Thông tin sách

Kinh Nghiệm Sự Sống

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: The Experience of Life
ISBN: 0-87083-977-2
Mua sách tại:

Đang đọc: Lời giới thiệu

Untitled Document


LỜI GIỚI THIỆU

Từ những kinh nghiệm của các thánh đồ trải qua các thời đại, và trong ánh sáng chúng ta đã thấy vào những năm gần đây ở trước mặt Chúa, chúng tôi có thể nói kinh nghiệm sự sống được chia làm bốn giai đoạn với tổng cộng mười chín điểm.

Theo kinh nghiệm của chúng ta, bốn giai đoạn ấy có thể được phân định như sau: giai đoạn đầu tiên có thể được gọi là giai đoạn cứu rỗi; thứ hai là giai đoạn phục hưng; thứ ba là giai đoạn thập tự giá; và thứ tư là giai đoạn chiến trận thuộc linh. Nhưng theo mối tương giao của chúng ta với Đấng Christ, bốn giai đoạn này nên phân định như sau: giai đoạn đầu, trong Đấng Christ; thứ hai, cứ ở trong Đấng Christ; thứ ba, Đấng Christ sống trong chúng ta; và thứ tư, Đấng Christ tăng trưởng trọn vẹn trong chúng ta. Những kinh nghiệm về bốn giai đoạn này dựa trên mối tương giao của chúng ta với Đấng Christ.

Sự sống là chính Đức Chúa Trời, tuy nhiên, để Đức Chúa Trời có thể là sự sống của chúng ta, sự sống này nhất thiết phải ở trong Đấng Christ. Vì vậy, Kinh Thánh chép: “Đấng Christ là sự sống của chúng ta” (Côl. 3:4). Vì sự sống là chính Đấng Christ nên khi kinh nghiệm sự sống, chúng ta kinh nghiệm Đấng Christ. Vì vậy, kinh nghiệm sự sống có thể được diễn tả như mối quan hệ giữa chúng ta với Đấng Christ.