Thông tin sách

Huyết Báu Của Đấng Christ

Tác giả: Witness Lee
Dịch từ bản tiếng Anh: The Precious Blood of Christ
ISBN: 1-57593-986-X
Mua sách tại:

Untitled Document

HUYẾT BÁU CỦA ĐẤNG CHRIST

Để duy trì sự sống thuộc thể của mình, anh em cần những điều cơ bản như nước, dưỡng khí, áo quần và nhà cửa. Ngoài ra, thân thể anh em còn cần chất đạm, các sinh tố và khoáng chất. Không có tất cả những thứ này, sự sống thuộc thể của chúng ta sẽ chết đi, hoặc chịu thiệt hại trầm trọng.

Đối với sự sống thuộc linh của anh em thì cũng vậy. Sự sống thuộc linh của anh em giống như sự sống thuộc thể của anh em, cũng cần đến những yếu tố cơ bản nào đó. Các yếu tố ấy thật trọng yếu. Không có các yếu tố ấy, anh em sẽ thấy khó mà tồn tại với tư cách là Cơ Đốc nhân trong một thế gian không biết đến Đấng Christ. Một trong các yếu tố cơ bản này là huyết của Đấng Christ.

\

Tại sao anh em cần huyết của Đấng Christ? Ấy là vì loài người sa ngã chủ yếu có ba nan đề cơ bản. Thậm chí anh em là Cơ Đốc nhân vẫn mang theo mình sự sống sa ngã của con người. Hằng ngày anh em có thể vẫn khổ vì ba nan đề này.

Ba nan đề này liên hệ đến ba phe là Đức Chúa Trời, chính anh em và Sa-tan. Đối với Đức Chúa Trời, anh em thường cảm thấy bị phân rẽ. Bên trong chính mình, anh em thường cảm thấy tội lỗi. Và từ nơi Sa-tan, anh em thường cảm thấy bị tố cáo. Ba điều này – tình trạng phân rẽ với Đức Chúa Trời, mặc cảm về tội lỗi và sự tố cáo từ Sa-tan – là ba nan đề lớn trong đời sống Cơ Đốc của anh em. Làm sao có thể thắng được ba điều này? Cách duy nhất là huyết của Đấng Christ.

PHÂN RẼ VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI

Khi A-đam phạm tội trong vườn Ê-đen, ngay lập tức ông trốn tránh Đức Chúa Trời. Trước khi A-đam phạm tội, lúc nào ông cũng vui hưởng Đức Chúa Trời và ở trong sự hiện diện của Ngài. Tuy nhiên, sau khi phạm tội, ông trốn tránh. Tội luôn luôn gây ra sự phân rẽ với Đức Chúa Trời.

Ngay cả anh em là một Cơ Đốc nhân cũng có thể kinh nghiệm điều này. Sau khi phạm một tội nhỏ, anh em cảm thấy có một hố sâu to lớn ngăn cách mình với Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời vốn công chính, nên Ngài không thể bỏ qua tội lỗi. Đây chính là điều tiên tri Ê-sai đã nói: “Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa” (Ês. 59:1-2).

Sau khi A-đam phạm tội, Đức Chúa Trời không nói: “A-đam, ngươi vừa làm gì vậy?”, mà nói: “A-đam, ngươi ở đâu?” Nói cách khác, Đức Chúa Trời quan tâm đến sự kiện các tội lỗi lỗi của anh em đã phân rẽ anh em với Ngài, hơn là để ý đến tội anh em đã phạm. Đức Chúa Trời yêu anh em, nhưng Ngài ghét các tội lỗi của anh em. Hễ các tội lỗi của anh em còn lại, thì Đức Chúa Trời phải lánh xa. Trong tình trạng ấy, anh em cảm thấy xa cách Đức Chúa Trời. Nếu muốn Đức Chúa Trời đến, thì các tội lỗi phải ra đi.

