Thông tin sách

Sự Khải Thị Căn Bản Trong Kinh Thánh

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: Basic Revelation in Holy Sciptures
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 7

Untitled Document

CHƯƠNG BẢY

VƯƠNG QUỐC (2)

Kinh Thánh: Mat. 11:11; 16:18-19; 5:3, 10, 20; 7:21; 13:24-25; 25:1, 14; 19:28-29; 24:45-47; 25:19, 23; Khải. 11:15; 20:4, 6; 1 Cô. 15:24; Khải. 21:1-2, 3-7; 22:2-5, 14, 17

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ VƯƠNG QUỐC CÁC TỪNG TRỜI

Vương Quốc Đức Chúa Trời

Hầu hết các Cơ Đốc nhân không ý thức được rằng có sự khác biệt giữa vương quốc Đức Chúa Trời và vương quốc các từng trời. Tuy nhiên, Tân Ước đã phân biệt rõ ràng hai điều trên.

Vương quốc Đức Chúa Trời là sự cai trị thần thượng từ cõi đời đời đến cõi đời đời. Vương quốc này bao gồm A-đam trong vườn Ê-đen (Sáng. 2:8), các tổ phụ (từ A-đam đến Gia-cốp), quốc gia Israel (Xuất. 19:6), Hội thánh (Mat. 16:18-19), quốc gia Israel được khôi phục (Công. 1:6, 15:16), thời đại ngàn năm (Khải. 20:4, 6) và trời mới đất mới (Khải. 21:1-2). Công vụ 1:6 và 15:16 mặc khải rằng quốc gia Israel khôi phục được gọi là đền tạm Đa-vít. Quốc gia Israel sẽ được khôi phục lúc Chúa trở lại. Sau đó, sẽ có thời đại ngàn năm và cuối cùng là trời mới đất mới. Vương quốc Đức Chúa Trời bao gồm tất cả các thời đại (dispensations) từ cõi quá khứ đời đời đến cõi tương lai đời đời. Trong biểu đồ từ trang 86 đến 87 có sáu vòng tròn, bao gồm tất cả các thời đại từ cõi đời đời quá khứ đến cõi đời đời tương lai. Sáu vòng này họp lại là vương quốc Đức Chúa Trời.

Vương Quốc Của Các Từng Trời

Vương quốc của các từng trời là sự cai trị thiên thượng từ lúc Hội thánh bắt đầu cho đến tận cùng của thời đại ngàn năm, tức là phần chính yếu của vương quốc Đức Chúa Trời. Trong biểu đồ từ trang 86 đến trang 87 có hai vòng tròn màu xanh dương, tượng trưng cho vương quốc các từng trời. Vương quốc các từng trời là một phần của vương quốc Đức Chúa Trời, giống như hai tiểu bang Texas và Louisiana là một phần của nước Mỹ. Texas và Louisiana là nước Mỹ, nhưng nếu gọi nước Mỹ là Texas và Louisiana thì không đúng. Cũng thế, chúng ta có thể gọi vương quốc các từng trời là vương quốc Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta không thể gọi vương quốc Đức Chúa Trời là vương quốc các từng trời được. Vương quốc các từng trời là vương quốc Đức Chúa Trời bởi vì đó là một phần của vương quốc Đức Chúa Trời. Vương quốc Đức Chúa Trời chỉ về sự trị vì của Đức Chúa Trời theo một cách tổng quát, từ cõi đời đời quá khứ đến cõi đời đời tương lai, nhưng vương quốc các từng trời chỉ bao gồm hai phần của vương quốc Đức Chúa Trời, ấy là thời đại ân điển và thời đại ngàn năm.

Giai Đoạn Chuyển Tiếp

Chức vụ của Giăng Báp-tít khởi đầu Tân Ước, nhưng chính ông không thuộc vương quốc các từng trời. Ma-thi-ơ 11:11 khẳng định điều này: “Giữa vòng những người do đàn bà sanh ra, không ai dấy lên lớn hơn Giăng Báp-tít; nhưng kẻ nhỏ hơn hết trong vương quốc các từng trời còn lớn hơn người”, câu này chứng tỏ Giăng không ở trong vương quốc các từng trời.

Giữa giai đoạn kết thúc thời đại Cựu Ước và khởi đầu vương quốc các từng trời là giai đoạn chuyển tiếp. Đây chính là thời điểm mà Giăng Báp-tít đã sống. Ông ở gần vương quốc các từng trời nhưng ông không ở trong vương quốc ấy.

