Thông tin sách

Khải Thị Trọng Yếu Trong Kinh Thánh

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: The Crucial Revelation
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 16

Untitled Document

CHƯƠNG MƯỜI SÁU

SỰ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG

Kinh Thánh: 2 Phi. 1:1-11; 3:18

Trong các chương trước, chúng ta đã thấy phần nào về vấn đề sự sống qua những gì Giăng và Phao-lô đã viết. Những chức vụ chính yếu trong Tân Ước là của Giăng, Phao-lô và Phi-e-rơ. Sự dạy dỗ trong Tân Ước cốt yếu dựa trên những gì ba sứ đồ này viết ra. Những phần Giăng viết chiếm phần đầu và cuối của Tân Ước; Phúc âm Giăng ở phần đầu và sách Khải Thị ở phần cuối. Giăng nhấn mạnh sự sống và mở đường cho sự sống trong Phúc âm của mình. Ông cũng kết thúc bằng vấn đề sự sống trong sách Khải Thị. Tất cả các sứ đồ đều nhấn mạnh về vấn đề sự sống. Mỗi người đều có cách độc đáo riêng của mình để trình bày cùng một điều là sự sống. Trong chương này, chúng ta sẽ xem phần trình bày kỳ diệu của Phi-e-rơ về vấn đề sự sống thần thượng trong thư tín thứ hai của ông.

BA ĐIỀU LỚN LAO ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ BAN CHO CHÚNG TA

Theo 2 Phi-e-rơ 1:1-4 có ba điều lớn lao mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, đó là cùng một đức tin quí báu, quyền năng thần thượng và những lời hứa quí báu, vô cùng lớn lao. Đức tin không phải là công việc của chúng ta, cũng không phải sự phấn đấu hay nỗ lực của chúng ta, nhưng đó là món quà (sự ban cho nhưng không) Đức Chúa Trời phân chia cho chúng ta (2 Phi. 1:1). Đức Chúa Trời cũng đã ban cho chúng ta quyền năng thần thượng, là quyền năng của sự sống thần thượng có liên quan đến bản chất thần thượng. Hơn nữa, vì Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta đến chính sự vinh quang và mỹ đức của Ngài, Ngài đã ban cho chúng ta những lời hứa quí báu và vô cùng lớn lao để bảo đảm cho chúng ta, khích lệ chúng ta, làm cho chúng ta mạnh mẽ và thúc giục chúng ta trên con đường tiến đến mục tiêu này.

Cùng Một Đức Tin Quí Báu

Đức Chúa Trời đã phân chia cho chúng ta, tức là ban cho chúng ta cùng một đức tin quí báu. Cách đây hơn bốn mươi năm, tôi ghi chú câu này dọc theo lề một trong những cuốn Kinh Thánh của tôi như sau: “Mặc dầu tôi không thể sánh với sứ đồ Phi-e-rơ nhưng tôi có một điều gì đó giống y như điều ông có, đó là cùng một đức tin quí báu”. Chúng ta đã nhận được đức tin này; đức tin này không bắt nguồn từ chúng ta.

Thật khó nói đức tin là gì nhưng đức tin rất quí báu đối với chúng ta. Mặc dầu đức tin khó định nghĩa, nhưng có thể nói chúng ta có và không thể đánh mất đức tin. Đức tin đã được Đức Chúa Trời đặt vào trong chúng ta. Cho dầu mạnh hay yếu, đứng hay ngã, từ ngày chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus, đức tin vẫn luôn luôn ở với chúng ta. Sau khi tiếp nhận Chúa Jesus, một vài thanh niên có thể hối tiếc, ước gì mình đã không tin. Tuy nhiên, vì họ đã tin Chúa và đã được Chúa bắt lấy mình, họ không thể trốn khỏi Ngài được. Họ đã bị Đấng Christ “câu” lấy rồi. Tin thì dễ, nhưng sau khi tin, rất khó để không tin. Một người có thể xa lìa những sự dạy dỗ thuần khiết, thậm chí không quan tâm đến Kinh Thánh, nhưng không thể ném bỏ đức tin này. Đức tin này luôn luôn ở với chúng ta và cột trói chúng ta với Đấng Christ một cách vô điều kiện. Một khi đã có đức tin này, chúng ta không thể mất nó được. Đó là lý do vì sao đức tin này rất quí báu. Đức tin là một hạt giống gieo vào trong chúng ta, hạt giống thần thượng và đời đời. Đức tin này là nền tảng, là rễ và là hạt giống của sự sống Cơ Đốc của chúng ta.