Trong cả vũ trụ, điều duy nhất có thể cất đi các tội lỗi là huyết báu của Đấng Christ. Ngoại trừ huyết báu của Đấng Christ, không điều gì, dầu đó là sự cầu nguyện, sự khóc lóc, lễ nghi, sự hành xác, lời hứa nguyện cải thiện, mặc cảm tội lỗi hay thời gian chờ đợi, có thể cất đi các tội lỗi. Hê-bơ-rơ 9:22 chép rằng “ngoài sự đổ huyết thì không có sự tha thứ”.

Điểm này được minh họa trong sách Xuất Ai Cập Ký. Một số người giữa vòng con cái Israel có thể cũng tội lỗi như người Ai Cập. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Trời sai thiên sứ Ngài giết tất cả các con đầu lòng tại xứ Ai Cập, Ngài không nói: “Khi Ta thấy cách cư xử tốt của ngươi, thì Ta sẽ vượt qua ngươi”. Đức Chúa Trời đã không đòi hỏi con cái Israel phải cầu nguyện, hành xác hay hứa cư xử tốt. Không, Đức Chúa Trời truyền họ giết chiên con lễ Vượt qua và rảy huyết chiên con trên cột cửa. Ngài nói: “Khi [Ta] thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua” (Xuất. 12:13). Đức Chúa Trời không bao giờ để ý xem ai ở trong nhà; khi nhìn thấy huyết, thì Ngài chỉ việc vượt qua.

Chiên Con lễ Vượt qua là một bức tranh về Đấng Christ. Lần đầu tiên thấy Chúa, Giăng Báp-tít đã công bố: “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi!” (Gi. 1:29). Jesus là Chiên Con của Đức Chúa Trời. Tất cả các tội lỗi của anh em đã được cất đi nhờ huyết báu của Ngài.

Vậy anh em phải làm gì khi phạm tội và cảm thấy mình xa cách Đức Chúa Trời? Anh em nên đơn sơ thừa nhận tội ấy với Đức Chúa Trời và tin rằng huyết của Jesus đã cất tội ấy rồi. 1 Giăng 1:9 chép: “Còn nếu chúng ta thừa nhận tội mình, thì Ngài là thành tín công nghĩa, ắt tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi sự bất nghĩa”. Khi anh em thừa nhận những tội lỗi của mình, ngay lập tức toàn bộ khoảng cách giữa anh em và Đức Chúa Trời không còn nữa.

Đến thời điểm này, đừng lo nghĩ về việc có cảm xúc hay thiếu cảm xúc. Huyết của Đấng Christ chính yếu là để làm thỏa mãn Đức Chúa Trời, chứ không để làm thỏa mãn anh em. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đã nói: “Khi Ta (không phải ngươi) thấy huyết...”. Vào đêm lễ Vượt qua, con cái Israel ở trong nhà, trong khi huyết của chiên con thì ở ngoài nhà. Ở trong nhà, họ không thể thấy huyết; thế nhưng, họ có sự bình an nhờ biết rằng Đức Chúa Trời thỏa mãn với huyết ấy.

Mỗi năm một lần, vào ngày chuộc tội, thầy tế lễ thượng phẩm vào Nơi Chí Thánh một mình để rảy huyết trên nắp chuộc tội của rương chứng cớ (Lê. 16:11-17). Không người nào được phép xem [sự kiện này]. Đây là hình bóng về Đấng Christ, tức Đấng sau khi sống lại thì vào đền tạm thiên thượng và rảy huyết Ngài trước mặt Đức Chúa Trời như là tế lễ vãn hồi cho các tội lỗi của chúng ta (Hê. 9:12). Ngày nay, không ai có thể nhìn vào cõi trời và thấy huyết ấy. Tuy vậy, huyết có ở đó. Huyết ở tại đó bênh vực anh em (Hê. 12:24) và thỏa mãn Đức Chúa Trời vì lợi ích của anh em. Anh em tuy không thể thấy huyết ấy, nhưng có thể tin công hiệu của huyết ấy. Huyết ấy giải quyết nan đề của anh em đối với Đức Chúa Trời.