Ma-thi-ơ 21:43 và Mác 12:9 bày tỏ rằng vương quốc Đức Chúa Trời đã tồn tại trước khi có Giăng Báp-tít. Chúa Jesus bảo những người lãnh đạo Do Thái rằng vương quốc Đức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi họ. Vào lúc Chúa phán lời này, vương quốc Đức Chúa Trời đang ở với quốc gia Do Thái, tuy nhiên, Ngài cảnh cáo họ rằng vương quốc Đức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi họ. Những câu Kinh Thánh này chứng tỏ vương quốc Đức Chúa Trời đã hiện hữu giữa vòng người Israel trước rồi. Ngược lại, vương quốc các từng trời lúc ấy chỉ mới đến gần (Mat. 3:2, 4:17). Tại đây, một lần nữa, thật hiển nhiên rằng vương quốc các từng trời khác với vương quốc Đức Chúa Trời.

Bắt Đầu Vào Ngày Ngũ Tuần

Trong Ma-thi-ơ 13 có vài ẩn dụ. Ẩn dụ đầu tiên là về người gieo giống. Khi Chúa Jesus đi ra như người gieo giống để gieo thì vương quốc các từng trời chưa đến, vương quốc ấy chỉ mới gần đến mà thôi (Mat. 3:2; 4:17, 10:7).

Trong ẩn dụ thứ hai về lúa mì và cỏ dại thì lúc ấy vương quốc các từng trời đang hiện hữu. Chúa Jesus phán: “Vương quốc các từng trời ví như một người kia gieo giống tốt trong ruộng mình” (13:24). Vương quốc Đức Chúa Trời đã có trong lúc Giăng và Chúa cùng các môn đồ Ngài đang rao giảng. Tuy nhiên, vào lúc ấy, chưa có vương quốc các từng trời. Trong Ma-thi-ơ 3:2, Giăng Báp-tít nói “Các người hãy ăn năn vì vương quốc các từng trời đã gần đến”. Jesus cũng bắt đầu chức vụ Ngài giống như vậy, Ngài nói mọi người hãy ăn năn, vì vương quốc các từng trời đã gần đến (4:17). Trong câu 10:7, Chúa Jesus cũng truyền cho mười hai môn đồ rao giảng rằng vương quốc các từng trời đã gần đến.

Dầu vậy, trong Ma-thi-ơ 21:43, Chúa bảo những nhà lãnh đạo Do Thái rằng “vương quốc Đức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi các ngươi và giao cho một dân sanh bông trái cho nước đó”. Từ đó chúng ta thấy vương quốc Đức Chúa Trời đã ở với dân Israel từ thời Xuất Ai Cập Ký 19:6. Vào thời điểm Chúa Jesus phán những lời trong Ma-thi-ơ 21:43, vương quốc Đức Chúa Trời đã hiện diện nhưng vương quốc các từng trời chỉ mới gần đến mà thôi.

Trong Ma-thi-ơ 16:18-19, Chúa Jesus bảo Phi-e-rơ Ngài sẽ xây dựng Hội thánh Ngài và Ngài sẽ ban cho Phi-e-rơ những chìa khóa của vương quốc các từng trời. Phi-e-rơ dùng một trong những chìa khóa này mở cửa cho các tín đồ người Do Thái để họ được vào vương quốc các từng trời trong ngày lễ Ngũ Tuần. Đây cũng là bằng chứng khác cho thấy vương quốc các từng trời bắt đầu vào ngày lễ Ngũ Tuần. Trên biểu đồ từ trang 86 đến trang 87 có một mũi tên được chú thích là: “Thánh Linh ngự xuống” (Công. 2:1-4). Thánh Linh giáng xuống trong ngày lễ Ngũ Tuần đánh dấu sự khởi đầu của vương quốc các từng trời và sự bắt đầu của sự ứng nghiệm về ẩn dụ lúa mì và cỏ dại. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Sa-tan bắt đầu gieo cỏ dại là tín đồ giả, ở giữa vòng lúa mì là những tín đồ.

