Thông tin sách

Sự Tiến Triển Của Đường Lối Mới

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: The Furtherance of the New Way
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Bài 3

Untitled Document

CHƯƠNG BA

NHIỆM VỤ THỰC HIỆN PHƯƠNG CÁCH MỚI SỰ ỦY THÁC CỦA GIA TỂ ĐỨC CHÚA TRỜI

Mục đích của việc thực hành phương cách mới là thực tiễn thi hành phúc âm, lẽ thật, sự sống và Hội thánh mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta. Hy vọng của chúng ta là phương cách mới sẽ chinh phục những người mới, và những người mới sẽ bước đi trong phương cách mới.

Suốt hơn sáu mươi năm kinh nghiệm, là khoảng thời gian chúng ta cẩn thận phân tích những điều các giáo phái Cơ Đốc thực hành và nghiên cứu khải thị thần thượng nhiều lần, chúng ta đã tìm được phương cách phù hợp với Kinh Thánh và được Đức Chúa Trời chỉ định. Phương cách này được chứng thực, theo sự dẫn dắt của Thánh Linh, và hữu hiệu nhất. Chúng ta gọi đó là “phương cách mới”. Trải qua hai ngàn năm, dường như đã có một số người nhận lấy phương cách này nhưng đã không xem đó là phương cách duy nhất do Đức Chúa Trời ấn định. Nói cách thực tiễn, phương cách mới này có bốn bước. Trước tiên, chúng ta đi ra gõ cửa và thăm viếng người ta để rao giảng phúc âm và dẫn dắt họ đến chỗ được cứu và chịu báp-têm. Sau những đợt thí nghiệm trong học kỳ đầu tiên của khóa huấn luyện trọn thời gian, điểm này chứng tỏ có thể thực hiện được. Tất cả chúng ta đều đã nghe lời làm chứng của các khóa sinh trọn thời gian. Thậm chí có một số đã chinh phục một trăm hai mươi người trong vòng chưa đầy hai tháng và dẫn dắt họ chịu báp-têm. Đây là một thành tựu lớn lao.

Thứ hai, chúng ta phải dẫn dắt người ta vào sự hiểu biết lẽ thật. Khi nói về lẽ thật, chúng ta không có ý nói về lẽ thật thông thường nông cạn được mọi người nói đến, nhưng là lẽ thật được khải thị trong Kinh Thánh về gia tể đời đời của Đức Chúa Trời. Gia tể đời đời của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời trong tính Tam Nhất Thần Thượng của Ngài đã trải qua nhiều quá trình khác nhau để ban phát chính Ngài vào trong con người để họ được tái sinh, thánh hóa, đổi mới, biến đổi, đồng hóa, và vinh hóa để trở nên nhiều chi thể của Đấng Christ, cấu tạo nên Thân thể Đấng Christ là biểu hiện tập thể của Đức Chúa Trời trên đất. Sau khi đi ra gõ cửa rao giảng phúc âm, chúng ta phải thiết lập các buổi nhóm tại nhà của những người vừa mới chịu báp-têm và dạy dỗ họ lẽ thật này. Lẽ thật này là yếu thể tính và trung tâm của Kinh Thánh. Lẽ thật này liên quan đến những gì Đức Chúa Trời có ý định đạt được theo niềm ao ước của lòng Ngài. Tuy nhiên, Cơ Đốc giáo đã tiếp tục bỏ qua lẽ thật này.

Từ khi còn trẻ đến nay, tôi đã nghiên cứu Kinh Thánh hơn sáu mươi mốt năm. Càng nghiên cứu Kinh Thánh, tôi càng biết về huyền nhiệm Kinh Thánh chứa đựng. Huyền nhiệm này là gia tể đời đời của Đức Chúa Trời, thật sự là một vấn đề vĩ đại. Ở trong Đức Chúa Trời có một gia tể, do trải qua nhiều quá trình khác nhau, Ngài có ý định ban phát chính Ngài vào trong những người được chọn lựa và được cứu chuộc, liên kết họ với chính Ngài như là một thực thể và cấu tạo họ vào trong Thân Thể Đấng Christ làm biểu hiện của Đức Chúa Trời trên đất. Tất cả các thánh đồ nên nghiên cứu lẽ thật này cách thấu đáo. Họ nên hiểu đến mức độ có thể mở miệng dạy dỗ những người mới cách dễ dàng. Và chỉ sau vài tháng nhóm họp tại tư gia họ cũng nên làm cho mỗi một người mới thành người dạy dỗ những người khác. Nếu họ làm như vậy, thì trong một thời gian ngắn nhiều người sẽ biết lẽ thật của huyền nhiệm này và tất cả các lẽ thật khác của Kinh Thánh. Đây là những gì chúng tôi muốn nói về nhiệm vụ của chúng ta đối với lẽ thật.

