Thông tin sách

Tình Trạng Dấy Loạn Hiện Tại Trong Sự Khôi Phục Của Chúa

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: The present turmoil in the Lord's recovery
ISBN:
Mua sách tại:

Đang đọc: Chương 1 - Dàn bài

Untitled Document

Chương Một

TÌNH TRẠNG DẤY LOẠN HIỆN TẠI TRONG SỰ KHÔI PHỤC CỦA CHÚA

Kinh Thánh: Mat. 13:19; Công. 20:30; Êph. 4:14

DÀN BÀI

I. Tình trạng dấy loạn hiện tại trong sự khôi phục của Chúa:

A. Bị kẻ ác xúi giục – Mat. 13:19

B. Do những người lầm lạc tiến hành – Công. 20:30

C. Bằng những gió dạy dỗ – Êph. 4:14

D. Một sự thử nghiệm cho những người trung tín

E. Một cuộc thanh tẩy cho sự khôi phục

II. Cách đúng đắn để giải quyết những nan đề trong sự khôi phục của Chúa:

A. Bằng sự quan tâm đích thực và chân thành cho sự khôi phục của Chúa:

1. Không có cái nhìn thiên lệch về bất cứ vấn đề nào

2. Không có bất cứ yếu tố nào cho lợi ích của bản ngã, cho mưu kế của bản ngã, để tôn cao bản ngã, và suy xét theo bản ngã.

B. Qua sự tương giao chung và đúng đắn của Thân thể:

1. Trong tình yêu

2. Không có bất cứ một vòng riêng nào

3. Không có một linh bè đảng nào

4. Không có một sự bí mật nào

5. Bằng một kỳ hội đồng cho các anh em dẫn dắt – Công. 15

C. Tránh bất cứ nỗ lực bày mưu tính kế nào:

1. Giữ mọi điều trong sự sáng

2. Lên án việc tìm kiếm sự đồng tình

3. Tránh nói sau lưng, nói xấu và lan tràn sự chết

D. Bám chặt mục tiêu duy nhất

1. Vì sự gây dựng các thánh đồ.

2. Vì ích lợi của các Hội thánh.

3. Vì sự xây dựng Thân thể Đấng Christ.

4. Vì giữ sự hiệp một của Thân thể.

5. Vì việc lan rộng sự khôi phục của Chúa.

E. Theo Kinh Thánh:

1. Không bóp méo và không giải thích tách rời khỏi văn cảnh

2. Không pha trộn bất cứ ý tưởng nào của con người

3. Không có yếu tố nào của truyền thống

4. Nhưng với một linh mở ra và tìm kiếm

III. Những nhân tố chia rẽ ẩn giấu trong quá khứ:

A. Ý định thực hiện một công tác thêm nữa trong công tác duy nhất nhất của sự khôi phục của Chúa

B. Khuynh hướng giữ những lãnh thổ riêng

C. Đường lối không để cho công tác của một người hòa vào công tác của người khác

D. Mong muốn ẩn giấu trở thành một nhân vật nổi bật trong công tác của Chúa

E. Lơ là vấn đề giữ sự đồng lòng hiệp ý trong sự khôi phục của Chúa