Thực Tại Của Vương Quốc Các Từng Trời

Thực tại của vương quốc các từng trời là thực tại của nếp sống Hội thánh (La. 14:17), như đã được mặc khải trong Ma-thi-ơ từ chương 5 đến chương 7. Giăng 3:5 mặc khải rằng sự tái sinh là cánh cửa để chúng ta bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Bước vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời đòi hỏi phải có sự tái sinh là một khởi đầu mới cho sự sống của chúng ta (Gi. 3:3-5), nhưng “vào trong vương quốc của các từng trời” đòi hỏi sự công chính vượt trổi trong nếp sống của chúng ta sau khi được tái sinh (Mat. 5:20). Ma-thi-ơ từ chương 5 đến chương 7 cho chúng ta thấy thực tại của vương quốc các từng trời.

BIỂU HIỆN BÊN NGOÀI CỦA VƯƠNG QUỐC CÁC TỪNG TRỜI

Sự biểu hiện bên ngoài của vương quốc các từng trời được bày tỏ trong các ẩn dụ về cỏ dại, hạt cải và men trong Ma-thi-ơ 13:24-42. Sự biểu hiện bên ngoài của vương quốc các từng trời là Thế giới Cơ Đốc, chứa đầy dẫy những điều giả tạo. Cỏ dại là những tín đồ giả mạo, hữu danh vô thực. Có rất nhiều “tín đồ” như thế trong Thế giới Cơ Đốc.

Men trong Kinh Thánh chỉ về những điều gian ác (1 Cô. 5:6, 8) và các giáo lý gian ác (Mat. 16:6, 11-12). Những sự thực hành của những người ngoại đạo, các tà thuyết và những vấn đề gian ác đã trộn lẫn với những sự dạy dỗ liên quan đến Đấng Christ làm toàn thể Thế giới Cơ Đốc bị dậy men.

Lễ giáng sinh là một thí dụ về men này. Nguyên thủy ngày 25 tháng 12 là ngày những người La Mã thời cổ ăn mừng sinh nhật của mặt trời. Với sự bành trướng của Giáo hội Công giáo, Giáo hội này đã hấp thụ lễ hội cổ xưa này vì đã đem vào hằng ngàn người vô tín là những người vẫn muốn ăn mừng ngày sinh nhật của thần mình. Để chiều ý họ, Giáo hội Công giáo đã lấy ngày 25 tháng 12 làm ngày sinh nhật của Đấng Christ. Đây là nguồn gốc của men lễ giáng sinh.

“Lễ giáng sinh” thật ra không liên hệ gì đến Đấng Christ hay Hội thánh. Trong sự khôi phục của Chúa, chúng ta chỉ có Đấng Christ mà thôi. Chúng ta không có “giáo giới” hay “thế giới”. Chữ “thế giới” đã được thêm vào Đấng Christ. Trong chữ “Christmas” (giáng sinh), chữ “mas” là chữ “giới”, tức là sự biểu hiện bên ngoài của vương quốc các từng trời.

“Lễ phục sinh” là một thí dụ khác của “men”. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cảm tạ Chúa về sự phục sinh của Ngài, nhưng lễ phục sinh là một “ngày lễ của Thế giới Cơ Đốc”, là men, có nguồn gốc và đầy dẫy những lối thực hành của ngoại giáo.

Với giáo hoàng và các hồng y của Giáo hội Công giáo La Mã, chúng ta cũng thấy được Thế giới Cơ Đốc tức là sự biểu hiện bên ngoài của vương quốc các từng trời. Chúng ta không muốn sống trong biểu hiện bên ngoài, chúng ta muốn ở trong thực tại. Nếu sống trong thực tại của vương quốc các từng trời ngày nay, chúng ta sẽ vui hưởng sự hiển lộ của vương quốc các từng trời trong tương lai.

Sự Hiển Lộ Của Vương Quốc Các Từng Trời

Lời tiên tri trong Ma-thi-ơ 24:30 đến 25:30 mặc khải sự hiển lộ của vương quốc các từng trời. Thời đại ngàn năm có cả hai khía cạnh thuộc về trời lẫn khía cạnh thuộc về đất. Sự hiển lộ của vương quốc các từng trời là phần thuộc trời của thời đại ngàn năm. Sự hiển lộ này là vương quốc của Cha. Ma-thi-ơ 13:43 nói rằng: “Khi ấy những người công chính sẽ chói sáng như mặt trời trong vương quốc của Cha mình”. Người công chính là những người đắc thắng, sẽ là ánh sáng chiếu rọi trong vương quốc của Cha mình. Trong phần thuộc trời của thời đại ngàn năm, tức sự hiển lộ của vương quốc các từng trời và vương quốc của Cha, các thánh đồ đắc thắng sẽ cai trị với Đấng Christ như các vua đồng trị với Ngài.