Nếu Đức Chúa Trời cho huyết của Đấng Christ là đủ để cất đi các tội lỗi của anh em, thì anh em có thể cũng làm như vậy không? Hay anh em đòi phải có cảm giác bình an nào khác? Có thể nào đòi hỏi của anh em lại cao hơn đòi hỏi của Đức Chúa Trời? Không, anh em chỉ cần thừa nhận rằng: “Đức Chúa Trời ơi, cảm tạ Ngài vì huyết của Đấng Christ đã cất đi tất cả những tội lỗi của con. Nếu Ngài thỏa lòng đối với huyết ấy, thì con cũng thỏa lòng”.

MẶC CẢM TỘI LỖI TRONG LƯƠNG TÂM ANH EM

Nan đề trọng yếu thứ hai của con người ở nơi chính con người. Trong lương tâm con người có một gánh nặng của mặc cảm tội lỗi. Ngày nay có biết bao nhiêu người trẻ bị mặc cảm tội lỗi đè nặng! Mặc cảm tội lỗi là một nan đề lớn đối với con người.

Các tội lỗi một mặt xúc phạm đến Đức Chúa Trời, và mặt khác làm cho chúng ta ô uế. Mặc cảm tội lỗi là gì? Mặc cảm tội lỗi là vết dơ của tội lỗi trong lương tâm anh em. Khi còn trẻ, lương tâm anh em chỉ bị dơ chút ít. Nhưng càng lớn tuổi thì anh em càng có nhiều vết dơ. Như một cửa sổ chưa từng được rửa, lương tâm ngày càng trở nên tối tăm hơn cho đến khi có rất ít ánh sáng chiếu qua cửa sổ.

Không một chất tẩy, hóa chất hay chất axít nào có thể rửa đi vết dơ của tội lỗi trong lương tâm anh em. Ngay cả bom nguyên tử cũng không thể tống đi vết dơ này; không, lương tâm anh em đòi hỏi điều gì đó còn mạnh hơn nữa. Lương tâm anh em cần huyết báu của Đấng Christ.

Hê-bơ-rơ 9:14 chép: “Huống chi huyết của Đấng Christ... sẽ tẩy sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết để phụng sự Đức Chúa Trời hằng sống càng hơn là dường nào”. Huyết của Đấng Christ đủ mạnh để thanh tẩy hay rửa sạch mọi vết dơ tội lỗi trong lương tâm anh em.

Làm sao huyết của Đấng Christ thanh tẩy tội lỗi trong lương tâm anh em? Giả sử, anh em bị phạt do đậu xe trên lề đường. Anh em có ba nan đề: thứ nhất, anh em phạm luật; thứ hai, anh em nợ chính phủ tiền phạt; và thứ ba, anh em nhận được biên lai phạt để nhắc anh em về tiền phạt. Giả sử, anh em hiện không có tiền và không thể trả tiền phạt. Anh em không thể đơn giản quăng đi biên lai phạt, vì cảnh sát có bản sao của biên lai ấy, và nếu anh em không trả tiền phạt thì họ sẽ truy tố anh em. Anh em gặp phải một nan đề thực sự.

Đây là một bức tranh về những gì diễn ra mỗi khi anh em phạm tội. Trước hết, anh em vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời; tức là anh em đã làm điều xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Thứ hai, anh em nợ luật pháp của Đức Chúa Trời điều gì đó. La Mã 6:23 nói rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Đó là tiền phạt khá nặng, anh em không thể trả nổi. Và thứ ba, anh em có mặc cảm tội lỗi trong lương tâm mình, như là biên lai phạt trong túi, cứ đeo theo nhắc anh em về vi phạm của mình.