Quyền Năng Thần Thượng

Đức Chúa Trời cũng đã ban cho chúng ta quyền năng thần thượng huyền nhiệm và kỳ diệu. Đức Chúa Trời là quyền năng thần thượng đã trải qua sự sáng tạo, sự cứu chuộc và sự phục sinh để trở nên Linh ban-sự-sống (1 Cô. 15:45b). Quyền năng thần thượng này không gì khác hơn là Linh ban-sự-sống, tức chính Đức Chúa Trời, là sự sống trong sự phục sinh đối với chúng ta. Những điều mắt thấy được của cõi sáng tạo đã xuất hiện bởi quyền năng thần thượng của Đức Chúa Trời. Sự cứu chuộc cũng được hoàn thành nhờ quyền năng thần thượng của Đức Chúa Trời. Một con người Jesus có thể chết cho mọi người để hoàn thành sự cứu chuộc đời đời (Hê. 9:12) nhờ quyền năng thần thượng. Ngày nay, là Linh ban-sự-sống, Ngài ban chính mình cho chúng ta là quyền năng thần thượng trong sự phục sinh. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus, chính Đức Chúa Trời Tam Nhất vào trong chúng ta như sự sống trong sự phục sinh. Sự sống trong sự phục sinh này là quyền năng thần thượng, tức chính Đức Chúa Trời là Linh ban-sự-sống.

Quyền năng thần thượng trong 2 Phi-e-rơ 1:3 là quyền năng của sự sống thần thượng và quyền năng sự sống thần thượng này đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự giống Chúa. Những điều liên quan đến sự sống thì vô hạn, bao hàm luật sự sống (La. 8:2; Hê. 8:10), sự khiêm nhường, sự khôn ngoan, hân hoan, yêu thương, vui mừng, hi vọng, phục tùng, tốt lành, nhu mì, tử tế, nhẫn nại và bình an. Mọi điều liên quan đến sự sống đều đã được ban cho chúng ta. Quyền năng của sự sống bên trong một hạt giống bao gồm cuống, cành, lá, bông hoa và trái của cây. Bên trong quyền năng sự sống thần thượng như hạt giống trong chúng ta là tất cả những điều cần thiết cho sự tăng trưởng của sự sống thần thượng. Trong quyền năng thần thượng là những mỹ đức chẳng hạn như yêu thương, kiên nhẫn, khiêm nhường, tử tế, và nhẫn nại chịu khổ. Quyền năng thần thượng, quyền năng của sự sống bao hàm mọi sự cần thiết không chỉ cho sự sống bên trong nhưng cũng cho sự giống Chúa bên ngoài.

Những Lời Hứa Quí Báu Và Vô Cùng Lớn Lao

Nhóm thứ ba trong những điều lớn lao Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là những lời hứa quí báu và vô cùng lớn lao. Những lời hứa trong 2 Phi-e-rơ 1:4 chính yếu liên quan đến sự sống thuộc linh của chúng ta. Những lời hứa này dành cho sự sống bên trong và sự bày tỏ bên ngoài của sự sống. Có một lời hứa lớn lao như vậy ở trong Ê-phê-sô 3:20: “Nhưng Đấng có thể làm trổi hơn vô cùng mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, y theo quyền năng hành động trong chúng ta”. Lời hứa vượt trên mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng này không liên quan đến những điều vật chất của đời sống hiện tại nhưng liên quan đến những điều thuộc linh cho nếp sống Hội thánh. Chúa sẽ làm trổi hơn vô cùng tất cả những gì chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng cho nếp sống Hội thánh, theo quyền năng hành động bên trong chúng ta. Những lời hứa quí báu và vô cùng lớn lao khác được chứa đựng trong Ma-thi-ơ 28:20; Gi. 6:57; 7:38-39; 10:28-29; 14:19-20, 23; 15:5 và 16:13-15.