Phần Thưởng Có Tính Cách Gia Tể Và Có Thời Hạn Của Đấng Christ

Vương quốc Đức Chúa Trời là một phần của sự cứu rỗi đời đời của Đức Chúa Trời cho tất cả các tín đồ, và lối vào vương quốc ấy là bởi sự tái sinh (Gi. 3:5). Sự cứu rỗi đời đời của Đức Chúa Trời bao gồm vương quốc Ngài. Để vào vương quốc này, chúng ta cần được tái sinh.

Tuy nhiên, vương quốc các từng trời là phần thưởng có tính cách gia tể và có thời hạn của Đấng Christ dành cho những người theo Ngài một cách trung tín mà lối vào vương quốc ấy là nhờ sự công chính vượt trổi và sự làm theo ý muốn Đức Chúa Trời (Mat. 5:20; 7:21). Vương quốc các từng trời là phần thưởng có tính cách gia tể và có thời hạn của Đấng Christ vì chỉ xảy ra trong giai đoạn kéo dài một ngàn năm. Chúng ta đã nhận sự cứu rỗi đời đời, nhưng còn phần thưởng thì thế nào? Điều đó tùy thuộc nơi chúng ta. Phần thưởng ấy sẽ chỉ dành cho những người theo Chúa một cách trung tín.

D. M. Panton có lần nói rằng những giáo sư Cơ Đốc sống cùng thời với ông đã tặng cho người ta vé vào cửa để bước vào vương quốc các từng trời. Tuy nhiên, Panton nói khi đến đó, người giữ cửa sẽ bảo họ rằng những vé đó không phải là vé thật. Theo Panton, có quá nhiều nhà truyền giảng Cơ Đốc đã phỉnh gạt những người nghe và cho họ những tấm vé vô giá trị. Panton rất sáng tỏ về vấn đề vương quốc các từng trời.

Trong khi sự cứu chuộc là đời đời, thì phần thưởng lại chỉ có tính cách thời hạn mà thôi. Phần thưởng có tính cách gia tể và có thời hạn đòi hỏi điều kiện. Thí dụ, nếu một học sinh chịu khó chăm chỉ học hành, học sinh ấy sẽ được phần thưởng vào ngày ra trường. Người ấy đã tự khép mình vào kỷ luật, cố gắng học tập, đạt được điểm cao nhất để được phần thưởng. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải tập luyện chính mình ở dưới kỷ luật của Đức Chúa Trời trong những năm tháng của cuộc sống Cơ Đốc để chúng ta có thể nhận được phần thưởng của vương quốc các từng trời. Có nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay sống cách buông thả vì họ không ý thức về vấn đề phần thưởng và sự trừng phạt có tính cách gia tể và có thời hạn này. Vì lý do đó, cần phải khôi phục lẽ thật về vương quốc.

Vào năm 1936, tôi đã ấn hành một quyển sách nhỏ về vấn đề bước vào vương quốc các từng trời. Anh Nghê Thác Thanh đã khuyến khích tôi viết thêm về đề tài này. Anh kể cho tôi nghe chuyện một anh em sa sút, bỏ nhóm, sau khi đọc quyển sách nhỏ ấy, đã được phục hồi và quay lại với Chúa. Kết quả là vào năm 1939, tôi đã phát hành một số sứ điệp nói về vấn đề vương quốc các từng trời.

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải rất cẩn thận đừng đánh mất phần thưởng mình. Sự cứu rỗi không bao giờ bị mất. Điều ấy đã được bảo đảm bởi sự tiền định của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Calvin rất mạnh mẽ trong vấn đề tiền định đời đời, đó là điều chúng ta đồng ý, nhưng ông không thấy về phần thưởng có tính cách gia tể và có thời hạn. Không có chìa khóa này, thì không có cách nào thỏa đáng để giải thích cặn kẽ về Ma-thi-ơ và năm lời cảnh cáo trong sách Hê-bơ-rơ (2:1-4; 3:7–4:13; 5:11–6:20; 10:19-39; 12:1-29). Chúng ta cần phải dùng chìa khóa này để giải nghĩa năm lời cảnh cáo trong sách Hê-bơ-rơ. Chìa khóa ấy là sự xử lý có tính cách gia tể và có thời hạn.

