Thông tin sách

Bài Học Gây Dựng Tín Đồ Mới - Tập 1

Tác giả: Watchman Nee
Dịch từ bản tiếng Anh: Messages for Building Up New Believers, Vol. 1
ISBN: 0-7363-0976-4
Mua sách tại:

Đang đọc: Mục Lục

Untitled Document

MỤC LỤC

BÀI HỌC GÂY DỰNG TÍN ĐỒ MỚI (1)

Lời Tựa 

1. Báp-têm 

2. Kết Liễu Quá Khứ 

3. Sự Dâng Mình  

4. Xưng Nhận Bằng Môi Miệng

5. Phân Rẽ Khỏi Thế Gian

6. Gia Nhập Hội-Thánh

7. Đặt Tay

8. Hủy Bỏ Tất Cả Những Sự Khác Biệt

9. Đọc Kinh Thánh

10. Cầu Nguyện

11. Dậy Sớm

12. Nhóm Họp

13. Các Loại Buổi Nhóm

14. Chúa Nhật

15. Hát Thánh Ca

16. Ngợi Khen

17. Bẻ Bánh