Thông tin sách

Thân Thể Của Đấng Christ

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: Thân thể của Đấng Christ
ISBN:
Mua sách tại:

Untitled Document

THÂN THỂ CỦA ĐẤNG CHRIST

Kinh Thánh: Êph. 3:4-6; Côl. 3:4-11; La. 12:3-5

HỘI THÁNH LÀ THÂN THỂ ĐẤNG CHRIST

Trong bài này, chúng ta sẽ nói về Thân thể Đấng Christ. Trong Tân Ước, Phao-lô là sứ đồ duy nhất dùng nhóm chữ Thân thể Đấng Christ để chỉ về Hội thánh. Trong những chỗ khác của Tân Ước, Hội thánh được gọi là đền thờ của Đức Chúa Trời, gia đình của Đức Chúa Trời v.v... Nhưng Phao-lô đặc biệt nói rằng Hội thánh là Thân thể Đấng Christ. Ở đây vấn đề không phải là chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời hay trở nên những Cơ Đốc nhân. Chúng ta đang nói về việc Hội thánh trở thành Thân thể Đấng Christ như thế nào. Chúng ta có thể nói Hội thánh là Đấng Christ dưới một hình thức khác. Đấng Christ là Con độc sanh của Đức Chúa Trời. Bây giờ Ngài đã trở thành Con Trưởng. Đấng Christ cộng với tất cả các con cái [của Đức Chúa Trời], tức Hội thánh, là một Thân thể. Không có những con người “cá nhân” trong Hội thánh, chỉ có Đấng Christ trong Hội thánh mà thôi. Bất cứ điều gì ra từ Đấng Christ là Hội thánh. Hội thánh hoàn toàn ra từ Đấng Christ và làm một với Đấng Christ. Cơ Đốc nhân không cần phải làm gì hay thay đổi gì để ở trong Đấng Christ. Hễ người nào được tái sinh, thì người ấy ở trong Đấng Christ và là một phần của Thân thể Đấng Christ.

THÂN THỂ CỦA ĐẤNG CHRIST LÀ VẤN ĐỀ SỰ SỐNG

Hội thánh với tư cách là Thân thể Đấng Christ thì hoàn toàn thuộc về vấn đề sự sống. Hội thánh với tư cách là Thân thể Đấng Christ thì không phải là vấn đề giáo lý, mà là vấn đề sự sống. Một người không thể trở nên một phần của Thân thể Đấng Christ chỉ nhờ hiểu biết giáo lý ấy. Người đó trở nên một phần của Thân thể Đấng Christ nhờ được tái sinh. Điều này hoàn toàn là vấn đề sự sống, không liên hệ gì đến kiến thức hay giáo lý. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta rất cần nhìn thấy Thân thể Đấng Christ. Nhưng cách duy nhất chúng ta có thể nhìn thấy Thân thể Đấng Christ là nhờ sự khải thị của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể hiểu Thân thể Đấng Christ bằng tâm trí. Dầu có tất cả kiến thức về Thân thể Đấng Christ, có thể chúng ta vẫn không thấy Thân thể Đấng Christ hay chạm đến thực tại của Thân thể. Chỉ có những ai nhận được khải thị từ Đức Chúa Trời mới thấy Thân thể Đấng Christ, và chỉ có họ mới bước vào thực tại của Thân thể.

La Mã chương 12 cho chúng ta biết Hội thánh là Thân thể Đấng Christ, nhưng chương này không giải thích Hội thánh trở nên Thân thể Đấng Christ như thế nào. Để hiểu Hội thánh trở thành Thân thể Đấng Christ như thế nào, chúng ta cần phải hiểu La Mã chương 5 đến chương 8. Chương 5 cho chúng ta biết mọi người đều liên kết với A-đam, và con người nhận lấy sự sống của mình từ A-đam. Qua sự sa ngã của A-đam, mọi người đều trở thành tội nhân và đã liên kết với con người cũ. Chương 6 nói rằng con người cũ phải bị xử lý, nó phải bị đóng đinh với Đấng Christ. Nhờ sự cứu chuộc của Đấng Christ, chúng ta đã chết và sống lại. Chương 7 nói rằng chúng ta không được sống theo xác thịt, nhưng phải sống theo Linh. Chương 8 tiếp tục giải thích cách chúng ta sống theo Linh.