Bây giờ có một tin mừng. Khi Jesus Christ chết trên thập tự giá, cái chết của Ngài hoàn toàn thỏa đáp tất cả những đòi hỏi của luật pháp Đức Chúa Trời cho anh em. Nói cách khác, món nợ tội lỗi của anh em đã được trả. Ngợi khen Chúa! Jesus Christ đã trả trọn món nợ qua sự chết của Ngài trên thập tự giá!

Vì vậy, bây giờ hai nan đề đầu đã được giải quyết: Đức Chúa Trời không còn bị xúc phạm nữa, và món nợ tội đã được trả đủ. Nhưng lương tâm chúng ta thì sao? Vết dơ của tội lỗi, như là biên lai phạt, thì vẫn còn, và đó chính là hồ sơ tội lỗi của anh em. Tại đây huyết Đấng Christ rửa sạch lương tâm chúng ta. Vì sự chết của Đấng Christ đã trả món nợ tội lỗi, nên bây giờ huyết Ngài có thể xóa đi hồ sơ nợ. Khi tiền phạt đã được trả, biên lai phạt có thể được xé bỏ như thế nào, thì bất cứ tội lỗi nào trong lương tâm chúng ta cũng được xóa đi như thế ấy.

Điều này rất dễ kinh nghiệm. Mỗi khi phạm tội và có mặc cảm tội lỗi ở bên trong, anh em có thể đơn sơ mở ra cho Đức Chúa Trời và cầu nguyện như sau: “Đức Chúa Trời ơi, xin tha thứ điều con đã làm hôm nay. Cảm tạ Chúa, trên thập tự giá Ngài đã chết vì con và đã trả giá cho tội con vừa phạm. Chúa ơi, con tin rằng tội này đã được Ngài tha thứ. Ngay bây giờ con nhận lấy huyết báu của Ngài để rửa sạch mọi vết dơ của tội lỗi trong lương tâm con”. Xin nhớ 1 Giăng 1:9 chép: “Còn nếu chúng ta thừa nhận tội mình, thì Ngài là thành tín công nghĩa, ắt tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi sự bất nghĩa”. Và như Thi Thiên 103:12 chép: “Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu”. Ai có thể biết được phương đông cách phương tây bao xa? Cũng vậy, khi anh em thừa nhận những tội lỗi của mình, Đức Chúa Trời cất đi các tội lỗi ấy xa cách anh em đến vô tận. Các tội lỗi ấy không liên hệ gì đến anh em nữa. Nhờ đó, anh em có thể có sự an nghỉ trong lương tâm mình.

Khi Đức Chúa Trời tha thứ, thì Ngài cũng quên. Đừng nghĩ rằng sau khi đã tha cho những tội lỗi của anh em, một ngày kia Đức Chúa Trời sẽ trở lại và nhắc lại với anh em về các tội lỗi ấy. Không, đối với các tội lỗi đã được tha của anh em, Đức Chúa Trời rất dễ quên. Đôi khi anh em có trí nhớ tốt hơn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể thực sự quên không? Đây chính là điều Giê-rê-mi 31:34 chép: “Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa”. Nếu Đức Chúa Trời quên các tội lỗi của anh em, thì anh em cũng có thể quên chúng. Đừng nhắc lại với Đức Chúa Trời điều Ngài đã quên rồi.

Đấng Christ đã chết cách đây gần hai ngàn năm. Huyết Ngài đã đổ ra và sẵn sàng hai mươi bốn giờ một ngày để rửa sạch lương tâm anh em. Mỗi khi phạm tội, anh em không cần phải chờ đợi. Sự chờ đợi không tăng thêm quyền năng của huyết. Huyết vô cùng mạnh mẽ. Dầu anh em ở bất cứ nơi nào, vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, nếu có mặc cảm tội lỗi trong lương tâm mình, thì anh em chỉ cần nhận lấy huyết báu. “Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình... Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho” (Thi. 32:1-2). Nhờ huyết báu của Đấng Christ, nan đề tội lỗi được giải quyết.