NĂM NHÓM BAO GỒM NHỮNG ĐIỀU DÀNH CHO KINH NGHIỆM SỰ SỐNG

Sau những yếu tố căn bản gồm đức tin, quyền năng thần thượng và những lời hứa quí báu, còn có năm nhóm khác dành cho kinh nghiệm sự sống trong thư Phi-e-rơ thứ nhì. Trước hết, chúng ta có tất cả mọi điều liên quan đến sự sống và sự giống Chúa. Sự sống ở bên trong, trong khi sự giống Chúa thì ở bên ngoài. Sự sống là tố chất bên trong và sự giống Chúa được bày tỏ ra bên ngoài. Theo cách sử dụng từ ngữ này của Tân Ước, sự giống Chúa chỉ về cuộc sống Cơ Đốc của chúng ta, tức bước đi hằng ngày của đời sống Cơ Đốc nhân. Đó là sự bày tỏ bên ngoài của sự sống bên trong. Đó là cuộc sống bày tỏ Đức Chúa Trời (1 Ti. 2:2). Sự giống Chúa là tình trạng giống Đức Chúa Trời. Đời sống Cơ Đốc nhân nên là một đời sống bày tỏ Đức Chúa Trời và giống Đức Chúa Trời trong mọi sự. Quyền năng thần thượng đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống bên trong và cuộc sống bên ngoài.

Thứ hai, nhờ những lời hứa chúng ta trở nên những người dự phần hay vui hưởng bản chất thần thượng (2 Phi. 1:4). Thứ ba, có những mỹ đức thuộc linh (cc. 5-7) là kết quả của sự phát triển sự sống thần thượng. Những mỹ đức thần thượng này là đức hạnh, tri thức, tiết chế, nhẫn nại, sự giống Chúa, tình yêu anh em, tình yêu. Thứ tư, Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta chỉ bằng phúc âm của Ngài, ân điển, hay sự thương xót của Ngài, nhưng Ngài đã kêu gọi chúng ta đến chính vinh quang và mỹ đức của Ngài (c. 3). Thứ năm, có quyền bước vào vương quốc đời đời của Chúa Jesus Christ. Phi-e-rơ thứ nhì 1:11 ghi: “Vì như vậy anh em sẽ được ban cho cách phong phú và dồi dào quyền bước vào vương quốc đời đời của Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Jesus Christ”. Quyền bước vào này có điều kiện; quyền này sẽ được ban cho dựa trên một số thời hạn và điều kiện.

THÊM TRỌN LÒNG CHUYÊN CẦN

Trong 2 Phi-e-rơ 1:5, Phi-e-rơ nói: “Chính vì lý do ấy, cũng hãy thêm trọn lòng chuyên cần mà cung ứng cách dồi dào cho đức tin anh em...” Chữ “cung ứng” trong câu này cũng có nghĩa là “phát triển”. Phát triển là từ ngữ hay hơn vì nó hàm ý sự tăng trưởng. Khi một hạt giống mọc lên, trước hết nó phát triển thành thân cây, sau đó đến nhánh, hoa và cuối cùng là trái. Chúng ta phải phát triển bảy yếu tố: trong đức tin phát triển mỹ đức; trong mỹ đức, phát triển tri thức; trong tri thức, phát triển sự tiết chế; trong sự tiết chế, phát triển nhẫn nại; trong sự nhẫn nại, phát triển sự giống Chúa; trong sự giống Chúa, phát triển tình yêu anh em; và trong tình yêu anh em, phát triển tình yêu thương.

Chúng ta có đức tin bên trong mình như hạt giống, có quyền năng thần thượng và có Lời thánh với những lời hứa. Bây giờ, dựa trên tất cả những gì Đức Chúa Trời đã ban cho, Phi-e-rơ nói chúng ta phải hết lòng chuyên cần cung ứng thêm. Ma-na trong đồng vắng là một ví dụ minh họa rất tốt cho việc chúng ta cần phải cộng tác với Đức Chúa Trời trong sự ban cho của Ngài (Xuất. 16:4-5, 14-15, 21). Ma-na đến mỗi sáng và phải được góp nhặt vào lúc sáng sớm vì nó sẽ tan ra khi mặt trời nắng nóng. Ma-na do Đức Chúa Trời ban xuống, nhưng dân Israel phải chuyên cần dậy sớm mà ra lượm ma-na. Đức Chúa Trời cho ma-na rơi xuống đất, nhưng Ngài không cho ma-na rơi thẳng vào miệng của dân Israel. Dân Israel phải thực hiện phần việc của họ. Đức Chúa Trời đầy ân điển. Mặc dầu Ngài đầy ân điển đến đâu đi nữa và ân điển Ngài đầy đủ thế nào chăng nữa, chúng ta vẫn cần vận dụng chính mình. Con dân Israel không những phải lượm ma-na, nhưng họ còn phải mang về nhà mà nấu (Dân. 11:8; Xuất. 16:23). Đức Chúa Trời ban ma-na xuống nhưng Ngài không nấu cho họ.