Lẽ thật bao gồm mọi sự phong phú của Đức Chúa Trời với ánh sáng, sự sống, quyền năng, và mọi điều thuộc linh. Khi chúng ta dạy dỗ lẽ thật cho người ta, họ sẽ tự phát được nuôi dưỡng và cung ứng bằng sự sống, và họ sẽ có khả năng tăng trưởng trong sự sống. Sự sống được nói đến trong Kinh Thánh chỉ về sự sống đời đời bất thọ tạo của Đức Chúa Trời. Sự sống này không phải là điều gì bên ngoài hay tách rời khỏi Đức Chúa Trời. Sự sống này chính là Đức Chúa Trời. Vì vậy sự sống này là Linh, và Linh là Đấng Christ. Khi chúng ta nói rằng mình cung ứng sự sống cho người ta, chúng ta có ý nói mình cung ứng Linh và Christ cho họ. Sự sống, Linh và Christ đều là những đồng vị ngữ chỉ về một vấn đề trọng yếu là sự sống đời đời. Vì vậy, tất cả chúng ta nên nhảy lên vui mừng bởi vì chúng ta đã có được sự sống đời đời.

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không ngừng tại đây. Ngài có một mục đích duy nhất trong việc ban phát sự sống Ngài vào trong chúng ta. Ý định của Ngài là chúng ta, tức những người được tái sinh, có thể được thánh hóa, đổi mới, biến đổi, và đồng hóa theo hình ảnh của Con trưởng Ngài và chúng ta được cấu tạo nên Thân thể Ngài, là Hội thánh, là các chân đèn bằng vàng xuất hiện tại mỗi địa phương để bày tỏ vinh quang Ngài. Vì vậy, nhiệm vụ thứ tư của chúng ta là gây dựng những người mới này – những người được báp-têm, được gây dựng trong lẽ thật, đã tăng trưởng trong sự sống và đang được biến đổi – thành Thân thể Đấng Christ là biểu hiện tập thể của Đức Chúa Trời.

Nhiều người xem Cơ Đốc giáo là một tôn giáo. Trong Kinh Thánh tôn giáo là một thuật ngữ tiêu cực, không phải tích cực. Nói cách khác, thật ra Kinh Thánh đánh giá thấp tôn giáo; tôn giáo không có chỗ trong Kinh Thánh. Vì vậy, điều được gọi là Cơ Đốc giáo (Christianity) có thật sự là một tôn giáo không? Dựa theo sự dạy dỗ chính thống, phù hợp Kinh Thánh, Cơ Đốc giáo thật sự không phải là một tôn giáo. Tiếp vị ngữ giáo được các người dịch thêm vào. Trong Kinh Thánh chỉ có Đức Cơ Đốc (Christ) chứ không có “giáo”. Đấng Christ là một Thân vị sống động là hiện thân của Đức Chúa Trời Tam Nhất – Cha, Con và Linh – và là Đấng đã trải qua sự chết và sự phục sinh để trở nên Linh ban-sự-sống bao-hàm-tất-cả hầu chúng ta có thể hít Ngài vào và được Ngài đổ đầy, chiếm hữu.

Tôi tin rằng khi chúng ta nhóm lại với nhau, Ngài ở với chúng ta, và Ngài cũng đang chuyển động trong nhiều cách, ban ân điển cho mỗi một chúng ta. Đây là Đấng Christ được đề cập trong Kinh Thánh và là Đấng Christ chúng ta rao giảng, tin vào, thờ phượng và hầu việc. Ngài không phải là một tôn giáo, thậm chí không phải điều được gọi là Cơ Đốc giáo; trái lại, Ngài là Đấng Christ sống động là nội dung của đức tin chúng ta.