SỰ TỐ CÁO TỪ SA-TAN

Tuy nhiên, có những lúc sau khi đã xưng nhận tội và áp dụng huyết, anh em có thể tiếp tục có cảm giác bất ổn ở bên trong. Phải chăng điều này cho thấy tội của anh em chưa được tha? Hoặc huyết của Đấng Christ không có công hiệu? Hoặc phải cần thêm điều gì đó nữa? Anh em phải đáp rằng: “Dứt khoát là không!”

Vậy thì những cảm giác bất ổn này đến từ đâu sau khi anh em đã xưng nhận tội và áp dụng huyết? Những cảm giác ấy đến từ kẻ thù của Đức Chúa Trời là Sa-tan. Để hiểu điểm này chúng ta phải thấy Sa-tan là ai và hắn làm gì.

Sa-tan là “ma quỉ”, trong nguyên ngữ của Kinh Thánh có nghĩa là “kẻ tố cáo”. Vì vậy Khải Thị 12:10 nói hắn là “kẻ tố cáo anh em chúng ta... tức là kẻ ngày đêm tố cáo họ trước mặt Đức Chúa Trời”. Sa-tan là kẻ thù của Đức Chúa Trời ngày đêm hầu như lúc nào cũng tố cáo dân của Đức Chúa Trời. Đó là công việc của hắn. Tất nhiên, Đức Chúa Trời không yêu cầu hắn làm việc ấy, mà hắn tự ý liên tục tố cáo dân của Đức Chúa Trời.

Điều này được thấy trong câu chuyện về Gióp. Gióp vốn là một người công chính, và kính sợ Đức Chúa Trời (Gióp 1:1). Thế nhưng, Kinh Thánh ghi lại rằng Sa-tan đến trước mặt Đức Chúa Trời để tố cáo Gióp trước mặt Ngài. Hắn nói: “Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao?... Chúa đã ban phước cho công việc của tay người, và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, đụng đến các vật người có, ắt người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt” (Gióp 1:9-11). Nói cách khác, Sa-tan tố cáo Gióp là ông kính sợ Đức Chúa Trời chỉ vì Ngài đã ban phước cho ông. Sa-tan tuyên bố rằng Đức Chúa Trời đã mua chuộc Gióp và nếu Đức Chúa Trời lấy đi toàn bộ tài sản của Gióp thì ông sẽ phỉ báng Ngài. Điều này minh họa việc Sa-tan tố cáo trong lãnh vực thuộc linh.

Trong sách Xa-cha-ri, thầy tế lễ cả Giô-hô-sua đứng trước mặt Đức Chúa Trời, và Sa-tan đứng bên hữu ông “đặng đối địch ông” (3:1). Giô-hô-sua “mặc áo bẩn” (c. 3). Điều này nói lên tình trạng tội lỗi, sa sút của ông. Tình trạng sa sút của anh em thường cho Sa-tan cơ hội tố cáo anh em. Điều này hàm ý rằng Sa-tan không những là kẻ thù của Đức Chúa Trời, mà còn là kẻ thù của anh em nữa. Mỗi khi anh em đến với Đức Chúa Trời, thì Sa-tan chặn anh em lại bằng cách tố cáo anh em.

Không gì gây tổn hại cho một Cơ Đốc nhân về mặt thuộc linh hơn là sự tố cáo. Mỗi khi nghe lời Sa-tan kiện cáo, thì anh em sẽ bất lực. Như thể linh anh em bị hút hết sức lực. Cơ Đốc nhân mà ở dưới sự tố cáo thì cảm thấy khó tương giao với người khác và cầu nguyện. Người ấy cảm thấy như thể mình không thể đến gần Đức Chúa Trời.