Đức Chúa Trời ban cho nhưng chúng ta phải hợp tác với sự ban cho của Ngài. 2 Cô-rin-tô 9:10 nói: “Bây giờ Đấng cung cấp dồi dào hạt giống cho người gieo và bánh để ăn sẽ cung ứng và làm gia tăng nhiều hạt giống của anh em và làm cho những trái công chính mọc lên”. Đức Chúa Trời ban hạt giống và trái. Từ hạt giống thành ra trái cần sự phát triển rất nhiều. Sự phát triển từ hạt giống thành ra trái là trách nhiệm của chúng ta. Đức Chúa Trời ban hạt giống nhưng Ngài không gieo giống hay cày đất. Gieo giống và cày đất là phần của chúng ta. Vì vậy, Phi-e-rơ giao trách nhiệm cho chúng ta phải phát triển một điều gì đó từ hạt giống mà chúng ta đã có sẵn. Về phía Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho chúng ta nhiều điều cực kỳ lớn lao. Bây giờ chúng ta phải thi hành phần của mình bằng cách hết lòng chuyên cần thêm vào. Trong Sáng Thế Ký 2:5, Đức Chúa Trời không sai mưa xuống vì không có người cày cấy đất đai. Phần của Đức Chúa Trời cần phần của chúng ta. Đức Chúa Trời đã làm xong phần của Ngài và bây giờ chúng ta phải thi hành phần của mình để hợp tác với Ngài.

NHỮNG BÍ QUYẾT CỦA SỰ SỐNG

Lời của Phi-e-rơ rất huyền nhiệm, nhưng trong lời huyền nhiệm này có những bí quyết của sự sống. Bí quyết thứ nhất là tất cả những điều liên quan đến sự sống và sự giống Chúa đều đã được ban cho chúng ta là hạt giống của đức tin (2 Phi. 1:1, 3, 5). Đức Chúa Trời cũng đã ban cho chúng ta tất cả những lời hứa. Ngài không chỉ ban cho chúng ta hạt giống và hứa rằng trời sẽ mưa, nhưng cũng ban cho chúng ta sự tăng trưởng (1 Cô. 3:6) và mùa gặt (2 Cô. 9:10).

Bí quyết thứ hai là khi nhận biết Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều, chúng ta phải hợp tác với Ngài để thi hành phần việc của mình. Đức Chúa Trời hứa làm nhiều hơn, tuy nhiên lời hứa này có điều kiện, tùy thuộc vào những gì chúng ta làm. Nhiều lời hứa trong số những lời hứa lớn lao đều có điều kiện. Nếu chúng ta làm một điều gì, Đức Chúa Trời sẽ làm nhiều hơn thế nữa. Nếu chúng ta gieo giống, Đức Chúa Trời sẽ ban bánh. Nếu chúng ta gieo giống, Đức Chúa Trời sẽ ban mưa. Đức Chúa Trời có ban thêm hay không tùy thuộc vào sự hợp tác của chúng ta. Nếu chúng ta không gieo giống hay cày xới đất, thì sẽ không có mưa, không có sự tăng trưởng và không có mùa gặt.

Bí quyết thứ ba của sự sống là khi hợp tác với Đức Chúa Trời, chúng ta không nên làm gì ngoài những điều Ngài đã ban cho. Chúng ta phải phát triển điều Ngài đã ban cho. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta hạt giống. Chúng ta phải làm mọi điều để phát triển hạt giống bằng cách chuẩn bị đất, gieo giống và tưới hạt giống.