Mặt khác, theo tình trạng suy thoái và biến dạng của Cơ Đốc giáo thì Cơ Đốc giáo đã thật sự trở nên một tôn giáo lớn mà nhóm lớn nhất là Công giáo và nhóm lớn thứ hai là Tin Lành. Trong Tin Lành có nhiều hệ phái và phe nhóm. Đây là một sự kiện mọi người đều nhận biết. Nguyện tất cả chúng ta đều hiểu rằng chúng ta không đại diện cho bất cứ loại hoặc nhóm nào của Cơ Đốc giáo. Chúng ta đại diện cho Hội thánh của Đức Chúa Trời, là Hội thánh của Thân thể sống động của Đấng Christ được cấu tạo bằng tất cả các thánh đồ, tức là bằng tất cả những ai có sự sống đời đời của Ngài.

THỰC HIỆN PHƯƠNG CÁCH MỚI VÌ SỰ ỦY THÁC CỦA CHÚA

Nếu muốn thực hiện phúc âm, lẽ thật, sự sống và Hội thánh, thì chúng ta phải phụ thuộc vào Thánh Linh và lời của Đức Chúa Trời, và chúng ta phải cầu nguyện bằng mọi thứ cầu nguyện nài xin trong khi lao khổ cách chuyên cần. Hơn sáu mươi năm qua chúng tôi không thỏa mãn với kết quả mình kinh nghiệm được. Nếu nhìn lại hai ngàn năm qua thì kết quả những gì Cơ Đốc giáo thực hành cũng đáng buồn chán. Bây giờ Chúa đã ban cho chúng ta một phương cách mới rõ ràng để thực hiện nhiệm vụ Ngài giao chúng ta, ấy là phương cách gõ cửa, thăm viếng, thiết lập buổi nhóm tư gia, dạy dỗ lẽ thật, và đem người ta vào trong sự xây dựng Hội thánh.

Tuy nhiên, cần có đủ nhân lực mới thực hành được điều này. Ấy là vì việc gõ cửa không phải là vấn đề dễ dàng, thăm viếng người khác không phải là điều đơn giản, dạy dỗ lẽ thật và cung ứng sự sống thậm chí còn khó hơn nữa, và đem người khác vào trong Thân thể để cùng sống trong nếp sống Hội thánh thực tiễn là điều khó hơn cả. Những vấn đề này không những đòi hỏi thì giờ mà còn cả nhân lực nữa. Vì vậy, sau khi cầu nguyện và nghiên cứu nhiều trước mặt Chúa, chúng tôi thấy rằng nếu muốn thực hiện sự ủy thác của Chúa, chúng ta cần phối hợp ba phạm vi thực tiễn. Trước hết, cứ hai mươi người nhóm họp thường xuyên thì phải sản sinh một người hầu việc trọn thời gian với mười chín người còn lại hỗ trợ. Thứ hai, cứ bốn người thì phải sản sinh một người đi ra gõ cửa, chăm sóc, dạy dỗ lẽ thật, tương giao với người khác và cung ứng sự sống ít nhất là hai giờ mỗi tuần. Thứ ba, ngoài việc dâng hiến tổng quát, mọi người phải dâng tất cả những gì họ có để hỗ trợ sự chuyển động này, không chỉ bằng lời cầu nguyện nhưng hơn thế nữa là cung cấp tài chính. Đây sẽ là hậu thuẫn mạnh nhất cho chuyển động này.

Trong tình huống bình thường, mỗi một người hầu việc trọn thời gian, dành riêng Chúa Nhật để nhóm họp và đi ra sáu ngày để gõ cửa và thăm viếng người ta hai hoặc ba giờ mỗi ngày, sẽ có thể chinh phục ít nhất một người mỗi tuần để báp-têm. Những người đi ra hai giờ mỗi tuần sẽ có thể chinh phục được một người để báp-têm mỗi hai tháng. Theo nguyên tắc này, chúng ta sẽ gia tăng gấp bốn lần mỗi năm. Nếu chúng ta trung tín, điều này sẽ không chỉ là ước ao nhưng có thể đạt được. Tôi hy vọng tất cả chúng ta đều sẽ nhận lãnh nhiệm vụ này và bắt đầu dâng tất cả những gì mình có thể dâng và tất cả những gì mình có vì phúc âm và vì hồn con người.