Phần Thưởng Hoặc Sự Sửa Phạt

Cơ Đốc nhân sẽ nhận phần thưởng hoặc chịu sửa phạt. Phần thưởng là đồng làm vua để trị vì với Đấng Christ và với những người đã trung tín theo Ngài trong một ngàn năm. Còn sự sửa phạt thì được mặc khải trong Ma-thi-ơ 24:50-51 “chủ của kẻ nô lệ ấy sẽ đến trong ngày nó không ngờ, giờ nó không hay, mà phân thây nó, và để nó đồng phần với kẻ giả hình; ở đấy sẽ có khóc lóc và nghiến răng”. Vào ngày Chúa trở lại, những Cơ Đốc nhân bất trung và buông thả sẽ chịu sự sửa phạt.

Đừng nghĩ rằng Chúa rất nhân từ nên Ngài không sửa phạt anh em. Người cha tốt luôn luôn sửa trị con cái mình. Sửa trị tiêu biểu cho tình yêu thương (Hê. 12:6-7). Chúng ta đã được chọn, tiền định, kêu gọi, và tái sinh; bây giờ chúng ta đang vui hưởng ân điển phong phú của Chúa. Nếu từ chối không chịu đi con đường của Chúa, đừng nghĩ khi chúng ta chết vấn đề ấy sẽ không còn nữa. Nếu như vậy thì không hợp lý chút nào.

Một ngày kia, Chúa sẽ trở lại và lập ngai phán xét của Ngài. Tại đó, Ngài không phán xét những người vô tín nhưng phán xét tín đồ. Trong 2 Cô. 5:9, Phao lô nói ông có tham vọng làm vui lòng Chúa. Sau đó, ông nói tiếp: “Vì tất cả chúng ta đều phải bị phơi bày trước ngai phán xét của Đấng Christ, để mỗi người nhận lãnh những điều mà thân thể đã làm ra, theo như những gì người ấy thường làm, hoặc thiện hoặc ác”. (c. 10). Vào lúc Chúa trở lại, là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải dâng trình những gì mình đã làm trước ngai phán xét của Ngài. Sự phán xét của Ngài sẽ quyết định hoặc chúng ta được ban thưởng quyền bước vào vương quốc các từng trời hoặc bị sửa phạt theo cách nào đó. Những Cơ Đốc nhân thất bại sẽ phải chịu mất mát (1 Cô. 3:15).

Cần Ăn Năn Và Xưng Tội

Sự cứu chuộc của Đấng Christ đã đầy đủ và hoàn toàn, nhưng chúng ta vẫn cần phải xưng tội mình để được tha thứ (1 Gi. 1:9). Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần phải ăn năn mỗi ngày để được đem trở lại gia tể của Đức Chúa Trời. Nhiều Cơ Đốc nhân chết đi nhưng chưa giải quyết những vấn đề giữa họ và Chúa. Sau khi được cứu, họ phạm nhiều tội nhưng chưa hề xưng các tội đó hay ăn năn. Việc Đức Chúa Trời tha tội và Đấng Christ tẩy sạch các tín đồ khi họ phạm tội chỉ căn cứ trên sự xưng tội của họ. Nếu không xưng tội, Đức Chúa Trời sẽ không tha tội cho chúng ta. Nếu không xưng tội, Đấng Christ sẽ không tẩy sạch chúng ta. Nếu nghĩ rằng mình có thể sống buông thả và sau khi chết đi sẽ không còn vấn đề gì nữa thì thật là vô lý. Chúng ta phải khai trình cho Ngài những việc mình làm. Sự thật của vương quốc các từng trời rất rõ ràng, minh bạch. Điều ấy sẽ thức tỉnh chúng ta. Khi Chúa trở lại, không những Ngài sẽ đến như Chàng Rể nhưng cũng là Quan Tòa (2 Ti. 4:1, 8).

Những Người Đắc Thắng

Trong số những tín đồ ở tại bảy Hội thánh của sách Khải Thị chương 2 và 3, có những người đắc thắng trung tín mà Chúa đã hứa ban phần thưởng cho họ (Khải. 2:7, 11, 17; 26-29; 3:5-6, 21-22). Những người đắc thắng này đã sống trong thực tại của vương quốc các từng trời ở thời đại Hội thánh hiện nay, sẽ là những người trung tín theo Đấng Christ trong sự hiển lộ của vương quốc các từng trời. Họ sẽ được ban thưởng với sự vui hưởng sự sống đời đời trong thời đại ngàn năm (Mat. 19: 28-29; 24:45-47; 25:19-23). Họ sẽ đồng làm vua với Đấng Christ trong thời đại ngàn năm ấy (Khải. 20:4, 6; 2 Ti. 2:12).