2 Phi-e-rơ 1:4 nói: “Qua đó Ngài đã ban cho chúng ta những lời hứa quí báu và vô cùng lớn lao, nhờ đó anh em được trở nên những người dự phần bản chất thần thượng”. Ở đây, bí quyết thứ tư của sự sống được bày tỏ. Bởi dự phần trong bản chất thần thượng qua những lời hứa quí báu, chúng ta phát triển mỹ đức, tri thức, tiết chế, nhẫn nại, kỉnh kiền (giống Chúa), tình yêu anh em, tình yêu nhờ tăng trưởng trong sự sống (1:5-7). Những lời hứa quí báu bao hàm trong Lời thần thượng. Bằng đọc–cầu nguyện theo những lời hứa, chúng ta tiếp nhận và vui hưởng bản chất thần thượng và bằng cách tiếp nhận bản chất thần thượng, chúng ta phát triển trong sự sống. Càng vừa đọc vừa cầu nguyện theo những lời hứa, chúng ta càng vui hưởng bản chất thần thượng, và càng vui hưởng bản chất thần thượng, chúng ta càng tăng trưởng và phát triển trong sự sống.

Chúng ta phải phát triển đức tin trong mình. Trước hết, chúng ta phải phát triển mỹ đức trong đức tin mình. Mỹ đức là sự giải thích những tính chất tuyệt hảo, tuyệt mỹ của Đấng Christ. 1 Phi-e-rơ 2:9 nói đến các mỹ đức hay những tính chất tuyệt hảo, tuyệt mỹ của Đấng Christ. Mỹ đức là tính xuất sắc của Đấng Christ được bày tỏ qua chúng ta. Đó là sự bày tỏ xuất sắc về Đấng Christ. Bất cứ điều gì tuyệt hảo, tuyệt mỹ của Đấng Christ được bày tỏ qua chúng ta, đó là điều tuyệt hảo, tuyệt mỹ, và sự tuyệt hảo, tuyệt mỹ là mỹ đức.

Chúng ta có thể nhận thấy ở nhiều anh chị em có một khía cạnh tuyệt hảo, tuyệt mỹ nào đó. Với anh em này, chúng ta có thể thấy sự kiên nhẫn của Đấng Christ. Với một chị em khác, chúng ta thấy sự khiêm nhường của Đấng Christ. Chúng ta có đức tin là hạt giống trong mình. Bây giờ hạt giống này cần phát triển và bày tỏ ra nhiều hơn. Sự bày tỏ này là mỹ đức. Theo nhận thức và kinh nghiệm của tôi, mỹ đức là sự bày tỏ Đấng Christ. Chúng ta phải bày tỏ Đấng Christ nhiều hơn trong đức tin của mình. Trong đời sống hằng ngày, chúng ta bày tỏ Đấng Christ qua các mỹ đức của mình.

Mỹ đức là một loại quyền năng, một tính chất tuyệt hảo, tuyệt mỹ ra từ Đấng Christ. Mác 5:30 nói: “Và ngay lập tức, Jesus nhận biết có quyền năng ra từ mình, Ngài quay lại nhìn đám đông và nói: Ai chạm đến áo ta?” Lu-ca 6:19 nói: “Và cả đám đông tìm cách chạm Ngài, vì quyền năng ra từ Ngài chữa lành tất cả”. Sau đó trong Lu-ca 8:46 Chúa Jesus phán: “Một người nào đó đã chạm vào ta, vì ta biết quyền năng ra từ ta”. Trong những câu Kinh Thánh này, “quyền năng” có thể được dịch là “mỹ đức” (bản KJV).

Trong mỹ đức, chúng ta phải phát triển sự hiểu biết. Sự hiểu biết đến sau mỹ đức. Nếu sự hiểu biết đi trước mỹ đức, sự hiểu biết sẽ ngăn trở mỹ đức. Chúng ta cần phát triển mỹ đức trước, sau đó để mỹ đức phát triển sâu xa hơn, chúng ta cần hiểu biết, hiểu biết cách đúng đắn. Sự hiểu biết trong 2 Phi-e-rơ 1:6 chỉ về sự hiểu biết Đấng Christ, tức là hiểu biết Đấng Christ cách đầy đủ và tốt nhất. Câu cuối của thư tín này khẳng định điều ấy bằng những lời này: “Nhưng hãy lớn lên trong ân điển và trong sự hiểu biết Chúa và Cứu Chúa Jesus Christ” (2 Phi. 3:18). Sự hiểu biết đầy đủ về Chúa Jesus Christ, biết Ngài cách sâu xa hơn và đầy đủ hơn, làm cho chúng ta lớn lên và phát triển. Sau sự hiểu biết, chúng ta phải phát triển sự tiết chế. Tiết chế là sự hạn chế. Tiết chế là đối với chính mình trong khi nhẫn nại là đối với tình huống và hoàn cảnh. Đối với chính mình, chúng ta cần tiết chế, đối với hoàn cảnh chúng ta cần nhẫn nại, đối với Đức Chúa Trời chúng ta cần giống Chúa hay bày tỏ Chúa, đối với anh em chúng ta cần tình yêu anh em và đối với những nhu cầu cao cả nhất, chúng ta cần tình yêu, tình yêu cao quí hơn. Đức tin là hạt giống và tình yêu là mùa gặt. Từ đức tin đến yêu thương có bảy giai đoạn phát triển nhờ tăng trưởng trong sự sống.