THÂN THỂ ĐẤNG CHRIST LÀ THÀNH TỰU CỦA CÔNG TÁC THẬP TỰ GIÁ

Thành tựu của công tác thập tự giá là Hội thánh. Công tác của thập tự giá tiến đến đỉnh cao nhất là Thân thể Đấng Christ, và thành tựu của công tác ấy là Thân thể Đấng Christ. Vì vậy, sự hiểu biết về thập tự giá đem chúng ta đến sự hiểu biết về Thân thể Đấng Christ. Thập tự giá đem một người đến tình trạng yếu đuối và bất năng, là tình trạng mà người ấy hoàn toàn mất hết hi vọng nơi cõi sáng tạo cũ. Khi được đem đến điểm này, người ấy thật sự được giải cứu khỏi cõi sáng tạo cũ và được đưa vào cõi sáng tạo mới. Mọi sự trong cõi sáng tạo cũ đều đã bị thập tự giá kết án và kết liễu. Thân thể Đấng Christ là cõi sáng tạo mới, không liên quan gì đến cõi sáng tạo cũ. Nếu chúng ta phải sử dụng đến những phương pháp, thủ đoạn, kỹ năng của con người (mà chúng ta đã sử dụng trong quá khứ) để giải quyết công việc Hội thánh, thì kết quả chỉ là tai hại mà thôi. Đức Chúa Trời không tán thành bất cứ điều gì ra từ cõi sáng tạo cũ, và Ngài sẽ không cho phép bất cứ điều gì ra từ cõi sáng tạo cũ lưu lại trong cõi sáng tạo mới. Mọi sự của cõi sáng tạo cũ phải trải qua thập tự giá và lưu lại trên thập tự giá. Hội thánh không sử dụng tất cả những gì ra từ con người cũ. Hội thánh chỉ tiếp nhận những gì ra từ Đấng Christ.

Khi con người sa ngã, họ sa ngã vì những quan niệm riêng, sự lựa chọn riêng và phán đoán riêng của mình. Vì vậy, Đức Chúa Trời sẽ không cho phép bất cứ điều gì ra từ cõi sáng tạo cũ chiếm ưu thế. “Xương sống” của con người thiên nhiên phải bị bẻ gãy, chỗ trũng của bắp vế con người thiên nhiên phải bị chạm đến. Trước khi đầu phục Đức Chúa Trời, con người thiên nhiên phải bị què quặt và ngã xuống. Đó là điều Đức Chúa Trời đang làm trong cõi sáng tạo mới. Ngài đang đập tan tất cả những gì thuộc về cõi sáng tạo cũ, và Ngài đang cấu tạo chúng ta bằng tất cả những gì ra từ Đấng Christ để chúng ta có thể trở nên Thân thể Đấng Christ trong thực tế. Tôi thấy sự gian ác của xác thịt con người trong Phi-líp chương 3, La Mã chương 5 và Giăng chương 5 cách đây mười hai năm. Suốt bảy tháng, tôi ngần ngại không dám hành động gì cả, vì tôi biết rằng mọi sự ra từ xác thịt đều bị Đức Chúa Trời từ bỏ. Đức Chúa Trời muốn cất đi tất cả những gì đến từ xác thịt con người. Con cái Đức Chúa Trời trước hết phải xử lý sự sống thiên nhiên. Nếu xử lý sự sống thiên nhiên của mình, họ sẽ tự động ở trong Thân thể Đấng Christ, vì Thân thể Đấng Christ bao gồm mọi sự ra từ Đấng Christ. Không điều gì thuộc về con người cũ có thể lưu lại trong Thân thể. Ngay khi một người trải qua kinh nghiệm trong La Mã từ chương 5 đến chương 8, người ấy có thể bước vào kinh nghiệm La Mã chương 12.

Ngày nay, Hội thánh chia rẽ vì các Cơ Đốc nhân đang sống trong một lãnh vực sai lầm và một phạm vi sai lầm. Các Cơ Đốc nhân không đang sống trong cõi sáng tạo mới hay trong thực tại của Thân thể Đấng Christ. Họ chỉ sống trong giáo lý nông cạn, là điều thuộc về con người thiên nhiên và là phần cũ kỹ của con người. Nếu tất cả các Cơ Đốc nhân bằng lòng chịu xử lý và bỏ mọi điều thiên nhiên cùng cõi sáng tạo cũ lại phía sau, nếu tất cả bằng lòng sống trong thực tại của Thân thể Đấng Christ, thì sẽ không còn có sự chia rẽ nữa. Nguyện Chúa thương xót bày tỏ cho chúng ta thấy Thân thể Đấng Christ là gì. Nguyện công tác của thập tự giá dẫn chúng ta vào Thân thể Đấng Christ.