xức dầu. Sự xức dầu này là sự đóng ấn, và dấu ấn này trở nên sự nếm trước, của đặt cọc để chúng ta vui hưởng.

LINH VIẾT-VÀO

Phao-lô tiếp tục nói với người Cô-rin-tô rằng họ là những bức thư của Đấng Christ đã được viết bởi các sứ đồ bằng Linh của Đức Chúa Trời hằng sống là mực thiêng liêng, thần thượng (3:3). Linh không phải là tác giả cũng không phải là cây viết mà là mực để viết Đấng Christ vào bản thể của chúng ta. Càng được viết vào bằng Linh, chúng ta càng có nhiều mực thiên thượng. Sự viết vào này cũng giống như sự xức dầu, sự sơn vào. Linh là mực đem yếu tố thiên thượng vào trong chúng ta làm cho yếu tố ấy hiệp một với chúng ta.

Phao-lô đã được xức dầu, vì thế ông là một sứ đồ; người Cô-rin-tô đã được viết vào bằng Linh, nên họ là những bức thư. Nếu không được xức dầu, ông không thể làm một sứ đồ. Nếu không được viết vào bằng Linh là mực, họ không thể nào là những bức thư được. Xức dầu là bằng dầu xức; viết vào là bằng mực. Thật ra, dầu xức là mực. Những thành phần và yếu tố bên trong mực giống như những điều bên trong dầu xức.

Sự viết vào ghi mực trên trang giấy, chứ không sửa đổi trang giấy. Linh là mực, và nội dung của mực là Đấng Christ cùng với thân vị, công tác và các sự thành đạt của Ngài. Mực thiên thượng này là một hợp chất của tất cả những yếu tố thuộc về Đấng Christ. Càng được viết vào bằng mực, chúng ta càng được những yếu tố của Đấng Christ ban phát vào trong mình. Rồi chúng ta sẽ trở nên một bức thư của Đấng Christ với Đấng Christ làm nội dung.

Càng viết trên một tờ giấy, chất mực càng thấm vào tờ giấy. Linh là mực tổng hợp gia thêm tố chất của Đấng Christ vào trong chúng ta và dầm thấm chúng ta bằng yếu thể tính của Đấng Christ. Khi ấy, chúng ta có tố chất của Đấng Christ để thực sự bày tỏ Đấng Christ. Có lẽ không có Đấng Christ dồi dào trong tâm trí, tình cảm và ý chí của chúng ta. Nhưng khi chúng ta được viết vào bằng Linh nhiều lần, yếu thể tính của Đấng Christ được ban phát vào trong chúng ta. Sau đó tâm trí, tình cảm và ý chí của chúng ta sẽ bày tỏ Đấng Christ vì Đấng Christ đã được ghi khắc vào các phần của hồn chúng ta. Yếu thể tính và các yếu tố của Đấng Christ gia thêm vào trong chúng ta nhờ mực thiên thượng, tức Linh tổng hợp được viết vào.

LINH BAN-SỰ-SỐNG

Kế đến Phao-lô nói về Linh ban-sự-sống (3:6). Linh không ban kiến thức mà ban sự sống. Trong khi chúng ta được viết vào bằng mực thiên thượng, là Linh tổng hợp, Linh này truyền sự sống vào chúng ta. Càng nhận được mực, chúng ta càng nhận thêm sự sống, và càng có nhiều yếu thể tính của Đấng Christ được thêm vào chúng ta. Khi ấy chúng ta được tăng trưởng thực sự trong sự sống. Càng được viết vào bằng Linh tổng hợp thiên thượng, chúng ta càng nhận được yếu thể tính của sự sống Đấng Christ. Sự sống này là thật, sống động, làm mạnh mẽ, thêm năng lực, làm thỏa lòng và sanh bông trái. Linh viết-vào là Linh ban-sự-sống. Ngài viết trên chúng ta bằng cách truyền sự sống vào trong chúng ta.

LINH CUNG-ỨNG

Linh này còn là Linh cung-ứng (3:8). Ngài cung ứng Đấng Christ vào trong chúng ta. Sau đó Ngài cung ứng Đấng Christ cho những người khác qua chúng ta.

LINH GIẢI-PHÓNG

Linh cung-ứng này là Linh giải-phóng (c. 17), là Đấng bẻ gãy tất cả các xiềng xích, cất đi những bức màn, và giải thoát chúng ta. Yếu thể tính của Đấng Christ phải được ban phát vào trong chúng ta để giải phóng chúng ta.

LINH BIẾN-ĐỔI

Sau cùng, Linh tổng-bao-hàm này là Linh biến-đổi (c. 18). Ngài biến đổi chúng ta, không phải do sửa chữa hay điều chỉnh chúng ta, mà nhờ truyền yếu thể tính sự sống của Đấng Christ vào trong chúng ta ngày càng nhiều. Chúng ta được quyền năng sự sống của Đấng Christ tạo hình chúng ta bằng yếu thể tính sự sống của Ngài để chúng ta có thể được uốn nắn nên hình thể sự sống của Ngài. Xin minh họa bằng thí dụ sau: năng lực sự sống của sự sống cây đào tạo hình trái đào bằng chất sống hay yếu thể tính của nó để tạo ra hình dáng của một trái đào. Chúng ta được biến đổi và đồng hóa nên hình ảnh vinh hiển của Đấng Christ từ vinh quang đến vinh quang nhờ Chúa Linh.

Tôi muốn nhấn mạnh sự kiện chúng ta đang được biến đổi. Chúng ta như những tấm gương nhìn xem và phản chiếu Chúa để được biến đổi nên hình ảnh Ngài từ vinh quang đến vinh quang. Khi một đóa hoa cẩm chướng nở rộ, ấy là vinh quang của nó. Một ngày kia chúng ta sẽ được nở rộ, và ấy sẽ là sự vinh hóa và sự hiển lộ của những con cái Đức Chúa Trời. Đó sẽ là sự tự do vinh hiển, tức sự tự do của sự vinh quang. Toàn cõi thọ tạo đang than thở và trông đợi sự tự do ấy (La. 8:19-22). Sự tự do của sự hiển lộ và vinh hóa của các con cái Đức Chúa Trời sẽ là sự hoàn thành sự biến đổi chúng ta.

Ngợi khen Chúa vì bây giờ chúng ta đang ở trong tiến trình được biến đổi. Chúng ta không nên cố gắng điều chỉnh và cải thiện chính mình cách bề ngoài. Thay vào đó, chúng ta cần được xức dầu và đóng ấn bằng Linh. Chúng ta cần vui hưởng Linh như sự nếm trước. Chúng ta cần được viết bằng Linh và vui hưởng quyền năng ban-sự-sống của Ngài. Sau cùng, chúng ta cần kinh nghiệm chức vụ của Linh và vui hưởng Ngài là Đấng giải-phóng và biến-đổi. Càng đọc lời trong linh cầu nguyện và kêu cầu danh Chúa, chúng ta sẽ càng vui hưởng Linh tổng hợp để có thể được biến đổi và đồng hóa theo hình ảnh vinh hiển của Chúa.