Đó là quỉ kế của kẻ thù. Hắn không bao giờ xuất hiện trong bộ áo đỏ với cái chĩa và kêu gào rằng: “Ta là ma quỉ! Bây giờ ta sẽ kết tội ngươi!” Hắn khôn khéo hơn như vậy nhiều. Hắn tố cáo anh em ở bên trong và thậm chí lừa anh em nghĩ rằng lời Sa-tan tố cáo là lời Đức Chúa Trời nói.

Làm sao anh em có thể phân biệt giữa sự soi sáng thật của Đức Chúa Trời trong lương tâm mình và sự tố cáo của Sa-tan? Điều này đôi khi khó khăn nhưng có ba cách:

Thứ nhất, ánh sáng của Đức Chúa Trời cung ứng cho anh em, trong khi sự tố cáo của Sa-tan làm hao mòn anh em. Khi Đức Chúa Trời nói về các tội lỗi của anh em, anh em có thể cảm thấy bị phơi bày và tổn thương. Thế nhưng, anh em cũng được cung ứng, và được khích lệ đến gần Đức Chúa Trời và áp dụng huyết báu của Đấng Christ. Mặt khác, sự tố cáo của Sa-tan thì hoàn toàn mang tính chất tiêu cực. Càng nghe lời tố cáo, anh em càng khó cầu nguyện. Anh em cảm thấy trống rỗng và chán nản.

Thứ hai, lời phán của Đức Chúa Trời luôn luôn cụ thể, trong khi sự kết tội của Sa-tan thì rất thường (không phải là luôn luôn) có tính cách chung chung. Đôi khi anh em có thể bị lừa nghĩ rằng anh em chỉ mệt mỏi, hay gặp phải một ngày khó khăn. Những lúc khác, có thể anh em chỉ có một ấn tượng chung chung là mình không đúng đắn với Đức Chúa Trời. Nhưng khi tra xét lương tâm mình, anh em không thấy một tội cụ thể nào khiến mình phân rẽ với Đức Chúa Trời. Hoặc anh em thức dậy với một cảm giác chung chung là buồn phiền hoặc cảm giác bất ổn đối với Đức Chúa Trời. Tất cả những cảm giác chung chung như vậy về sự kết tội không rõ ràng bắt nguồn từ một tội nào đều ra từ Sa-tan và cần phải được khước từ. Khi phán điều gì, Đức Chúa Trời phán cách cụ thể và tích cực. Nhưng khi nói điều gì, Sa-tan thường nói cách chung chung và tiêu cực.

Thứ ba, bất cứ cảm giác khó chịu nào còn lại sau khi anh em đã xưng nhận tội và nhận lấy huyết đều ra từ Sa-tan. Anh em không bao giờ cần xưng nhận tội và nhận lấy huyết thêm một lần nữa. Đòi hỏi của Đức Chúa Trời được huyết thỏa đáp ngay lập tức. Nhưng Sa-tan thì không bao giờ thỏa mãn. Hắn muốn thấy anh em lặp đi lặp lại việc xưng nhận tội. Châm Ngôn 27:15 chép: “Một máng xối giột luôn trong ngày mưa lớn, và một người đàn bà hay tranh cạnh, cả hai đều y như nhau”. Những lời tố cáo của Sa-tan giống như vòi nước rỉ hay người vợ càu nhàu, chúng sẽ không để anh em ngủ yên. Nhưng lời Đức Chúa Trời phán thì khác biệt. Khi anh em xưng nhận tội và tiếp nhận sự rửa sạch của huyết, thì ngay tức khắc Đức Chúa Trời thỏa mãn. Bất cứ tiếng nói nào sau đó đều là của Sa-tan.