Thời Đại Ngàn Năm

Thời đại ngàn năm có phần thuộc đất và có phần thuộc trời. Phần thuộc đất là vương quốc của Đấng Mê-si (2 Sa. 7:13), đền tạm Đa-vít (Công. 15:16), vương quốc của Con Người (Mat. 13:41, Khải. 11:15). Phần thuộc trời là vương quốc của Cha trong thời đại ngàn năm. Vương quốc của Con Người là phần thuộc đất trong thời đại ngàn năm. Trong thời đại ngàn năm này, những kẻ đắc thắng ở trong phần thuộc trời sẽ trị vì với Đấng Christ trên phần thuộc đất. Trong phần thuộc đất là vương quốc Đa-vít đã được phục hồi, tại đó Đấng Christ, tức Con Người, dòng dõi hoàng tộc của Đa-vít, sẽ là Vua của con cái dòng tộc Israel.

Trong suốt thời kỳ này, con dân Israel sẽ là các thầy tế lễ (Xa. 8:20-23; Ês. 2:2-3). Các thánh đồ đắc thắng sẽ là các vua trong phần thuộc trời, và quốc gia Israel sẽ được phục hồi làm những thầy tế lễ trong phần thuộc đất, dạy dỗ các quốc gia cách nhận biết Đức Chúa Trời và hầu việc Ngài. Các dân sẽ là những người cư ngụ ở phần thuộc đất của thời đại ngàn năm (Mat. 25:32-34). Các chiên trong Ma-thi-ơ 25 sẽ là các dân, và các dân sẽ là dân chúng.

Lúc ấy, trong thời đại ngàn năm sẽ có ba loại người: thánh đồ đắc thắng làm các vua trong phần thuộc trời, người Do Thái được phục hồi làm các thầy tế lễ trong phần thuộc đất và những con chiên, tức các quốc gia, làm dân chúng. Thánh đồ đắc thắng sẽ cai trị các dân và người Do Thái sẽ dạy dỗ các quốc gia ấy. Chúng ta sẽ cai trị các quốc gia và người Do Thái sẽ dạy dỗ các dân ấy.

Vương quốc các từng trời sẽ chấm dứt với thời đại ngàn năm (Khải. 20:7). Tuy nhiên, vương quốc Đức Chúa Trời sẽ còn tiếp tục cho đến đời đời.

Vương Quốc Đức Chúa Trời Ở Mức Độ Đầy Trọn Nhất

Mức độ đầy trọn nhất của vương quốc Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu trong trời mới và đất mới (1 Cô. 15:24; Khải. 21:1-2). Trong vương quốc đời đời, tất cả thánh đồ được cứu chuộc trải qua các thời đại sẽ vui hưởng ơn phước đời đời của sự sống đời đời trong Giê-ru-sa-lem mới như các con của Đức Chúa Trời và làm vua với Đấng Christ trên các quốc gia cho đến đời đời (Khải. 21: 6-7, 22:3b-5, 14, 17). Là hoàng gia, chúng ta sẽ có hai danh hiệu, con trai Đức Chúa Trời và vua trên các dân. Phần còn lại của các dân đã được thanh tẩy sẽ trở thành dân của các nước để vui hưởng ơn phước thuộc sự sáng tạo đã được phục hồi của Đức Chúa Trời mãi mãi (Khải. 21:3-5; 22:2b-3a).

Đến đây chúng ta đã thấy một bức tranh rõ ràng về vương quốc Đức Chúa Trời và vương quốc các từng trời. Đức Chúa Trời chúng ta có một vương quốc để thực hiện mục đích, hoàn thành ý chỉ và thi hành sự công bình của Ngài. Vương quốc này sẽ phô bày sự khôn ngoan đa diện của Ngài. Đức Chúa Trời chúng ta là công bình, khôn ngoan và có mục đích. Lẽ thật về vương quốc là lời khuyến khích chúng ta tiếp tục tiến tới và cũng là lời cảnh cáo để chúng ta ở vào vị trí đúng đắn và đường lối đúng đắn hầu chúng ta có thể đạt đến đúng đích điểm.