Bí quyết thứ năm được bày tỏ trong thư 2 Phi-e-rơ chương 1 là nhờ vui hưởng bản chất thần thượng chúng ta bước vào vương quốc của Chúa Jesus Christ (c. 11). Vào vương quốc là vấn đề tăng trưởng. Trong khi chúng ta đang tăng trưởng, ấy cũng là lúc chúng ta đang bước vào [vương quốc]. Càng tăng trưởng, chúng ta càng được bước vào. Để bước vào vương quốc của Chúa Jesus, chúng ta cần tăng trưởng. Nếu đạt đến bước cuối cùng của sự tăng trưởng, chúng ta hoàn toàn ở trong vương quốc. Đừng nên nghĩ rằng nếu chúng ta biếng nhác, không phát triển, sau khi được cứu chúng ta vẫn được vào vương quốc của Đấng Christ. Nếu suy nghĩ như vậy, chúng ta sẽ bị lừa dối. Vào vương quốc khác với được cứu rỗi. Để bước vào vương quốc, chúng ta cần trưởng thành trong sự sống, cần tăng trưởng trong sự sống cách đầy đủ.

PHÁT TRIỂN BẰNG CÁCH TĂNG TRƯỞNG TRONG SỰ SỐNG CHO ĐẾN KHI ĐƯỢC BAN CHO QUYỀN BƯỚC VÀO VƯƠNG QUỐC ĐỜI ĐỜI CÁCH PHONG PHÚ

Chúng ta đã thấy ba điều chính trong thư 2 Phi-e-rơ chương 1, đó là hạt giống đức tin, quyền năng thần thượng, tức là năng lực tăng trưởng và những lời hứa quí báu. Đức Chúa Trời đã ban hạt giống, năng lực tăng trưởng và những lời hứa rằng Ngài sẽ ban mưa, sự tăng trưởng và mùa gặt nếu chúng ta hợp tác với Ngài. Với sự ban cho của Đức Chúa Trời, chúng ta phải siêng năng phát triển hạt giống đức tin bằng cách nhận lấy những lời hứa, bằng cách nhận lấy lời Ngài. Cách tốt nhất để nhận lấy lời Ngài là đọc–cầu nguyện theo Lời. Càng đọc–cầu nguyện theo tất cả các lời hứa, chúng ta càng vui hưởng bản chất thần thượng. Đang khi vui hưởng bản chất thần thượng này, chúng ta lớn lên trong sự sống, trưởng thành trong sự sống và có được mùa gặt sự sống. Sự trưởng thành này là quyền bước vào vương quốc đời đời của Chúa Jesus. Tất cả chúng ta đều cần lớn lên trong ân điển và trong sự thông biết Chúa Jesus Christ.

Thư 2 Phi-e-rơ là sách bàn về sự tăng trưởng. Câu cuối của sách kết thúc như sau: “Nhưng lớn lên trong ân điển...” Chương một bày tỏ phương cách tăng trưởng. Chúng ta có hạt giống, có quyền năng lớn lên và những lời hứa rằng Đức Chúa Trời sẽ ban mưa, ban sự tăng trưởng và ban mùa gặt. Bây giờ chúng ta cần làm cho hạt giống phát triển bằng cách nhận lấy những lời hứa của Ngài, bằng cách đọc–cầu nguyện theo những lời hứa ấy, để chúng ta vui hưởng bản chất thần thượng của Ngài. Bằng cách này, chúng ta sẽ được phát triển và tăng trưởng từng bước cho đến khi đạt đến mức trưởng thành. Khi ấy chúng ta sẽ được hưởng cách phong phú quyền bước vào vương quốc đời đời của Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Jesus Christ.