Nếu anh em đã xưng nhận tội của mình và tiếp nhận huyết báu, mà cảm giác khó chịu cứ quấy rầy trong anh em, thì anh em cần phải ngưng cầu nguyện ngay. Đừng xưng nhận tội nữa, mà hãy quay sang nguồn của sự tố cáo và nói điều tương tự như sau: “Hỡi Sa-tan, ta đã xưng nhận tội của mình với Đức Chúa Trời. Ngài đã tha tội của ta, và huyết của Jesus Christ đã rửa sạch tội ấy khỏi ta. Cảm giác bất an mà ta đang có đây không phải đến từ Đức Chúa Trời, mà đến từ ngươi, và ta khước từ nó! Hỡi Sa-tan, bây giờ ngươi phải nhìn đến huyết của Đấng Christ. Huyết ấy đáp lại mọi lời tố cáo của ngươi”. Hãy thử nói như vậy với Sa-tan. Khi anh em sử dụng huyết theo cách như vậy, thì Sa-tan bị đánh bại và hắn biết điều đó. Khải Thị 12:10-11 chép: “Kẻ tố cáo anh em chúng ta đã bị quăng xuống... Họ đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình”. Lời làm chứng của anh em chính là lời anh em tuyên bố rằng huyết của Jesus Christ đã rửa sạch mọi tội lỗi khỏi anh em và huyết ấy đã đánh bại Sa-tan. Khi dạn dĩ nói như vậy, anh em sẽ thắng những lời tố cáo của Sa-tan.

Đời sống Cơ Đốc là một loại chiến trận. Sa-tan, “kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi ruồng quanh, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (1 Phi. 5:8). Anh em cần những vũ khí thích hợp cho chiến trận này. Một vũ khí quan trọng anh em phải sử dụng chính là huyết của Đấng Christ.

CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY ĐẦY DẪY SỰ HIỆN DIỆN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Bởi quyền năng của huyết báu Đấng Christ, một Cơ Đốc nhân có thể sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời từng giây phút. Mỗi khi có một tội lỗi nhỏ nào đến ngăn trở anh em tương giao với Đức Chúa Trời, anh em có thể tức khắc xưng nhận tội và nhận lấy huyết thắng thế của Chúa. Ngay lập tức sự tương giao sẽ được phục hồi. Tại sao anh em phải lãng phí thời gian? Hằng ngày huyết của Đấng Christ sẵn sàng từng giây phút. Anh em không bao giờ có thể dùng hết quyền năng rửa sạch của huyết Đấng Christ. Huyết Ngài không những có thể rửa sạch mọi tội lỗi trong quá khứ, mà còn có thể rửa sạch mọi tội lỗi anh em có thể phạm.

Nhờ quyền năng của huyết báu Đấng Christ, anh em có thể có được một lương tâm không còn vết dơ của tội lỗi. Nhờ đó, anh em có thể dạn dĩ đến với Đức Chúa Trời. “Và vì đã có lòng được rảy khỏi lương tâm xấu,... nên chúng ta hãy lấy lòng thành thật với đức tin đầy đủ chắc chắn mà đến gần Đức Chúa Trời” (Hê. 10:22). Nhờ huyết của Đấng Christ, lương tâm chúng ta có thể không còn mặc cảm tội lỗi. Như cửa sổ vừa được rửa sạch, lương tâm có thể trong sạch, sáng sủa và đầy ánh sáng.

Cuối cùng, nhờ quyền năng của huyết báu của Đấng Christ, anh em có thể đắc thắng mọi lời Sa-tan tố cáo. Mặc dầu những lời tố cáo của hắn có thể mạnh mẽ, nhưng huyết của Đấng Christ mạnh mẽ hơn. Huyết ấy đáp trả từng lời tố cáo một. Huyết ấy là vũ khí của anh em. Với vũ khí đó, anh em không bao giờ có thể bị Sa-tan đánh bại; trái lại, hắn sẽ bị anh em đánh bại.

Huyết của Đấng Christ quí báu và đáng yêu biết bao! Nhờ huyết này, hằng ngày anh em có thể sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. “Nhưng nếu chúng ta ăn ở trong sự sáng, như Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta tương giao với nhau, và huyết của Jesus Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta”. (1 Gi. 1:7)