CÁC TRƯỞNG LÃO VÀ CÁC ĐỒNG CÔNG CẦN LÀM GƯƠNG CHO BẦY

Việc thực hành phương cách mới không đơn giản. Lấy việc gõ cửa làm ví dụ. Cách người này gõ cửa khác với người kia. Khi một người phu quét đường đi gõ cửa, thái độ của ông sẽ tạo cho người ta một cảm giác khác với cảm giác có được từ một giáo sư đại học đi gõ cửa. Cũng như vậy, khi các trưởng lão tiên phong ra đi, việc gõ cửa của họ sẽ phần nào quan trọng hơn hầu hết các thánh đồ tự họ đi ra. Vì vậy, các trưởng lão phải học tập đi tiên phong. Họ không nên là trưởng lão như những ngày trước, chỉ ngồi tại bàn giấy trong văn phòng bận rộn với các chuyện linh tinh của Hội thánh. Thay vào đó, họ phải đi ra gõ cửa mỗi ngày, chăm sóc, dạy dỗ và làm hoàn hảo người khác. Hơn thế nữa, theo Kinh Thánh, các trưởng lão không nên chủ trị trên bầy nhưng nên làm chiên đầu đàn gương mẫu cho bầy (1 Phi. 5:3). Cũng vậy, các đồng công nên tiên phong đi ra gõ cửa. Không nên có những khán giả yên lặng giữa vòng chúng ta. Trái lại, chúng ta nên năng nổ thực hiện những nguyên tắc là hai mươi người sản sinh một người hầu việc trọn thời gian và bốn người sản sinh ít nhất một người gõ cửa. Hơn nữa tất cả thánh đồ nên chỗi dậy ủng hộ, cầu nguyện và hoàn toàn phối hợp trong việc đóng góp tài chính để những người đi gõ cửa, đặc biệt là những người hầu việc trọn thời gian, có thể tiến tới với tất cả sức lực của mình mà không phải lo lắng gì đến cuộc sống của họ. Đồng thời, các đồng công và trưởng lão nên tiên phong rao giảng phúc âm của sự khôi phục của Chúa và tất cả các thánh đồ nên chỗi dậy như một người để Chúa có được đường lối tự do trong thời đại này mà đẩy mạnh gia tể của Ngài.

KẾ HOẠCH PHÚC ÂM HÓA ĐÀI LOAN TRONG NĂM NĂM

Tôi chắc chắn là nếu chúng ta trung tín thực hành và chịu lao khổ, thì đề án phúc âm hóa Đài Loan trong năm năm sẽ thành công dưới sự hướng dẫn đầy ân điển của Chúa. Ban đầu chúng tôi tính rằng phải cần hai ngàn năm trăm người hầu việc Chúa trọn thời gian cho dự án phúc âm hóa này. Nhưng sau khi chúng tôi quan sát và kinh nghiệm, tôi xin nói hiện tại chúng ta chỉ cần một ngàn người để phúc âm hóa toàn bộ đảo Đài Loan trong vài năm còn lại. Các anh chị em phải mang lấy gánh nặng sử dụng năng lực mình bằng cách cầu nguyện và dâng hiến tiền bạc cho vấn đề này để chuyển động phúc âm hóa Đài Loan, bắt đầu vào năm 1985, có thể hoàn tất vào năm 1990. Nếu một số người hầu việc trọn thời gian từ các quốc gia khác có thể tham dự trong chuyển động phúc âm hóa và “Hội thánh hóa” Đài Loan trong năm năm, kết quả và vinh quang sẽ đầy hứa hẹn. Hiện tại chúng ta có người của mọi sắc tộc từ sáu lục địa trên địa cầu đã bước vào sự chuyển động này. Đây là điều vô cùng khích lệ. Tôi hy vọng các thánh đồ trong tất cả các Hội thánh địa phương sẽ nói a-men từ nơi sâu của bản thể họ đối với sự chuyển động mới ngày nay của Chúa và họ sẽ đem hết nỗ lực của mình ra để thực hiện phương cách mới duy nhất mà Chúa ban cho chúng ta.